Sloopkogel waarschijnlijk beste optie voor Pijletuinenhof vanwege asbest

College Westland

Sloopkogel waarschijnlijk beste optie voor Pijletuinenhof vanwege asbest

Naaldwijk 15.10.2015 - De fractie Gemeentebelang Westland heeft in augustus vervolgvragen gesteld aan B&W over de mogelijkheid voor studentenhuisvesting in de Pijletuinenhof.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Bent u reeds met Careyn in overleg getreden ten behoeve van een definitieveherbestemming?

a. Zo ja, wat was het resultaat van het overleg? Kan het Pijletuinenhof binnenkort weer in gebruik genomen worden?

b. Zo nee, wanneer staat een dergelijk overleg, zoals omschreven in uw beantwoording, in de planning?

Asbest aangetroffen in Pijle Tuinenhof

Antwoord 1

Ja, inmiddels is overleg geweest met Careyn. Het pand/locatie staat te koop. De gemeente heeft op hoofdlijnen richting Careyn aangegeven welke nieuwe (woon)bestemming de locatie zou kunnen krijgen. Ingezet wordt op levensloopgeschikte sociale huurwoningen, met daarnaast mogelijkheid voor een deel vrije sector huur en koop.  

Omdat in het pand Pijletuinenhof asbest is aangetroffen (nadat door de anti-kraakbewoners keukenkastjes waren verwijderd) is sloop van het pand het meest waarschijnlijke scenario en wordt op dit moment niet gesaneerd. Mocht er gekozen worden voor een (tijdelijk) huurscenario dan zal eerst asbestsanering moeten plaatsvinden. De voormalige bewoners hebben geen risico gelopen omdat gedurende hun verblijf geen sprake is geweest van sloop/verwijdering asbesthoudende zaken.

Vraag 2

Bent u met ons van mening dat lange leegstand van het Pijletuinenhof onwenselijk is voor iedereen?

Antwoord 2

Ja, wij willen graag dat, al dan niet middels tijdelijke bewoning, lange leegstand op genoemde locatie voorkomen wordt. Tijdelijke bewoning moet dan wel mogelijk zijn (zie antwoord 1).

Vraag 3

Zijn er andere gebouwen in Westland welke in aanmerking komen voor (tijdelijke) huisvesting?

Antwoord 3

De gemeente heeft binnen haar eigen vastgoedportefeuille geen op voorhand geschikte gebouwen voor permanent wonen in de zin van woningen/appartementen. Wat betreft tijdelijke huisvesting zou geopteerd kunnen worden voor antikraak-constructies (met variabele termijnen van tijdelijkheid).

Vraag 4

Bent u met ons van mening dat het HGB pand te Rijswijk wellicht als voorbeeld kan dienen voor gebouwen in onze regio?

Antwoord 4

De TU Delft heeft het HBG-pand tijdelijk herbestemd in verband met een behoorlijke toename van internationale studenten die niet allemaal in Delft gehuisvest kunnen worden. Aangezien Westland geen “universiteitsgemeente” is hebben wij geen dergelijke huisvestingsopgave. Specifiek voor de te ontwikkelen “Horticampus” willen wij de voor ons in dat aspect van belang zijnde huisvestingsopgave nog nader concretiseren.

Vraag 5

Is uw college bereid om bij een Westlandse bouwonderneming advies in te winnen met betrekking tot de benodigde minimale bouwtechnische aanpassingen nodig voor studentenhuisvesting?

Antwoord 5

Aangezien het hier niet om eigendom van de gemeente Westland gaat is de vraag niet aan de orde. Daarnaast is volgens Careyn sloop / nieuwbouw de meest haalbare optie, aangezien volgens hen een andere (tijdelijke) functie voor dit pand niet haalbaar is.  

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

 

M. van Beek

J. van der Tak

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 2 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 176,00 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus € 352,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.

Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Westlands Open Podium 18 februari met Opera Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info - Valentijnsontbijt MVO Westland: \'Statushouders: lust of last voor de arbeidsmarkt?\' Meer info