Stand van zaken privatisering 3 begrafenisaula 's

College Westland

Stand van zaken privatisering 3 begrafenisaula 's

Westland 17.09.2014 - De fractie van LPF Westland heeft het College vragen gesteld over de verkoop van 3 aula's.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1
Kan het college van B&W inzicht geven in de laatste stand van zaken omtrent de voorgenomen privatisering van de drie genoemde aula’s inclusief het tijdspad waarop men verwacht zaken te kunnen doen?

Antwoord 1
Op dit moment zijn we in gesprek met een partij die een integraal bod heeft uitgebracht op de aula’s in Monster, ’s-Gravenzande en De Lier. Deze gesprekken zijn nog niet afgerond. Wij verwachten uiterlijk in oktober hierin finale stappen te kunnen zetten.

Vraag 2
Er gaan verhalen dat de stagnatie te maken heeft met het vertrek van een externe medewerker van de gemeente die verantwoordelijk was voor dit dossier. Kan het college aangeven waarom het proces vertraging oploopt terwijl de biedingen al in 2013 zijn gedaan? Zijn deze biedingen nog actueel en doen zij nog steeds gestand?

Antwoord 2
Aanvankelijk was besluitvorming in december 2013 gepland. De termijn is verlengd tot eind februari omdat de oriënterende gesprekken, de bezichtiging van de panden en toezending van extra informatie meer tijd heeft gevraagd. In het gehele project is slechts één bieding uitgebracht. Deze bieding is uitgebracht op 26 februari 2014 en is nog altijd actueel. Mede door het vertrek van een extern medewerker zijn de onderhandelingen met deze partij later gestart en nog gaande.

Vraag 3
Is het college op de hoogte van het feit dat aanbieders vragen hebben over de beschikbare informatie maar ook over de wijze waarop gecommuniceerd wordt met de partijen?

Antwoord 3
Ja, wij zijn op de hoogte van het feit dat aanbieders vragen hebben over de beschikbare informatie. De betreffende vragen zijn beantwoord. Voor wat betreft vragen over de communicatie met partijen verwijzen wij naar de beantwoording van vraag 2.

Vraag 4
Is het college het met de fractie van LPF Westland eens dat het zowel voor de huidige beheerders, die nu op maandbasis werken, als voor de biedende partijen moeilijk plannen maken is als er geen tot weinig communicatie is vanuit de gemeente m.b.t. de tijdsduur van het proces?

Antwoord 4
Teneinde de beheerders volledige duidelijkheid te geven over het vervolgtraject, dient eerst duidelijkheid te worden verkregen over de uitkomst van de huidige onderhandeling. Wanneer de onderhandeling is afgerond, vindt zo spoedig mogelijk terugkoppeling richting de beheerders plaats. Voor de biedende partij geldt dat deze op de hoogte is van de voortgang van het proces. ]

Vraag 5
Hoe denk het college de extra maandelijkse uitgave te verrekenen, zoals vermeld in de Kadernota 2015 als zij zelf in gebreke blijft om te komen tot een overeenkomst met een partij?

Antwoord 5
In het Financieel Meerjarenperspectief 2014-2018 is deze post (genaamd vergoeding beheer aula’s) voor het jaar 2014 opgenomen als (exogeen) onontkoombaar. Deze (incidentele) post is opgenomen in de kadernota 2015 (inclusief 1e Actualisatie 2014). De 1e Actualisatie 2014 is vastgesteld tijdens uw vergadering van 15 juli jl. Voor 2015 zijn vooralsnog geen kosten opgenomen, omdat verwacht wordt dat er dan helderheid is met betrekking tot het vervolgtraject.

Vraag 6
Waarom is er een afkoop betaald van 20.000 euro en aan wie?

Antwoord 6
Bij verkoop dienen de aula’s vrij te zijn van bijzondere lasten en/of beperkingen. Daarom zijn de gebruiksovereenkomsten per 01-01-2014 beëindigd. In het specifieke geval van de aula in ’s-Gravenzande is tot betaling van een afkoopsom besloten vanwege de looptijd van de gebruikersovereenkomst (meer dan 30 jaar).

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak

C&E Draad Bewerking zoek medewerker Productie/Logistiek (programmeren) Meer info - S.v.Holstein Transport zoekt vrachtwagenchauffeur Meer info - Gratis skateboardlessen in Naaldwijk Meer info - Paasconcert - Groote Kerk Maassluis Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Kenniscafé 10 april locatie De Tuinderij in De Lier Meer info - Westlandse halve marathon aanstaande zaterdag Meer info - Liveshow KWF: Nederland staat op tegen kanker Meer info - Humor en hilariteit in HinkeBilly door De Plankeniers Meer info - Voorjaarsmarkt De Hooge Tuinen Meer info - Naaldwijks wandelevenement op zaterdag 24 maart Meer info - Tekno Event op 19 mei Meer info - Je eerste stap op de maan Meer info - Concert Machutuskerk op 24 maart Meer info - Inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein – Jeugd Meer info - Midden-Delfland Dagen 2018 Meer info - Informatieavond over antenne-installatie in kerktoren Hoornseweg Meer info - Kinderen met een beperking maken kennis met golfsurfen Meer info - Orgelconcert door Jan van Westenbrugge Meer info - Jongerenviering 25 maart; de weg kwijt Meer info - Expositie bij de Pluktuin Meer info - Bootcamp mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Voorjaar vogelexcursie in het Staelduinse Bos Meer info - Schrijfster Aaf Brandt Corstius in Bibliotheek Monster Meer info - Kom naar de vrijwilligersmarkt voor nieuwe energie Meer info