College; regels rondom verhuur huurwoningen aan uitzendbureaus

College Westland

College; regels rondom verhuur huurwoningen aan uitzendbureaus

Westland 09.04.2015 - De fractie Westland Verstandig heeft vragen gesteld aan het College over verhuur sociale van huurwoningen aan uitzendbureaus.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is de praktijk van Vestia bij uw College bekend?

Antwoord 1

Inmiddels heeft Vestia ons op de hoogte gesteld. Vestia geeft aan dat zij twee woningen in Honselersdijk verhuurt aan uitzendbureaus voor onderverhuur. Onderverhuur betekent omzetting naar onzelfstandige woonruimte en dit is feitelijk een onttrekking aan de woningvoorraad. Hiervoor had Vestia een (onttrekkings)vergunning aan moeten vragen, zodat wij een afweging hadden kunnen maken om dit al dan niet toe te staan. Wij zullen hierover met Vestia in gesprek gaan.

Vraag 2

Welke maatregelen gaat uw College nemen om op die wijze te voorkomen dat sociale huurwoningen aan uitzendbureaus worden verhuurd tegen een veel hogere huurprijs dan uiteraard de voorheen geldende huurprijs?

Antwoord 2

Vestia heeft gebruik gemaakt van haar zelfstandige bevoegdheid tot huurverhoging. Hierdoor vallen de desbetreffende woningen niet meer onder de sociale huur (en zijn het vrije sector huurwoningen geworden) en kunnen ze deze vrijelijk toewijzen, mits het zelfstandige bewoning (en geen “onzelfstandige” onderhuur) betreft. Zoals in het antwoord op vraag 1 al aangegeven  gaan wij met Vestia in gesprek over de verhuur van twee woningen aan uitzendbureaus voor onderverhuur aan arbeidsmigranten, aangezien hiervoor geen vergunning is aangevraagd.

College; regels rondom verhuur huurwoningen aan uitzendbureaus

Vraag 3

Is het correct dat Vestia profijt trekt uit deze mogelijkheid om aan uitzendbureaus te verhuren.

Antwoord 3

Vestia geeft aan geen grotere huuropbrengst te hebben voor deze woningen door de verhuring aan het bemiddelingsbureau. Als de woningen niet verhuurd zouden worden aan uitzendbureaus maar aan particulieren zou dezelfde huurprijs worden berekend.

Vraag 4

Voorts lijkt Vestia zich vrij te voelen om sociale huurwoningen vrijelijk aan de woonvoorraad te onttrekken. Kan uw College daar maatregelen tegen nemen daar het natuurlijk niet verstandig is voor de gemeente Westland om het aantal sociale huurwoningen fors te verminderen en dan alleen vanwege financieel gewin? Uiteraard bestaat er geen probleem met het verhuren van woningen direct aan moelanders volgens het geldende woningverdeelsysteem.

Antwoord 4

De desbetreffende woningen vallen in de vrije sector huur en zijn dus geen sociale huurwoningen. Los daarvan is het Vestia niet toegestaan om woningen zonder vergunning onder te verhuren en daarmee aan de woonvoorraad te onttrekken. Zie beantwoording vraag 1 inzake de onttrekking van een woning aan de woningvoorraad.  Wij willen in Westland voldoende sociale woningen behouden met voldoende differentiatie naar woningtype en prijsklasse. We willen hierover (na vaststelling van de herijkte woonvisie) afspraken met de corporaties maken.

Vraag 5

De verplichting waar Vestia over spreekt, is het College bekend welke verplichting dat is?

Antwoord 5

Vestia geeft aan dat woningcorporaties op grond van de Woningwet en het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) de kerntaak hebben om te voorzien in de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Hier kunnen ook arbeidsmigranten onder vallen.

Vraag 6

Tijdens de laatste raadsinformatieavond over arbeidsmigranten bleek dat er ook bedrijven in Westland actief zijn die bemiddelen tussen in dit geval Vestia en de uitzendbureaus. Is dit bij uw College bekend en als dat juist is, is uw College dan bereid om hier maatregelen tegen te nemen?

Antwoord 6

We hebben in januari 2013 als gezamenlijk uitgangspunt vastgelegd dat arbeidsmigranten een belangrijke bijdrage leveren aan de Westlandse economie. Daarbij hebben we aangegeven dat we streven naar een eerlijk woon- en werkklimaat. We willen dat mensen zich registreren en dat ze goed en veilig wonen. Wij zien daarom geen reden om maatregelen te nemen tegen bedrijven die bemiddelen tussen huisvesters en uitzendbureaus en zorgen voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten.  

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info