Gemeente ziet faciliterende rol in zonne-energie

Geplaatst door Westlanders.nu op 17/10/2013 06:45 - Gewijzigd op 13/12/1901 21:05

Gemeente ziet faciliterende rol in zonne-energie

    Westland 17.10.2013 - De fractie CDA Westland heeft het college in een op 4 september 2013 ontvangen brief vragen gesteld over Stimuleren van duurzame energie op sportparken.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

Is het college met ons van mening dat duurzame initiatieven zoals hierboven (in bijgevoegde brief van 4 september 2013) beschreven extra ondersteuning verdienen?

Antwoord

Ja. Vanuit de duurzaamheidsagenda “Waardevol Westland”, die op 22 januari 2013 is vastgesteld, werken de gemeente Westland, bedrijfsleven, inwoners en organisaties samen aan tientallen projecten met als doel de meest duurzame glastuinbouwgemeente van Nederland te worden. Initiatieven als het stimuleren van duurzame energie op sportparken dragen bij aan deze doelstelling en worden door het college ondersteund.

Vraag

Is het college bereid om in de begroting ruimte te maken om een substantieel bedrag vrij te maken om deze ontwikkeling mogelijk te maken, door gebruik te maken van voor duurzame initiatieven gereserveerde gelden?

Antwoord

In de huidige begroting is een bedrag van € 50.000,- per jaar opgenomen om duurzame ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit wordt bijvoorbeeld besteed aan het organiseren van een duurzaamheidsevenement (in mei in Naaldwijk) en ter ondersteuning van het platform “duurzaam Westland”. Er worden daarnaast duurzaamheidsinitiatieven uitgevoerd vanuit de Westland agenda en het waterplan. De huidige begroting voorziet niet in de mogelijkheid om hiernaast nog een substantieel bedrag vrij te maken voor nieuwe initiatieven.

Vraag

Is het college bereid om de voorbereidingen voor een stimuleringsregeling, bijvoorbeeld in de vorm van een 25%-regeling, te treffen waarin alle voorwaarden duidelijk worden beschreven?

Antwoord

De voorkeur van het college gaat niet uit naar een subsidieregeling waarbij verenigingen 25% van de investeringskosten vergoed krijgen. Het college is mening dat moet worden ingezet op een faciliterende rol van de gemeente Westland. Dit sluit het beste aan bij de huidige inzichten omtrent de rol van de overheid en de ontwikkeling naar een actievere rol van de burger, bedrijven en het maatschappelijk middenveld.

Er zijn steeds meer initiatieven om zonne-energie toe te passen. Als pilot ondersteunt de gemeente Westland het initiatief van bewoners om van de Venenwijk in Wateringen een zonnewijk te maken. Initiatiefnemers lopen nog vaak aan tegen belemmerende factoren, zoals obstakels van juridische- en fiscale aard. De gemeente kan hierbij een ondersteunende rol spelen. Er is een bijlage toegevoegd waarin nader wordt ingegaan op de pilot Venenwijk en de verschillende rollen die de gemeente kan vervullen.

Mogelijkheden energiecoöperatie

Uit voorbeelden blijkt dat het oprichten een lokale energiecoöperatie mogelijkheden biedt.

De financiering van de energie maatregelen (bijvoorbeeld zonnepanelen) gebeurt dan door de verenigingen, leden en inwoners. Op basis van gunstige salderingsmogelijkheden kan een rendabele business case worden gerealiseerd. De energiecoöperatie is een effectieve manier om “crowd funding” mogelijk te maken. Zo besparen verenigingen op de energierekening en worden leden en inwoners deelgenoot.

Door de maatschappelijke betrokkenheid wordt geborgd dat lokale ondernemingen ingeschakeld worden bij de verduurzaming van de verenigingen. Op hun beurt investeren ondernemers weer in lokale verenigingen.

Toekomstige ontwikkelingen

De verwachting is dat bij de uitwerking van het energieakkoord (SER) de mogelijkheden om subsidie te verkrijgen voor lokale duurzame initiatieven wordt uitgebreid en de fiscale voordelen (mogelijkheid om te salderen) gunstiger worden.

Tot slot

Het college wil initiatieven uit de maatschappij om duurzame energie toe te passen ondersteunen en faciliteren. Dit past bij de veranderende rol van de overheid, waarbij we een groter beroep doen op eigen verantwoordelijkheid en een actieve betrokkenheid van Westlanders. Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info