College voor behoud kwijtscheldingsprocedure bij Delfland

College Westland

College voor behoud kwijtscheldingsprocedure bij Delfland

Westland 23.03.2016 - De fractie Progressief Westland heeft collegevragen gesteld over het Hoogheemraadschap van Delfland met betrekking tot het afschaffen van de kwijtscheldingsprocedure.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Delfland attendeert op kwijtschelding

Vraag 1

Progressief Westland maakt bezwaar tegen de uitspraak van CDA-hoogheemraad Smits dat de petitie tegen het afschaffen van de kwijtschelding waterschapsbelasting (Zie www.Delflanddepotop.nl) “zinloos” zou zijn. In november zal de Verenigde Vergadering verdere afschaffing van de kwijtschelding moeten bevestigen. Kan het college aandringen bij het Hoogheemraadschap dat dan de petitie wordt behandeld?

Antwoord 1

Wij hebben kennis genomen van het artikel in het AD d.d. 15 februari 2016 waarin Hoogheemraad de heer drs. Ries Smits aangeeft dat bezwaar geen zin heeft. Wij vertrouwen erop dat, gelet op de principes van behoorlijk bestuur, de initiatiefnemers van de petitie die kunnen aanbieden als het onderwerp wordt besproken in de verenigde vergadering. Overigens merken wij op dat wij op 20 oktober 2015 een brief aan het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben verzonden, waarin wij ervoor pleiten de mogelijkheden van kwijtschelding te handhaven. In dit kader is ook, namens een aantal gemeenten in de regio, door ons ingesproken bij de verenigde vergadering.  

Vraag 2

Progressief Westland roept mensen in de schuldsanering op formeel bezwaar aan te tekenen bij de RBG. Hun rekening wordt immers wettelijk oninbaar verklaard. Kan het college dit bekend maken onder de Westlandse ingezetenen die te maken hebben met schuldsanering?

Antwoord 2

De Regionale Belasting Groep (RBG) biedt de mogelijkheid om gedeeltelijke kwijtschelding aan te vragen. Tegen de aanslag die uiteindelijk wordt opgelegd staat geen bezwaar open, wel is het mogelijk in termijnen te betalen.  

Vraag 3

Het buitenlandbeleid van het Hoogheemraadschap vindt Progressief Westland niet transparant. Waar de reizen heen gaan is bekend. Maar onduidelijk is: de personele inzet, de begroting en wat de inwoner van Delfland er aan heeft. Temeer daar recent de mogelijkheid tot kwijtschelding voor onze burgers de nek is omgedraaid moet het nut van buitenlandse reizen en de kosten daarvan nadrukkelijk bekend worden gemaakt vindt Progressief Westland. Het beeld van "snoepreisjes" moet nadrukkelijk voorkomen worden.

Kan het college een overzicht opvragen bij het Hoogheemraadschap van hun buitenlandse reizen, de kosten die hiermee gepaard gaan en de personele inzet die dat vergt? Daarnaast graag ook een motivering wat het nut van een dergelijke reis is voor de Westlandse ingezetenen?

Antwoord 3

De kaderstellende en controlerende taak is bij het Hoogheemraadschap van Delfland belegd bij de verenigde vergadering. Als volksvertegenwoordigers hebben zij de taak het college van dijkgraaf en hoogheemraden daarop te bevragen.

Vraag 4

Ten slotte vragen wij aandacht voor de megalomane verbouwing van de tuin van het Hoogheemraadschap. Het is niet verkoopbaar naar de (Westlandse) ingezetenen dat  kwijtschelding onmogelijk wordt gemaakt maar dat een tonnen (miljoen) kostende tuinverbouwing doorgang kan vinden. Deelt het college dit standpunt van Progressief Westland? Wil het college bij het Hoogheemraadschap hiertegen bezwaar aantekenen?

Antwoord 4

Voor dit antwoord verwijzen wij naar de onderbouwing in het antwoord op vraag 3.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info