Uitlatingen wethouder Weverling beantwoord

Geplaatst door Westlanders.nu op 16/10/2013 12:13 - Gewijzigd op 16/10/2013 12:17

Uitlatingen wethouder Weverling beantwoord

Westland 16.10.2013 - De fractie LPF Westland heeft het College in een op 15 september 2013 ontvangen brief vragen gesteld arbeidsmigranten (quotes van wethouder Weverling in AD 10 september 2013).

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Waarop heeft wethouder Weverling zijn uitspraak gebaseerd dat er minder sprake is van verdringing op de (Westlandse) arbeidsmarkt dan gesuggereerd wordt door de minister?

Antwoord 1

De uitspraak had geen betrekking op verdringing op de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid, maar was sec gericht op productiebanen in de tuinbouw. Deze nuance is relevant omdat het in de tuinbouwsector al decennia gemeengoed is dat productiewerk wordt gedaan door arbeidsmigranten. Vanuit Nederlandse werkzoekenden is er de afgelopen jaren weinig animo getoond voor deze productiebanen.

Er zal in een tijd van aanhoudende economische recessie, waarin er veel vraag naar werk is en weinig aanbod van werk, altijd sprake zijn van een effect op de arbeidsmarkt. Om te achterhalen welke effecten dat zijn en om harde conclusies te kunnen trekken, is een onderbouwing nodig. Daarom steunen wij minister Asscher die heeft aangegeven onderzoek te willen doen naar mogelijke verdringingseffecten.

Minister Asscher heeft tijdens de top van 9 september aangegeven een adviesaanvraag bij de SER te hebben gedaan over de vraag in hoeverre EU-arbeidsmigratie leidt tot een verhoogd risico op verdringing in laaggeschoolde beroepen. Wij wachten de resultaten van het onderzoek af.

Vraag 2

Hoe groot is de toestroom naar uitkeringen in het algemeen sinds de start van de massale inschrijving van MOE-landers in het GBA? (afgezet tegen de jaren daarvoor!)

Vraag 3

Hoe groot is de toestroom naar uitkeringen door MOE-landers in het bijzonder sinds de start van de massale inschrijving in het GBA? (Afgezet tegen de jaren daarvoor!)

Antwoord 2 en 3

Met inachtneming van de regels uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zijn de gegevens met betrekking tot de bijstandsuitkeringen naast de gegevens uit de GBA gelegd. Hieruit blijkt dat sinds de start van de grootschalige inschrijving van arbeidsmigranten in de GBA (15 juni 2011) er in Westland geen mensen uit Midden- en Oost-Europa zijn die een bijstandsuitkering ontvangen. De stijging van het aantal uitkeringen lijkt dus andere oorzaken te hebben. Het college ontvangt wel signalen van andere gemeenten waar het aantal bijstandsuitkeringen onder mensen uit Midden- en Oost-Europa stijgt. Dit is een aandachtspunt waar de overheid alert op is. In dit kader draait er in zowel de gemeente Vaals als in de gemeente Rotterdam een pilot. Ook in onze contacten met het ministerie is dit een gespreksonderwerp.

Op 15 juni 2011 ontvingen, inclusief partners, 923 personen in Westland een bijstandsuitkering. Op 24 september 2013 zijn dat er 1139, inclusief partners. Dit is een toename van 216 personen. Het aantal uitkeringen is overigens lager omdat er ook bijstandsuitkeringen inclusief partner zijn.

Vanaf 15 juni 2011 tot op heden staan er gemiddeld ongeveer 3.000 tot 3.500 arbeidsmigranten ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie.

Of mensen aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering, hangt af van het arbeidsverleden. Wanneer je werkt, bouw je WW op. De UWV is de instantie die de WW-uitkering toekent. De gemeente heeft hier geen inzicht in.

Vraag 4

Welke signalen uit de markt krijgt het college daar waar het gaat over de te verwachten toestroom van Bulgaren en Roemenen naar Westland vanaf 2014?

Antwoord 4

De tuinbouwondernemers en uitzendbureaus waar wij mee spreken geven aan te verwachten in 2014 nog immer met mensen uit Polen te werken. Volgens ondernemers past de arbeidsethos van Poolse arbeidskrachten goed bij die van Westland. Echter, vanuit de landelijke media ontvangen wij signalen dat er een toestroom van mensen uit Roemenië en Bulgarije naar Nederland wordt verwacht. Daar moeten we alert op zijn en onze ogen niet sluiten voor deze mogelijkheid.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info