Collegevragen over omzetten sociaal kernteam in BV

Westland Verstandig

Collegevragen over omzetten sociaal kernteam in BV

Westland 19.05.2016 - Tijdens de MO commissievergadering van maandag 9 mei jl. bleek dat de meerderheid van de commissie geen voorstander was

van het omzetten van het huidige sociaal kernteam (SKT) in een zelfstandige besloten vennootschap waarvan de aandelen bij de gemeente zitten. Wat onze fractie betreft is dat onwenselijk en moet het accent gelegd worden op de kwaliteit van de zorg en niet op allerlei organisatorisch geneuzel dat de zorg alleen maar complexer maakt en waarmee we verder afglijden van het uitgangspunt dat alle euro’s besteed moeten worden aan “de handjes aan het bed”. Dat wil zeggen dat de euro’s besteed worden direct voor de zorg voor de inwoners van Westland.

Eerder al viel het op dat het SKT zich wenste te huisvesten in een apart gebouw los van de gemeentehuizen en ook de wijze van opereren was in de ogen van onze fractie al vreemd. Na 9 mei werd in allerijl een informatieavond georganiseerd en die heeft gisteravond plaatsgevonden. Jammer dat de voorzitter aankondigt dat de informatieavond van 19.00 uur tot 20.30 uur zou duren en na ongeveer tien minuten tijd begon een geïrriteerde voorzitter te roepen dat er om 20.00 uur een RKC-vergadering was gepland en dus dat de informatieavond maar tot 20.00 uur zou duren. Hij vergiste zich omdat de RKC, waarvan toevallig de fractievoorzitter van Westland Verstandig ook onderdeel uitmaakt, pas om 20.30 uur een vergadering had. De voorzitter bleef echter stoïcijns volhouden dat hij tijdsdruk had. (Archieffoto SKT)  

Collegevragen inzake behoud zorghulp voor mensen met problemen

Dit betekende dat de twee onderwerpen –de oprichting van een B.V. voor Patijnenburg en de oprichting van een B.V. voor SKT- moesten worden afgeraffeld en het enkel een vertoning voor de bühne bleek te zijn. Immers uit bijgaande vacature en ook uit overige berichtgeving van de gemeente en het SKT blijkt al dat het besluit tot omzetting in een B.V. al genomen is. De commissieleden zouden volgens de voorzitter nog tot 30 mei in de gelegenheid zijn wensen en bedenkingen te doen.

Echter dat klopt natuurlijk niet. Immers ingevolge de Gemeentewet kan de Raad wensen en bedenkingen ter kennis van het College brengen, maar niet individuele raadsleden of fracties. Bovendien stelt artikel 169: “Het College neemt geen besluit dan nadat de Raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het College te brengen”. Echter het besluit is al door het College genomen volgens de verkregen informatie en per 1 januari 2017 gaan de B.V.’s van start.

Dit is politiek ongewenst en is ook niet in het belang van de inwoners van Westland. Over de procedure zullen we een rondvraag stellen tijdens de komende raadsvergadering van 24 mei a.s.

Nu zijn de navolgende vragen relevant:

-        Degenen die de informatie gaven en ook wethouder El Mokaddem spanden zich tijdens de informatieavond in om duidelijk te maken dat de oprichting van een besloten vennootschap van zowel Patijnenburg als het SKT onvermijdelijk is. Welke argumenten zijn daarvoor gebruikt?

-        Er werd tijdens de informatieavond ook verwezen naar een advies wat door Niessing zou zijn afgegeven. Dat advies kennen we niet. Kan dat verstrekt worden?

-        Er zou een noodzaak zijn voor de oprichting van een besloten vennootschap in het geval van Patijnenburg omdat daar nu met een stichting gewerkt wordt. Wat is die noodzaak en kan die worden aangegeven? Is de afweging gemaakt om Patijnenburg weer in zijn geheel onder de gemeente te laten vallen en als een zelfstandig onderdeel van de gemeente te laten functioneren?

-        Wat zijn de administratieve gevolgen van een aparte B.V.? Wat is de politieke betekenis van de oprichting van een B.V. voor wat betreft de verantwoording van de wethouder? Kan het College een volledig overzicht geven van de voor- en nadelen van de oprichting van een B.V., het doorgaan in de huidige stichtingsvorm en het inbedden van Patijnenburg in de gemeentelijke organisatie?

-        Kan het College een overzicht geven van de huidige bezetting van het SKT en een indeling maken wie nu in het SKT-gebouw werken, voor hoeveel tijd dat is en op welke wijze de Quadraat-, Mee- en Jeugdzorg-medewerkers en medewerkers die verbonden zijn aan andere organisaties zijn ingebed? Één van de redenen voor de B.V. zou zijn dat dan die medewerkers niet meer onder de zorgaanbieders Mee, Quadraat etc. vallen, maar rechtstreeks onder de B.V. en dus ook door de B.V. in dienst genomen worden. Wat zijn de financiële gevolgen en risico’s daarvan?

-        Wat betekent het administratief een aparte B.V.?

-        Wat betekent het voor de aanspreekbaarheid van de verantwoordelijke wethouder op de kwaliteit van de zorg die dan door een aparte B.V. verricht gaat worden? In feite wordt de zorg door de gemeente op afstand gezet. Is dat gewenst gezien het feit dat de zorg nou net bedoeld is voor de kwetsbare burger en expliciet gemaakt is tot een zorg die direct rust bij de gemeente?

-        Heeft het College kennis genomen van de in de publicaties aangegeven nadelen die verbonden zijn aan de opzet van aparte B.V.’s? Wil het College met name ingaan op de monopolistische uitwerking, dat wil zeggen dat die B.V. natuurlijk van de gemeente de opdrachten krijgt en de gemeente verplicht is om die opdrachten ook aan de B.V. te geven? De gemeente kan met andere woorden niet elders gaan inkopen omdat zij de B.V. in stand moet houden.

-        In hoeverre is er geen sprake van tegenstrijdig belang nu de B.V. uiteraard financieel haar zaken op orde moet krijgen, de gemeente daar maar een beperkt inzicht in heeft omdat de directie de dagelijkse gang van zaken bepaalt? De gemeente is wel afhankelijk van de B.V. en heeft dus belang erbij dat fikse tarieven betaald worden. Is dit juist?

-        Zijn al deze argumenten wel goed meegewogen en waarom is de Raad daar niet bijtijds in meegenomen? Nu is het een overval en lijkt het alsof het College al besluiten genomen heeft. Juist of niet juist?

Uiteraard dienen vorenstaande vragen ook gezien te worden als de wensen en bedenkingen van de fractie van Westland Verstandig. De gemeente Westland moet dit niet doen en laten we nu focussen op de kwaliteit van de zorg en op de kwaliteit van de participatie en niet op allerlei formele zaken waar de zorgvragers en ook degenen die beschut werken, een werk-leertraject willen volgen, dan wel de WWB’ers, geen direct voordeel van hebben. Onze fractie is derhalve tegen quasi inbesteding aan een B.V. die alles nodeloos formeel complexer, duurder en onoverzichtelijker maakt.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

 

Fractievoorzitter

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info