College Maassluis voor initiatieven algeheel vuurwerkverbod

College Maassluis

College Maassluis voor initiatieven algeheel vuurwerkverbod

Maassluis 29.01.2016 - De fracties van de ChristenUnie Maassluis heeft begin januari collegevragen gesteld over de vuurwerkoverlast

en de vernielingen in Maassluis tijdens de afgelopen jaarwisseling.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. In de raadsinformatiebrief van 17 december jl. heeft u aangegeven welke maatregelen u ging treffen om de jaarwisseling soepel te laten verlopen.
- Waren de vooraf getroffen maatregelen inclusief de inzet van politie en handhavers naar uw mening voldoende om de veiligheid bij het afsteken van vuurwerk te waarborgen. Graag een onderbouwing van uw standpunt.
- In hoeverre had de politie en/of de handhavers speciale aandacht voor het voortijdig afsteken van (illegaal) vuurwerk en kunt u aangeven hoe vaak dit tot een proces verbaal heeft geleid.

Naar onze mening hebben wij voldoende maatregelen ingezet om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen. In september zijn wij begonnen om met alle betrokken partners de jaarwisseling voor te bereiden en hierbij hebben wij vooral ingezet om schade zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast is extra aandacht besteed aan de veiligheid rondom het afsteken van vuurwerk.

Dit heeft vorm gekregen door het door de brandweer laten verzorgen van vuurwerklessen op enkele basisscholen en het gratis verstrekken van vuurwerkbrillen. Vorig jaar hebben wij alle basisscholen voorzien van vuurwerkbrillen en dit jaar konden de brillen worden afgehaald op het stadhuis en zijn ze door het jongerenwerk op straat uitgedeeld. De inzet van politie van handhaving was er op gericht, rekening houdend met de beperkte capaciteit, om vroegtijdig afsteken van vuurwerk te voorkomen. Er zijn geen overtreders aangehouden en bekeurd.

2. Was er in Maassluis ook sprake van bedreiging of hinderen van medewerkers van hulpdiensten en zo ja, zijn de daders hiervoor opgepakt ?

Wij hebben navraag gedaan bij de politie en brandweer en de hulpdiensten zijn bij haar werkzaamheden niet bedreigd of gehinderd.

3. Bent u, gelet op de veroorzaakte overlast en het gebruik van (illegaal) vuurwerk in de omgeving van de Van Beethovenlaan, bereid een algeheel vuurwerkverbod voor die wijk in te stellen?

Een vuurwerkverbod heeft alleen zin als er ook gehandhaafd kan worden. De inzet van de politie is primair gericht op het handhaven van de openbare orde en het voorkomen van escalaties. In Maassluis hebben we een beleid wat gericht is op het voorkomen van schade rond scholen en het voorkomen van overlast rond verzorgingstehuizen. Uitbreiding naar andere gebieden –naast gebied Beethovenlaan zijn er in Maassluis dan ook andere gebieden die in aanmerking zouden kunnen komen -lijkt ons op dit moment niet haalbaar

4. In de raadsinformatiebrief van 17 december jl. staat dat er verschillende activiteiten zijn om het gevaar van vuurwerk onder de aandacht van jongeren te brengen. Welke mogelijkheden ziet u verder nog om jongeren tijdig te bereiken via de scholen, via de ouders en op plaatsen waar jongeren bijeenkomen?

Naar onze mening hebben wij meerdere mogelijkheden benut om jongeren te wijzen op de afspraken rond vuurwerk en over de gevaren die gepaard gaan met het afsteken van vuurwerk. Ook de ouders vervullen hierin uiteraard een belangrijke rol.

5. Bent u bereid om via een representatieve enquête onder inwoners van Maassluis o.a. de volgende vragen voor te leggen:

- Heeft u tijdens de afgelopen viering van Oud en Nieuw last gehad van vuurwerk?
- Was dit meer of minder dan u had verwacht?
- Heeft u iets gemerkt van de beperking van de afsteektijd? - Hoe staat u tegenover de instelling van meer vuurwerkvrije zones?
- Waar zou u meer vuurwerkvrije zones het liefst zien?
- Zou voor u een vuurwerkshow op een plek in de stad kunnen bijdragen tot het beperken van overlast door vuurwerk?

Een enquête schept verwachtingen die wij op dit moment niet kunnen waarmaken. Wij ondersteunen initiatieven om te komen tot een landelijk algeheel verbod van vuurwerk.

6. Bent u bereid om, mede op basis van de uitkomsten van de enquête, de komende periode samen met de gemeenteraad en plaatselijke ondernemers die vuurwerk verkopen, een discussie te starten over een andere invulling van vuurwerk bij Oud en Nieuw?

Zie het antwoord bij de vorige vraag.

7. Kunt u aangeven wanneer de gemeenteraad de evaluatie van de jaarwisseling 2015/2016 ontvangt?

De gebruikelijke raadsinformatiebrief is in week 3 naar u verzonden.

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info