College beantwoord vragen over leegstand

Geplaatst door Westlanders.nu op 29/01/2013 16:45 - Gewijzigd op 27/02/2013 08:16

College beantwoord vragen over leegstand

Westland 27.02.2013 - De fractie Westland Verstandig heeft het college een op 29 januari 2013 ontvangen brief vragen gesteld over Verkoopactiviteiten leegstaande panden/percelen in eigendom van Gemeente Westland.  

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is uw College ermee bekend dat er in de markt bij de Gemeente veel navraag gedaan wordt naar de onroerende zaken die de Gemeente in eigendom heeft en die op dit moment leegstaan? Is uw College bereid om de Raad periodiek, bijvoorbeeld per kwartaal, te informeren omtrent de voortgang van de verkooppogingen om de diverse onroerende zaken te verkopen dan wel andere bestemmingen daarvoor te vinden?

Antwoord

Wij zijn bekend met de interesse vanuit de markt en hebben diverse contacten met ontwikkelaars, kandidaat-kopers en andere geïnteresseerden. De raad heeft een taakstelling geformuleerd voor de verkoop van vastgoed waarover u bij de MPG en jaarrekening wordt gerapporteerd.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Vraag 2

Is uw College bereid om in beeld te brengen de interesse in de markt voor de diverse onroerende zaken die op dit moment door de Gemeente te koop worden aangeboden?

Antwoord

Voor het volgen van de verkoopactiviteiten wordt intern een actielijst gehanteerd. Deze actielijst wordt tweewekelijks geactualiseerd. In navolging op een eerder toegezonden lijst met verkoopobjecten (raadscommissie MO, d.d. 12 juni 2012) is een samenvatting van deze actielijst voor uw raad bijgevoegd (gegevens over ontwikkelaars zijn geanonimiseerd).

 Vraag 3

Is uw College bereid om een totale lijst van in de verkoop zijnde onroerende zaken te publiceren?

Antwoord

Er staat een lijst met verkoopobjecten op de gemeentelijke website en vervolgens periodiek geactualiseerd.

Vraag 4

Welke kosten worden thans door de Gemeente gemaakt aan leegstaande onroerende zaken van de Gemeente welke onroerend zaken uiteraard wel beheerd, beveiligd en vaak vrijgehouden moeten worden?

Antwoord

In 2012 waren de uitgaven en inkomsten ten aanzien van de exploitatie van de (leegstaande) verkoopobjecten grofweg resp. € 1,1 miljoen en € 510.000. De uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit rentekosten, zakelijke lasten, verzekeringen en onderhoud (calamiteiten + groen), waarbij de rentekosten verreweg de grootste component is.

N.B.: In dit kader is beleid geformuleerd (“Tijdelijk anders benutten”) om strategisch vastgoed dat tijdelijk (langer) leeg staat beter te benutten en opbrengsten te genereren.

Vraag 5

Is uw College bereid om eventueel extra inzet te plegen om te komen tot verkoop van de onroerende zaken die thans leegstaan om op die wijze ook de kernen waar de onroerende zaken staan, een extra impuls te geven?

Antwoord

Met de huidige inzet op de verkoop van onze af te stoten objecten wordt de jaarlijks gestelde verkooptaakstelling gerealiseerd. Daarnaast is het onderhandelen over een eventuele verkoop vaak een proces van lange adem.  Extra inzet levert in de huidige economische en marktomstandigheid naar onze mening dan ook niet de gewenste extra impuls.

Vraag 6

Is uw College in staat om aan te geven voor welke leegstaande onroerende zaken inmiddels concrete plannen zijn ingediend door derden?

Antwoord

Zie actielijst in de bijlage.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester 

I. Vermeulen, loco

A.W. Meijer, loco

 

Hou van blauw: beschilderde beelden en ‘Delfts blauw’ in Wateringen. Meer info - Oproep deelname 6e Open Atelierroute Wateringen/Kwintsheul Meer info - World Horti Center open tijdens Kom in de Kas Meer info - C&E Draad Bewerking zoekt medewerker Productie/Logistiek (programmeren) Meer info - S.v.Holstein Transport zoekt vrachtwagenchauffeur Meer info - Gratis skateboardlessen in Naaldwijk Meer info - Paasconcert - Groote Kerk Maassluis Meer info - Kenniscafé 10 april locatie De Tuinderij in De Lier Meer info - Liveshow KWF: Nederland staat op tegen kanker Meer info - Humor en hilariteit in HinkeBilly door De Plankeniers Meer info - Voorjaarsmarkt De Hooge Tuinen Meer info - Tekno Event op 19 mei Meer info - Je eerste stap op de maan Meer info - Inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein – Jeugd Meer info - Midden-Delfland Dagen 2018 Meer info - Informatieavond over antenne-installatie in kerktoren Hoornseweg Meer info - Kinderen met een beperking maken kennis met golfsurfen Meer info - Orgelconcert door Jan van Westenbrugge Meer info - Jongerenviering 25 maart; de weg kwijt Meer info - Expositie bij de Pluktuin Meer info - Bootcamp mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Voorjaar vogelexcursie in het Staelduinse Bos Meer info - Schrijfster Aaf Brandt Corstius in Bibliotheek Monster Meer info - Kom naar de vrijwilligersmarkt voor nieuwe energie Meer info - Tweede editie schoolhandbaltoernooi op 30 maart Meer info