College Maassluis deelt zorgen versobering spoedeisende hulp

College Maassluis

College Maassluis deelt zorgen versobering spoedeisende hulp

Maassluis 03.09.2016 - Naar aanleiding van de door de VVD Maassluis fractie gestelde vragen over versobering van de spoedeisende hulp wilt college Maassluis

onderstaande antwoorden onder uw aandacht brengen.

'U geeft in uw brief aan geschrokken te zijn van de berichtgeving dat de spoedeisende hulp in het Franciscus Vlietlandziekenhuis in Schiedam in de komende maanden in de nachtelijke uren niet meer beschikbaar is voor ambulances. Dit wordt door u gezien als een verslechtering van de zorgverlening aan inwoners en bezoekers die gebruik moeten maken van spoedeisende hulp. In combinatie met de ambulanceaanrijtijden die niet aan de norm voldoen, is dit voor u een zeer ongewenste situatie die de veiligheid van de inwoners van Maassluis niet ten goede komt.

1. Deelt u onze mening dat deze situatie -in combinatie met de ambulanceaanrijtijden- voor inwoners in onze regio zeer ongewenst is?

Wij delen uw mening dat deze ontwikkeling ongewenst is. Hoewel er geen directe gevolgen zijn van de maatregel van het Franciscus Vlietland, past deze ontwikkeling in het grotere geheel van de negatieve effecten die de ambulancezorg ondervindt van de wijzigingen, die plaatsvinden in het zorglandschap. Ook in dit geval is sprake van een fusie van ziekenhuizen, waardoor het zorgaanbod wordt geconcentreerd. In zijn nieuwjaarstoespraak heeft de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond al op deze ontwikkelingen gewezen. Wij blijven aandacht vragen voor dit negatieve aspect en bepleiten dat de aanrijtijden binnen de gestelde normen komen.

Gemeenten teleurgesteld over resultaat gesprekken met ziekenhuis

2. Is het juist, dat deze situatie al een maand zo is en dat het ziekenhuis pas nu daarmee naar buiten komt en is dit ook pas vanaf nu bij het college bekend?

De Ambulancedienst Rotterdam-Rijnmond (AZRR) heeft begin mei (brief d.d. 4 mei 2016) van het Franciscus Gasthuis & Vlietland het bericht ontvangen dat de Spoedeisende Hulp (SEH) van de locatie Vlietland in de periode van juni t/m september 2016, dagelijks vanaf 22:00 uur tot 08:00 uur geen opvang kan bieden aan 112-ritten en `U1= A1'-ritten (spoedritten huisarts). Deze ritten worden opgevangen door de SEH van de locatie Franciscus Gasthuis.

Ook het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is over deze maatregel ingelicht. Als reden voor de maatregel geeft het Franciscus aan dat als gevolg van krapte in de bezetting van SEH personeel, mede als gevolg van de situatie op de arbeidsmarkt, de veiligheid van de zorg niet kan worden gegarandeerd. Over het besluit om de SEH tijdelijk te sluiten is vooraf geen overleg geweest met de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) of de bestuurlijk portefeuillehouder GHOR en Ambulancezorg van de VRR. De GHOR heeft hierin een rol en belang als het gaat om opschaling van de zorg in geval van een ramp.

3. Als het inderdaad juist is dat deze situatie al minimaal een maand bestaand is, kunt u bij de VRR en het ziekenhuis achterhalen hoeveel procent van de spoedritten daadwerkelijk hebben moeten uitwijken en hoeveel hiervan al buiten de ambulanceaanrijtijden norm op de plaats van bestemming waren?

Het is niet mogelijk op voorhand te duiden wat de consequenties zijn voor de AZRR bij de nachtsluiting van de SEH op de locatie Vlietland. Aanrijtijden van ambulances worden primair beïnvloed door het aantal beschikbare ambulances in relatie tot de zorgvraag. Doordat ambulances, die anders naar de SEH Vlietland gegaan zouden zijn nu verder moeten rijden, zijn deze ambulances langer bezet en minder snel beschikbaar voor een nieuwe melding. Het is echter ondoenlijk om vast te stellen in hoeveel gevallen hiervan sprake is en in hoeveel gevallen dit zal leiden tot een aanrijtijd van meer dan 15 minuten. In de afgelopen periode hebben zich geen incidenten voorgedaan n.a.v. de nachtelijke sluiting. Daarnaast was het eerder ook niet zo, dat iedere patient die wordt vervoerd naar het Vlietlandziekenhuis gaat. Dit gebeurt altijd in afstemming en is mede afhankelijk van de aard van het letsel. Zoals reeds gemeld in het antwoord op vraag 1 blijven wij aandacht vestigen op deze problematiek en verbetering bepleiten.

4. Zo ja, welke middelen heeft u om onze zorgen richting het ziekenhuis kenbaar te maken en te overleggen over een oplossing?

De VRR en het ROAZ zijn de organen, die mede namens Maassluis, hierover richting het ziekenhuis de ongewenstheid van deze maatregelen hebben aangegeven. Begin juli is vanuit de VRR al een brief aan het ziekenhuis gestuurd, waarin de zorgen worden geuit over de adequate borging van de acute zorg in de regio. De directeur Publieke Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond heeft dit ook aan de orde gesteld in het ROAZ van 14 juni. Dit heeft voorshands niet geleid tot een andere oplossing.

5. Kunt u richting het ziekenhuis en richting de VRR aangeven dat de combinatie van slechte aanrijtijden en het niet beschikbaar zijn spoedeisende hulp mogelijk een dubbel negatief effect heeft op de zorgverlening en daar hun visie op vragen?

De VRR en de gemeente staan hier hetzelfde in. Zie ook de antwoorden op de eerdere vragen. Het onderbouwt haar keuze door aan te geven dat ze op deze manier de veiligheid juist beter borgt, gezien beschikbare menskracht.

6. Naast de kwestie rond de geboortezorg is dit een tweede actuele kwestie die de beschikbare zorg in ons gebied aantast en doet verslechteren. Welke stappen wilt u gaan zetten om de beschikbaarheid van een goede infrastructuur in de regionale gezondheidszorg te garanderen aan onze inwoners?

Zoals u weet worden uw zorgen breed gedeeld. De MVS-gemeenten hebben op 16 juni jl. in een brief aan minister Schippers hun zorgen geuit over de ontwikkelingen in de geboortezorg in de regio. De minister heeft vervolgens toegezegd contact op te nemen met het ziekenhuis om te horen hoe het besluitvormingsproces gelopen is. Op 8 juli is een aanvullende brief naar de Minister gestuurd, waarin gevraagd is om ook de kant van de huisartsen, verloskundigen en gemeenten op te halen om een volledig beeld te krijgen van de situatie. Hierop is nog geen reactie ontvangen van de Minister. In dit traject zullen wij ook onze zorgen over het tijdelijk gedeeltelijk sluiten van spoedeisende hulp op de locatie Vlietland meenemen.

Wij verwachten hiermee uw vragen voldoende beantwoord te hebben.'

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Maassluis,

de burgeeester,

de secretaris

A.L. Duijmaer van Twist dr. T. . Haan

 

Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info