Inbreng LPF Westland bij begroting 2013-2016

Geplaatst door Westlanders.nu op 07-11-2012 09:36 - Gewijzigd op 07-11-2012 09:56

Westland 07.11.2012 - Voorzitter, dit jaar aan LPF-Westland de schone taak om af te trappen! Onder het motto de eerste klap is een daalder waard, zullen we proberen op positieve en constructieve wijze een bijdrage te leveren aan deze begroting.

Aan het eind van onze termijn zullen wij komen met een aantal moties waarbij wij niet vragen om extra geld, maar juist door het herschikken van bestaande gelden willen komen tot een betere verdeling van de gemeentelijke gelden. De grondlegger van onze partij Pim Fortuyn, was hier ook een warm pleitbezorger van! Niet gillen om meer geld, maar kijken hoe je met dezelfde middelen tot een beter resultaat kan komen, dat zal dus ook de kern zijn van onze inbreng.

Alvorens inhoudelijk in te gaan op de begroting eerst nog een paar worden over het huidige Westlands politieke landschap: sinds 4 september is er een minderheidscoalitie en tot nu toe wachten we nog steeds af wat de voortgang zal zijn. Aan de ene kant een nadeel : kijk maar eens naar het dossier gemeentehuis, waarmee we het lachertje zijn geworden en waar we nu in afwachting zijn van een nieuw collegevoorstel in december en aan de andere kant is een minderheidscoalitie veel meer afhankelijk van de oppositiepartijen waardoor er beter geluisterd wordt naar elkaar en waardoor ook betere besluiten genomen worden, met als voorbeeld de behandeling van de renteconversie afgelopen week.

Dan de begroting: Ten eerste valt het ons op dat de begroting sluitend is, maar wel flinterdun, 36.000 Euro over op een begroting van 224 miljoen. Dit terwijl uit diverse publicaties blijkt dat we hoogstwaarschijnlijk te maken krijgen met kortingen uit het gemeentefonds en dat de crisis op de woningmarkt nog lang niet ten einde is en onze eigen accountant Deloitte gekomen is met een publicatie over de financiële effecten van de crisis bij gemeentelijke grondbedrijven. Hierin wordt gesteld dat de nu genomen verliezen/voorzieningen  ongeveer 50% zijn van de te verwachten uiteindelijke afboeking.

Hierop wordt niet ingespeeld in deze begroting dus verwachten wij bij behandeling van de jaarrekening weer geconfronteerd te worden met verdere afboekingen. Jaren terug vermeldde mijn voorganger, dhr Witkamp, hier al vanaf dit spreekgestoelte dat we wel eens een verlies konden lijden van 50 a 60 miljoen op de Westlandse Zoom, dit getal blijkt helaas dus waarheid te worden, en dan hebben we het nog geen eens over het Nieuwe Water, wat een zelfde scenario te wachten staat en waar we door een rekenfoutje in de BTW een slordige 9 miljoen hebben zien vervliegen. Tevens hebben we nog te maken met onzekerheden bij de GGD, er wordt vanuit gegaan dat de GGD eventuele volgende tekorten op gaat vangen in de eigen begroting. Dit vinden wij een “mooi” voorbeeld van struisvogelpolitiek en vragen dan ook om een reactie van het college hierop!

Dan de bezuinigingen : Wat ons opvalt is dat er aantal bezuinigingen worden doorgevoerd waarbij geen inhoudelijke onderbouwing is, maar puur wordt gesneden in de financiën. We doelen dan onder meer op jeugd- en jongerenwerk en het leerlingenvervoer. Voor wat betreft het jeugd en jongerenwerk, de verantwoordelijk wethouder is inmiddels weg en heeft duidelijk het amendement wat is aangenomen door de raad maar gedeeltelijk uitgevoerd, met als gevolg dat de oude schoenen straks worden weggegooid voordat we nieuwe hebben. Als raad zullen we eerst de uitgangspunten van het jeugdbeleid moeten vaststellen en daartoe zal er later vanmiddag een motie mede namens LPF-Westland worden ingediend die hiertoe verzoekt.

Bij het leerlingenvervoer wordt de km-grens van het recht op leerlingenvervoer  verhoogd  van 2 naar 6 km met als onderbouwing dat het op veel plaatsen in Nederland ook al 6 km is. Verleden jaar dreigde deze bezuiniging ook al en toen heeft onze partij een motie ingediend om eerst met een advies van de Adviesraad Leerlingenvervoer te komen en daarna pas een eventuele bezuiniging in te boeken. De motie werd aangenomen en nu, een jaar later, worden we weer geconfronteerd met dezelfde bezuiniging, echter met 1 verschil : de adviesraad heeft een duidelijk advies gegeven : GEEN verhoging van 2 naar 6 km. Daarnaast geeft de adviesraad zelf een aantal punten aan waar in hun ogen geld mee bespaard kan worden. Informeel heeft wethouder de Goeij al aangegeven dat een aantal schooldirecties en de gemeente in overleg gaan om tot een oplossing te komen waarbij de knelpunten zullen worden opgelost in de Prorap. Wij vragen de wethouder dit in de komende commissie MO duidelijk uit te leggen en tevens vanmiddag een expliciete toezegging te doen op dit vlak. Wij kunnen hier een motie voor inbrengen, maar geven het college eerst de kans om vanmiddag met toezeggingen te komen die een motie overbodig maken waar het gaat om het leerlingenvervoer in algemene zin.

Waar onze fractie meer moeite mee heeft, en waar wij al eens eerder een motie aan hebben gewijd is het vervoer van leerlingen buiten de gemeentelijke grenzen vanwege religieuze overwegingen. Uiteraard respecteert LPF Westland iedere geloofsovertuiging, maar wanneer ouders vinden dat hun geloofsovertuiging alleen buiten de Westlandse grenzen beschikbaar is, dan moeten zij dit ook zelf betalen. Deze opvatting wordt gedeeld door de Adviesraad van het leerlingenvervoer en ook daarom zullen wij een motie indienen om deze vorm van leerlingenvervoer niet langer mogelijk te maken, waarbij de bespaarde financiën dan een eerste stukje van de bezuiniging zijn.

Overigens is het vreemd dat het college bij het jeugd/jongerenwerk en leerlingenvervoer wel met directe ingrepen komt in de financiën, terwijl het college bij bv de accommodaties aangeeft dat daar nog geen bezuinigingen kunnen worden binnengehaald om dat het beleid nog niet vastgesteld is…  Overigens komen wij een aantal posten tegen bij de accommodaties, zoals 2000 voor de provinciale sportraad, 11.000 voor het cultureel islamitisch centrum en 1200 voor de postduivenvereniging die wat ons betreft gewoon kunnen worden opgezegd per 2013, maar goed, laten we het beleid hierin dan maar wel afwachten…  Over 1 specifiek onderdeel van de accommodaties, de kosten van de sportparken, vragen wij ons af hoe het staat met de zaken in eigen beheer regelen door de sportverenigingen. Graag een reactie hierop van het college.

Voorzitter, dan een aantal zaken waarop niet bezuinigd wordt : Was er eerst sprake van een “Centrum voor de kunsten” (CvdK), nu hebben we opeens een cultuurweb. Partners liggen met elkaar overhoop en de lachende derde, in dit geval vierde, is het adviesbureau Frame, die hun zakken flink hebben gevuld met “nul” als resultaat. Lijkt het gemeentehuis wel…

De raad heeft nog niet eens hun visie kunnen geven op het cultuurweb en wij pleiten ervoor om als gemeente alleen de regierol op ons te nemen en meer niet! Samenwerking moet van onderaf komen en niet worden doorgedrukt van bovenaf: Dit is zo on-Westlands en zal dus ook niet gaan werken…

Dat het collegewerkprogramma een statisch stuk is dat geschreven is in 2010, blijkt ook nog steeds uit het maar doorgaan met gemeentelijke bijdragen aan “Westland Marketing” en het op peil houden van de mate van internationalisering! Wij onderschrijven het belang van marketing voor een gebied als Westland, maar zien hier geen financiële rol weggelegd voor de gemeente. Het Westlandse bedrijfsleven is hier capabel genoeg voor en onze bijdrage lijkt nu 1 op 1 te worden doorgesluisd naar de loonkosten van de betrokken stichting… Wij zien  liever dat deze gelden, van Westland Marketing en Internationalisering worden ingezet om het niveau van de buitenruimte enigszins te handhaven en niet af te laten zakken naar een soort Roemenie aan de Noordzee, want de gegeven presentatie daarover maakte ons, en volgens ons, de hele raad niet gelukkig. Maar hier komt het dus wel op aan! : blijven we ons inzetten voor speeltjes als marketing en internationalisering of hechten wij meer waarde aan het welbevinden van de Westlandse burger die straks zijn nek breekt over losliggende stoeptegels, onkruid wat meters hoog staat en ga zo maar door… ! Wij vragen het college om tot bezinning te komen en te stoppen met de financiele bijdrage richting Westland Marketing en het terugdraaien van de post Internationalisering. Uw college geven wij daarvoor de gelegenheid om de hand in eigen boezem te steken en mocht u dat niet zien zitten dan willen wij u in de 2e termijn best helpen met een motie.

Overigens, waar het de buitenruimte betreft en de mate van onderhoud :
al eerder hebben wij aangegeven dat een deel van deze bezuiniging een vestzak/broekzak verhaal is; veel mensen van Patijnenburg  worden ingezet in de buitenruimte en dus zal een bezuiniging hierop via de achterdeur weer net zo hard naar binnen komen wanneer wij de tekorten van Patijnenburg moeten bijleggen… Bezint eer ge begint!

Dan nog een aantal zaken die niet direct in de begroting staan, maar waar wel veel ophef over is binnen Westland:

Ten eerste de drank en horecawet, staat binnenkort op de agenda van de commissie Bestuur, maar de societeiten en sportverenigingen zien de bui al hangen. Eerst worden de subsidies flink lager en daarna wordt de inkomstenbron droog gelegd…  Wij delen de ongerustheid van de diverse verenigingen en zullen ons uiterste best doen om die zorgen weg te nemen!

Zorgen zijn er ook in Kwintsheul. Na de allesverwoestende brand van verleden jaar is er een gapend gat in het centrum van Kwintsheul. Wij hebben begrepen dat verleden week maandag in het kernoverleg duidelijk is geworden dat binnen afzienbare tijd er nu een noodwinkel komt en dat de betrokken ondernemer een nieuw plan heeft ingediend. LPF Westland hoopt dat ondernemer en gemeente snel tot overeenstemming komen, waarbij het ons niet uitmaakt welk plan uitgevoerd gaat worden, als er maar tempo gemaakt wordt!

In Monster gonst het van de geluiden dat Camping Molenslag verplaatst gaat worden richting de theeschenkerij, vlakbij de sporthal. Wanneer hier meer over te melden is, graag een reactie van het college. In duingebied speelt ook nog het verhaal rond Kitesurfvereniging North Sea Surfing en hun winterstalling. Wethouder Weverling kan hiermee invulling geven aan zijn wens om tot meer recreatie te komen voor de kust!

Dan Maasdijk : Hoe ver zijn de plannen voor de rechtstreekse aansluiting van de kern Maasdijk op het Maasdijkplein, het zogenaamde Pootje van Bram. Ziet de wethouder de mogelijkheid om het gereedkomen van het pootje gelijktijdig te laten verlopen nu er 1`jaar vertraging is bij het 3-in-1-project?

In Wateringen zijn de bewoners van de Middenzwet benieuwd naar de stand van zaken daar waar het gaat om een fatsoenlijke ontsluiting van dit tuinbouwgebied.

Dan de moskee: LPF Westland is van mening dat het college de motie gebedshuis niet heeft uitgevoerd volgens de kaders die een meerderheid van de raad heeft meegegeven. Zo waren onder andere de randvoorwaarden dat er draagvlak moest zijn onder de omwonenden, voorkeur voor een uitleglocatie en mogelijk aan de rand van een bedrijventerrein. Aan de voorwaarden is niet voldaan. Tevens is onze fractie er nog steeds niet overtuigd, het advies van advocatenkantoor “Kennedy vd Laan” ten spijt, dat er geen strijd zou zijn met het bestemmingsplan. Alleen de rechter kan daar uitsluitsel over geven. Ook de voorgenomen verkoop kan niet buiten de raad om gebeuren. LPF Westland heeft daar met een beroep op art. 169 lid 4 van de Gemeentewet opheldering over gevraagd. Het standpunt dat sommige politieke partijen nu innemen staat wel haaks op een eerder ingenomen standpunt rondom deze kwestie. Dat is ronduit verbazend.

Nog voor de zomer bereikten ons de berichten dat door het staken van de subsidie, de EHBO post op het strand Molenslag gaat verdwijnen. De Monsterse reddingsbrigade gaat de taken van de EHBO Molenslag overnemen, zo is de bedoeling. De prioriteit van de reddingsbrigade is het beveiligen van zwemmers ter voorkoming van de verdrinkingsdood, EHBO is echter een neven activiteit. En de reddingsbrigade heeft mede door de gevaarlijke stroming bij de zandmotor geen  mogelijkheden om de EHBO taken van post Molenslag over te nemen .Daar komt nog bij dat de EHBO post Molenslag de ogen en oren zijn voor de reddingsbrigade ,dat is in het verleden vele malen bewezen. Eerder heeft W V   al schriftelijke vragen gesteld en deze geagendeerd  voor de commissiebehandeling in november .Echter bij de begroting is het moment daar om de subsidie alsnog toe te kennen en zo de EHBO post Molenslag te behouden, dat vind de fractie van de LPF zo belangrijk dat we straks een motie indienen

Als laatste in dit rijtje geen kern, maar een complete beroepsgroep, de tuinbouw! Spil van onze economie en al jaren, net als alle andere bedrijfstakken, geplaagd met forse verhogingen van energiekosten. Volgens LTO Glaskracht zullen de transportkosten van energie dit jaar beperkt blijven tot een maximale stijging van 4%. Kan de wethouder dit bevestigen?

Voorzitter, alvorens tot een afsluiting te komen, wil ik nog aandacht vragen voor de volgende 3 zaken, die wij al jarenlang meenemen tijdens onze inbreng en waar in onze ogen te weinig mee is gedaan:

Ten eerste de motie Erfpacht! De motie erfpacht was en is bedoeld om op braakliggende gronden betaalbare woningen voor starters te realiseren op grond van een erfpachtconstructie. Ooit in 2009 unaniem aangenomen, maar nooit in uitwerking overgenomen. Het college zette bij monde van voormalig wethouder Boogaard in op CPO  en startersleningen en het leek  ook wel of de motie Erfpacht daar onder leed. De cpo projecten blijken ook niet het succes te zijn waarop gehoopt is en daarom zullen wij een motie indienen om nu eens serieus aan de slag te gaan met die motie erfpacht.

Bij de voorjaarsnota, of voortgang CWP, hebben wij aangegeven bij de begroting te komen met een voorstel om de woningmarkt nieuw leven in te blazen. Het idee dat wij hebben schijnt eerder in Noord-Brabant te zijn toegepast en
LPF-Westland denkt dat dit binnen Westland ook een kans moet krijgen. Eerst om de discussie aan te gaan met alle betrokkenen en later evt. in de uitwerking.

Aan de hand van een voorbeeld zullen wij u het proberen duidelijk te maken : Onlangs hebben we Molensloot in de Lier on hold gezet en de verliezen ingeboekt, ongeveer 5 miljoen Euro. Probleem is dat de mensen hun huis moeilijk kunnen verkopen en dat de banken flink lastig zijn bij het verstrekken van hypotheken. Wanneer we het programma toch in ontwikkeling hadden genomen, hadden we de 5 miljoen kunnen inzetten voor een soort garantiefonds dat als volgt werkt :

De huizen van potentiele kopers worden getaxeerd en de gemeente garandeert een opbrengst van 90% van dit bedrag wanneer het huis na 1 jaar niet verkocht is, waarbij de taxatiewaarde uiteraard de verkoopprijs moet zijn. De koper heeft zo veel meer zekerheid en een bank zal eerder tot financiering over gaan.

Risico voor de gemeente is uiteraard een woningvoorraad, maar daar heb je dan ook 5 miljoen voor beschikbaar.

Wij begrijpen dat dit voorstel veel vragen oproept en zullen dan ook een motie indienen om deze denkwijze te agenderen voor een gezamenlijke commissieavond  waarbij wij het van groot belang vinden om de gebruikelijke partners hierbij te betrekken. Op deze manier kan de gemeente op een innovatieve wijze faciliteren om de vastzittende woningmarkt vlot te trekken zonder dat daarmee een gat in de begroting wordt geslagen.

 Als laatste willen wij aandacht vragen voor sportend Westland. De saamhorigheid in Westland komt vaak naar voren rondom sport en goede doelen acties. De deelname aan sportieve activiteiten is veel hoger dan gemiddeld in Nederland en ook de diverse accommodaties zijn gemiddeld van veel hoger niveau. In de vorige periode was er een 25% regeling voor sportverenigingen die zodoende een steuntje in de rug kregen van de gemeente bij grote investeringen.

Deze regeling was een groot succes en is helaas dichtgezet door uitputting van de financiën. Echter, een aantal verenigingen die in het verleden aanspraak hebben gemaakt op die regeling zijn klaar met hun plan of hebben iets minder geïnvesteerd dan gedacht waardoor er nog geld beschikbaar moet zijn voor verenigingen die nu nog wat zouden willen investeren. Wij komen dan ook met een motie op dit vlak zodat verenigingen met investeringsplannen zoals in het voorliggende geval Hockeyvereniging Westland net die financiële ruggensteun krijgt die het nodig heeft om tot uitwerking te komen van hun plan om een waterveld aan te leggen en waar dus heel veel sportende Westlanders hun voordeel van zullen hebben.

Voorzitter, hiermee kom ik aan het einde van onze eerste termijn en alvorens over te gaan naar het voorlezen van onze moties nog een mededeling en een oproep aan het college :

Voor wat betreft de Metropoolregio zijn wij blij dat de brief van onze raad aan het nieuwe kabinet verzonden is en dat Westland dus duidelijk afstand neemt van de plannen van v.Aartse en Aboutaleb!

Wij hopen dat er dit jaar geen verrassingen verstopt zitten in deze begroting net als verleden jaar… Wij doelen dan op de bezuiniging op de verlichting in het buitengebied, wat verleden jaar vakkundig verstopt was en waar de raad dus haar goedkeuring aan had gegeven zonder weet daar van te hebben.

Dit soort zaken hopen wij komend jaar dus niet aan te treffen…

Dan de moties:

Motie Erfpacht

Motie Beperking Leerlingenvervoer uit geloofsovertuiging

Motie 25% regeling sportverenigingen

Motie EHBO

Motie “In ontwikkeling nemen bouwgronden”

Uitgesproken in de begrotingsraad door fractievoorzitter Dave van der Meer

op 6 november 2012

 

 

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Strandliefhebber opgelet! - Sterrenhemel bekijken tot zaterdag 20 april - Italo Party crew op 11 mei - Geniet van de muziek van Haagse Helden met Square! - Expositie unieke Russische landkaarten uit de Koude Oorlog - Parttime Administratief Medewerker - Servicecoördinator / Planner Buitendienst - Expositie in de bibliotheek in Monster - Strandwandeling bij Carma op maandag 22 april - Oranjespektakel Maasdijk op zaterdag 27 april - Open Boerderijdagen 2024 op 10 en 20 mei - Kofferbakplantenruilbeurs Groei & Bloei op 20 april - Internationale bijeenkomsten bij De Deur Rotterdam - Missie Moestuin: hoe kweek je je eigen voedsel?? - Fiets mee naar het Melarium - Zenders in bunker Bremen - Lezing over in je kracht blijven in turbulente tijden - Recharged heeft superdeal voor installatie airco’s Westland - Weer weekendafsluiting van Wippolderlaan - Vroege vogelexcursie op zondag 21 april - Allround Administratief Medewerker - Manager werk en dienstverlening - Young Carma naar Kookschuur - Lezing over 17-eeuwse predikant en workaholic - Bloesemfietstocht op zaterdag 20 april - Herbeleef ‘het fluitincident’ in Maassluis - Interactieve boeklezing ‘Ik leef! Doorleven na je kankerbehandeling.’ - Tiny van der Sar exposeert de in Hofboerderij: “Westland”. - Activiteiten in Ter Heijde in april - Dit paasweekend Beneluxtunnel afgesloten richting A15 - Ter Heijde Beachrun op vrijdag 31 mei - Chauffeur C geconditioneerd transport - Junior Accountmanager Particulier - Industrieel verhuizer - Magazijnbeheerder - Junior Kwaliteitscontroleur AGF - Kwaliteit Specialist - Marketing en communicatie medewerker - Voorjaarsconcert Rotterdam aan Zee 'All you need is love" - Productie medewerker Bleiswijk - Beelden van straatroof bij San Franciscosingel - Lezingen meidagen 1940 rond slag om Hoek van Holland en Staelduinse bos - Sales Support - Kerkenvisie vastgesteld voor het Westland - Vrachtwagenchauffeur karton - Productiemedewerker fulltime - Verkoopmedewerker kookwinkel gezocht! - Makkelijk Scoren is Terug! - Technisch Corporate Recruiter - Werkplaatsmonteur