Collegevragen over bestemmingsplannen in Westland

Westland Verstandig

Collegevragen over bestemmingsplannen in Westland

Westland 21.09.2015 - Zowel de raadsaccountant als de Provincie plaatsen vraagtekens bij de boekwaarde van de vaste activa en de hoge boekwaarde van de grondexploitaties op de gemeentebalans.

Beiden geven ook aan dat de gevolgen van een stagnerende voortgang in de grondexploitaties steeds vertaald moet worden naar de verwachte gevolgen voor de meerjarenbegroting. De reden volgens zowel de raadsaccountant als de Provincie is: “Om tegenvallers zo snel mogelijk inzichtelijk te maken zodat snelle besluitvorming over correctieve of compenserende maatregelen kan plaatsvinden.” Of er gebouwd kan worden hangt natuurlijk eerst af van de bestemmingsplannen.

 Aanvullende Collegevragen WV over camping Molenslag

Sedert de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten zijn aangegaan, zijn een groot aantal deelplannen in procedure gebracht door de gemeente. Opviel daarbij dat per deelplan een groot aantal zienswijzen werd ingediend. Die willen wij in kaart gebracht hebben en ook de verwachte termijn waarbinnen de betreffende bestemmingsplannen na een uitspraak van de Raad van State ten uitvoer gebracht kunnen worden.

Voorts willen wij door deze vraag ook geïnformeerd worden over de recente stand van zaken in Monster-Moord. Opvallend is ook dat de Raad in de afgelopen tijd een groot aantal reparatiebesluiten heeft moeten nemen, dat wil zeggen herstelbesluiten heeft moeten nemen voor zaken die bij de Raad van State niet helemaal goed gegaan zijn. In 2014 zijn er best wel veel nieuwe huizen opgeleverd. De vraag is welke huizen door wie zijn gerealiseerd en ook of dat op percelen grond van de gemeente is gebeurd.

College geeft uitleg over omgevingsvergunning NAM-terrein bij Molenweg

De relevantie van deze vraag is om na te gaan of nu al sprake is van tegenvallers omdat bestemmingsplanprocedures veel langer lopen dan werd geprognotiseerd. Uiteraard gaat de gemeente uit van een aantal te realiseren woningen en kavelverkopen in de komende jaren. Die verkopen zijn weer afhankelijk van het tot stand komen van de bestemmingsplannen.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-        Kan uw College een opsomming geven van alle deelbestemmingsplannen die thans in procedure zijn en betrekking hebben op de ONW- en Westlandse Zoom-gronden?

-        Kunt u per bestemmingsplan aangeven hoeveel zienswijzen aanvankelijk tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn ingediend en hoeveel beroepen uiteindelijk bij de Raad van State tegen die bestemmingsplannen zijn ingesteld? Beperkt u dit niet tot alleen de Westlandse Zoom- en ONW-gronden, maar ook voor de overige bestemmingsplannen zoals bijvoorbeeld de Chrysantenstraat;

-        Kunt u ook aangeven wanneer de bestemmingsplannen klaar zijn en dus een uitspraak van de Raad van State te verwachten valt per bestemmingsplan?

-        Kunt u ook aangeven in hoeverre het lopen van procedures op dit moment, de door uw College gegeven planning van de aantallen te bouwen woningen in gevaar brengt?

-        Kan uw College opgave doen van de ONW-gronden en Westlandse Zoom-gronden waar geen bestemmingsplanwijziging nodig is om nu al te kunnen gaan bouwen?

-        Hoe zit het met Monster-Noord? Steeds is aangegeven dat de Provincie wellicht “om zou gaan” en alsnog bebouwing zou toestaan. Inmiddels is er alweer geruime tijd een ander College van Gedeputeerde Staten. Is er inmiddels een positief resultaat geboekt? Wat zijn de verdere verwachtingen met betrekking tot Monster-Noord en de ontwikkeling als woonlocatie?

-        Loopt de verkoop bij ONW en Westlandse Zoom in de pas met de opgegeven prognoses voor 2015 en 2016?

-        In hoeveel gevallen heeft de Raad van State danwel de Rechtbank de zogenaamde lus toegepast, dat wil zeggen dat er zaken niet in orde zijn in bestemmingsplannen en de gemeente alsnog de gelegenheid krijgt om te herstellen? De Raad heeft in de afgelopen periode een groot aantal reparatiebesluiten moeten nemen. Wat zit er nog in de pijplijn?

-        Wat doet het College om zoveel mogelijk bezwaren en zienswijzen te voorkomen en op te lossen? Recentelijk in Monster met betrekking tot het NAM-terrein bleek het College onvermurwbaar en gaat blijkbaar door op de heilloze weg van het procederen met omwonenden, hetgeen een enorm tijdverlies betekent. Is dit de juiste wijze van handelen?

-        Uw College gaf recentelijk nog aan dat het bouwen van sociale huur- en koopwoningen in het Westlandse Zoom-gebied niet mogelijk is vanwege de samenwerkingsovereenkomst? Waar is dat in de samenwerkings-overeenkomst geregeld dat er geen sociale huur- en koopwoningen gebouwd behoeven te worden?

-        Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het maken van deelplannen het nadeel heeft dat de totale infrastructuur van een gebied niet, althans niet adequaat geregeld wordt? We hebben dat gezien bij Duingeest, de NAM-locatie, Dijckerwaal, de Gouw en nog meerdere bestemmingsplannen. Op welke wijze denkt uw College die infrastructuur op termijn dan wel op orde te krijgen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

 

Namens de fractie Westland Verstandig

Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info