Natuurlijk begraven niet zomaar geregeld

College Westland

Natuurlijk begraven niet zomaar geregeld

Westland 20.11.2014 - De fractie CDA Westland heeft het College vragen gesteld over de mogelijkheid van natuurlijk begraven.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college bereid onderzoek te doen of te laten verrichten naar de mogelijkheden van natuurlijk begraven in Westland en daarbij de ervaringen van Natuurmonumenten te betrekken?

Antwoord 1

Vooralsnog zullen we geen onderzoek verrichten naar de mogelijkheden van natuurlijk begraven, omdat dit in eerste instantie aan de eigenaar van de betreffende locatie is en de ambtelijke capaciteit hiertoe ontbreekt. In de Wet op de lijkbezorging (hierna: Wlb) wordt een tweetal begraafplaatsen onderscheiden, te weten gemeentelijke en bijzondere.

Een natuurbegraafplaats betreft een bijzondere begraafplaats als bedoeld in de Wlb en kan ingevolge deze wet slechts worden aangelegd en in stand worden gehouden door een kerkgenootschap dan wel door een privaatrechtelijke rechtspersoon of een natuurlijk persoon. De gemeenteraad dient grond aan te wijzen die mag worden gebruikt voor de aanleg of uitbreiding van deze bijzondere begraafplaats. Tenslotte is voor het in gebruik nemen van de bijzondere begraafplaats toestemming nodig van het college van B&W. In lijn met bovenstaande zullen wij op het moment dat een van bovengenoemde partijen een verzoek indient onderzoek verrichten naar de mogelijkheid hiervan.

Vraag 2

Is het college bereid om hierover contact te zoeken met andere overheden, w.o. Hoogheemraadschap Delfland, Staatsbosbeheer, Provincie en buurgemeentes?

Antwoord 2

Ondanks het feit dat we als gemeente geen actieve rol hierin hebben, zoals beschreven in antwoord 1, zullen wij ter oriëntatie contact zoeken met omliggende gemeenten die zijn aangesloten bij het recreatieschap Midden-Delfland. Bij de partners van deze organisatie is ook belangstelling geuit voor natuurlijk begraven. Ook zullen we contact leggen met Natuurbegraven Nederland (partner van Natuurmonumenten). De resultaten hiervan zullen we inbrengen in de nieuw op te stellen beheerplannen Openbare Ruimte, waarvoor uw raad een werkgroep heeft opgestart.

Vraag 3

Zou het Staelduinse Bos in dit verband een kansrijke optie genoemd kunnen worden?

Antwoord 3

De eigenaar van het Staelduinsebos is stichting Het Zuid-Hollands Landschap. In eerste instantie is het aan deze partij om hier een antwoord op te geven.

Vraag 4

Ziet het college andere kansrijke locaties in Westland of in de nabije omgeving?

Antwoord 4

Op dit moment is er bij het college geen aanvraag ingediend om het voornemen van een natuurbegraafplaats in Westland te exploiteren. We staan open voor eventuele initiatiefnemers met een concreet voorstel. In de omgeving is interesse geuit binnen het recreatieschap Midden-Delfland. Of hierbij ook kansrijke locaties in beeld zijn, is op dit moment niet bekend.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek, J. van der Tak

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Westlands Open Podium 18 februari met Opera Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info