Ganzenpopulatie gaat fors naar beneden

Provincie Zuid Holland

Ganzenpopulatie gaat fors naar beneden
 

Bij dit aantal ganzen zijn de landbouwschade en de risico’s voor het vliegverkeer aanvaardbaar en is ook het effect op andere planten en vogels beperkt. Zodra dit aantal ganzen is bereikt zullen de maatregelen worden teruggeschroefd. Het faunabeheerplan is de uitwerking van het ganzenbeleid voor de komende 5 jaar dat op 15 juli 2015 door GS is vastgesteld.

Standganzen

Het faunabeheerplan is opgesteld door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland. De Faunabeheereenheid Zuid-Holland heeft de wettelijke taak schade aangericht door beschermde wilde dieren te beperken of te voorkomen. De Faunabeheereenheid bestaat uit de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), de Jagersvereniging, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer, de Federatie Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en Staatsbosbeheer.

Zowel de jaarrond verblijvende ganzen - standganzen- als de wintergasten worden in het plan beschreven. Voor de standganzen wordt een aanzienlijke reductie van de populatie nagestreefd. Wintergasten zijn grotendeels beschermd. Standganzen zijn ganzen die in Nederland broeden en hier ook het gehele jaar verblijven. De populatie standganzen in Zuid-Holland is de laatste 15 jaar sterk toegenomen: van ca. 20.000  ganzen in 2001 tot ca.160.000 in 2015.

Er zijn op het ogenblik 7 soorten standganzen algemeen aanwezig in Zuid-Holland: grauwe gans, brandgans, Canadese gans, nijlgans, soepgans, kolgans en Indische gans. Van deze soorten broedt alleen de grauwe gans van oudsher in Nederland. Door de groei van de populaties neemt de schade die deze ganzen aanrichten aan landbouwgewassen, natuur en recreatieterreinen (vervuiling) toe en ook het vliegverkeer ondervindt steeds meer hinder van de ganzen.

Winterrust

Wintergasten of trekganzen zijn ganzen die uit Noord-Europa en Siberië  naar Nederland komen om te overwinteren.  Met name kolganzen en brandganzen overwinteren in groten getale in Zuid-Holland. Rotganzen, rietganzen en grauwe ganzen komen in veel kleinere aantallen en gedurende kortere tijd naar Zuid-Holland. Rond januari bevinden zich de meeste wintergasten in Zuid-Holland. Er zijn dan ongeveer 300.000 ganzen in Zuid-Holland (standganzen en wintergasten) aanwezig.

Vanwege de aanwezigheid van de  wintergasten is er een winterrustperiode ingesteld: in het zuiden van Zuid-Holland van 1 november tot 15 februari en in het noorden van Zuid-Holland van 1 november tot 1 maart. In deze periode worden standganzen beperkt bestreden. De wintergasten zijn grotendeels beschermd, alleen kolganzen en grauwe ganzen mogen met ondersteunend afschot worden verjaagd van landbouwpercelen met kwetsbare gewassen.

Regionale uitvoeringsplannen

Bij het faunabeheerplan horen 4 regionale uitvoeringsplannen. In deze plannen  staan de diverse maatregelen die jagers, agrariërs, terreinbeheerders en andere grondeigenaren en –gebruikers samen zullen uitvoeren: verjagen, eieren schudden, vangen en afschot. Per gebied wordt bepaald welke methode(n) en welke tijdstippen het meest geschikt zijn. De provincie dringt erop aan dat nieuwe natuur zo ingericht wordt dat de gebieden minder aantrekkelijk zijn voor ganzen. De partijen binnen de Faunabeheereenheid hebben afgesproken om zich tot het uiterste in te spannen om de benodigde maatregelen te nemen. Na 2 jaar zullen de maatregelen en resultaten worden geëvalueerd.

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info