B&W geeft uitleg over bouwplannen Kwinstheul

Geplaatst door Westlanders.nu op 24/01/2013 20:00 - Gewijzigd op 24/01/2013 20:11

B&W geeft uitleg over bouwplannen Kwinstheul

Kwintsheul 24.01.2013 - De fractie Westland Verstandig heeft het College in een op 10 december 2012 ontvangen brief vragen gesteld over voortgang van de centrumplan in Kwintsheul.  

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Waarom gaat uw College eerst met bewoners en vertegenwoordigers van bewoners om de tafel om dan vervolgens met hetgeen zij willen -terwijl zij daarvoor goede redenen aanvoeren en hun plannen ook goed onderbouwen- niets te doen en hen zelfs niet de gelegenheid te geven om hun plannen tijdens een inspraakavond te presenteren?

Antwoord

Naar aanleiding van de reacties op de in september gepresenteerde plannen zijn alternatieven onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een aangepast oorspronkelijk plan (plan A) en een alternatief kleinschaliger plan (plan B). Zowel de initiatiefgroep Heulse Aanpak als de klankbordgroep zijn betrokken geweest bij dit proces. De stand van zaken hieromtrent is op 20 november aan uw Raad is gepresenteerd.

Op 26 november heeft de Heulse Aanpak middels een email laten weten zich te kunnen vinden in plan B, mits er oplossingen worden gevonden voor de door hen geconstateerde ‘hobbels’ die volgens hen nog in het plan zitten. De zogenoemde ‘hobbels’ hebben vooral betrekking op de inrichting van het omliggende openbaar gebied (parkeren, verkeersdoorstroming, gewenste snelheidsremmende maatregelen) als op de uitwerking van het ontwerp van de supermarkt (vormgeving gevels). Het betreft punten die naar onze mening in de uitwerking kunnen worden opgelost en waarover we met betreffende bewonersvertegenwoordiging ook over in gesprek zullen blijven.

Omdat men zich dus onder bepaalde voorwaarden kan vinden in plan B, was er geen aanleiding om opnieuw naar andere varianten te kijken (plan C en inmiddels ook plan D). Ondanks dat hebben we De Heuls Aanpak wel de gelegenheid gegeven hun plan (bestaande uit één schets) ten toon te spreiden en toe te lichten tijdens de inloopbijeenkomst.

Na de inloopbijeenkomst hebben we op 12 december, een dag na de inloopbijeenkomst, opnieuw een schrijven van de Heulse Aanpak ontvangen waarin zij nogmaals (na raadpleging van de gehele achterban op 10 december) aangeven dat er draagvlak is voor plan B onder de voorwaarden dat in de uitwerking een aantal knelpunten worden opgelost. Uw “stelling” dat wij met bewoners en vertegenwoordigers van bewoners aan tafel zitten om dan vervolgens niets met hun inbreng te doen, is dan ook – gelet op het bovenstaande - onterecht.

Vraag 2

Waarom houdt uw College toch gedeeltelijk vast aan plan A, zijnde het oorspronkelijke plan hetwelk op veel weerstand stuitte, zij het ietwat aangepast, doch met behoud van het oorspronkelijke uitgangspunt hetwelk als te hoog, te massaal en voor Kwintsheul ongewenst werd gekwalificeerd?

Antwoord

De negatieve reacties betroffen vooral de bouwmassa. Allereerst is onderzocht of deze teruggebracht kon worden. Dit bleek in verband met de financiële haalbaarheid maar beperkt mogelijk. Omdat we over plan A ook positieve geluiden hebben gehoord en in praktijk blijkt dat negatieve geluiden vaak de overhand krijgen, hebben we toch willen peilen hoe een aangepast plan A ontvangen zou worden. Uit de peiling bleek 77% voor plan B te kiezen, 16% voor plan A en heeft 8% geen voorkeur voor A danwel B aangegeven. Plan B zal nu verder worden uitgewerkt door de ontwikkelende partij.

Vraag 3

Waarom gaat uw College ook in plan B wederom akkoord met een te grote supermarkt voor een kern als Kwintsheul en waarom volstaat uw College niet met toestaan van herbouw van de oude supermarkt en wordt gelijktijdig niet het gebied waarin de supermarkt dan ligt structureel aangepakt, wordt de Kastanjehof gewoon gehandhaafd op de huidige plaats en wordt niet meer aandacht besteed aan de verkeers- en parkeersituatie?

Antwoord

Al voor de brand werden er gesprekken gevoerd met AH Koornneef supermarkten bv, omdat deze partij een grotere winkel wilde realiseren om rendabel te kunnen draaien, ook op de langere termijn. Zowel ontwikkelaar als gemeente vinden het van belang een kwalitatief goede supermarkt in het dorp te behouden / realiseren. En dat betekent een ruimere opzet van de winkel, een vollediger assortiment, inpandig laden en lossen en voldoende parkeervoorzieningen. Dit alles bij elkaar vergt meer ruimte dan de nu braakliggende locatie biedt.

Tegelijkertijd biedt de verkoop van Kastanjehof kansen op realisatie van een nieuwe Kastanjehof (grotendeels gefinancierd uit de verkoop), die eigentijdser, duurzamer en vooral multifunctioneler ingedeeld kan worden. Doordat het gebouw in de toekomst meer mogelijkheden heeft, waardoor ook structurele samenwerking met andere partijen kan worden aangegaan, vergroot dit ook de kans op een structureel gezonde exploitatie en daarmee het voortbestaan van het dorpshuis in Kwintsheul.

Tot slot omvat de planvorming ook een herinrichting van het omliggende openbaar gebied, waarbij uiteraard ook de aandacht uitgaat naar de parkeer- en verkeerssituatie. Bij dit onderdeel van het centrumplan worden de omwonenden ook direct betrokken.

Vraag 4

Waarom wordt veel tijd en dus ook geld besteed aan plannen die op zoveel weerstand binnen de bevolking stuiten?

Antwoord

De ontstane situatie nadat de supermarkt was afgebrand vroeg om snelheid in de planvorming. Met de belangrijkste betrokkenen (AH Koornneef, Kastanjehof en Heulse Aanpak) is in enkele weken het inmiddels uitgewerkte scenario tot stand gekomen. De uitwerking leidde helaas niet tot een plan dat op voorhand op voldoende draagvlak kon rekenen, waarna ook geschakeld is en diverse alternatieven zijn overwogen. Dit is een intensief proces geweest, dat samen met de klankbordgroep, waarin ook de Heulse Aanpak zitting heeft, is doorlopen.

De kosten voor de planvorming zijn maar ten dele voor de gemeente. De ontwikkelingskosten zijn voor de ontwikkelende partij, alleen de kosten met betrekking tot communicatie en afstemming van de projecten onderling zijn voor de gemeente.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

Oproep deelname 6e Open Atelierroute Wateringen/Kwintsheul Meer info - World Horti Center open tijdens Kom in de Kas Meer info - C&E Draad Bewerking zoekt medewerker Productie/Logistiek (programmeren) Meer info - S.v.Holstein Transport zoekt vrachtwagenchauffeur Meer info - Gratis skateboardlessen in Naaldwijk Meer info - Paasconcert - Groote Kerk Maassluis Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Kenniscafé 10 april locatie De Tuinderij in De Lier Meer info - Westlandse halve marathon aanstaande zaterdag Meer info - Liveshow KWF: Nederland staat op tegen kanker Meer info - Humor en hilariteit in HinkeBilly door De Plankeniers Meer info - Voorjaarsmarkt De Hooge Tuinen Meer info - Naaldwijks wandelevenement op zaterdag 24 maart Meer info - Tekno Event op 19 mei Meer info - Je eerste stap op de maan Meer info - Concert Machutuskerk op 24 maart Meer info - Inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein – Jeugd Meer info - Midden-Delfland Dagen 2018 Meer info - Informatieavond over antenne-installatie in kerktoren Hoornseweg Meer info - Kinderen met een beperking maken kennis met golfsurfen Meer info - Orgelconcert door Jan van Westenbrugge Meer info - Jongerenviering 25 maart; de weg kwijt Meer info - Expositie bij de Pluktuin Meer info - Bootcamp mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Voorjaar vogelexcursie in het Staelduinse Bos Meer info