College beantwoord vragen over leegstand

Geplaatst door Westlanders.nu op 29/01/2013 16:45 - Gewijzigd op 27/02/2013 08:16

College beantwoord vragen over leegstand

Westland 27.02.2013 - De fractie Westland Verstandig heeft het college een op 29 januari 2013 ontvangen brief vragen gesteld over Verkoopactiviteiten leegstaande panden/percelen in eigendom van Gemeente Westland.  

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is uw College ermee bekend dat er in de markt bij de Gemeente veel navraag gedaan wordt naar de onroerende zaken die de Gemeente in eigendom heeft en die op dit moment leegstaan? Is uw College bereid om de Raad periodiek, bijvoorbeeld per kwartaal, te informeren omtrent de voortgang van de verkooppogingen om de diverse onroerende zaken te verkopen dan wel andere bestemmingen daarvoor te vinden?

Antwoord

Wij zijn bekend met de interesse vanuit de markt en hebben diverse contacten met ontwikkelaars, kandidaat-kopers en andere geïnteresseerden. De raad heeft een taakstelling geformuleerd voor de verkoop van vastgoed waarover u bij de MPG en jaarrekening wordt gerapporteerd.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Vraag 2

Is uw College bereid om in beeld te brengen de interesse in de markt voor de diverse onroerende zaken die op dit moment door de Gemeente te koop worden aangeboden?

Antwoord

Voor het volgen van de verkoopactiviteiten wordt intern een actielijst gehanteerd. Deze actielijst wordt tweewekelijks geactualiseerd. In navolging op een eerder toegezonden lijst met verkoopobjecten (raadscommissie MO, d.d. 12 juni 2012) is een samenvatting van deze actielijst voor uw raad bijgevoegd (gegevens over ontwikkelaars zijn geanonimiseerd).

 Vraag 3

Is uw College bereid om een totale lijst van in de verkoop zijnde onroerende zaken te publiceren?

Antwoord

Er staat een lijst met verkoopobjecten op de gemeentelijke website en vervolgens periodiek geactualiseerd.

Vraag 4

Welke kosten worden thans door de Gemeente gemaakt aan leegstaande onroerende zaken van de Gemeente welke onroerend zaken uiteraard wel beheerd, beveiligd en vaak vrijgehouden moeten worden?

Antwoord

In 2012 waren de uitgaven en inkomsten ten aanzien van de exploitatie van de (leegstaande) verkoopobjecten grofweg resp. € 1,1 miljoen en € 510.000. De uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit rentekosten, zakelijke lasten, verzekeringen en onderhoud (calamiteiten + groen), waarbij de rentekosten verreweg de grootste component is.

N.B.: In dit kader is beleid geformuleerd (“Tijdelijk anders benutten”) om strategisch vastgoed dat tijdelijk (langer) leeg staat beter te benutten en opbrengsten te genereren.

Vraag 5

Is uw College bereid om eventueel extra inzet te plegen om te komen tot verkoop van de onroerende zaken die thans leegstaan om op die wijze ook de kernen waar de onroerende zaken staan, een extra impuls te geven?

Antwoord

Met de huidige inzet op de verkoop van onze af te stoten objecten wordt de jaarlijks gestelde verkooptaakstelling gerealiseerd. Daarnaast is het onderhandelen over een eventuele verkoop vaak een proces van lange adem.  Extra inzet levert in de huidige economische en marktomstandigheid naar onze mening dan ook niet de gewenste extra impuls.

Vraag 6

Is uw College in staat om aan te geven voor welke leegstaande onroerende zaken inmiddels concrete plannen zijn ingediend door derden?

Antwoord

Zie actielijst in de bijlage.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester 

I. Vermeulen, loco

A.W. Meijer, loco

 

Bijeenkomsten Sociaal OndernemersLab 25 september en 4 oktober Meer info - Burendag 2017 voor omwonenden van De Kiem Meer info - Najaarsconcert Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Allround Chauffeurs (fulltime) Meer info - Veiligheidskundige Meer info - Bedrijfsleider Garage (fulltime) Meer info - Lezingen voor ouderen over \'Veilig op internet\' tijdens open dag Meer info - Facilitair Medewerker Meer info - Kraan- en Shovelmachinist (fulltime). Meer info - Monteur bedrijfswagens Meer info - Nature\'s Pride zoekt Business Controller Meer info - Kraan- en Shovelmachinist (fulltime) Meer info - Verkoop medewerker binnendienst Meer info - Bezoek Westland ontvangt internationale Food & Travel bloggers Meer info - Workshop Mindfulness in Bibliotheek ’s-Gravenzande Meer info - Bijrijders (fulltime) Meer info - Op weg naar de 1e Westland Proms…….. Meer info - Wandelen, rollen of steppen voor Avavieren Meer info - Rondvraag inzake hekken Kwintsheul, hoek Vorkotterstraat/Kerkstraat Meer info - Historisch café met rondje Plein Meer info - Accountmanager Meer info - Grote najaars rommelmarkt bij Aquariumvereniging De Siervis Maassluis Meer info - Schaatser op het droge bij Scouting Rambonnetgroep Naaldwijk Meer info - Officiële opening nieuw gemeentehuis en afscheid burgemeester Van der Tak Meer info - Hortimax zoekt een Manager Klantencontact Meer info