Collegewerkprogramma 2014-2018: Nieuwe realiteit, Westlandse oplossingen

Gemeente Westland

Collegewerkprogramma 2014-2018: Nieuwe realiteit, Westlandse oplossingen

Westland 25.06.2014 - ‘Nieuwe realiteit, Westlandse oplossingen’ is het motto van het vandaag gepresenteerde Collegewerkprogramma voor de bestuursperiode 2014-2018. In het programma staat beschreven welke activiteiten het college van burgemeester en wethouders wil uitvoeren om Westland economisch sterk, sociaal krachtig en aantrekkelijk te maken. Nodig is een Westlandse aanpak: actie- en resultaatgericht, duurzaam en met een sterke wisselwerking tussen samenleving, bedrijfsleven en gemeente.

Het collegewerkprogramma ‘Nieuwe realiteit, Westlandse oplossingen’ geeft aan hoe de ambities uit het op 1 mei jl. gepresenteerde Bestuursakkoord van de fracties CDA Westland, Gemeentebelang Westland, VVD Westland en Progressief Westland zullen worden waargemaakt. Zowel op economisch als sociaal vlak vinden grote veranderingen plaats die vragen om een andere manier van (samen)werken. Uitdaging is om de economie van Westland zo robuust te maken dat conjuncturele schommelingen kunnen worden opgevangen. Tegelijkertijd ligt binnen het sociaal domein de grote opgave om per 1 januari 2015 de nieuwe (wettelijke) taken op het gebied van jeugdzorg, participatie en zorg/Wet maatschappelijke ondersteuning goed uit te voeren en uit te gaan van de kracht van de samenleving.

Sterke economie

De verdiencapaciteit van de Westlandse economie moet door internationalisering worden vergroot om op de lange termijn welvaart te behouden. Dit vraagt om nieuwe verdienmodellen. Westland moet zich ontwikkelen tot internationaal kenniscentrum op het gebied van veredeling, inhoudsstoffen, gebruik van restmaterialen, teelt en techniek en specialisaties in niches. De Greenport Horti Campus en activiteiten op het gebied van de bio based economy dragen hier aan bij en zijn voor het college belangrijke speerpunten. Door het wegnemen van ruimtelijke en financiële obstakels wil het college de noodzakelijke modernisering van het teeltareaal stimuleren. Verder wordt ingezet op het versnellen van de energietransitie; in 2018 moeten in Westland zeven aardwarmteboringen zijn gerealiseerd. De gemeente gaat meer werk maken van public affairs en internationalisering, met als doel de externe positie van de gemeente te versterken.

Om de Westlandse economie in de breedte sterker te maken en de werkgelegenheid te vergroten, zal het college actief inzetten op de acquisitie van nieuwe bedrijven die agro-gerelateerd zijn en/of veel werkgelegenheid bieden. Met het midden- en kleinbedrijf wordt een investeringsagenda opgesteld met projecten die de dorpscentra aantrekkelijker maken.

Bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor een sterke economie. Daarom is de inzet onverminderd gericht op een adequaat wegennet. Zo legt de gemeente deze bestuursperiode de Oostelijke Randweg De Lier, de ontsluiting van bedrijventerrein Teylingen en nieuwbouwwijk Waelpark in ‘s-Gravenzande en de verbindingsweg Honderdland-Maasdijk aan.

Sociale kracht

De decentralisaties in het sociaal domein vragen van de gemeente met minder middelen de ondersteuning slimmer en beter te organiseren. Er komt een omslag van aanbod- naar vraaggericht werken. Ook inwoners en de samenleving als collectief krijgen meer verantwoordelijkheden. Er zal nog meer naar elkaar moeten worden omgezien. Per kern worden netwerken gevormd van professionele en vrijwilligersorganisaties die samenwerken om de eigen kracht van inwoners te vergroten. De gemeente gaat sociale wijkteams inzetten die mensen met een hulpvraag snel in beeld hebben en helpen bij het vinden van ondersteuning. Ook wordt onderzocht welke preventieve maatregelen mogelijk zijn om te voorkomen dat mensen instromen in dure eerste- of tweedelijnszorg. Uitgangspunt van het college is dat ondersteuning van mensen die dat nodig hebben, blijft bestaan. Het jaar 2015 is een overgangsjaar waarin de continuïteit van zorg voor zowel jeugd als Wmo-cliënten moet worden geborgd.

Samen met maatschappelijke instellingen, bedrijven en inwoners wordt een Sociale Westland Agenda opgesteld. Dit is een programma met innovatieve projecten en diensten die de Westlandse samenleving versterken.

Verder maakt het college zich sterk voor een duurzame arbeidsmarkt, waar zoveel mogelijk mensen (inclusief mensen met een arbeidsbeperking) aan de slag zijn bij reguliere werkgevers. Hiertoe wordt een lokaal sociaal akkoord gesloten met het bedrijfsleven.

Aantrekkelijk Westland

Het college wil de aantrekkelijkheid van Westland verder vergroten. Op het gebied van veiligheid wordt ingezet op het vergroten van burgerparticipatie en preventie. De uitvoering van de verschillende centrumplannen en herontwikkeling van de locaties van de huidige gemeentekantoren zullen leiden tot een toename van de levendigheid in de dorpscentra. Er komt een Westlands Woonprogramma dat zowel qua aantallen als woningtypen aansluit op de Westlandse behoefte.

Samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en het Westlandse bedrijfsleven worden ook deze bestuursperiode maatregelen genomen die de kans op wateroverlast verkleinen en de waterkwaliteit verbeteren. Het bevorderen en faciliteren van de samenwerking tussen ondernemers en uitbreiding van de vaarrecreatie zijn voorbeelden van activiteiten die de kwaliteit en het imago van toerisme en recreatie in Westland moeten verbeteren. Ten slotte wil het college de leefomgeving verder verduurzamen, onder andere door het stimuleren en faciliteren van duurzaamheidsinitiatieven van inwoners en bedrijven.

Eigentijdse dienstverlening

Om de ambities op het gebied van economie, sociale kracht en leefbaarheid te realiseren is adequate dienstverlening nodig. Zo moet in 2017 de gehele gemeentelijke dienstverlening gedigitaliseerd zijn.  Verder wil het college een bijdrage leveren aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers door belemmeringen in de dienstverlening weg te nemen. Vermindering van de regeldruk is daarbij een belangrijk speerpunt. Dat geldt ook voor het digitale Ondernemingsdossier, dat voor meer branches zal worden ingevoerd. Hierbij leggen ondernemers hun informatie eenmalig vast om vervolgens beschikbaar te stellen aan verschillende overheden.

Financiële duurzaamheid

Na een aantal jaren van economische tegenwind zijn er in Nederland tekenen van voorzichtig herstel. Ingrijpende Rijksbezuinigingen lijken op korte termijn niet aan de orde. Toch zal het college ook deze bestuursperiode een voorzichtig en duurzaam financieel beleid voeren. De inzet is gericht op het verkleinen van de grondpositie en de hiermee samenhangende schuldpositie. Leges en tarieven moeten kostendekkend zijn en gemeentelijk vastgoed wordt verkocht als het geen doel meer heeft.  Aan de andere kant blijft de gemeente investeren in zaken die Westland sterker maken, zoals wegen, scholen en riolering. In totaal bedraagt het investeringsvolume in deze bestuursperiode € 137 miljoen.

Er worden deze bestuursperiode geen nieuwe gemeentelijke belastingen ingevoerd. De gemeentelijke woonlasten (de som van onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing) stijgen gemiddeld niet meer dan met het inflatiepercentage. Als de financiële positie van de gemeente deze bestuursperiode verbetert, dan zullen de woonlasten minder stijgen.

Dekking

Er is structureel een bedrag van ongeveer € 3,3 miljoen nodig om de activiteiten in het collegewerkprogramma te kunnen uitvoeren. Samen met het huidige tekort in de meerjarenraming en de 1e Actualisatie 2014 ontstaat een nadeel van € 6,3 miljoen. Hiervoor heeft het college een sluitend dekkingsvoorstel. Onderdelen hiervan zijn onder andere het ramen van een hoger dividend van Westlandinfra en een aanvullende taakstelling op de organisatie.

De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Ga je mee op belevingstour door Midden-Delfland? Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info