GBW stelt opnieuw vragen over 't Louwtje

Geplaatst door Westlanders.nu op 27-03-2012 14:52 - Gewijzigd op 28-07-2013 21:16

's-Gravenzande 27.03.2012 - De GBW fractie heeft kennis genomen van de beantwoording van hun schriftelijke vragen over het aanpassen van de maximum snelheid op ‘t Louwtje in ‘s Gravenzande.

De herinrichting die aanstaande is maakt de aanleiding om de snelheid die nu maximum 80 km/uur is te verlagen naar 60 kilometer terwijl een overgrote meerderheid van de aanwonenden een maximum snelheid van 30 kilometer wenst.

U schrijft in de beantwoording dat de snelheid geformaliseerd gaat worden in overeenstemming met de desbetreffende wegencategorisering. In het WVVP (Westlands Verkeer en Vervoer Plan) is ‘t Louwtje opgenomen met de aanpassing naar 30 kilometer.

Verder schrijft u dat er geen unaniem draagvlak is om de snelheid naar 30 kilometer te verlagen en dat u een aantal praktische maatregelen, zoals drempels moet kunnen nemen om de weg qua inrichting aan de 30 kilometer aan te passen.

Omdat de fractie van GemeenteBelang het niet eens is met uw motivering hebben wij een rondje Westland gereden om te onderzoeken of er meer erftoegangswegen zijn waar 30 km/uur gereden moet worden in plaats van 60 km/uur. Weliswaar staan de in de bijlage genoemde wegen genoemd in het WVVP als wegen waar qua inrichting de snelheid moet worden aangepast van 30 naar 60 kilometer maar het WVVP is vastgesteld in 2006 en GBW heeft geconstateerd dat nog nergens veranderingen zijn doorgevoerd. Wat GBW betreft kunnen deze snelheden dan ook gehandhaafd blijven: er wordt veel recreatief gefietst in het Westland en het komt de verkeersveiligheid ten goede. Alleen begrijpen wij niet waarom dan uitgerekend op ‘t Louwtje straks wel 60 km/uur gereden mag worden.

Dit geeft aanleiding tot vervolgvragen:

 • Bent u met ons van mening dat ruim 1150 voertuigen per etmaal, nog buiten het langzaam verkeer, vraagt om ongelukken als met borden en wegaanduidingen duidelijk wordt dat men daar 60 km/uur mag rijden.

De inrichting van 30 km km/uur heeft niet de voorkeur van het college maar wel van een ruime meerderheid van de bewoners. Men heeft dit al middels een bezwaarschrift (bijgevoegd bijlage 1) kenbaar gemaakt

 • Is het college bereid haar voorkeur te heroverwegen naar aanleiding van het bezwaarschrift?

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland

Frank Rijneveen

Er zijn tal van wegen in het Westland buiten de bebouwde kom waar slechts 30 km gereden mag worden en van enkele hebben wij foto’s bijgevoegd, in volgorde:

Poeldijk, Vredebestlaan

Poeldijk, Casembrootlaan

Monster, Boomaweg

’s-Gravenzande, Steenenburchweg

’s-Gravenzande, Steenenburchweg

Monster, |Gantellaan

’s-Gravenzande, Rusthovenlaan

Naaldwijk, Kleine Achterweg

In bijlage 2 het bezwaarschrift van een ruime meerderheid van de aanwonenden.

In bijlage 1 het bezwaarschrift van de familie Vollebregt


`s-Gravenzande, 20 februari 2012

Geachte lezer,

Wij willen bezwaar aantekenen op het verkeersbesluit van `t Louwtje.

Fam. Vollebregt

`t Louwtje 5A

2691 KR `s-Gravenzande

0174 248314

Datum: 01-03-2012

Omschrijving van het besluit: zie onder bezwaar/motivtie

Gronden van het bezwaar/motivatie.

Wij wonen op `t Louwtje en hebben al eerder melding (meldingsnr. 2011.10061) gemaakt bij het meldpunt leefomgeving over het snelle rijden en de gevaarlijke situatie. Wij kregen een bevestigingsmail terug maar verder hebben wij er niets meer van vernomen dan dat het in een bestemmingsplan zou worden meegenomen. Nu lezen wij in Het Hele Westland dat er een verkeersbesluit is genomen om de snelheid van 60 km in te stellen op `t Louwtje. Deze informatie had ik ook van Dhr. van Duren van de Gemeente ontvangen en is ook bevestigd door Dhr. den Dulk van de Gemeente Westland. Dhr. Den Dulk vertelde wie er allemaal bij betrokken waren tijdens dit besluit en dat men tot dit besluit gekomen is naar aanleiding van de snelheidsmetingen die hier verricht zijn. Er is helemaal niet naar de meldingen gekeken die toch ook andere bewoners hebben gestuurd. U, als gemeente wil nu borden gaan plaatsen die aangeven dat er 60 km. gereden mag worden en dat dit ook aangegeven zal worden op de weg.

Wij vinden dit onbegrijpelijk en zullen hiervoor strijden dat dit niet gebeurd.

Dat er naar gekeken is vonden wij een pluspunt maar dat dit de uitkomst dan is vinden wijl zeer teleurstellend. Er rijdt hier zoveel verkeer, en dit wordt straks alleen maar meer als het vakantieseizoen aanbreekt. En ook de overlast die wij ondervinden van het woon/werkverkeer van de arbeidsimmigranten die wonen op camping Vlugtenburg. Wij snappen dan ook niet dat de gemeente zich niet realiseert dat dit niet zomaar een weg is buiten de bebouwde kom.

Het is inderdaad een laantje buiten de bebouwde kom waar als het alleen om bestemmingsverkeer zou gaan weinig problemen zouden zijn.

Maar het is een smal doodlopend laantje (voor auto`s) met een camping waar honderden mensen tijdelijk voor vakantie zijn of mensen die vanuit de camping dagelijks gebruik maken van de laan om naar hun werk te gaan. Als de camping aan de Noorlandseweg weg zou liggen zouden de problemen ook niet zo groot zijn maar dat is niet het geval.

Als er borden van 60 km. geplaatst zouden worden en het wordt op de weg gezet is het helemaal een vrijbrief om te scheuren. Wordt er niet aan de bewoners gedacht? Moeten de fietsers en de wandelaars allemaal de kant in om ruimte te maken voor de hardrijdende auto`s. U, als gemeente heeft geen idee hoe je ieder ritje wat je hier maakt moet uitkijken en hoe gevaarlijk de situatie is . De kanten worden ook kapot gereden omdat men elkaar vaak niet de ruimte geeft om elkaar normaal te laten passeren.

Ons idee is dat het plaatsen van borden e.d. nog meer problemen zal geven dan nu. Nu staan er geen borden van 80 km. Zou ook te gek voor woorden zijn. Wij pleiten voor een 30 km-zone en hopen dat U als gemeente dit toch zeker serieus wil nemen. Wij begrijpen dan ook niet dat in het overleg waar dit  besproken is dit niet aan de orde geweest is.

Nogmaals: dit is niet zomaar een laantje in een buitengebied, het is een zeer drukke gevaarlijke weg waar dagelijks veel verkeer over rijdt en waar een camping aan gelegen is. Waar veel volwassenen en  kinderen voor hun plezier wandelen, fietsen, skeeleren met skelters in de weer zijn. Dit is onze reden voor het bezwaar en wij hopen dat dit serieus genomen wordt. En in het Westland zijn meer buitengebieden waar ook een 30 km. zone is ingesteld. Zelfs hier vlakbij, bij de Steenenburghweg mag men 30 km. rijden. En deze weg is breder dan `t Louwtje, en het grote verschil is dat wij met een camping te maken hebben.Wij kunnen dit niet genoeg benadrukken.

Verkeersbesluit, 't Louwtje, 's-Gravenzande

Publicatiedatum: 16-02-2012

Het college van burgemeester en wethouders van Westland heeft besloten tot:

 

ten behoeve van het instellen van een 60 km zone op 't Louwtje te 's-Gravenzande.

Inzien van stukken
Het besluit kan, te rekenen vanaf de dag na dagtekening van deze publicatie, gedurende zes weken worden ingezien bij het Omgevingsloket in het gemeentekantoor in 's-Gravenzande, van Geeststraat 1

Bezwaren indienen
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzagetermijn bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten:
- naam en adres van belanghebbende;
- dagtekening;
- een omschrijving van het besluit;
- de gronden van het bezwaar/ motivering;
- een volmacht voor het geval het bezwaarschrift niet door de belanghebbende zelf, maar namens hem of haar door een ander wordt ingediend;
- vermelding van 'AWB/Bezwaar' in de linkerbovenhoek van de envelop.

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat - gelet op de betrokken belangen - vereist, ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

Inwerkingtreding en informatie
Genoemde besluit treed op grond van artikel 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) in werking met ingang van de dag, na het verstrijken van een periode van zes weken, na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt.

 


 

 

Camping Vlugtenburg

Dhr. A. Kling

’t Louwtje 10

2691 KR ’s- Gravenzande

Tel : 0174 412420

 

Namens de bewoners van `t Louwtje

Trees Vollebregt

`t Louwtje 5A

2691 KR `s-Gravenzande                             

                                                                                  College Van Burgemeester en Wethouders                                                                             Postbus 150

                                                                                  2670 AD Naaldwijk       

                                                                                             

Kenmerk:

 

Onderwerp: Bezwaar tegen verkeersbesluit

Datum:

6 maart 2012.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij willen wij bezwaar maken tegen het verkeersbesluit voor ’t Louwtje van 6 februari 2012.

In de overwegingen ten aanzien van het besluit wordt aangegeven dat :’Dringend wordt verzocht verkeersmaatregelen te treffen om de verkeersveiligheid op ’t Louwtje zoveel mogelijk te waarborgen.

Het besluit dat nu genomen is gaat hierin echter niet ver genoeg. Wij willen u dan ook verzoeken om meer maatregelen te treffen, die de verkeersveiligheid  verbeteren ten opzichte van de voorstellen die nu gedaan worden in het besluit. Wij willen een snelheid van 30 km op deze weg, die naast erftoegangsweg voor de bewoners, tevens toegangsweg is voor camping Vlugtenburg met duizenden tijdelijke bewoners  het hele jaar door. Daarnaast is deze weg ook nog een fietsroute (Noordzeeroute) voor vele mensen die langs de Nederlandse kust trekken. Vooral in de zomermaanden wordt hier veel gebruik van gemaakt. Ook wandelaars uit het villapark “Duynparc De Heeren van ’s-Gravensande” maken veel gebruik van deze wandelroute. Veel meer verkeersdeelnemers als waar de weg voor is aangelegd zijn het gevolg, met vooral de laatste jaren veel extra verkeersdeelnemers van camping Vlugtenburg.

Naar wij hebben begrepen wordt er binnenkort groot onderhoud gepleegd aan ’t Louwtje, en wij willen u ernstig meegeven om hierbij tevens die maatregelen te nemen aan de weg en bermen naast de weg dat de verkeersveiligheid ook daadwerkelijk ZOVEEL MOGELIJK wordt gewaarborgd.

 Op dagen dat er veel verkeer is op deze weg is het voor bewoners soms erg lastig om vanuit een uitrit  te komen vanwege een soms erg onoverzichtelijke situatie. Dit heeft te maken met de smalle bermen langs de weg . En soms ook volgroeide bomen en struiken langs de weg.

Maar het grootste probleem is er als de weg bijna zonder verkeer is. Dan wordt hij door sommige verkeersdeelnemers gebruikt als een snelweg en wordt er echt veel te hard gereden.

Enkele jaren geleden is er op 500 meter van ’t Louwtje ook een nieuwe ontsluitingsweg aan gelegd door een gebied met veel  lastige ontsluitingen. Deze Steenenburghweg is voor ons een voorbeeld van een weg die beter zou passen bij ’t Louwtje. Ook de daar toegestane snelheid zou goed passen bij een weg als ’t Louwtje. 30 KM is echt hard genoeg voor een zo druk bereden ontsluitingsweg als deze weg.

Wij willen u dan ook verzoeken om het besluit in heroverweging te nemen, en met een ander besluit te komen dat beter past bij een verkeersveilige waarborging van ’t Louwtje in

’s-Gravenzande.

In afwachting van een antwoord, tekenen wij

 Hoogachtend,

Campingeigenaar, A. Kling

Bewoner van `t Louwtje, T.Vollebregt

Begrippen:

-        Wegenverkeerswet 1994 hierna te noemen WVW;

-        Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer hierna te noemen BABW.

 

Datum:

6 februari 2012

 

Onderwerp:

Verkeersbesluit ten behoeve van het instellen van een 60km zone op 't Louwtje te ‘s-Gravenzande.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland heeft de bevoegdheid om op grond van artikel 18, eerste lid, sub D, van de Wegenverkeerswet 1994 verkeersbesluiten te nemen;

Krachtens de "Mandaatregeling Westland 2008", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2008, heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan de teamleider gemandateerd.

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

Op 6 oktober 2011 heeft de afdeling Ruimte, Omgeving & Veiligheid, team Bedrijfs- & Juridisch Bureau, de afdeling Inrichting en Beheer Openbare Ruimte dringend verzocht verkeersmaatregelen te treffen om de verkeersveiligheid op 't Louwje zoveel mogelijk te waarborgen.

Motivering:

De maximale toegestane snelheid op erftoegangswegen buiten de bebouwde is 80km/h. Het wegencategoriseringsplan heeft als doel het reduceren van het aantal verkeersslachtoffers. In het wegencategoriseringsplan is o.a. bepaald dat de maximumsnelheid op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom de snelheid gereduceerd kan worden tot 60km/h.

't Louwtje is gelegen buiten de bebouwde kom en kan worden aangewezen als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 60km/h. Er zal met dit verkeersbesluit een 60 km/h zone ingesteld worden. Voorwaarden bij een 60km zone zijn o.a. De maximumsnelheid van een 60km/h zone moet redelijkerwijs voortvloeien uit de aard en de gesteldheid van het betrokken gebied of uit de aangebrachte snelheidsbeperkingen. De wegen in dit gebied mogen slechts een functie hebben voor het verkeer dat zijn bestemming of herkomst in het gebied dan wel in een gebied in de directe omgeving heeft. Deze maatregel wordt genomen in het belang van de veiligheid van het verkeer op de weg. De desbetreffende weggedeelten zijn in beheer bij de gemeente Westland. De zonering wordt aangegeven middels de borden E10(A1 60) en E11(A1 60) op de in de bijlage aangegeven locaties. Om het gedrag van voornamelijk bezoekers van de "camping Vlugtenburg" te beïnvloeden zal op de rijbaan het 60km regime met behulp van wegenverf op een aantal plaatsen worden aangebracht. Tevens zal aan ter hoogte van de kruising met de Noordlandseweg het bord "doodlopende weg" worden geplaatst.

Wetgeving:

Op grond van artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of wegge­deelte gebruik kan maken, moet eveneens een verkeersbesluit worden genomen op grond van het genoemde artikel.

 

Op grond van artikel 24 van het BABW dient de politie Haaglanden, bureau Westland te worden geraadpleegd. De politie vertegenwoordigd in de Werkgroep Verkeer heeft een positief advies gegeven en gaat akkoord.

 

Bekendmaking:

De bekendmaking van de ter inzage legging van dit ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid bezwaren kenbaar te maken, wordt in week 7 gepubliceerd in Het Hele Westland.

 

Besluit:

Op grond van bovenstaande overwegingen besluit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland tot:

 • Formeel instellen van een 60km zone op t 'Louwtje in 's-Gravenzande;
 • Formeel 't Louwtje in 's-Gravenzande aanwijzen als weg waar een maximumsnelheid geldt van 60km/h;
 • De 60km plaatsen na de kruising met de Noordlandseweg(N211).
 • Op de rijbaan van 't Louwtje de getallen "60" een aantal malen als figuratie op de rijbaan aanbrengen.

Het besluit treedt op grond van artikel 27 van het BABW in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, is verstreken.

Burgemeester en wethouders van Westland

namens hen,

teamleider Grijs van de afdeling Inrichting en Beheer Openbare Ruimte,

A. Renes MSc

 Publicatiedatum: week 7 

Indienen bezwaarschrift

Een belanghebbende die het niet eens is met dit besluit kan een bezwaarschrift schrijven naar het College van burgemeester en wethouders, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Hij moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

 1. de naam en het adres van de indiener;
 2. de dagtekening;
 3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 4. de argumenten voor het bezwaar;
 5. de handtekening van de indiener.

 

Om uw bezwaarschrift zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wij u ook uw telefoonnummer te vermelden en een kopie van het besluit mee te sturen.

 

Voorlopige voorziening

Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoon (070) 381 1492/1317. In dat geval moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend.

 

Informatie

Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijzen wij u naar de website www.gemeentewestland.nl, daar kunt u de folder "bezwaar maken" downloaden. U kunt ook een bezoek brengen aan het gemeentehuis, daar kunt u de folder afhalen bij de receptie.

 

Digitaal indienen verzoek om voorlopige voorziening

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank in te dienen via het Digitaal loket bestuursrecht (http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx). Voor het digitaal verzenden van het verzoek om voorlopige voorziening dient u te beschikken over DigiD.

 

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Noord-Ierse blues sensatie Dom Martin in de Muziekzolder - St. Gregorius brengt de zomer naar Kwintsheul - Expositie ‘Groene Impact” in de Hofboerderij - Kom naar de Broekpolderdag op 9 juni - Allround medewerker met coördinator skills - KNRM-wandelroutes en informatieborden bij reddingstations - The Teacher and Me op 2 juni - Parttime bezorger gezocht! - Tuintje Rommelmart op 2 juni - Mustang Valley op zondag 2 juni 2024 - Thema Grassen op 5 juni - Sterrenhemel bekijken tot maandag 27 mei - Rien Donkersloot geeft orgelconcert in Maassluis - Kofferbakverkoop op zaterdag 1 juni - Aftrap 'Rondje De Heul’ op 2 juni - Ruim € 5 miljard steun aan Oekraïne in 2023 - Sharon Schouten fotografie 3 keer genomineerd voor Bruidsfoto Award 2024 - Bij2dehandje 1e in Westland bij Modewinkel Awards - Pinksterquiz na Kerst en Pasen - Activiteiten in Ter Heijde in mei en juni - Medewerker Werkplaats - Film over Bassie en Adriaan in Streekmuseum - Wat betekent Hemelvaartsdag eigenlijk? - Tour de ’s-Gravenzande op vrijdagavond 7 juni - D-Day Landings op 6 juni - Uitwaai wandeltochten op het strand op 2 juni - Tip: Aiko 455Wp zonnepanelen superdeal bij Recharged - Teamleider Logistiek Nachtdienst - Productiemedewerker fulltime - 3 veelgestelde vragen over de zakelijke autoverzekering - Coronatoegangsbewijzen waren rechtmatig - Monteur Buitendienst (Perslucht) - Stijlvolle vloeroplossingen: Ontdek PVC vloeren en laminaat bij LAB21 - Medewerk(st)er bediening in Honselersdijk - Magazijnbeheerder Baliemedewerker - Huttenbouwen 2024 komt er weer aan! - Chefkok bij De Keizer Restobar - Kom naar de zomer-BBQ op 27 mei - Marketing Manager - Inschrijving 33ste Koornmolen Lions Rottemerenloop open - Servicecoördinator / Planner Buitendienst - Parttime Administratief Medewerker - Expositie in de bibliotheek in Monster - Recharged heeft superdeal voor installatie airco’s Westland - Weer weekendafsluiting van Wippolderlaan - Allround Administratief Medewerker - Manager werk en dienstverlening - Dit paasweekend Beneluxtunnel afgesloten richting A15 - Ter Heijde Beachrun op vrijdag 31 mei