Aanvraag uitweg Wateringseweg was niet correct

College Westland

Aanvraag uitweg Wateringseweg was niet correct

Poeldijk 16.07.2016 - De fractie Westland Verstandig heeft ons in mei vragen gesteld inzake het realiseren van uitritten op

de provinciale weg N464 Wateringseweg/Poeldijkseweg.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Alvorens de vragen te beantwoorden willen wij opmerken dat sinds de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) per 1 oktober 2010 de Provincie, als wegbeheerder van onderhavige weg N464, geen bevoegd gezag meer is om beschikkingen af te geven inzake uitritten naar provinciale wegen. Ons college is het bevoegde gezag om een omgevingsvergunning voor het mogen uitwegen op de provinciale weg N464 Wateringseweg af te geven, waarbij wij verplicht zijn om advies in te winnen bij de wegbeheerder, in casu de Provincie. 

Aanvraag uitweg Wateringseweg was niet

Vraag 1

Welke contacten zijn er geweest tussen de gemeente en de Provincie waardoor de Provincie haar aanvankelijk positieve advies heeft ingetrokken?

Antwoord 1

Het advies dat is bijgevoegd bij onderhavige artikel 26 vraag heeft betrekking op een aanvraag omgevingsvergunning voor het mogen realiseren van een uitweg op het perceel plaatselijk bekend Wateringseweg 110 te Poeldijk. Wij hebben geweigerd de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het mogen uitwegen op de provinciale weg N464 Wateringseweg te Poeldijk.

Bovengenoemde aanvraag hebben wij ter advies voorgelegd aan de wegbeheerder, te weten de Provincie. Bij eerste advies van 4 maart 2015 heeft de Provincie positief geadviseerd en aangegeven dat er uit oogpunt van verkeersveiligheid geen overwegende bezwaren zijn tegen het realiseren van de aangevraagde uitweg.

Op basis van artikel 3:9 van de Awb moesten wij als college ons ervan vergewissen dat het advies van de Provincie zorgvuldig tot stand was gekomen. Dit was in casu niet het geval. De Wegenverordening Zuid-Holland 2010 verwijst namelijk voor de beoordelingscriteria voor aanvragen tot verlening van een omgevingsvergunning naar de 'Beleidsregels omtrent uitwegen op wegen in beheer bij de Provincie Zuid-Holland'. In deze beleidsregels staat o.a. dat een omgevingsvergunning voor uitwegen in ieder geval wordt geweigerd indien er vanaf een perceel al een uitweg aanwezig is. Deze omgevingsvergunning hebben wij geweigerd, omdat er vanaf dat perceel al een uitweg aanwezig is op de Wateringseweg te Poeldijk en dit een weigeringsgrond is.

Als bevoegd orgaan hebben wij de Provincie erop gewezen dat hun advies niet zorgvuldig tot stand is gekomen en in strijd is met hun eigen beleidsregels. Bij brief van 11 mei 2015 heeft de Provincie haar eerste advies herzien en ingetrokken en geconstateerd dat de aangevraagde omgevingsvergunning geweigerd dient te worden omdat er sprake is van het maken van een tweede uitweg naar de provinciale weg en dit in strijd is met het huidige provinciale beleid. We zijn verplicht de Provincie op de hoogte te brengen als wij hun advies niet volgen. Wij hebben zowel telefonisch als via emailverkeer de Provincie op de hoogte gebracht van het eerste onzorgvuldig tot stand gekomen advies. Dit is een wettelijke verplichting en kan onzes inziens niet aangemerkt worden als lobbyen.

Vraag 2

Is het college bereid de correspondentie en de gespreksverslagen te verstrekken die in de periode maart 2015 en mei 2015 zijn gewisseld c.q. opgemaakt tussen de gemeente en de Provincie?

Antwoord 2

Wij beschikken niet over gespreksverslagen.

Vraag 3

Hoeveel uitwegen zijn er de afgelopen tien jaar aan de N464 nieuw gecreëerd en welk beleid hanteert het college hieromtrent?

Antwoord 3

Sinds 1 oktober 2010 hebben wij 5 omgevingsvergunningen voor het mogen uitwegen op de N464 Wateringseweg verleend.

Het beleid van de Provincie is er op gericht om zo weinig mogelijk uitwegen te laten aansluiten op de provinciale wegen en daarom wordt het maken van een tweede uitweg ten behoeve van eenzelfde perceel niet toegestaan. De Wateringseweg is een gebiedsontsluitingsweg met zeer hoge verkeersintensiteiten, circa 6.000 motorvoertuigen waarvan een groot deel vrachtverkeer. Een uitweg komt daarom niet ten goede van de doorstroming en de verkeersveiligheid. Ons beleid is niet anders dan het beleid van de Provincie.

Vraag 4

Recentelijk nog is aangegeven dat de ontsluiting van de nieuw te bouwen woningen in het kader van de Westlandse Zoom een bouwuitweg krijgen naar de N464, terwijl de definitieve uitweg tezijnertijd bezien zal worden, maar op korte termijn het Groenepad als uitweg zal fungeren van de honderden woningen. Destijds is aangegeven dat de Provincie dat bepaald heeft, doch blijkbaar gaat het college over de verlening van de vergunning. Is dat juist of niet juist en waarom is bij de totstandkoming van het bestemmingsplan aangegeven dat de Provincie het uitwegen op de N464 niet toestond? Kan daar de volledige correspondentie en zo nodig besprekingsverslagen van verstrekt worden?

Antwoord 4

Zoals hierboven aangegeven is ons college het bevoegd orgaan om een besluit op de aanvraag omgevingsvergunning te nemen. De Provincie is echter wegbeheerder en wij zijn verplicht om advies in te winnen bij de Provincie. We kunnen alléén gemotiveerd afwijken van dit advies. De Provincie is terughoudend met het toestaan van uitwegen op provinciale wegen.

In de vraag wordt er verwezen naar het bestemmingsplan De Gouw fasen 2 en 3A dat is vastgesteld door uw raad op 26 januari 2016. Daaraan voorafgaande is het vast te stellen bestemmingsplan behandeld in de commissie Ruimte op 12 januari 2016. Naar aanleiding van de behandeling in deze commissie is een memo (d.d. 20-1-2016) aan de raadsleden gestuurd, waarin ook de verkeersontsluiting aan de orde komt.

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan De Gouw fasen 2 en 3A is contact geweest met de Provincie. De Provincie heeft aangegeven dat ontsluiting via de provinciale weg N464 is uitgesloten. Voorgaande hebben wij ook medegedeeld bij de behandeling van voornoemd bestemmingsplan in de commissie Ruimte.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                                      de burgemeester,

M. van Beek                                         J. van der Tak

 

 

 

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info