Geen verbod voor vrachtwagens op de Pettendijk

College Westland

Geen verbod voor vrachtwagens op de Pettendijk

Maasdijk 24.06.2016 - De fractie Westland Verstandig heeft in april vragen gesteld aan B&W over verkeersveiligheid, geluidsoverlast en verkeersoverlast op de Pettendijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Onderschrijft het College vorenstaande punten op het gebied van verkeersveiligheid, vrachtwagengebruik, wateroverlast berm, fietsonveiligheid en de gevaarlijke gevolgen van de wegblokkade?

Antwoord 1

Situaties waarbij de verkeersveiligheid in het geding is hebben vooral met gedrag te maken. Om de verkeersveiligheid zoveel mogelijk te waarborgen zijn tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. Hiermee wordt getracht het gedrag van bestuurders, waarbij het zowel om snelheid als om de routekeuze gaat, te beïnvloeden. Ter beperking van de wateroverlast gaat de gemeente werkzaamheden uitvoeren ter hoogte van de uitrit van Pettendijk 1. Tijdens de realisatie van het 3-in-1 project is de uitrit gebruikt door bouwverkeer en voor opslag van materialen. De uitrit wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Hierbij zullen ook aanpassingen worden verricht aan de waterafvoer ter hoogte van de uitrit.

Vraag 2

Welke maatregelen is het College bereid om te nemen betreffende de geluidsoverlast en het doortrekken van het geluidsscherm? Heeft het College enige notie waarom dat geluidsscherm niet al is doorgetrokken?

Antwoord 2

Het akoestisch onderzoek, onderdeel van de aanleg van het 3-1 project, heeft geresulteerd in een aantal geluidswerende maatregelen. Onderdeel daarvan is ook het huidige geluidsscherm wat langs een deel van de Maasdijk/Pettendijk is geplaatst. De wens van een bewoner om het geluidscherm door te trekken is in behandeling bij de Omgevingsdienst Haaglanden en de provincie Zuid-Holland.

Vraag 3

Is het College bereid om een bord op de Pettendijk te plaatsen dat vrachtverkeer verboden is?

Antwoord 3

Nee, een verbod voor vrachtverkeer is hier niet gewenst in verband met de bereikbaarheid van de aanwezige tuinbouwbedrijven. Wel is het voornemen om vrachtverkeer, komend vanaf het bedrijventerrein Honderdland, te bewegwijzeren via de Maasdijk en de A20.

Vraag 4

Welke concrete maatregelen is het College bereid om te nemen voor wat betreft de wegversmalling en de gevaarlijke situaties daaromheen en met name het fietsverkeer? Het is wachten op een ongeval. Is het College het daarmee eens, uitgaande van de huidige situatie en de drukte op de Pettendijk?

Antwoord 4

Nee, de wegversmalling voor fietsoversteken is juist geplaatst om zowel de snelheid als het attentieniveau (oftewel het gedrag) van bestuurders te beïnvloeden en daarmee gevaarlijke situaties te voorkomen. Dat volgens de politie geen ongevallen zijn geweest of gemeld ter hoogte van de fietsoversteken bevestigt het positieve effect van de wegversmalling.

Vraag 5

Waarom heeft het College niet eerder adequaat gereageerd op de klachten van de bewoners en wordt niets aan de huidige situatie gedaan?

Antwoord 5

Na opening van de fietstunnel is binnen een week adequaat gereageerd om de veiligheid van overstekende fietsers ter hoogte van de kruising met het onderpad en de fietstunnel zoveel mogelijk te waarborgen. Zo is een snelheidsbeperking van 30 km/uur ingesteld, zijn twee 30 km/uur drempels aangebracht, zijn extra reflecterende waarschuwingsborden aangebracht en de (tijdelijke) wegversmalling geplaatst.

Vraag 6

Is het College bereid om eventueel maatregelen te nemen waaronder de aanleg van een kort fietspad, waardoor de fietsers in ieder geval veiliger de Pettendijk kunnen passeren?

Antwoord 6

Voor een in twee richtingen bereden fietspad is minimaal 3,50 meter noodzakelijk. De technische haalbaarheid van een fietspad in de berm langs het steile talud van de Pettendijk wordt momenteel onderzocht.

Vraag 7

Is het College bereid om andere maatregelen te nemen ter beperking van de verkeerssnelheid dan de wegversmalling?

Antwoord 7

Ja. Aanleg van de verbindingsweg Maasdijk – Maasdijkplein is in voorbereiding. Na aanleg hiervan zal het verkeer komend vanaf de Maasdijk rechtstreeks op het nieuwe Maasdijkplein worden aangesloten waardoor de Pettendijk verkeersluw zal worden.

Vraag 8

Bewoners beklagen zich er voorts over dat zij het 3-in-1-project zagen als drie projecten met 1 leider. Echter de bewoners worden steeds van het kastje naar de muur gestuurd, met name van de provincie naar de gemeente en van de gemeente naar de provincie. Is dit een herkenbaar beeld voor het College en kan uw College daar iets aan doen om herhaling te voorkomen?

Antwoord 8

Het beeld dat u schetst herkennen wij niet. Het 3-in-1 project was een grootschalig en ingrijpend project dat succesvol is verlopen. De projectrealisering stond onder regie van de provincie, waarbij de gemeente Westland deel uitmaakte van het projectteam. Bij een dermate groot project zal het incidenteel voorgekomen zijn dat een bewoner met een vraag of klacht is doorverwezen.

Vraag 9

Eén van de problemen is voorts dat niet goed is aangegeven hoe vrachtverkeer en ook auto’s moeten rijden en dus ten onrechte en per vergissing vaak op de Pettendijk terecht komen. Is het College bereid om zelf dan wel middels de provincie, een betere bebording ter plaatse aan te brengen zodat het misrijden van auto’s niet meer kan? Terwijl onze fractie ter plaatse was kwam een Deense en een Poolse vrachtwagen eerst de Pettendijk oprijden en vervolgens na enige tijd kwamen ze weer terug om vervolgens bij de rotonde richting Hoek van Holland te kunnen rijden. Dit schijnt een veel voorkomende verkeersmanoeuvre te zijn die volstrekt onnodig is als er een duidelijke richting wordt aangegeven.

Antwoord 9

De ANWB bewegwijzering op de A20 ter hoogte van Coldenhovelaan is recent aangepast. Hier wordt (vracht)verkeer via de juiste weg naar Westerlee en het Maasdijkplein verwezen. Doordat navigatie systemen in voertuigen niet altijd worden geactualiseerd komt het helaas nog steeds voor dat navigatie systemen verkeer naar en van Hoek van Holland via de Maasdijk/Pettendijk navigeert.

Om routes van bestuurders van vrachtverkeer komend vanaf het bedrijventerrein Honderdland te beïnvloeden wordt extra bewegwijzering op zowel het bedrijventerrein als ter hoogte van de rotonde Honderdland geplaatst. Samen met de ondernemersvereniging Maasdijk wordt getracht om via gesprekken met ondernemers de routekeuze van plaatselijk vrachtverkeer te beïnvloeden.

Uit onderzoek blijk dat de door u genoemde verkeersmanoeuvre helaas te maken heeft met voornoemde navigatiesystemen. Met extra bewegwijzering wordt getracht de routes te beïnvloeden.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester, 

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info