In 2015 al 42 huurwoningen toegewezen aan statushouders

College Westland

In 2015 al 42 huurwoningen toegewezen aan statushouders

Westland 04.09.2015 - De fractie LPF Westland heeft het college in augustus aanvullende vragen gesteld over spreiding asielzoekers / statushouders.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college het met LPF Westland eens dat het aantal te plaatsen vergunninghouders gezien de situatie op de Westlandse woningmarkt veel te groot is?

Antwoord 1

In verhouding met het beperkte aantal mutaties op de Westlandse woningmarkt is de door het Rijk opgelegde taakstelling fors te noemen. Zoals bekend is de gemeente wettelijk verplicht deze uit te voeren.

Vraag 2

Is de provincie op de hoogte van het feit dat Westland sinds een aantal jaren ook al ruim 3.000 arbeidsmigranten heeft ingeschreven (als pilot-gemeente nota bene) en dat dit de druk op de woningmarkt nog verder verhoogd heeft? En is het college bereid dit in het overleg nadrukkelijk mede te delen aan de gesprekspartners?

Antwoord 2

Het wettelijk huisvesten van statushouders en het huisvesten van arbeidsmigranten betreft twee heel verschillende doelgroepen en deze zijn niet met elkaar te vergelijken. Het inschrijven van arbeidsmigranten heeft plaats gevonden om hiermee o.a. illegaliteit met betrekking tot huisvesting te voorkomen.

Problemen rondom bouw nieuwe sociale huurwoningen

Vraag 3

Is het college bereid om zolang de woningmarkt in Westland op slot zit te bewerkstelligen dat er slechts kleine aantallen, denk aan een klein percentage van beschikbaar gekomen huurwoningen, beschikbaar te stellen voor vergunninghouders?

Antwoord 3

Nee, zoals bij de beantwoording van vraag 1 vermeld, zijn wij gebonden aan een wettelijke taak.

 Vraag 4

Kan het college een overzicht geven met daarin het aantal tot nu toe geplaatste vergunninghouders en in welke dorpen zij gevestigd zijn?

Antwoord 4

Voor het jaar 2015 zijn tot op heden (20 augustus) 106 statushouders in 42 woningen gehuisvest. De taakstelling vindt plaats middels een verdeelsleutel voor de Westlandse corporaties op basis van hun woningbezit in Westland: Vestia 28%, Arcade 54% en Wonen Wateringen 18%.

De huisvesting van huishoudens op kernniveau is als volgt (en is ook mede afhankelijk van het vrijkomende woningaanbod in de desbetreffende kern):

-                                                                       ’s Gravenzande: 11 woningen

-                                                                       Naaldwijk: 16 woningen

-                                                                       Monster: 5 woningen

-                                                                       Poeldijk: 3 woningen

-                                                                       Wateringen: 4 woningen

-                                                                       De Lier: 3 woningen

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester

M. van Beek

J. van der Tak

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 2 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 176,- (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus € 352,- aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.

 

 

 

 

 

 

Man komt om bij ongeval Poortugaal Meer info - Voorjaarsexpositie van Wilma, Juliana en Jan Joop in Hofboerderij verlengd Meer info - Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info