WV wil aanpassing van Huisvestingsverordening

Advertorial Westland Verstandig

WV wil aanpassing van Huisvestingsverordening

Westland 13.12.2014 - De Raad van de gemeente Westland behandelt op 16 december a.s. de Huisvestingsverordening Westland 2015.

De fractie van Westland Verstandig zal een amendement indienen op die Verordening. Het amendement treft u onder aan.

De huidige tekst van de verordening is gelijk aan de verordening zoals die voor Haaglanden geldt. Destijds heeft de gemeente Westland getracht meer ruimte te krijgen voor huisvesting van inwoners in de eigen dorpskern. Toen bij Haaglanden is dat niet gelukt omdat 7 van de 9 andere gemeenten anders dachten. Het gaat om het vastleggen van het percentage vrije beleidsruimte van de gemeente.

Nu de gemeente Westland zelf een verordening gaat maken, meent Westland Verstandig dat hetgeen de Raad en het College destijds bij Haaglanden wilden nu in deze gewijzigde verordening moet worden opgenomen. Het College van B&W wil dit niet en komt met een verordening (voor zes maanden) die gelijk is aan de Haaglandenverordening.

Westland Verstandig vindt dat het uit de Haaglandenverordening overgenomen percentage in artikel 21b van 15% gewijzigd moet worden in 50%. Op die wijze kan meer vorm en inhoud gegeven worden aan het zogenaamde lokaal maatwerk, dat wil zeggen dat zoveel mogelijk inwoners in het eigen dorp kunnen blijven wonen hetgeen ook goed is voor de sociale cohesie in de dorpskernen zelf en degenen die nu in die kernen wonen.

Vandaar het amendement.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

 

Fractievoorzitter

--------------------------

Amendement op de Huisvestingsverordening Westland 2015

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 16 december 2014;

Gelezen het voorgestelde besluit inzake:

1.       De regionale Huisvestingsverordening als basis voor de gemeentelijke verordening tijdelijk te continueren;

2.       De “Huisvestingsverordening gemeente Westland 205” (corsanr. 14-0475051) vast te stellen;

3.       De inwerkingtreding in te laten gaan op 1 januari 2015;

Overwegende:

dat het eerste besluit om de regionale Huisvestingsverordening als basis voor de gemeentelijke verordening tijdelijk te continueren, onbegrijpelijk is. De regionale Huisvestingsverordening Haaglanden houdt op te gelden indien de WGR+ wordt afgeschaft. De Eerste Kamer dient daarover nog een uitspraak te doen. Als de WGR+ komt te vervallen, dan kan de regionale Huisvestingsverordening ook niet meer als basis dienen voor de gemeentelijke verordening;

dat het belang van de sociale cohesie geregeld is in het opnemen van de rangordebepaling in artikel 22 lid 1b;

dat de bedoeling is dat er specifiek lokaal maatwerk plaatsvindt en dat dat vooral voor Westland van belang is nu sprake is van 11 dorpskernen en binnen die dorpen de inwoners een sterke voorkeur hebben om in het eigen dorp te kunnen blijven wonen;

dat eerder de Raad van de gemeente heeft uitgesproken dat voor een differentiatie van de huisvestingsmarkt en de sociale samenhang binnen de dorpen wenselijk is dat lokaal maatwerk optimaal benut wordt;

dat in de regionale Huisvestingsverordening Haaglanden het vorenstaande onderkend is door een percentage van 15% lokaal maatwerk/vrije beleidsruimte mogelijk te maken voorzover het College daartoe besluit;

dat de Raad van de gemeente Westland en ook het College destijds binnen Haaglanden getracht heeft om het percentage te verhogen tot 50%, maar om pragmatische redenen is toen gekozen voor een amendement waarin wordt uitgegaan van 20% lokaal;

dat het oplossen van de lokale problemen gebaat is bij vaststelling van een hoger percentage waardoor het College in voorkomende gevallen desgewenst een grotere beleidsruimte kan vaststellen;

dat het percentage van 50% in artikel 21.b dan ook dienstig is, althans het maximaal mogelijke percentage zoals dat in de nieuwe Huisvestingswet is aangegeven;

Besluit:

In het besluit paragraaf 1 te laten vervallen en paragraaf 2 en 3 om te nummeren in 1 en 2 en in de Huisvestingsverordening artikel 21b het percentage van 15% te vervangen door 50%, althans het maximaal mogelijke percentage op grond van de Huisvestingswet.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

P. Duijsens

L. Geubbels

L. Boekestijn

A. Bavius

C. van Staalduinen

R. van der Giessen

L. Bogaard

 

 

 

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info