Meer groen langs de Zuidweg

Geplaatst door Westlanders.nu op 31/01/2013 12:46 - Gewijzigd op 21/02/2013 12:32

Meer groen langs de Zuidweg

Naaldwijk 21.02.2013 - De fractie van Westland Verstandig heeft B&W in een op 31 januari 2013 ontvangen brief vragen gesteld over de benarde positie van bewoners op de Zuidweg in Naaldwijk.  

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

 

Vraag

Is van ambtelijke zijde de toezegging gedaan aan de bewoners van Zuidweg dat er tijdelijk vervangende bomen zouden worden geplaatst aan en nabij de Zuidweg te Naaldwijk? Zoja, waarom wordt deze toezegging niet nagekomen?

 

Antwoord

Naar aanleiding van een brief van de bewoners aan de Zuidweg heeft op donderdag 15 maart 2012 een bijeenkomst plaatsgevonden waarin een aantal zaken besproken zijn. Een van de onderwerpen waren de bomen langs de Zuidweg ter hoogte van het voormalig tuincentrum. Tijdens dit overleg is afgesproken dat de gemeente zou onderzoeken of het mogelijk is om, voorafgaand aan de bouw van de woningen, bomen te planten die dan tijdens de bouw wellicht tijdelijk verplaatst moeten worden. Deze mogelijkheid is intern bekeken en nog dit plantseizoen zullen er bomen langs dat deel van de Zuidweg worden geplant waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de toekomstige bebouwing.

 

Vraag

Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de bewoners van de Zuidweg, mede gezien de uitloop van de bouw van de woningen in dat deel van Hoogeland, er nu al heel lang wel heel erg bekaaid vanaf komen doordat alles wat er stond aan groen is weggehaald en er niets voor teruggekomen is en ook voorlopig niet voor terug zal komen?

 

 

Antwoord

Eind 2011 is het voormalig tuincentrum gesloopt en is het groen van dat perceel verwijderd. Vervolgens zijn de bomen langs de Zuidweg verwijderd en is het terrein bouwrijp gemaakt. Gedurende deze werkzaamheden is er tevens een nieuwe riolering in de Zuidweg aangebracht. Wij zijn het niet eens met uw stelling dat de bewoners er nu al heel lang bekaaid van af komen. Immers de toen aanwezige bomen zijn ongeveer een jaar geleden verwijderd. Wel zal het gezien de uitloop van de woningbouw langer gaan duren voordat de Zuidweg definitief wordt ingericht. Zoals al in ons antwoord van vraag 1 is aangegeven, zullen we nog dit jaar bomen planten langs dat deel van de Zuidweg waar voorheen het tuincentrum was gevestigd.

Vraag

Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het niet juist is en ook vreemd is dat tegen de omgevingsvergunning tot kappen vooraf voordat de vergunning verleend wordt geen zienswijze kan worden ingediend en pas achteraf als het besluit verleend is en als de beslissing genomen is bezwaren gemaakt kunnen worden hiertegen? Is dit wel in overeenstemming met de AWB, zeker als het gaat om 45 bomen?

Antwoord

De Awb is hier niet van toepassing. Voor de betreffende aanvraag omgevingsvergunning geldt de reguliere voorbereidingsprocedure vanuit de Wet algemene bepalingen omge-vingsrecht (Wabo). Deze reguliere procedure kent geen wettelijke zienswijzeperiode. Een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden treedt echter niet direct in werking: tegen het besluit kan bezwaar worden gemaakt en daarbij kan bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan. Is dit het geval, dan schort te werking op totdat op dat verzoek is beslist.

De bomen aan de Hoogwerf zijn inmiddels verwijderd. Conform het groenplan zijn er duur-zame boomsoorten, essen en beuken, terug geplaatst.

Vraag

Is uw College bereid om met de bewoners van de Zuidweg op korte termijn verder overleg te gaan voeren om te komen tot concrete maatregelen die nodig zijn om de leefomgeving terplaatse te verbeteren?

Antwoord

Vanuit het project Hoogeland zullen wij in overleg treden met de bewoners om het groenplan toe te lichten.

Vraag

Is uw College bereid om tijdelijk bomen te plaatsen, c.q. door de projectontwikkelaar die het betreffende gedeelte van het Hoogeland gaat ontwikkelen, te doen plaatsen?

Antwoord

Wij verwijzen in dezen naar het antwoord op vraag 1.

 Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester, 

M. van Beek

J. van der Tak

Stichting Diva Dichtbij zingt voor bewoners van Careyn Woerdblok Meer info - Tradiotionele najaarsuitvoering Pius X in Poeldijk Meer info - Stemmen voor Vredesposterwedstrijd Meer info - Westlandse geschiedenisclubs samen op historische markt Meer info - Bazaar Hervormde kerk Poeldijk voor renovatie leiendak Meer info - Speelgoedbeurs in bibliotheek \'s-Gravenzande Meer info - PvdA Midden Delfland stelt vervolgvragen m.b.t. Zwetzone Meer info - Kunst- en huisschilder Corstiaan Willem Smith, overhandiging boekje Meer info - Crowdfundingsactie voor Westlands sinterklaasfeest Meer info - MVO-symposium Het personeel van morgen; hoe werkt het in 2017? Meer info - Voor ieder wat wils in Fort 1881 Meer info - Boekpresentatie “De Woudtse Wielerronde” van Frans van der Meer Meer info - Tomas Ross over het geheim van Ockenburgh Meer info - Lezing over Vlaamse schilderkunst door Hoo Man Chan Meer info - Bach Cantate in Oude Kerk op 29 oktober Meer info - Volg de gratis cursus Digisterker bij de bibliotheek! Meer info - Ledenwerving scouting Rambonnetgroep Naaldwijk Meer info - Joop Alleblas presenteert nieuwe dichtbundel Meer info - Eerste veteranencafé in Koningshof op zaterdag 28 oktober Meer info - Rommelmarkt Dorpshoeve op 19 november Meer info - Geslaagd Huiskamerfestival in Schipluiden Meer info - Korte muziekcursus in Wateringse Hofboerderij Meer info - Het Sluise Schippertje in Museum Maassluis Meer info - De Hoek in Zicht: De politie in Hoek van Holland van 1914-1940 Meer info - Trick or Treat in de Heenweg! Meer info