Incidentele handhaving tegen parkeren buitenlandse vrachtwagens

College Westland

Incidentele handhaving tegen parkeren buitenlandse vrachtwagens

Westland 16.07.2015 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft B&W vragen gesteld over het parkeren van buitenlandse vrachtwagens in gemeente Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Algemeen antwoord

Landelijk is sprake van een toename in het uitbesteden aan buitenlandse transporteurs en daarmee toenemende overlast van overnachtende chauffeurs. Dit geldt ook voor het greenportcluster Westland. Dit vraagt dan ook om een regionale en liefst landelijke aanpak van de problematiek. In MRDH-verband wordt door de gezamenlijke gemeenten en Rijkswaterstaat gewerkt aan een regiobrede visie en beleid voor het parkeren door deze overnachters. Daarmee moet worden voorkomen dat een waterbed-effect optreedt als ieder voor zich (overheid en bedrijfsleven) zijn terrein afsluit voor deze groep transporteurs.

Vraag 1

Is uw college het met ons van mening dat het “wild” overnachten niet wenselijk is binnen onze gemeente?

Antwoord 1

Ja, wij zijn het met u eens.

 Collegevragen GBW over parkeren Oost-Europese vrachtwagens

Vraag 2

Zou u aan de grenzen van onze gemeente duidelijk kunnen en willen aangeven dat overnachten buiten de daartoe aangewezen locaties verboden is?

Antwoord 2

Op dit moment biedt het parkeerverbod voldoende mogelijkheden om tegen overnachters op te treden. Het parkeerverbod voor vrachtwagens is bij elk bebouwde kom bord aangegeven. Een aantal plaatsen op de openbare weg, vooral op bedrijventerreinen, zijn aangewezen als vrachtwagenparkeerplaatsen. Op deze locaties is het aantal buitenlandse chauffeurs beperkt.

Vraag 3

Is uw college i.s.m. het bedrijfsleven op zoek naar oplossingen in de nabijheid van de locatie(s) waar geladen of gelost dient te worden door de bedoelde chauffeur(s)?

Antwoord 3

Tot nog toe overnachten in Westland de meeste buitenlandse chauffeurs op (agro)logistieke bedrijventerreinen, zoals ABC westland, Flora Holland en Honderdland. Een enkele chauffeur overnacht op andere plekken binnen de bebouwde kom. Met de agrologistieke terreinen zijn wij in gesprek over de omvang van het probleem en de mogelijke oplossingen. Het doel is om dit mee te nemen in de regionale aanpak van de MRDH.

Vraag 4

Wordt er al gehandhaafd op dit moment op “overnachters”?

Antwoord 4

Zoals bij antwoord 2 is aangegeven handhaven wij nu op basis van het parkeerverbod. Dit speelt met name bij bedrijventerrein Honderdland. Hier wordt regelmatig gehandhaafd. Incidenteel treffen de Boa’s ook op andere locaties in Westland overnachters aan en sturen deze chauffeurs weg. 

Vraag 5

Als er nog niet wordt gehandhaafd, wat is hiervoor dan de reden? Komt dat omdat er op dit moment niet tegen opgetreden kan worden doordat er in de APV niet is opgenomen dat er niet overnacht mag worden in het openbaar gebied? En als dat zo is bent u dan voornemens om z.s.m. de APV aan te passen?

Antwoord 5

De huidige APV voorziet alleen in handhaving op basis van parkeren buiten de aangewezen plekken. Er is nu geen mogelijkheid om tegen overnachten in het voertuig handhavend op te treden. Met de gemeenten in de MRDH zullen afspraken gemaakt worden over het wel of niet regionaal inzetten van een APV verbod.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 3,5 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 308,00 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus € 484,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.

 

 

 

 

 

 

Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info