College geeft antwoord op gerechtelijke procedures

Geplaatst door Westlanders.nu op 10-11-2012 08:29 - Gewijzigd op 10-11-2012 08:38

Westland 10.11.2012 - De fractie Westland Verstandig heeft het College van B&W in een op 9 oktober 2012 ontvangen brief aanvullende vragen gesteld over door de gemeente gevoerde gerechtelijke procedures.  

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen hieronder als volgt:

Vraag 1.

Is het college het met mijn fractie eens dat met verkregen informatie de raadsleden invulling moeten geven aan hun controleplicht?

Wij stellen voorop dat de controlerende taak van de raad behoort tot een van de kerntaken. De informatieplicht is evident. Desalniettemin herkennen wij ons niet in het door de fractie van Westland Verstandig geschetste beeld dat wij u onvoldoende zouden informeren.

Op de momenten waar het college verantwoording moet afleggen, doen wij dat. Er zijn met de raad hierover kaders/afspraken gemaakt. Op het juridisch domein blijkt dit onder meer uit de jaarrekening waarin de juridische risico’s zijn opgenomen met de bijbehorende financiële gevolgen. Ook ontvangt de raad jaarlijks een rapportage van de commissie bezwaarschriften. De door ons genomen besluiten, inclusief de procesbesluiten over te starten juridische procedures, zijn terug te vinden op de openbare besluitenlijst. Indien het gevoelige dossiers betreft wordt de raad zowel over de procedure als over de uitspraak separaat per brief geïnformeerd. Wij verwijzen hierbij naar de recente brieven over een aantal procedures.

Vraag 2.

Waarom komt uw college tot de bevinding dat het bijeenhalen van alle verzochte informatie veel tijd en geld zal kosten? Is niet centraal geregeld via de afdeling Juridische zaken welke procedures lopen? Hetzelfde geldt voor de kosten. Is er niet een centraal toezicht op kostenbewaking?

Ten aanzien van de informatievoorziening en het overzicht dat de centrale juridische afdeling zou moeten hebben, merken wij op dat wij niet hebben gekozen voor een centrale juridische functie. De organisatie hanteert een model waar de juridische functie is gekoppeld aan het primair proces. Op die manier is er sprake van directe en integrale sturing op de kwaliteit van de besluiten. Dit brengt met zich mee dat er geen centrale registratie is van alle gevoerde procedures. De gevraagde gegevens zijn dan ook niet met “een druk op de knop” te leveren. Zoals eerder opgemerkt is er wel sprake van een centrale registratie van juridische en daaruit voortvloeiende financiële risico's. Rapportage daarover vindt jaarlijks plaats via de jaarrekening, teneinde uw raad zijn controlerende functie te kunnen laten uitvoeren.

Hetzelfde geldt voor de kosten. Deze worden eveneens niet centraal geregistreerd. Zoals bekend werkt de gemeente Westland met een productbegroting. Het product is het project of de aanvraag en/of de vergunning etc. De juridische kosten maken hiervan integraal deel uit. Het product bezwaar en beroep onder programma G behelst enkel de kosten van de commissie bezwaarschriften. Indien een centrale administratie van procedures en de daaraan gerelateerde kosten ingevoerd moet worden, brengt dit uiteraard kosten met zich mee.

Vraag 3.

Is het via de moderne ICT mogelijk om de gevraagde gegevens eenvoudig te reproduceren? Als dat niet het geval is, wat is daar de reden van.

Het antwoord op deze vraag is bij vraag 2 al gegeven. Omdat er niet centraal geregistreerd wordt zijn de gegevens ook niet met een druk op de knop op te roepen.   

Vraag 4.

De gegevens worden verstrekt van procedures die algemeen bekend zijn en waarvan recentelijk nog berichten in de pers verschenen zijn. Uw college geeft in de tweede en derde alinea in feite aan dat het raadsleden niet aangaat of er geprocedeerd wordt, hoe de procedures verlopen en wat de kosten van de procedures zijn. Is dit een correct standpunt uitgaande van het dualistisch systeem en het feit dat raad en raadsleden uw college moeten controleren?

Wij willen nogmaals benadrukken dat wij de controlerende taak van de raad respecteren. Dat laat echter onverlet dat wij, kijkend naar de inspanningen en de kosten die hier mee gemoeid zijn, vraagtekens plaatsen bij de gevraagde detaillering van de informatie. 

Wellicht ten overvloede, maar evengoed ter verduidelijking, merken wij op dat een gemeente van onze omvang met veel bedrijvigheid en ondernemerschap, jaarlijks veel besluiten neemt op de diverse beleidsterreinen. Wij noemen in dit kader de aanvragen voor omgevingsvergunningen, bijstand, WMO-voorzieningen, subsidies, handhaving, verkeersbesluiten, gehandicapten parkeervergunningen, bestemmingsplannen etc.

Tegen al deze besluiten staan rechtsmiddelen zoals bezwaar en beroep open. In het merendeel van deze honderden zaken per jaar is dan ook de gemeente de gedaagde partij en dient ter zitting aanwezig te zijn. Indien de gemeente niet verschijnt, leidt dit niet alleen tot een veroordeling bij verstek maar ook tot imagoschade.

Ook kan het voorkomen dat de gemeente civielrechtelijk wordt aangesproken, bijvoorbeeld als gevolg van schade die burger meent te hebben geleden.

In een beperkt aantal zaken start de gemeente zelf een procedure. Dit gebeurt op basis van een onderbouwd ambtelijk advies waarna wij een (proces)besluit nemen. Deze besluiten worden opgenomen op de openbare besluitenlijst. Vanzelfsprekend wordt de aanleiding tot het besluit niet kenbaar gemaakt aangezien daarmee de processtrategie kenbaar wordt. In belangrijke zaken informeren wij u per brief zoals dit onlangs ook is gebeurd. Daarbij wijzen wij op het feit dat de ambtelijke organisatie dus geen mandaat heeft om eigenstandig te besluiten tot het voeren van een procedure. Dit is voorbehouden aan het college. De aanname dat er geen grip is op de organisatie herken wij dan ook niet.

Gelet op het openbaar belang achten wij het in een enkel geval noodzakelijk om kaders helder te krijgen. In dat geval wordt op principiële gronden besloten een procedure te starten. Een goed voorbeeld hiervan is de Koningswerf waar wij hebben besloten hoger beroep in te stellen om scherp te krijgen waar voor de gemeente de verantwoordelijkheid in asbestzaken begint en eindigt. Temeer daar uit belangrijke zaken op dit terrein blijkt dat zeer zorgvuldig dient te worden omgegaan met belangen vanuit gezondheidsrisico’s en milieuaspecten. Helderheid over wanneer en wat de gemeente in dit soort zaken kan en mag doen is uiteindelijk ook in het belang van de inwoners van onze gemeente. In een dergelijk geval laten wij, na zorgvuldige afweging,  het belang om helderheid te verkrijgen prevaleren boven de kosten die met een procedure zijn

Tot slot gaan wij in op de door de fractie Westland Verstandig genoemde voorbeelden. Deze dossiers staan naar onze mening los van juridische procedures en gaan meer over het door ons gevoerde beleid. Uit de brief van Westland Verstandig lezen wij dat haar fractie zich niet kan vinden in de door ons gemaakte keuzes en het gevoerde beleid.

Aan juridische procedures liggen uiteraard besluiten ten grondslag die op basis van het, door ons gevoerde, beleid worden genomen. Daarbij geldt dat wij hierover graag verantwoording aan u afleggen via de prorap, jaarrekening en, als het gaat om voorgenomen beleid, via de begroting. Daarbij is sprake van democratische besluitvorming. 

Het voert naar onze mening echter te ver om verantwoording af te leggen over de jaarlijks honderden individuele (bezwaar- of beroeps)procedures die spelen en waarvoor de gemeente in het merendeel van de gevallen de gedaagde partij is.

Vraag 5.

U verwijst naar het jaarverslag van de Commissie bezwaarschriften alsmede de risicoparagraaf bij de jaarrekening. Waarom maakt uw college dit soort opmerkingen, terwijl toch bekend moet zijn dat in die stukken de gevraagde antwoorden niet teruggevonden kunnen worden?

De door u gevraagde detaillering is inderdaad niet in deze stukken terug te vinden. Zoals wij hierboven reeds hebben aangegeven voert het naar onze mening echter te ver om verantwoording af te leggen over de jaarlijks honderden individuele (bezwaar- of beroeps)procedures die spelen en waarvoor de gemeente in het merendeel van de gevallen de gedaagde partij is.

Wij gaan er vanuit met deze brief uw vragen te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester, 

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Weidevogelexcursies in april, mei en juni - Duo expositie in Hofboerderij - Nederlands waterpoloelftal speelt benefietwedstrijd tegen ZV Westland - Square keert terug met hun Golden Earring Tribute - Lammetjesdag op 2e paasdag 10 april - TBS met dwangverpleging voor moord op Oekrainer - Struintocht in Van Dixhoorndriehoek op 1 april - Persbericht: Paasconcert door Jaap Kroonenburg - Extra geld voor Internationaal Strafhof - Bodemdiertjes zoeken in het Staelduinse Bos!!! - Uitvoering Marcus Passie in Dorpskerk 's-Gravenzande - EU gaat gezamenlijk munitie inkopen voor Oekraïne - Muziekspektakel Tarantula laat Velohal trillen op grondvesten - Assistent ploegleider Productie - Soort van het Seizoen - Informatiemiddag ‘Hormoontherapie bij borstkanker’ - Eerste voorronde Peter Tetteroo Bokaal 2023 - Cursus massage en aanraking bij kanker - Sterrenhemel bekijken tot zondag 2 april - Met Vockestaert de Boer op! - The Cosy Rockers gaan weer van start !!! - Mijnenjagers voor Oekraïne - Wiellagers. Wat zijn ze en waarom zijn ze nodig? - Medewerker Kwaliteit, Arbo en Milieu - Paasspeurtocht 2e Paasdag 10 April in het Staelduinse Bos - Wat kun je zelf doen aan je kwaliteit van leven? - 7de Tweedehands kleding en speelgoedbeurs - Kabinet wil statushouders sneller aan het werk - Financieel Medewerker - Gemeente Rotterdam zet preventief in tegen ronselen uithalers - Assistent ploegleider Productie - HR Officer - Bubbels en meer in april in het Douanehuisje - Uitslaande brand in woning Daltonstraat - Carel Steijn en Frits van Tol in KunstHalte 6 - Fotowedstrijd: ‘Wat is jou mooiste plek in Vlaardingen’ - Operator/ Productiemedewerker - Westerpop op 7 en 8 juli - Tiende sanctiepakket tegen Rusland - Administratief Medewerker - Kom in de Kas op zaterdag 1 en zondag 2 april - Nieuwe strandtent opent zijn deuren in Hoek van Holland - Premier Rutte opnieuw op bezoek in Oekraïne - Isolatieactie om energie te besparen in gemeente Westland van start! - De Tuinderij wint ‘Zilveren-award’ voor ‘Leukste uitje van Zuid-Holland 2023 - Verkoop Medewerker Tuinplanten - Kamerplanten - Kassa - Afwaskanjers gezocht - Werken als C Chauffeur - Verblijf derdelanders in opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne verlengd - Honderd Leopard 1 tanks voor Oekraïne