Gemeente wil 2000 bedden voor arbeidsmigranten

Geplaatst door Westlanders.nu op 12-11-2012 06:47 - Gewijzigd op 12-11-2012 07:04

Westland 12.11.2012 - De fractie CDA Westland heeft B&W in een op 15 oktober 2012 ontvangen brief vragen gesteld betreffende huisvesting arbeidsmigranten en de rol van de provincie Zuid-Holland.  

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

Hoe is de actuele stand van zaken aangaande huisvesting van arbeidsmigranten?

Antwoord

Om ook in de toekomst een krachtige Greenport te blijven, streven we met onze aanpak naar een eerlijk en gezond woon- en werkklimaat. In de raadsvergadering van 17 april 2012 is de appendix behorende bij het beleid “tijdelijk wonen in Westland 2008” vastgesteld. Hiermee liggen de uitgangspunten voor grootschalige projecten voor het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten vast. Een aantal potentiële locaties is aan u gepresenteerd.

Op dit moment wordt door initiatiefnemers en ambtelijke organisatie gewerkt aan het uitwerken van de randvoorwaarden om projecten daadwerkelijk te laten slagen. Bij initiatiefnemers is nadrukkelijk aangegeven eerst te communiceren met de omgeving alvorens de aanvraag werkelijk in te dienen. Ons doel blijft het realiseren van 2.000 bedden, daarom wordt er zowel op ambtelijk en bestuurlijk niveau overleg gevoerd met initiatiefnemers, de provincie en het ministerie van BZK en wijzen we erop dat een integrale oplossing nodig is.

Op 28 maart jl. hebben wij en een aantal andere partners de Nationale Verklaring ondertekend. In deze verklaring zijn inspanningen opgenomen die de verschillende partijen zullen leveren. Wij blijven ons hier onverminderd op inzetten en andere betrokken partijen aanspreken op de door hen te leveren inspanningen.

Op dit moment wordt binnen de gemeente Westland gewerkt aan de haalbaarheid van een aantal projecten. Hierover bent u geïnformeerd in de brief aan de raad van 16 oktober jl.

Vraag

Is bovenstaande analyse juist dat indien niet snel verzoeken tot ontheffing worden ingediend bij de provincie er grote vertraging kan ontstaan in het realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten?

Antwoord

Nee, deze analyse is niet juist. Hieronder lichten wij een en ander graag toe. Dit jaar is de Spoedwet Wet ruimtelijke ordening (Wro) door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. Deze spoedwet voorziet in de wettelijke grondslag voor onder andere de mogelijkheid tot het afwijken van algemene regels. De provincie Zuid-Holland moest haar Verordening Ruimte aanpassen om de verordening weer in overeenstemming met de wet te brengen.

De Spoedwet Wro heeft als aandachtspunt dat een ontheffing is bedoeld voor onvoorziene ontwikkelingen en er sprake moet zijn van bijzondere omstandigheden. Het gevolg van de Spoedwet was dat de provincie moest snoeien in de ontheffingsmogelijkheden van haar verordening en het toepassingsbereik hiervan. Het terugbrengen van het aantal ontheffingsmogelijkheden kan negatieve gevolgen hebben voor de flexibiliteit bij het toepassen van de verordening. Naast de gewijzigde algemene ontheffingsmogelijkheid blijft behoefte bestaan aan maatwerk en flexibiliteit. Daarom introduceert de provincie in haar actualisering nieuwe mogelijkheden om meer ruimte te bieden aan eigen afwegingen van gemeenten.

Nieuw in de verordening is dat ruimte wordt geboden om incidenteel een functie toe te laten die in zijn algemeenheid wordt uitgesloten in bestemmingsplannen. Deze mogelijkheid wordt geboden voor onder andere het toelaten van woningen in bestaande lintbebouwing op een bedrijventerrein, grootschalige recreatieve bebouwing (bijvoorbeeld een hotel) in het gebied buiten de bebouwingscontouren. De toelichting die de provincie geeft bij de actualisatie lijkt goede mogelijkheden te bieden voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten.

De algemene ontheffing mag volgens de nieuwe tekst van de Verordening Ruimte van de provincie alleen worden verleend “voor zover de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid wegens bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met de regels te dienen provinciale belangen.” Er moet dus sprake zijn van bijzondere omstandigheden en een afweging tussen het gemeentelijk en provinciaal beleid. De actualisatie heeft ter inzage gelegen tot en met 4 oktober 2012. Wij hebben het ontwerp bestudeerd en hierop geen zienswijze ingediend. Op 30 januari 2013 wordt de gewijzigde Verordening Ruimte (waarschijnlijk) vastgesteld. Na publicatie treedt de verordening in werking.

Of de actualisatie van de verordening de vrijstellingsmogelijkheden beperkt, is niet helder. De grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten betreft een specifieke doelgroep. Raad en college hebben afgesproken dat een dergelijke doelgroep niet zonder meer overal kan worden gehuisvest. Er is naar onze mening dan ook sprake van bijzondere omstandigheden. Ook als het gaat om de afweging tussen het gemeentelijk en provinciale belangen, kunnen wij uitleggen waarom wij vinden dat het gemeentelijk belang zwaarder moet wegen dan het provinciale belang. Huisvesting van arbeidsmigranten is van nationaal belang. De minister van BZK heeft hiervoor zelfs de nationale verklaring opgesteld en houdt vinger aan de pols met betrekking tot het daadwerkelijk realiseren van huisvesting.

Het met spoed indienen van aanvragen voor ontheffingen is ons inzien niet wenselijk. Deze aanvragen worden dan in behandeling genomen conform de oude verordening. Deze oude verordening is in strijd met de Spoedwet Wro. In een bezwaar- en beroepsprocedure kunnen hierdoor problemen ontstaan. Belanghebbenden kunnen aanvoeren dat de ontheffing in strijd met de wet is verleend. Dit kan leiden tot vernietiging van het ontheffingsbesluit.

Vraag

Klopt het dat als er geen ontheffingverzoek ingediend wordt bij de provincie Zuid-Holland er gegarandeerd geen ontheffing verleend wordt door de provincie?

Antwoord

Ja. Er moet een ontheffingverzoek worden ingediend om ontheffing te krijgen. De provincie verleent niet op eigen initiatief ontheffingen.

Vraag

Is het college op de hoogte van het feit dat na januari 2013 het ontheffingenbeleid van de provincie Zuid-Holland gaat eindigen?

Antwoord

Nee. Dit is ook niet het geval. Het ontheffingenbeleid van de provincie Zuid-Holland eindigt niet. Het ontheffingenbeleid in de Verordening Ruimte wordt, naar aanleiding van het inwerkingtreden van de Spoedwet Wro, gewijzigd. Zie hiervoor de beantwoording van vraag 2.

Vraag

Klopt het dat verzoeken tot ontheffing zeker voor 1 november 2012 bij GS van de provincie Zuid-Holland ingediend dienen te worden om de realisatie van de huisvesting van arbeidsmigranten niet grote vertraging op te laten lopen?

Antwoord

Nee. De datum van 1 november 2012 schijnt te zijn genoemd als datum waarop verzoeken om ontheffing op grond van de huidige Verordening Ruimte van de provincie moeten worden ingediend. Hier is door de provincie geen bekendheid aan gegeven. Zoals hiervoor aangegeven, gaan wij er vanuit dat ontheffingen op grond van de gewijzigde verordening nog steeds mogelijk zijn.

Vraag

Zijn er reeds verzoeken tot ontheffing ingediend? Zo ja, wanneer is dit gebeurd en waarom is zo lang gewacht met het indienen van deze verzoeken? Zo niet, waarom zijn de verzoeken nog niet ingediend?

Antwoord

Verzoeken tot ontheffing ten behoeve van de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten zijn tot op heden niet ingediend. We vragen pas ontheffing bij de provincie aan op het moment dat er een concreet plan is waarmee zowel raad als college instemt.

Vraag

Wat zijn de gevolgen van de door de provincie gehanteerde procedures voor de in de raad vastgestelde appendix huisvesting arbeidsmigranten en de benoemde mogelijke locaties?

Antwoord

Er zijn geen gevolgen voor de door ons vastgestelde kaders. De genoemde datum van 1 november 2012 is geen harde datum. Ingediende verzoeken worden afgehandeld op basis van de op dat moment geldende regels. De huidige ontheffingsmogelijkheid in de Verordening Ruimte van de provincie is in strijd met de Spoedwet Wro. Elk besluit dat de provincie neemt op basis van de huidige verordening, loopt het risico te worden vernietigd wegens strijd met de Spoedwet Wro. Onze kaders blijven gelden en aanvragen voor ontheffingen kunnen nog immer worden ingediend.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Kersttijd voor kinderen - Locatie Kom in de Kas Westland 2024 bekend - Kunststofafval vaak naar landen buiten de EU - Hoezo anders, hét feest voor de leukste doelgroep - Bijeenkomst voor mannen met prostaatkanker - Kunsthalte 6 houdt eerste Kunstcafé op 16 december - Talententestdag op 6 januari - Zonnepanelen Westland nu nóg aantrekkelijker door kortere terugverdientijd - Vlaardingen in de Middeleeuwen - Woordkunst Dichtersavond - - Vogelvoer maken in de kerstvakantie - Lichtjesavond Maassluis op donderdag 14 december - Sterrenhemel bekijken tot maandag 11 december - Kerstmarkt aan zee inTer Heijde - Jaarlijkse kerst- en snuffelmarkt Poeldijk op 9 december - Kunstzinnige kerstcadeaus op Kerstevent in Kunsthalte 6 - Kerstmarkt in Oude kerk op 9 en 10 december - Administratief facilitair medewerker - Kerstconcert in Andreaskerk op zondag 17 december - Nieuwjaarsontmoeting gemeente Westland op 5 januari - Groot geldbedrag gevonden door surveillancehonden - Kerstconcert tienerkoor Eigenwijs op 10 december - Twee fijnschilders exposeren in Hofboerderij. - Nederland blijft Oekraïne onverminderd steunen - Nieuw kavelaanbod in project Kavels Achter de Duinen - Vrijwilliger IJsverenigingen in het zonnetje gezet - Boekenmarkt Maassluis op zaterdag 9 december - Monteur flexibele wanden en deuren - Monteur industriedeuren - Rijbewijs en auto kwijt na uitzonderlijk hard rijden op de A8 - Hovenier tuinaanleg - Parttime financieel medewerker - Hovenier onderhoud - Vacature Frontofficemedewerker (m/v) 32 – 40 uur - OM eist 2 jaar cel en boete voor tikkie-fraude - Vrolijke opening speelnatuur Abtswoudse bos - Gezocht eenzame ouderen voor een kerstdiner - Zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen: soorten en dekkingen - Tour de France Femmes 2024 door het Westland - Hoogheemraadschap van Delfland: Ambitieuze koers voor 2024 - Commercieel medewerker binnendienst - Kerstconcert met koor de Waterlanders - Financieel Administratief Medewerker - Demonstratie textielkunst in KunstHalte 6 - Kantoor te laag energielabel: verduurzamen of verhuizen? - (Junior) Hovenier - Logistiek administratief medewerker - Projectleider bouw