Straten winkelcentrum Naaldwijk krijgen opknapbeurt

College Westland

Straten winkelcentrum Naaldwijk krijgen opknapbeurt

Naaldwijk 08.06.2016 - De fractie D66 heeft in april vragen gesteld aan B&W over het onderhoud en de parkeermogelijkheden

in het centrum van Naaldwijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is het college voornemens om de bestrating in het centrum van Naaldwijk te verbeteren? Zo ja, op welke termijn en welke straten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1

Ja, wij zijn voornemens om het in dit kader noodzakelijke onderhoud te verrichten. Om die reden heeft, in lijn met de werkzaamheden zoals opgenomen in het uitvoeringsplan 2016 en in het kader van de gebiedsgerichte aanpak, een nadere inventarisatie plaatsgevonden van het noodzakelijk te verrichten onderhoud. Hier uit volgt het voornemen tot het verrichten van onderhoud in 2016 op de volgende locaties:

- Molenstraat

- Prins Bernhardstraat

- Van Deursenstraat

- Raoul Wallenbergplein

- Van Tijnstraat

Vraag 2

Ziet het college mogelijkheden om een tijdelijke parkeerplaats te realiseren op het terrein van de voormalige Harmonie? Op welke termijn kan zoiets worden gerealiseerd?

Antwoord 2

Het terrein van de voormalige Harmonie is geen gemeentelijk eigendom. Op deze locatie zien wij geen mogelijkheden voor de realisatie van een tijdelijke parkeerplaats. In het kader van het Herinrichtingsplan Wilhelminaplein wordt echter in breder perspectief onderzocht of parkeren in de directe omgeving van het Wilhelminaplein beter kan worden ingericht, waarbij wij ons realiseren dat de beschikbare ruimte beperkt is.

Vraag 3

Welke andere permanente of tijdelijke mogelijkheden ziet het college om de parkeerdruk te verlichten in dit gedeelte van het Naaldwijkse centrum?

Antwoord 3

Zie antwoord 2. De parkeermogelijkheden in de directe omgeving van het Wilhelminaplein, worden binnen het herinrichtingsplan nader onderzocht.

Vraag 4

Vindt het college ook dat de muur nodig aan onderhoud toe is? Kan het college de eigenaren verleiden tot opknappen of weghalen om zo dit deel van de Verdilaan aantrekkelijker te maken?

Antwoord 4

De muur verkeert in een slechte staat van onderhoud. Met de Stichting Westland Support Other Foundations wordt overleg gevoerd om afspraken te maken over mogelijke renovatie dan wel andere maatregelen. De eventueel te nemen maatregelen maken deel uit van het totale herinrichtingsplan en zullen hierbinnen nader worden onderzocht.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

 

M. van Beek

J. van der Tak

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info