Onzekerheid na terugloop in huishoudelijke hulp

Westland Verstandig

Onzekerheid na terugloop in huishoudelijke hulp

Westland 19.12.2014 - Westland Verstandig heeft sedert een tweetal weken een Steunpunt Zorg op haar website www.westlandverstandig.nl geopend.

Ook telefonische meldingen zijn mogelijk. Tot nog toe zijn er een groot aantal meldingen binnengekomen. Met name de huishoudelijke hulp is een veel ter sprake komend onderwerp. Inmiddels heeft de Rechtbank in Groningen bepaald dat gemeenten de huishoudelijke hulp niet zomaar mogen stopzetten als bezuinigingsmaatregel.

In Westland wordt in beginsel de huishoudelijke hulp in 2015 voortgezet, zij het dat gesprekken plaatsvinden over hoeveel uren huishoudelijke hulp verleend wordt en of huishoudelijke hulp wel nodig is. De rechter heeft aangegeven:

“De gemeente had de huishoudelijke hulp niet mogen stopzetten zonder nader onderzoek te verrichten naar onder meer de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en het welbevinden van het echtpaar dat huishoudelijke hulp ontving. Uit niets blijkt dat de persoonlijke omstandigheden van het echtpaar na het laatste onderzoek in 2012 zijn verbeterd.”

Uit meldingen is de fractie van Westland Verstandig gebleken dat in een groot aantal gevallen het aantal uren dat huishoudelijke hulp verleend wordt, wordt teruggebracht zonder dat daarvoor duidelijkheid gegeven wordt aan de personen die het aangaat.

Dit geeft veel onduidelijkheid en onzekerheid. Voorts is het terugbrengen van het aantal uren vaak vrij abrupt, in zoverre dat na een contact direct al het aantal uren huishoudelijke hulp wordt teruggebracht. Daardoor ontstaat onzekerheid en onduidelijkheid bij de persoon in kwestie.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-          Kan het College in beeld brengen aan hoeveel personen in Westland huishoudelijke hulp verleend wordt en hoeveel uren in het gehele Westland aan huishoudelijke hulp verleend werd op 1 januari 2014?

-          Kan het College ook aangeven hoeveel huishoudelijke hulp aan Westlanders gegeven wordt per 1 december 2014?

-          Welke criteria worden aangehouden voor het terugbrengen van het aantal uren huishoudelijke hulp en in hoeveel gevallen is dat in 2014 gedaan en wat zijn de prognoses op dat punt voor 2015?

-          Op welke wijze wordt het terugbrengen van het aantal uren huishoudelijke hulp danwel andere wijzigingen in de wijze en mate waarop huishoudelijke hulp verricht wordt met de betrokkenen gecommuniceerd? Gebeurt dat alleen mondeling of worden ook besluiten aan mensen toegezonden? Op welke termijn wordt als er iets wijzigt dat doorgevoerd? Is het juist dat dat met directe ingang dan gebeurt? Als direct de aanpassing plaatsvindt, realiseert het College zich dan dat dat direct gevolgen heeft voor de personen in kwestie die ofwel hun huis niet meer volledig schoongemaakt zien worden of andere ongemakken verkrijgen?

-          Hoe kunnen de personen in kwestie als zij het niet eens zijn met het terugbrengen van het aantal uren ofwel een andere wijze van huishoudelijke hulp hun bezwaren uiten en bij wie?

-          Op welke wijze worden de betreffende mensen goed geïnformeerd over de mogelijkheden die zij hebben als zij zich niet kunnen vinden in de aangekondigde vermindering van huishoudelijke hulp?

-          Aangekondigd is dat in 2015 een verdere evaluatie in Westland gaat plaatsvinden van de huishoudelijke hulp en dat ook gesprekken gaan plaatsvinden met degenen die nu de huishoudelijke hulp ontvangen. In welk tijdsbestek in 2015 vinden die gesprekken plaats en wordt aan de betreffende mensen voldoende tijd gegeven om als zij minder huishoudelijke hulp krijgen, zich voor te bereiden op de gewijzigde situatie?

-          Is duidelijk voor degenen die huishoudelijke hulp krijgen hoe zij moeten handelen als hun situatie wijzigt zowel in positieve als in negatieve zin?

-          Kan in beeld gebracht worden wie of welke organisaties voor de huishoudelijke hulp in Westland worden ingeschakeld?

-          Bestaat er een prognose binnen de gemeente Westland hoeveel uren huishoudelijke hulp in 2015 en mogelijkerwijs in de jaren daarna in zijn totaliteit verleend moeten gaan worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

 

 

Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Westlands Open Podium 18 februari met Opera Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info - Valentijnsontbijt MVO Westland: \'Statushouders: lust of last voor de arbeidsmarkt?\' Meer info