Stand van zaken gemeenteraad Midden Delfland over vluchtelingen

College Midden Delfland

Stand van zaken gemeenteraad Midden Delfland over vluchtelingen

Midden Delfland 04.11.2015 - De gemeenteraad van Midden-Delfland heeft op dinsdag 27 oktober een aantal besluiten genomen n.a.v. de motie Vluchtelingen.

Op 22 september jl. heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over vluchtelingenwerk.

De motie riep daarin het college op:

a. om het voorgenomen programma voor huisvesting vergunninghouders versneld en verhoogd uit te voeren, opdat uiterlijk eind 2016 aan minimaal de reguliere taakstelling (voor de 51 vergunningshouders) is voldaan;

b. om een raadsvoorstel voor te bereiden voor een extra inspanning boven de reguliere taakstelling en in dat voorstel zowel de aanpak van de maatschappelijke als ruimtelijke aspecten van het huisvesten van vergunninghouders te beschrijven;

c. om het raadsvoorstel ter bespreking aan te bieden in de vergadering van de raadscommissie d.d. 13 oktober 2015 en vervolgens in de vergadering van de gemeenteraad d.d. 27 oktober 2015;

d. om samen met burgers, maatschappelijke instellingen en organisaties de mogelijkheden voor direct realiseerbare en kortdurende noodopvang te onderzoeken en deze opvang waar mogelijk op korte termijn te realiseren.

 

Op basis van een college-voorstel besloot de gemeenteraad op 27 oktober om:

1. Midden-Delfland niet aan te melden als crisisnoodopvanglocatie bij het COA, maar prioriteit te geven aan het versneld huisvesten van statushouders en het verrichten van extra inspanningen boven de wettelijke taakstelling van circa 50 personen, zodat wij in totaal tussen de 75 en 100 statushouders huisvesten voor 31 december 2016;

2. hierbij uit te gaan van spreiding van de statushouders over de drie dorpkernen, waarbij de verdeelsleutel nog definitief moet worden vastgesteld;

3 vast te houden aan de locatie ‘De Kreekzone’ in Den Hoorn voor de opvang van statushouders door de bouw van circa 15 woningen, maar open te staan voor concrete en realistische alternatieven;

4. met inzet van burgerparticipatie de komende weken nader onderzoek te doen naar potentiële locaties voor kleinschalige (tijdelijke) huisvesting voor statushouders en overige woningzoekenden in de overige dorpskernen;

5. met inzet van burgerparticipatie de mogelijkheden te onderzoeken voor de uitbreiding van de (permanente) sociale woningvoorraad;

6. het college de opdracht te verstrekken verder te gaan met het burgerparticipatieproces en de noodzakelijke voorbereidingen en hiertoe een aanvangskrediet ter beschikking te stellen van € 30.000,- te dekken uit de algemene reserve;

7. het college daarnaast de opdracht te verstrekken om in de raadsvergadering van januari 2016 te komen met een (tussen)rapportage over onder andere de locatiekeuzes, bebouwingsvorm, inrichting, huisvesting en maatschappelijke begeleiding van statushouders.

Wordt vervolgd.

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info