College geeft visie op duurzaamheid in kern Kwintsheul

College Westland

College geeft visie op duurzaamheid in kern Kwintsheul

Kwintsheul 01.12.2015 - De fractie VVD Westland heeft in oktober collegevragen gesteld over “duurzaamheid in de kern Kwintsheul”.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Bent u het met de fractie van VVD Westland eens dat op basis van de demografische cijfers er maatregelen nodig zijn om duurzame leefbaarheid in deze kern te garanderen, zoals woningen dichtbij het centrum in Kwintsheul (Driesprong)?

Antwoord 1

De woonvisie zet in op “vitale kernen” en het bouwen “voor de lokale behoefte” in en nabij de kernen. Wij willen daarom zo veel mogelijk dat een kern haar eigen bevolkingsgroei op kan vangen, met name voor senioren, die over het algemeen nog sterk “kerngericht” zijn. Voorwaarde is wel dat er voldoende geschikte (inbreidings)locaties zijn om deze woningen  te realiseren. Tevens moeten deze ruimtelijk goed “inpasbaar” zijn, o.a. qua bouwhoogte.

Vraag 2

Op welke wijze is het college voornemens haar woonvisie/woonstrategie voor Kwintsheul aan te passen? Wil het college bevorderen dat er – meer- (sociale) huurwoningen en/of betaalbare koopwoningen zullen worden gebouwd voor najaar 2017?

Antwoord 2

Het vraagstuk inzake Kwintsheul vraagt op zich geen aanpassing van de woonvisie, aangezien deze, zoals bij beantwoording van vraag 1 vermeld, inzet op “vitale kernen”. Wat betreft het aantal sociale / betaalbare huurwoningen zetten wij bij de uitvoering van de woonvisie in op een programmering die past bij de demografische prognose van de verschillende kernen, waaronder Kwintsheul. Zie verder beantwoording vraag 1.

Vraag 3

Zal er dan ook op worden toegezien dat er weer ruimte komt voor jonge huurders/kopers op de woningmarkt van Kwintsheul?

Antwoord 3

Zoals bij de beantwoording van vraag 1 vermeld is ruimte voor inbreiding in en nabij Kwintsheul vooral afhankelijk van (planologisch en ruimtelijk) geschikte locaties hiervoor.

Rondom Kwintsheul is in grote mate sprake van 'duurzaam glas'. Dit betekent dat er dus weinig ruimte is voor nieuwbouw en dat nieuwbouw vooral plaats moet vinden op specifieke inbreidingslocaties. In de centra van de kernen willen we vooral bouwen voor senioren. Dit zorgt er onder meer voor dat (eengezins)woningen vrij komen voor jonge starters op de woningmarkt. In de kern Kwintsheul is woningbouw gepland op locatie “De Leeuwerik” voor jongeren/starters en voor ouderen en jongeren op de bibliotheeklocatie.

Vraag 4

Kunt u beamen dat, zodra de bezwaarprocedures zijn afgerond, en de uitkomst daarvan is dat de bouw van de supermarkt kan worden voortgezet, de ondernemer ook daadwerkelijk door kan gaan met de bouw van de supermarkt?

Antwoord 4

De ontwikkelaar van de supermarkt heeft te kennen gegeven nu alles te richten op start werkzaamheden per half december. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren is nog afhankelijk van of de bezwaarmakers op het plan nog in beroep gaan.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 1 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 88 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus € 264 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.

 

 

Drie personen aangehouden voor berovingen met babbeltruc Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info