Toch 1411 extra bomen geplant ondanks droge periode

College Westland

Toch 1411 extra bomen geplant ondanks droge periode

Westland 24.09.2015 - De fractie Westland Verstandig heeft collegevragen gesteld over de actuele stand van zaken met betrekking tot het groenonderhoud in Westland.

Dit naar aanleiding van de bomensterfte als gevolg van de droge perioden in het voorjaar en de zomer. Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is de deplorabele situatie van de bomen in Westland, met name jonge bomen, uw College bekend?

Antwoord 1

Het is bij ons bekend dat met name jonge bomen het de afgelopen periode zwaar hebben gehad. Dit is het gevolg van sterk wisselende weersomstandigheden met perioden van droogte, veel neerslag en storm (juli). Bij jonge bomen is het wortelgestel nog niet voldoende ontwikkeld en ze zijn dan extra kwetsbaar. Ook elders in Nederland zijn vergelijkbare problemen met jonge bomen.

Vraag 2

Waarom wordt daar niet meer aandacht aan besteed?

Antwoord 2

Wij doen er alles aan om jonge bomen aan te laten slaan. Voor nieuwbouwontwikkelingen hanteren we het programma voor standaardinrichting van de openbare ruimte (PvS). Deze is geactualiseerd zodat ook door externe partijen meer aandacht wordt besteed aan de groeiplaats van (jonge) bomen.

Vraag 3

Voor één boom zouden twee bomen worden teruggeplaatst. Waar is dat tot nog toe gebeurd en welke bomen worden teruggeplaatst?

Antwoord 3

In de huidige collegeperiode zijn tot op heden, verspreid over alle Westlandse kernen, in totaal 462 bomen gekapt en 1873 bomen aangeplant. De bomen worden zoveel mogelijk terug geplant in de directe omgeving waar de bomen zijn gekapt.

Vraag 4

Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat er nu sprake is van geldverspilling doordat nieuwe bomen worden geplant en ook worden aangekocht, die dan vervolgens weer doodgaan waardoor ze als het goed is door andere weer nieuwe bomen vervangen moeten worden?

Antwoord 4

Nee, dat zijn wij niet met u eens. Bij nieuwe aanplant bestaat altijd het risico dat deze het niet redt, bijvoorbeeld als gevolg van wisselende weersomstandigheden.

Vraag 5

Is het niet tijd dat er een allesomvattend bomenplan gemaakt wordt om dit soort verspilling en ook ergernis bij inwoners van Westland weg te nemen?

Antwoord 5

Het opstellen van een ‘allesomvattend bomenplan’ is niet aan de orde. De gemeente Westland volgt de vigerende richtlijnen en uitgangspunten op het gebied van onderhoud aan bomen. Daarnaast is er aandacht voor specifieke kenmerken van het gebied waar bomen geplant worden.

 

Vraag 6

Wat is de oorzaak van het vorenstaande? Is dat toch een gevolg van de bezuinigingen die zijn ingezet en die nog niet afdoende zijn gecompenseerd? Of is dit beleid van het College?

Antwoord 6

Het beleid van ons college is gericht op een duurzaam en efficiënt beheer van de gemeentelijke bomen. Zoals aangegeven hebben met name jonge bomen veel last van de wisselende weersomstandigheden. Daarnaast is onderhoud nodig bij bomen die bijvoorbeeld ziek zijn of een gevaar voor de omgeving vormen.

Vraag 7

Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de wens uitgesproken moet worden dat aan deze geldverspilling en ook deze ergernis snel een einde gemaakt moet worden door adequate en goede tegenmaatregelen en dat daarvoor ook geld vrijgemaakt moet worden, geld wat weer bespaard wordt door een goed beheer? Is het College het hier mee eens?

Antwoord 7

De beschikbare budgetten voor onderhoud aan bomen worden zo efficiënt mogelijk ingezet. Ook voor de uitvoering van het beheer en onderhoud op basis van de nieuwe beheerplannen vormen de beschikbare financiële middelen het financiële kader. In lijn met de nieuwe beheerplannen vindt programmatisch beheer en onderhoud plaats en zal er een continue een afweging plaatsvinden tussen kwaliteit, risico’s en budget op basis van de kernwaarden.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Ambtelijke inzet

 

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 4 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 352,00. In totaal betreft het dus € 528,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.

Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info