Stand van zaken rond afgebroken molenwieken

Geplaatst door Westlanders.nu op 07/03/2014 15:30 - Gewijzigd op 14/11/2014 10:33

Stand van zaken rond afgebroken molenwieken

Westland 07.03.2014 - De fractie LPF Westland heeft B&W vragen gesteld over de afgebroken wieken van de korenmolen te 's-Gravenzande.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

Wie is de eigenaar van de molen en wie betaald het onderhoud en eventuele schade aan de molen?

Antwoord

Thans is de molen eigendom van de door de gemeente ’s-Gravenzande opgerichte stichting de ‘s-Gravenzandse Korenmolen.

De stichting heeft ten doel:

a)    Het bevorderen van de bewustwording van de waarde van het technische cultuurgoed van oude Hollandse windmolens in het algemeen en van de korenmolen van ’s-Gravenzande in het bijzonder;

b)    Het verwerven van financiële middelen teneinde de aan de stichting in eigendom toebehorende molen te restaureren en deze molen na restauratie verder te onderhouden zodat deze in een goede staat van onderhoud voor het nageslacht bewaard zal blijven.

Voor de betaling van onderhoud en schade verwijzen wij naar het antwoord op uw volgende vraag.

Vraag

Wie heeft opdracht gegeven voor de restauratie, reparaties en het onderhoud vanaf 1999 tot heden en wie heeft dit bekostigd?

 

Antwoord

Stichting de ’s-Gravenzandse Korenmolen is de opdrachtgever.

Voor de restauratie in 1999  zijn bijdragen ontvangen van de gemeente, provincie en het rijk.

De inkomsten van de Stichting voor instandhouding van de molen is nu als volgt geregeld:

  1. De stichting doet een beroep op de zgn. Brim-subsidie. De Brim-subsidie (oftewel Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten) stelt eigenaren van monumenten in staat om hun rijksmonument te onderhouden of te restaureren. Deze regeling beperkt zich echter tot het uitvoeren van standaard regulier onderhoudswerk. Werkzaamheden die als “ingrijpend” kunnen worden beschouwd maken geen deel van de aanvraag. Het betreft een bedrag van maximaal € 45.000 voor de periode 2013 – 2018.
  2. De Stichting ontvangt sinds 2003 jaarlijks een subsidie van de gemeente Westland van
    € 10.000 jaarlijks geïndexeerd. Deze subsidie is bedoeld als instandhoudingsubsidie en wordt grotendeels toegevoegd aan de reserve groot onderhoud.
  3. De Stichting ontvangt jaarlijks een bedrag van ca € 500 aan draaipremie van de provincie Zuid-Holland.
  4. De Stichting beschikt over donateurs. Zij dragen jaarlijks ca. € 1.000 bij.
  5. Incidenteel heeft de molen bijdragen ontvangen van Fonds Westland, Beheersstichting Loswal “de Bonnen” en het Rabo Coöperatiefonds. 

Vraag

Is de eigenaar van de molen voor dit soort schades verzekerd?

Antwoord

De eigenaar is verzekerd tegen storm- en brandschade. Het is nog niet duidelijk of er sprake is geweest van storm. De verzekering heeft de meteorologische gegevens opgevraagd.

Vraag

Is er uitsluitsel te geven over de oorzaak van het afbreken van de wieken. Zo nee, is het college van B&W bereid dit de raad te doen toekomen zodra dit wel bekend is?

Antwoord

De oorzaak van het afbreken van de wieken is niet bekend. De verzekering stelt een onderzoek in. De uitkomsten daarvan zullen aan de stichting worden meegedeeld door de verzekering. De stichting zal op gepaste wijze de burgers informeren.

Vraag

Is het college bereid, zodra er meer bekent is over de oorzaak, de burgers in de omgeving van de molen daarover te informeren. En welke stappen er zijn genomen om dit in de toekomst te voorkomen zodat de omgeving weer "Vertrouwen" krijgt in de Korenmolen van ’s-Gravenzande?

Antwoord

Het betreft hier een incident waarbij gelukkig geen slachtoffers zijn gevallen. Dit incident roept de vraag op of een dergelijk ongeval ook kan optreden bij andere molens. Om dit vast te kunnen stellen moet er eerst meer duidelijkheid zijn over de oorzaak van het ongeluk.

De stichting is hierover in overleg met de overkoepelende Vereniging De Hollandse Molen, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en andere deskundigen.

Vanaf het eerste moment zijn alle burgers via de lokale media en zelfs de nationale media geïnformeerd. Hierbij is en zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de direct omwonenden. De Stichting de ’s-Gravenzandse Korenmolen ziet zorgvuldig toe op de uitgaande communicatie. De desbetreffende uitgaande communicatie van de gemeente zal vanzelfsprekend en integer worden verspreid in overleg met de Stichting.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info