Collegevragen en motie over sociale huurwoningen Ter Heijde

Advertorial Westland Verstandig

Collegevragen en motie over sociale huurwoningen Ter Heijde

Ter Heijde 12.08.2014 - Op dit moment worden 48 sociale huurwoningen en enige tientallen appartementen aangeboden in Ter Heijde.

Ondanks een grote interesse bij de inschrijvingen heeft de toewijzing geleid tot huurovereenkomsten met 11 Heijers en 12 inwoners van Westland. De fractie van Westland Verstandig heeft begrepen uit ingewonnen informatie dat de toewijzing heeft plaatsgevonden volgens de daarvoor gemaakte afspraken, te weten eerst aan degenen die vertrokken zijn destijds uit de bestaande huurwoningen, vervolgens aan inwoners van Ter Heijde en daarna aan inwoners van Westland.

Daar verondersteld werd dat er een hele grote behoefte aan dit soort woningen was in Westland, is het natuurlijk niet echt goed te begrijpen dat uiteindelijk niet alle woningen aan Westlandse inwoners verhuurd zijn kunnen worden. Hoe het met de appartementen loopt moet verder afgewacht worden. Op dit moment lopen de diverse aanbiedingsprocedures nog.

De vraag is of het aanbieden in een vakantieperiode de meest gelukkige insteek is en vandaar de hierna geformuleerde vragen.

( Bijgaande motie zal mijn fractie indienen bij de eerstkomende Raadsvergadering. Daar op dit moment de aanbiedingsprocedure bij Arcade loopt, is het de vraag of gewacht kan worden totdat de Raadsvergadering gehouden wordt. Vandaar onder meer deze artikel 26-vraag. De fractie van Westland Verstandig verzoekt uw College om per ommegaande deze vraag te beantwoorden dit gezien de spoedeisendheid van het onderwerp.)

Voor wat betreft de motie: In de motie wordt gerefereerd aan een afspraak/toezegging die door Arcade gedaan is aan het College van B&W begin 2013 toen Arcade een positief besluit van het College kreeg om in plaats van gedifferentieerde koop- en sociale woningbouw alleen maar sociale woningbouw te plegen. De afspraak zou zijn dat Arcade dan een twintigtal, althans een aantal bestaande oudere huurwoningen in de dorpskern Ter Heijde te koop zou aanbieden. Op die wijze zou een gedifferentieerd koop-/huurwoningbestand in Ter Heijde toch bewerkstelligd kunnen worden.

Een dergelijke differentiatie was aanvankelijk ook de bedoeling van de nieuwbouw voor fase 1. Dit leidt tot de navolgende vragen:

- Is aan uw College de toezegging gedaan door Arcade c.q. zijn er afspraken met Arcade gemaakt over het te koop aanbieden van oudere bestaande huurwoningen in Ter Heijde (eventueel als zogenaamde kluswoning) als Arcade toestemming van uw College zou krijgen om 100% sociale huurwoningen/appartementen te realiseren? Heeft uw College de met Arcade afgesproken voorwaarden begin 2013 met HINT besproken?

- Is uw College bereid om een beroep te doen op Arcade om de aanbiedingsprocedure eind augustus/begin september nog een keer over te doen danwel de huidige aanbiedingsprocedure te verlengen als alle Westlanders weer terug van vakantie zijn om alsnog te trachten zoveel als mogelijk Westlandse inwoners te laten profiteren van de sociale huureengezinswoningen en appartementen in Ter Heijde?

- Is uw College bereid om bij Arcade na te gaan wat de verklaring is dat er Westlandbreed te weinig belangstelling is om in aanmerking te komen voor de betreffende woningen in Ter Heijde? Is dat de inkomensgrens of is dat een andere reden? Wat moet hieruit geconcludeerd worden voor andere woningbouwplannen in Westland?

- Is uw College bereid om met Arcade verder overleg te voeren om wellicht een deel van de nieuwe sociale huurwoningen toch in de verkoop te zetten en is uw College bereid zonodig Arcade daarvoor financiële compensatie te geven? De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

------

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 16 september 2014

Overwegende:

dat in de dorpskern Ter Heijde inmiddels door Arcade 48 sociale huur eengezinswoningen en enige tientallen appartementen gerealiseerd zijn/worden; dat begin 2013 het College ingestemd heeft met de realisering van sociale huurwoningen/appartementen;

dat Arcade inmiddels de eerste eengezinswoningen heeft aangeboden via Woonnet Haaglanden. Navraag heeft uitgewezen dat 573 personen hebben aangegeven in aanmerking te willen komen voor een huurwoning. Daarvan kwamen er 12 uit Ter Heijde en 62 uit andere kernen van de gemeente Westland. Inmiddels zijn ook de appartementen via Woonnet Haaglanden aangeboden en de eerste reacties van geïnteresseerden zijn ontvangen;

dat met Arcade met betrekking tot de toewijzing een voorkeursregeling is afgesproken. Allereerst zouden degenen die destijds hun woning hebben moeten verlaten in aanmerking komen voor terugkeer –die bewoners wonen nu in zogenaamde wisselwoningen-, daarna zouden andere geïnteresseerde bestaande inwoners uit Ter Heijde in aanmerking komen en vervolgens inwoners uit de gemeente Westland. Het restant van de woningen die dan niet verhuurd zouden zijn, zouden dan volgens de gebruikelijke procedure via Woonnet Haaglanden regionaal worden aangeboden;

dat inmiddels gebleken is dat er 5 personen die destijds uit de bestaande woningen vertrokken zijn naar wisselwoningen, wensen terug te keren en dat 6 bestaande inwoners uit Ter Heijde een nieuwe huurwoning wensen. Uit Westland zullen 12 personen gaan huren. Er blijven nog 25 woningen over; dat het ongelukkig is om in de vakantieperiode dit soort projecten aan te bieden en niet uitgesloten is het dat zowel uit Ter Heijde als uit Westland meer gegadigden zich alsnog aanmelden indien nog een keer de procedure wordt doorlopen;

dat nog een artikel 26-vraag gesteld wordt over de mogelijkheden van de gemeente om met Arcade overleg te voeren over het stopzetten van de huidige procedure en het opnieuw daarvan opstarten en alsnog aan inwoners van Ter Heijde en de gemeente Westland de mogelijkheid te geven hun interesse te tonen; dat in ieder geval woningdifferentiatie in de dorpskern Ter Heijde van belang is;

dat begin 2013 door het College, naar verluidt, de afspraak met Arcade gemaakt zou zijn dat een twintigtal bestaande oudere huurwoningen alsnog te koop worden aangeboden. Gedacht kan daarbij worden aan de woningen van degenen die in aanmerking komen voor de nieuwe woningen, maar ook voor het overige zou gedacht kunnen worden aan de verkoop van bijvoorbeeld 20 bestaande huurwoningen.

Op die wijze wordt toch weer invulling gegeven aan de voor 2013 afgesproken woningdifferentiatie in Ter Heijde van een deel koopwoningen en een deel sociale huurwoningen. Arcade heeft blijkbaar in 2013 aangegeven dat op die wijze de nieuwbouw financieel bezien niet gerealiseerd kon worden. Vandaar dat het College naar vermoed wordt akkoord gegaan is met de bouw van alleen sociale huurwoningen/appartementen;

dat de verwachting was dat alle woningen aan Westlandse inwoners danwel inwoners van Ter Heijde zouden worden toegewezen, doch het blijkt dat de animo tegenvalt ofwel doordat er geen interesse is ofwel doordat de inkomensgrens te laag ligt. Welke van de twee de oorzaak is van de geringe animo is niet duidelijk;

dat Arcade ook voor inwoners van Ter Heijde en inwoners van Westland de toewijzingsnorm heeft aangepast doordat een gezamenlijk bruto-inkomen van lager dan € 44.000,-- wordt aangehouden in plaats van het wettelijke bedrag van € 34.678,--;

Draagt het College op:

- Op de meest korte termijn met Arcade overleg te voeren omtrent woningdifferentiatie in de dorpskern Ter Heijde en in ieder geval 20 bestaande oudere huurwoningen te verkopen om op die wijze Ter Heijde voor de toekomst een gezonde “woningaanbod”-structuur te geven;

- Arcade voorts te verzoeken de procedure zoals deze thans wordt gevolgd met betrekking tot de eengezinswoningen en appartementen stop te zetten danwel voort te zetten en alsnog een nieuwe aanbieding te doen aan inwoners van Ter Heijde en Westland, zodat bij voorkeur die woningen/appartementen alsnog ten goede komen aan inwoners uit Westland;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens, Fractievoorzitter

 

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info