D66 wil maatregelen tegen geluidsoverlast A20

D66 Maassluis

D66 wil maatregelen tegen geluidsoverlast A20

Maassluis 03.11.2014 - In het huidige coalitieakkoord staat onder het hoofdstuk duurzaamheid vermeld dat er blijvende inspanningen gepleegd...

worden om de geluidshinder van de A20 te beperken met fysieke geluidwerende maatregelen. Vele bewoners in Maassluis ondervinden van de A20 al jarenlang geluidsoverlast met de daaraan verbonden gezondheidseffecten. Het is voor de bewoners frustrerend dat in andere steden langs de A20 wel geluidschermen worden geplaatst en Maasluis buiten beeld blijft.

D66 heef op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad, hierover de volgende vragen aan u.

1 U heeft begin dit jaar een brief gezonden aan de directie van Rijkswaterstaat, hierin stelt u onder andere het volgende::

- De brug over de Vliet veroorzaakt met name geluidsoverlast voor de wijken Boonervliet en Wipperspark onder meer door de dilatatievoegen. Is het mogelijk een geluidsscherm ter plaatse van het viaduct aan te brengen.

- Er is een saneringslijst van wijken die vóór 1985 gebouwd zijn. Voor deze wijken worden onder subsidie geluidsmaatregelen getroffen. Rijkswaterstaat gaat over deze saneringslijsten. Worden de betreffende wijken in Maassluis, te weten Kastanjedal, Vertowijk en het Wipperspark, hierin ook opgenomen?

-De aarden geluidwal ter plaatse van de A20 nabij het Kastanjedal is ingeklonken en verzakt. Ingenieursbureau Tebodin heeft in een uitgebreid akoestisch onderzoek geconstateerd, dat de geluidswal langs de A20 in de huidige staat, zowel qua ontwerp als uitvoering niet voldoet aan de eisen, zoals die bij de bouw zijn opgesteld. Kan de invloed hiervan op het geluidsprofiel rond de A20 worden onderzocht. Welke antwoorden heeft u hierop gekregen de en welke maatregelen worden er genomen.

2 Met betrekking tot aandachts streepje 3 van vraag 1 heeft de gemeente ook een taak. Destijds mochten immers de betreffende woningen alleen gebouwd worden als aan de destijds geldende normen werd voldaan. Welke maatregelen gaat de gemeente nemen. Mede gezien het feit dat in het coalitie akkoord onder hoofdstuk Duurzaamheid, vermeld staat dat er blijvende inspanningen gepleegd worden om de geluidshinder van de A20 te beperken met fysieke geluidswerende maatregelen.

3 Woensdag 15 oktober was er een voorlichtingsavond van Rijkswaterstaat over de Blankenburg verbinding. M.b.t. de geluidsoverlast werd medegedeeld dat hier een zogenaamde “saldo nul” regeling voor gaat gelden. Alle nadelige kwaliteitseffecten ten gevolge van de aanleg van de Blankenburg verbinding zullen met maatregelen teruggedrongen worden tot saldo nul. Met Rozenburg en Vlaardingen zijn hier besprekingen over gevoerd maar Maassluis komt in dit hoofdstuk helemaal niet voor. Volgens de aanwezige vertegenwoordiger van de regio heeft Maassluis zich niet gemeld! Klopt dit en waarom niet? Het verkeer over de A 20 neemt wel toe als gevolg van de nieuwe verbinding en daarmee de geluidsoverlast voor Maassluis.

4 Kunt u verklaren dat rondom Vlaardingen en Schiedam wel geluidsschermen worden en zijn geplaatst en Maassluis steeds buiten de boot valt. Neemt het college de geluidsoverlast die vele Maassluisers ondervinden wel (echt) serieus en wordt hier voldoende aandacht aan besteed door het college?

5 Voor de verkiezingen heeft een Maassluise politieke partij bij een tweede kamerlid aandacht gevraagd voor de problematiek rondom de geluidoverlast. Het tweede kamer lid heeft e.e.a. ter plaatste geconstateerd. Is het college dit bekend en welk resultaat heeft dit opgeleverd?

6 De diverse bewonersorganisaties klagen er over dat zij onvoldoende op de hoogte worden gehouden omtrent de voortgang van een en ander. Bent u bereid om een periodiek overleg te voeren met de betrokken bewonersorganisaties om de voortgang van het proces te bespreken.

De fractie van D66.

Leo Eijskoot en Bert de Reuver

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info