Gemeentekwesties in behandeling

Geplaatst door Westlanders.nu op 15-10-2012 04:36 - Gewijzigd op 15-10-2012 06:04

Westland 15.10.2012 - LPF, CDA, LEO 2.0 en Westland Verstandig hebben Art.26 en rondvragen gesteld over verschillende zaken zoals het gemeentehuis, gebedshuis, wateropvang, Leuningjes en meer. Hier alles op een rij.  

LEO 2.0 - Onjuistheden in renovatiescenario gemeentehuizen

De fractie van Lokaal en Onafhankelijk 2.0 (LEO 2.0) is tijdens het doornemen van de antwoorden van het College van B&W (3 september jl.) op vragen uit de Raad in de commissie Bestuur van 29 augustus jl. gestoten op onjuistheden[1].

Het CDA heeft in die commissie Bestuur vragen gesteld over het renovatiescenario van 3 gebouwen in goede staat van onderhoud, t.w. de bestaande gemeentekantoren in Wateringen en ’s-Gravenzande en het voormalige Rabokantoor in Naaldwijk. In de beantwoording van het college werd gesteld dat er een tekort aan werkplekken was in deze 3 gebouwen samen. Bij nadere analyse door vergelijking van dat antwoord met de kenmerken van renovatie gemiddelde niveau, zoals opgenomen in de toelichting van AT Osborne[2] en de door LEO 2.0 gevraagde informatiebijeenkomst over eigentijds werken komt de fractie LEO 2.0 tot geheel andere conclusies.  LEO 2.0 constateert het volgende

a. In de toelichting op de renovatiescenario's van AT Osborne staat onder gemiddelde niveau, eerste zin:
Bouwkundig wordt in het gemiddelde niveau de bestaande indeling van de kantoorwerkplekken aangepast aan de nieuwe werkplekconcepten (conform PvE).

b. Eigentijds werken (w.o. andere organisaties ook verstaan thuis werken, onderweg werken, zeg maar plaats- en tijd onafhankelijk werken) is dus mogelijk conform het PvE en dat is 0,85 wp per fte.

c. Nu al kunnen er 497 werkplekken in de 3 gebouwen. Dat is meer dan 468 (conform PvE) en bij 550 fte (volgens PvE) betekent dit een flexfactor van 0,9 fte per werkplek.

d. Er is op basis van de stand van zaken in de uitwerking van eigentijds werken en onderliggende rapporten geen enkele aanleiding om in dit renovatiescenario met een andere flexfactor te komen dan bij (ver)nieuwbouw. Eerder (zie punt a) is sprake van het tegenovergestelde. Dat betekent dat het college zonder onderbouwing in de berekening in het antwoord uitgaat van 1.0 wp per fte en het eigen deskundigenrapport op dit punt weerlegt. 

e. Een inrichting van de werkplekken wordt aangepast aan het eigentijdse werken conform PvE in dit renovatie scenario midden niveau en is begrepen in de kosten. Dus zouden de huidige 497 werkplekken met dit renovatiescenario tot een hoger aantal gebracht moeten kunnen worde. Eigenlijk worden de gebouwen in dit renovatiescenario van binnen vergaand getransformeerd: vloeren, wanden, plafonds, installaties worden aangepakt. Denk in dit verband aan de raadszaal in Wateringen die een nieuwe functie, bv. kantoortuin met werkplekken, zou kunnen krijgen.
Hoeveel? 550 wp-en, 600 wp-en? Dat betekent bij 550 fte ook bij een hogere flexfactor van 1.0 of waarschijnlijk meer dan voldoende ruimte gecreëerd zou moeten kunnen worden of dat meer fte’s gehuisvest kunnen worden. Dit heeft het college niet onderzocht. Een inpassingstudie is – voor zover bij de Raad bekend - alleen gedaan bij het Rabopand[3].

f. Op vragen van de fractie LEO 2.0 tijdens de RIA EFO van 11 juni jl. betreffende eigentijds werken kwamen wethouder Weverling en de gemeentesecretaris niet verder in de gemeentelijke visie over dat eigentijds werken dan een A4-plaat met als sprekende titel: "waar begin je"[4]
Het college en de organisatie hebben nog niet echt over de uitwerking van eigentijds werken nagedacht, zo was toen de conclusie. Alleen was er overeenstemming dat alles met alles samenhangt en juist dat was de reden van de fractie LEO 2.0 om dat onderwerp te agenderen in het kader van de herhuisvesting en het PvE daarvoor. Ondertussen is de realiteit dat gestuurd wordt op aanwezigheid met de prikklok.

g. Het college weet dan wel te vertellen wat er vanaf 2016 haalbaar is in nog her in te richten bestaande gebouwen en wat een realistische flexfactor is? Dat is hiermee volkomen tegenstrijdig.

Conclusie LEO 2.0: het college ‘slaat de plank dubbel mis’ in de beantwoording. Een hogere flexfactor dan 0,85 conform PvE is niet onderbouwd en het aantal toekomstige werkplekken na renovatie (tenminste 497) is niet bekend in de gebouwen samen. Een inpassingstudie voor ’s-Gravenzande en Wateringen ontbreekt en daarmee ook de onderbouwing.

Daarmee komt de fractie LEO 2.0 op de volgende vragen:

  1. Heeft het college onderzoek gedaan naar het aantal werkplekken dat in genoemde 3 gebouwen  mogelijk is na renovatie volgens de middenvariant? Indien ja, graag de resultaten daarvan beschikbaar stellen.
  2. Deelt het college de 7 feitelijke punten a t/m g van LEO 2.0? Zo neen, welke punten niet en waarom niet? 
  3. Deelt het college het standpunt van LEO 2.0 dat het zeer wel mogelijk is dat de toekomstige organisatie van 550 fte (conform PvE) na renovatie volgens het midden niveau (eigentijds werken conform PvE) van de 3 genoemde gebouwen in Wateringen, ‘s-Gravenzande en Naaldwijk in die 3 gebouwen gehuisvest kan worden?
  4. Deelt het college het standpunt dat uit een inpassingstudie zou kunnen blijken dat zelfs meer dan 497 werkplekken gerealiseerd kunnen worden in die 3 gebouwen?
  5. Komt het college ook tot de conclusie dat het renovatiescenario van deze 3 gebouwen voldoende ruimte biedt om het PvE van 555 fte (excl. HAW) te huisvesten? 

De fractie van LEO 2.0 verzoekt het college van B&W deze schriftelijke vragen schriftelijk te beantwoorden conform het ter zake bepaalde in het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad doch uiterlijk binnen een redelijke en gebruikelijke termijn voor een eerstvolgende behandeling van dit dossier in een Commissie Bestuur of Raad.  

 

De Griffie en het Presidium wordt verzocht deze termijn te bewaken zodat de informatiepositie van de raad (alsnog) recht wordt gedaan en raadsfracties in staat zijn hierover overleg te voeren. Bij niet tijdige beantwoording verzoeken wij tot uitstel van behandeling over te gaan.

Namens de fractie van

Lokaal en Onafhankelijk 2.0,

Leo Geubbels en Leo Boekestijn

 


[1]  Zie de volgende link   http://www.gemeentewestland.nl/BIS/Gemeenteraad/2012/RAAD%2004-09-12/Beantwoording%20technische%20vragen%20uit%20commissie%20Bestuur%20dd%2029%20augustus%202012.pdf

[2] Zie de volgende link http://www.gemeentewestland.nl/bis/Commissies/2012/Commissie%20Bestuur/02_feb/03_Bijlage%2003%20-%20OPB%20Toelichting%20op%20investeringskosten.pdf

[3] Zie Bijlage 1 in de volgende link:  http://www.gemeentewestland.nl/bis/Commissies/2012/Commissie%20Bestuur/02_feb/02_Bijlage%2002%20-%20OPB%205%20jaar%20Rabobank.pdf

[4] Zie volgende link http://www.gemeentewestland.nl/BIS/Commissies/2012/Raadsinformatiebijeenkomsten/06_juni/Sheet%20Eigentijds%20Werken.pdf


CDA en de hemelwateropvang.

 

De wet- en regelgeving aangaande het aanleggen van hemelwateropvang van 500 kuub per ha brengt meerdere tuinbouwondernemers in de grondgebonden teelten in de problemen op het moment dat er van reconstructie (nog) geen sprake is. Er moet dan ruimte vrijgemaakt worden “ergens in of tussen” bestaande glasopstanden.

De CDA fractie krijgt signalen dat het beleid wel heel strikt wordt opgepakt door de gemeente, te meer daar volgens deze zelfde wet- en regelgeving ontheffing verleend mag worden bij gebleken ondoelmatigheid. De staatssecretaris, dhr. Atsma, en LTO-Glaskracht roepen de gemeenten dan ook op om hier genuanceerd mee om te gaan.
De investeringskosten voor regelwateropvang zijn fors, de milieu-effecten vaak nog niet voldoende onderzocht en op de kleinere bedrijven neemt een waterbassin (te) veel ruimte in beslag.
Het regenwater dat opgevangen wordt, komt dan niet meer rechtstreeks in de sloot terecht. Bij het gebruik van dit opgevangen regenwater i.p.v. slootwater zullen er in de regel ook meer meststoffen gebruikt moeten worden, waardoor men de conclusie zou kunnen trekken dat dit voor het milieu ook meer belastend is dan het gebruik van slootwater.
Op dit moment doet naar verluid een aantal tuinders mee aan een onderzoek om de milieu-effecten te onderzoeken, zij dragen hierin zelf bij aan de kosten.
In Het Hele Westland van 10 okt. jl. wordt in een artikel ook melding gemaakt van deze problematiek.

De CDA fractie vraagt hiervoor aandacht in de RO vergadering van 16 oktober wil graag het volgende weten van het College:

  1. Is de afdeling Milieu en Handhaving met deze problematiek bekend en hoe gaan die daar dan mee om?
  2. Is er een indicatie te geven om hoeveel bedrijven het in Westland gaat?
  3. Wat zijn de financiële en ruimtelijke gevolgen voor deze bedrijven en zijn die nog verantwoord in de huidige tijd?
  4. Zijn er ook in Westland mogelijkheden voor ontheffing en zo ja welke zijn dit dan?
  5. Is het niet verstandig om de uitslagen van de onderzoeken af te wachten, voordat er evt. stappen ondernomen worden tot handhaving?

CDA Westland
Jan van Rossum

Karin Zwinkels 


Rondvraag van de fractie Westland Verstandig, vergadering Commissie MO inzake de Leuningjes

 

Uw College heeft recentelijk aan het bestuur van de Leuningjes te Poeldijk  doorgegeven dat er een aantal lasten alsnog aan de Leuningjes wordt doorbelast. Voor de Leuningjes betekent dit een financieel zware en wellicht te zware last bovenop de reële verwachting dat binnen afzienbare tijd diverse verenigingen die ruimtes huren in de Leuningjes, de huur zullen beëindigen omdat aan die verenigingen geen subsidies meer worden toegekend.

De huidige lastenverhogingsaanzegging door uw College in combinatie met bovengenoemde verwachting, betekent dat de Leuningjes op zeer korte termijn haar omzet met vele tienduizenden euro’s moet zien te verhogen, hetgeen een onmogelijke opdracht is. Het voortbestaan van de Leuningjes is van belang voor Westland en ook voor de kern Poeldijk.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-          Welke lastenverhogingen zijn aan de Leuningjes aangezegd en waarom is dat nu geschied? Tijdens een eerdere commissievergadering is door uw College aangegeven dat het geen onderdeel is van het accommodatiebeleid, doch dat er “een inhaalslag” gemaakt wordt.

-          Waarom worden ineens de lasten verhoogd terwijl dat jarenlang blijkbaar niet nodig bevonden werd?

-          Is het reëel om de Leuningjes met onmiddellijke ingang die lastenverhoging op te leggen of ligt het meer in de reden om als dat nog nodig is, dat geleidelijk aan door te voeren en de Leuningjes in staat te stellen zich in te stellen op de gewijzigde financiële situatie?

-          Is uw College bereid om de aangezegde lastenverhoging vooralsnog ongedaan te maken en voor de te missen bedragen een andere dekking te zoeken binnen de begroting?

Namens de fractie van Westland Verstandig.

P.J.L.J. Duijsens


 

AGENDERING WOUDZICHT EN LOCATIE MOSKEE IN COMMISSIE RO-EFO.

 De fractie van LPF-Westland heeft verzocht om toevoeging aan de agenda van de commissie ruimte d.d. 16 oktober a.s. van de punten Woudtzicht en vestiging van de moskee in de voormalige Boemerangschool in Naaldwijk. De voorzitter van de commissie heeft positief geadviseerd over de toevoeging zodat we er vanuit mogen gaan dat beide punten dinsdag a.s. zullen worden besproken.

Woudtzicht

De kwestie Woudtzicht houdt de gemoederen in de raad al geruime tijd bezig. Het college heeft via een wijzigingsplan de bouw van een burgerwoning toegestaan op een perceel aan het Woudzicht te de Lier in het duurzaam glastuinbouwgebied. De woning zou bestemd zijn voor de directeur/medewerker van het bedrijf “Royal Pride”. Op initiatief van LPF-Westland is in oktober 2011 een extra raadsvergadering uitgeroepen. Onder druk van de gemeenteraad heeft het college bij monde van wethouder Duijvestijn toegegeven dat de wijziging van de agrarische bestemming ten gunste van een burgerwoning niet had mogen gebeuren. Het is tegen alle (beleids)regels in. 

De raad heeft het college de opdracht gegeven het wijzigingsplan in te trekken. Nu bijna een jaar later is hieromtrent nog steeds geen definitief besluit genomen door het college. Dit terwijl de wettelijke beslistermijn al lang is verstreken. Als de raad bij het college informeert over de stand van zaken geeft wethouder Duijvestijn aan met “Royal Pride” in onderhandeling te zijn.  LPF Westland zal wethouder Duijvestijn nader aan de tand gaan voelen over de onderhandelingen die hij buiten het gezichtsveld van de raad voert met “Royal Pride” met als doel de door hen ingediende zienswijze van tafel te krijgen over het intrekkingsplan.

Moskee/gebedshuis

Met betrekking tot de moskee zet de LPF fractie vraagtekens bij het volgens het college passend zijn van een moskee binnen het bestemmingsplan dat van toepassing is op de voormalige Boemerangschool. Anderzijds zal de voorgenomen verkoop van het pand aan de moskeegroep aan de orde worden gesteld. Heeft de moskeegroep het alleenrecht tot aankoop als er ook andere gegadigden zijn?

Fractie LPF-Westland


Rondvraag van de fractie Westland Verstandig in kwestie gebedshuis

Inmiddels heeft uw College aan de Raad toegezonden de bescheiden inzake het plan om het gebedshuis van de vereniging Almouwahidin te verplaatsen naar de voormalige Boemerangschool aan de Van der Doortogenstraat. Uw College geeft aan in de brief aan de bewoners “Wij….zijn dan ook van plan over te gaan tot verkoop van de locatie met het gebouw aan de vereniging Almouwahidin.” U geeft aan dat de vereniging aangeeft het pand aan de buitenzijde niet te willen wijzigen. Het plan bestaat ook niet in de openbare ruimte op te roepen tot gebed, er zullen genoeg parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd worden, terwijl voorts het perceel gebruikt zal gaan worden voor huiswerkbegeleiding, Nederlandse les, Arabische les en integratieactiviteiten.

Het lijkt goed nu planologisch bezien er geen beletselen zijn voor het gebruik als gebedshuis, om in de koopovereenkomst die de Gemeente als eigenaar met de vereniging Almouwahidin zal moeten aangaan het vorenstaande goed vast te leggen en het gebruik in de overeenkomst goed te borgen. Wellicht is het goed om eerst met de bewoners te bekijken welke gedachten/vrees zij hebben, om dan zonodig en mogelijk die gedachten/vrees in de koopovereenkomst met de vereniging goed vast te leggen in de vorm van een beperkt recht danwel een kettingbeding.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-          Is uw College bereid om eerst de “zienswijzen” van de buurtbewoners in te nemen om dan vervolgens te bekijken of naar aanleiding daarvan de benodigde clausules kunnen worden opgenomen in de met de vereniging te sluiten koopovereenkomst?

-          Is uw College het met mijn fractie eens dat zorgvuldigheid in deze geboden is en dat voordat afspraken gemaakt worden terzake van de koop, eerst de bijzondere condities moeten worden geformuleerd en ook zonodig met de buurtbewoners moeten worden doorgenomen?

De fractie van Westland Verstandig.

P.J.L.J. Duijsens


 

CDA Westland - Taxi of eigen vervoer?

Op 15 oktober 2012 wordt het Wmo beleidsplan en  de concept verordening maatschappelijke ondersteuning in de commissievergadering MO besproken. De beleidsnota gaat over de hoofdlijnen (kaders) van de ondersteuning en hulp aan kwetsbare medeburgers.

Het stuk is de afgelopen zomer in de inspraak geweest. In de commissievergadering van september is bij dit agendapunt ingesproken door de heer Van der Knaap, voorzitter samenwerkende ouderverenigingen Westland. In de concept-verordening is alleen een vergoeding opgenomen voor taxivervoer voor verstandelijk gehandicapten en niet een combinatie met vervoer door ouders of familieleden én taxivervoer.

Deze financiële regeling leidt ertoe dat ouders met een verstandelijk gehandicapt kind zullen kiezen voor taxivervoer; daardoor is de gemeente Westland duurder uit. Bovendien wordt in de nota benadrukt dat eigen initiatief en ondersteuning door familieleden en mantelzorgers de voorkeur verdient.

Dat mag wat de CDA-fractie Westland betreft  beloond worden met een onkostenvergoeding voor de ouders  of familieleden. We zullen daarom in de commissievergadering vragen of het College bereid is om de verordening hierop aan te passen.


Westland Verstandig - Kwestie protestantse kerkl

Monster - De fractie Westland Verstandig heeft het College in een ontvangen brief vragen gesteld in hoeverre wij een beslissing op bezwaar hebben genomen inzake de aanwijzing van het kerkgebouw van de Protestantse gemeente aan de Burgemeester Kampschoerstraat 25 te Monster als gemeentelijk monument.

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de gestelde vragen

Vraag

Hoever staat het op dit moment en heeft uw College al een nieuw besluit genomen?

Antwoord

Op dit moment is de beslissing op bezwaar in voorbereiding. Zoals bekend heeft de Raad van State uitspraak gedaan in deze zaak. Kort gezegd heeft het kerkbestuur bezwaar tegen de aanwijzing. Dit omdat de kerk in slechte staat van onderhoud verkeert en de kosten voor het renoveren en daarmee behouden van de kerk, naar hun oordeel onevenredig hoog zijn ten opzichte van nieuw bouwen. De Raad van State is van oordeel dat het kostenverhaal geen belemmering mag zijn tegen een aanwijzing, omdat een aanwijzing als doel heeft het bouwwerk als cultuurhistorisch erfgoed te beschermen. Mocht het kerkbestuur toch willen slopen en nieuw bouwen, dán dient pas te worden afgewogen of het (financiële) belang van het kerkbestuur zwaarder weegt dan het behouden van het cultureel erfgoed.

Vraag

Zijn er in de tussentijd adviezen ingewonnen en zo ja, bij wie en wat waren de uitkomsten van de adviezen?

Antwoord

Intern is het dossier aan onze advocaat voorgelegd om te bezien of er nog ruimte is, om tot een ander besluit te komen dan het aanwijzen van de kerk als gemeentelijk monument. Tijdens het schrijven van dit antwoord, was de uitkomst van het interne onderzoek (nog) niet bekend.

Vraag

Welk kostenbedrag heeft de gemeente besteed aan de behandeling van deze gehele zaak vanaf het begin tot nu?

Antwoord

Tot op heden voornamelijk ambtelijke uren besteed aan deze zaak. Dit van het eerste onderzoek naar de waarde van de kerk om te komen tot aanwijzing van een gemeentelijk monument tot de behandeling van de zaak bij de Raad van State. De uren die zijn besteed aan het behandelen van bezwaar, beroep en hoger beroep zijn “meeruren” ten opzichte van de uren in een reguliere zaak.

Daarnaast is de gemeente veroordeeld tot het betalen van de proceskosten en het griffierecht in beroep en is er griffierecht betaald om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank.

Er worden uren geschreven op basis van producten van de begroting en niet er zaak. Ook de gemaakte proceskosten en griffierecht worden betaald uit een post in de begroting. Deze zaak heeft niet tot gevolg dat er een overschrijding is van dat totale budget.

Vraag

Zijn er in de tussentijd adviezen ingewonnen en zo ja, bij wie en wat waren de uitkomsten van de adviezen?

Antwoord

Eerder is gemeld dat de uitkomst van het interne onderzoek (nog) niet bekend was. Dat is inmiddels wel het geval. De gemeenteadvocaat heeft het dossier doorgenomen en geconcludeerd dat de uitspraak van de Raad van State duidelijk is en dat op grond daarvan het pand dient te worden aangewezen als gemeentelijk monument. Dit advies wordt meegewogen bij de beslissing op bezwaar die zal worden genomen in deze zaak.

Vraag

Indien er nog geen besluit genomen is, wanneer is dat besluit dan te verwachten? En kan het college aangegeven welke richting het opgaat?

Antwoord

Eerder is aangegeven dat in afwachting van een overleg met het kerkbestuur, de beslissing op bezwaar zou worden genomen. Er zal een overleg plaatsvinden met het kerkbestuur. Echter de kans dat dit overleg van invloed zal zijn op de besluitvorming van het college is gering. Zoals gezegd zal bij deze beslissing rekening worden houden met de uitspraak van de Raad van State en het advies van onze advocaat. De mening van het kerkbestuur in deze zaak zal naar verwachting niet zodanig zwaar wegen dat dit tot een ander besluit zal leiden. Naar verwachting zal het kerkgebouw aan de Burgemeester Kampschoërstraat 25 te Monster worden aangewezen als gemeentelijk monument.


 

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Kersttijd voor kinderen - Locatie Kom in de Kas Westland 2024 bekend - Kunststofafval vaak naar landen buiten de EU - Hoezo anders, hét feest voor de leukste doelgroep - Bijeenkomst voor mannen met prostaatkanker - Kunsthalte 6 houdt eerste Kunstcafé op 16 december - Talententestdag op 6 januari - Zonnepanelen Westland nu nóg aantrekkelijker door kortere terugverdientijd - Vlaardingen in de Middeleeuwen - Woordkunst Dichtersavond - - Vogelvoer maken in de kerstvakantie - Lichtjesavond Maassluis op donderdag 14 december - Sterrenhemel bekijken tot maandag 11 december - Kerstmarkt aan zee inTer Heijde - Administratief facilitair medewerker - Kerstconcert in Andreaskerk op zondag 17 december - Nieuwjaarsontmoeting gemeente Westland op 5 januari - Groot geldbedrag gevonden door surveillancehonden - Twee fijnschilders exposeren in Hofboerderij. - Nederland blijft Oekraïne onverminderd steunen - Nieuw kavelaanbod in project Kavels Achter de Duinen - Vrijwilliger IJsverenigingen in het zonnetje gezet - Monteur flexibele wanden en deuren - Monteur industriedeuren - Rijbewijs en auto kwijt na uitzonderlijk hard rijden op de A8 - Hovenier tuinaanleg - Parttime financieel medewerker - Hovenier onderhoud - Vacature Frontofficemedewerker (m/v) 32 – 40 uur - OM eist 2 jaar cel en boete voor tikkie-fraude - Vrolijke opening speelnatuur Abtswoudse bos - Gezocht eenzame ouderen voor een kerstdiner - Zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen: soorten en dekkingen - Tour de France Femmes 2024 door het Westland - Hoogheemraadschap van Delfland: Ambitieuze koers voor 2024 - Commercieel medewerker binnendienst - Kerstconcert met koor de Waterlanders - Financieel Administratief Medewerker - Demonstratie textielkunst in KunstHalte 6 - Kantoor te laag energielabel: verduurzamen of verhuizen? - (Junior) Hovenier - Logistiek administratief medewerker - Projectleider bouw - (Junior) Project Manager - Medewerker Verkeersmaatregelen - Parttime Financieel Medewerker - ZZP Monteur Buitendienst - (Junior) HR medewerker - HR & Recruitment Assistent