College; fijnstof-overlast bij Monster was niet te voorzien

Geplaatst door Westlanders.nu op 17/07/2015 07:23

College; fijnstof-overlast bij Monster was niet te voorzien

Monster 17.07.2015 - De fractie Westland Verstandig heeft aan het college vragen gesteld over fijnstof-overlast in Monster

door hoofdzakelijk verwaaiende zanddeeltjes vanaf terrein van voorheen camping Molenslag.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Zijn de klachten bij uw gemeente bekend? Klachten bij het Meldpunt Leefomgeving leveren geen tastbaar resultaat op voor de melders.

Antwoord 1

Ja, zie de recente beantwoording van vragen over dit onderwerp van de fractie Gemeente Belang Westland.

 

Vraag 2

Is uw college bereid om per ommegaande overleg te voeren met alle betrokken overheden, Dunea en de omwonenden om direct afdoende maatregelen te nemen om vorenstaande klachten weg te nemen en herhaling te voorkomen?

Antwoord 2

Nee. Zoals ook al bij de beantwoording van de vragen van Gemeente Belang Westland is aangegeven, neemt Dunea al maatregelen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Vraag 3

Hoe zit het met de vergunningverlening door uw college? Is dit probleem niet voorzien? Zo ja, welke voorwaarden zijn aan de vergunningen verbonden? Zo nee, waarom is dit niet voorzien daar afgraven en onbeschermd achterlaten toch tot een voorzienbaar gevolg leidt van verwaaiing? Heeft het college hier een steek laten vallen?

Antwoord 3

Op 28 maart 2015 is de omgevingsvergunning voor het ontgraven en afvoeren van duinzand ten behoeve van natuurherstel verleend. Er is toen niet voorzien dat er klachten zouden komen over overlast van verwaaiend stof en zand. Die klachten konden ook niet worden voorzien, omdat het wonen nabij strand en duinen met zich meebrengt dat er onder bepaalde weersomstandigheden zand bij de woningen terecht komt. Dat er nu relatief meer overlast wordt ervaren, kan het gevolg zijn van geringe neerslag in combinatie met harde wind uit het noordwesten.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de toetsingsgronden als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en is daarmee niet in strijd, zodat de vergunning kon worden verleend.

Ondanks dat daar geen voorwaarden voor konden worden opgenomen, neemt Dunea maatregelen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 3 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 264,00 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus

€ 440,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.

Man komt om bij ongeval Poortugaal Meer info - Voorjaarsexpositie van Wilma, Juliana en Jan Joop in Hofboerderij verlengd Meer info - Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info