Laatste perikelen rondom gemeentehuisplannen

Geplaatst door Westlanders.nu op 20-09-2012 09:05 - Gewijzigd op 28-07-2013 21:28

Westland 20.09.2012 - Het uur van de waarheid rondom de gemeentehuisplannen lijkt zijn ontknoping te gaan vinden in de vergadering van 2 oktober zo klinken geluiden in de politieke wandelgangen van gemeente Westland.  

Sinds dit voorjaar is de gemeenteraad serieus bezig om zich opnieuw over de kwestie te buigen. Het ziet ernaar uit dat er nog 2 opties over zijn om te kiezen. Nieuwbouw op de Rabolocatie of bij de Tiendweg. Al meerdere artikelen staan op onze afdeling politiek nieuws vermeld.

Een poll die dit voorjaar al op de homepagina stond staat wederom op de site. Toen stemden ruim 300 bezoekers in 1 maand tijd. De afgelopen week stemden weer tientallen mensen op de poll. Dit is het resultaat tot nu toe. Ook hebben we als redactie afgelopen weekend een column (voor wie het nog niet door had) over het hele traject tot nu toe geschreven.

Hieronder staan twee commentaren van Pieter Buitelaar namens het CDA Westland en Jan Prins namens Progressief Westland over hun kijk op de zaak.


“G-woord” blijft beladen!

De komst van een nieuw gemeentehuis blijft de gemoederen in de gemeenteraad bezighouden. De gemeenteraad heeft op 5 september 2012 besloten dat er één nieuw gemeentehuis in Naaldwijk komt. Het is de bedoeling dat vervolgens op 2 oktober 2012 een raadsbesluit wordt genomen of dat nieuwe gemeentehuis komt op de zgn. “Rabo-locatie” aan de Verdilaan of de zgn. “ISW-locatie” aan de Tiendweg.

De CDA-fractie is bij de keuze tussen twee locaties voorstander van huisvesting op de ISW-locatie. Het gemeentehuis ligt dan niet in het centrum van Naaldwijk, maar wel in het centrum van Westland, en is daardoor goed bereikbaar voor iedereen. Bovendien zijn er voldoende parkeerplaatsen te maken en is huisvesting hier snel te realiseren. Daarnaast kan er geprofiteerd worden van de efficiency-voordelen als gevolg van de centralisatie van de huisvesting. Tot slot kan op de ISW-locatie mogelijk gebruik worden gemaakt van het warmtenet van Hoogeland en kan er in ieder geval duurzaam gehuisvest worden en is de kavel voldoende groot zodat de bouwmassa goed in de omgeving past.

De keuze voor de ISW-locatie door de CDA-fractie is niet zonder slag of stoot gegaan. Gedurende het proces vanaf begin dit jaar waarin opnieuw gesproken is over de huisvesting van de ambtelijke organisatie, was huisvesting in het bestaande Rabobank-gebouw en de gemeentehuizen van Wateringen en ’s-Gravenzande een zeer reële optie die door onze fractie uitgebreid bekeken is. Echter, wij wilden alleen voor deze optie gaan als deze ook goedkoper zou zijn dan nieuwbouw op de ISW-locatie. Dat bleek volgens een uitgebreid onderzoek van DHV niet het geval. Bovendien blijkt uit de door het college aangeleverde cijfers dat huisvesting van de totale gemeentelijke organisatie binnen deze drie panden niet mogelijk is.. Vandaar dat de CDA-fractie kiest voor nieuwbouw op de ISW-locatie.

De CDA-fractie is om meerdere redenen tegen een nieuw gemeentehuis op de Rabo-locatie. Ik noem er hier drie.

1. Nieuw gemeentehuis past niet op de Rabo-locatie 

De eerste reden is dat een nieuw gemeentehuis volgens alle tot op heden uitgevoerde onderzoeken niet past op de Rabo-locatie. Al in 2008 – toen werd besloten om een nieuw gemeentehuis in Naaldwijk aan de Verdilaan te realiseren op de plek waar nu de AH en het huidige gemeentehuis staan - is onderzocht of huisvesting op de Rabolocatie mogelijk zou zijn. Reeds uit dat onderzoek bleek dat het programma van eisen niet goed ingepast kon worden op de Rabo-locatie. Dat blijkt nu, ook met aanmerkelijk minder benodigde vierkante meters, vervolgens weer uit de onderzoeken van onderzoeksbureau DHV. DHV concludeert dat volledige huisvesting op de Rabo-locatie niet past. Gezien de beperkte omvang van de Rabo-kavel vindt ook het CDA deze kavel minder geschikt dan de kavel van de ISW-locatie. De kavel van de voormalige ISW-locatie is immers veel groter en daarom beter geschikt voor de realisatie van een nieuw gemeentehuis. Indien voor de Rabo-locatie gekozen wordt, dreigt daar vanwege de beperkte ruimte een kolossale bouwmassa te komen van 20 tot 30 meter hoog.

2. Parkeerdruk en verkeersdruk in centrum van Naaldwijk 

Een tweede argument waarom de CDA-fractie niet instemt met een nieuw gemeentehuis in het centrum van Naaldwijk is, omdat dit leidt tot een toenemende parkeer- en verkeersdruk rondom de Verdilaan. In het rapport van DHV staat ook duidelijk beschreven dat het parkeerprobleem verspreid wordt opgelost, indien voor huisvesting op de Rabo-locatie wordt gekozen. De verkeersdruk zal alleen maar toenemen in het centrum als aan de Stokdijkkade tevens de nieuwbouw van Arcade gerealiseerd is. Deze hoge parkeer- en verkeersdruk in het centrum was ook één van de grote bezwaren van bewoners tegen het oude plan uit 2008.

3. Geloofwaardigheid van de politiek richting burgers 

En daarmee kom ik ook bij het laatste argument dat de CDA-fractie wil noemen waarom wij niet instemmen met nieuwbouw aan de Verdilaan. Het oude plan om het nieuwe gemeentehuis te bouwen op de huidige locatie van het gemeentehuis van Naaldwijk aan de Verdilaan, is in 2010 immers ingetrokken. Dat is gebeurd nadat er veel maatschappelijke weerstand was tegen die locatie. Daarmee is in de ogen van de CDA-fractie opnieuw kiezen voor een nieuw gemeentehuis aan de Verdilaan niet geloofwaardig meer; die plek voor een nieuw gemeentehuis is in onze ogen bezoedeld. Het zou toch vreemd overkomen om – twee jaar na intrekking van het oude besluit om te bouwen aan de Verdilaan - nu te besluiten om het gemeentehuis toch maar vijf meter verderop, aan de andere kant van de Verdilaan, te bouwen. De CDA-fractie denkt dat de weerstand tegen deze locatie nog steeds bestaat. Het is in onze ogen dan ook niet erg geloofwaardig om in 2008 te besluiten een nieuw gemeentehuis te bouwen aan de Verdilaan, vervolgens dit besluit in 2010 in te trekken vanwege de maatschappelijke bezwaren tegen dit plan om daarna in 2012 weer vrolijk te kiezen voor diezelfde Verdilaan om er alsnog een nieuw gemeentehuis aan te bouwen. Door te kiezen voor een nieuw gemeentehuis aan de Verdilaan zou de in het verleden door vele burgers geventileerde mening niet serieus genomen worden. Dat mag in onze ogen niet gebeuren.  

Conclusie 

Bij de keuze tussen de ISW-locatie en de Rabo-locatie, kiest de CDA-fractie voor de ISW-locatie omdat op deze locatie een nieuw gemeentehuis ruimtelijk beter gerealiseerd kan worden dan op de Rabo-locatie. Bovendien kan op deze locatie de organisatie volledig gecentraliseerd gehuisvest worden inclusief het parkeren, de raadszaal, de fractiekamers en de griffie. De door de organisatie zo vurig gehoopte efficiency-winst kan hier dus maximaal verwezenlijkt worden. De CDA-fractie kiest daarnaast voor nieuwbouw op de ISW-locatie omdat dit goedkoper is dan de bestaande panden in stand houden. De CDA-fractie stelt tot slot als absolute voorwaarde aan de komst van een nieuw gemeentehuis - mede gelet op het financiële gesternte - dat een doelmatige, sobere en duurzame huisvesting wordt gerealiseerd.

Martin Buitelaar

Fractievoorzitter CDA Westland

martinbuitelaar@caiway.nl


Eind van de serie ‘Op weg naar een gemeentehuis’ in zicht.

Anderhalve week geleden beleefde de raad wederom een bewogen en extra lange aflevering van de serie: Hoe bouw ik een nieuw gemeentehuis? Een aflevering met een voorspelbare afloop.

Wat is er aan voorafgegaan?
De door de vorige twee colleges beoogde nieuwbouw van een gemeentehuis voor ruim 800 ambtenaren aan de Verdilaan te Naaldwijk is vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen stop gezet. In de raad en in het college verscheen een nieuwe partij, Westland Verstandig. Voortgekomen uit het verzet tegen deze nieuwbouw. Deze partij leverde tevens de wethouder die het onderwerp ‘huisvesting gemeenteapparaat’ onder zijn hoede kreeg.


Regelmatig werden door deze wethouder sessies belegd met de gemeenteraad om de (on-) mogelijkheden van aangepaste plannen voor huisvesting van het gemeentelijk apparaat onder de loep te nemen. Zo wordt inmiddels uitgegaan van een sobere uitvoering en huisvesting van 550 ambtenaren. Uiteindelijk leidde dit tot een keuze die twee weken geleden aan de gemeenteraad werd voorgelegd ter besluitvorming. Volledige nieuwbouw op het voormalige ISW - terrein of nieuwbouw op de oude locatie van de Rabobank in Naaldwijk met het tegelijkertijd gedeeltelijk opknappen van het gemeentehuis in 's Gravenzande.

Het college had, wat ons betreft, terecht een voorkeur voor de ISW - locatie. In de afgelopen jaren was door Progressief Westland al meermalen gewezen op de mogelijkheden die hier zouden kunnen liggen. Die keuze van het college konden wij dan ook goed volgen en er was voor ons geen enkele reden om een ander standpunt in te nemen. Tijdens de vergadering bleek al snel dat iedere partij vond dat er geen reden was om terug te komen op een eerder door hen ingenomen standpunt. Dit leidde tot een vergadering, waarbij iedereen zijn eigen idee het beste vond en vervolgens probeerde de ander van de juistheid daarvan te overtuigen. Een heilloze weg natuurlijk, zeker omdat er tijdens de discussie nog twee varianten bij kwamen. Volledige nieuwbouw op de plek van de Rabobank zonder gebruik van het pand in ‘s Gravenzande en een plan voor het renoveren van de huidige gemeentehuizen in Naaldwijk en 's Gravenzande en het opknappen van het pand van de Rabobank.

Na vier uur vergaderen was duidelijk dat geen van de varianten een meerderheid zou krijgen. En stonden we weer net zo ver als acht jaar geleden. Gelukkig was het inmiddels ook elf uur ’s avonds en moest de vergadering worden geschorst. De volgende dag, woensdagavond, zou de raad verder gaan. Overigens waren de verhoudingen binnen de raad, maar vooral het college al op scherp gezet door de fractievoorzitter van Westland Verstandig. In een onbegrijpelijke bijdrage van minimaal een half uur werd het college – maar vooral de eigen wethouder – wartaal, onzin, onduidelijkheid en zelfs bijna liegen verweten. Op mijn vraag hoe deze partij weer vertrouwen zou kunnen krijgen in het college, of de eigen wethouder, bleef het stil. En op mijn vraag wat Westland Verstandig zou doen als een door haar ingediende motie over een referendum, zoals te verwachten viel, geen meerderheid zou halen, antwoordde hij ‘dat het dan wel over was’.

Omdat het er niet op leek dat partijen (of individuele raadsleden) op de woensdagavond alsnog een ander standpunt zouden innemen en de patstelling daarom in stand zou blijven, leek het mij voor de hand liggen om de besluitvorming in twee delen te knippen. Eerst de raad de vraag voorleggen waar de voorkeur naar uitgaat: nieuwbouw of renovatie. Want als daar een uitspraak over is gekomen, wordt het wellicht gemakkelijker de volgende stap te nemen.

Gelukkig zag het college dit ook als een mogelijkheid om uit de impasse te komen, en werd dit voorstel de volgende avond gedaan. Tot ongenoegen van Westland Verstandig. Die zag hét item waarmee die partij in de raad was gekomen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dit was voor de fractievoorzitter dan ook het moment om mee te delen dat zijn partij geen deel meer uitmaakt van het college. Deze mededeling over de breuk in de coalitie werd door de raad min of meer voor kennisgeving aangenomen. Het moest er een keer van komen. Misschien waren er zelfs wel partijen opgelucht. En vervolgens besloot de meerderheid zonder verdere discussie om te kiezen voor de optie nieuwbouw.

Dat betekent dat er volgende maand twee voorstellen liggen. Nieuwbouw van het gemeentehuis op de ISW - locatie óf op de Rabolocatie. Voor Progressief Westland gelden daarbij een paar uitgangspunten. De jaarlijkse kosten moeten beduidend lager liggen dan de kosten die de gemeente nu jaarlijks kwijt is, het pand moet zodanig flexibel ingericht kunnen worden dat nieuwe taken of andere werkvormen zonder problemen opgevangen kunnen worden en het moet goed bereikbaar zijn. Ik heb iedereen in de raad opgeroepen om bij die keuze zelfstandig een beslissing te nemen. Niet met oogkleppen op angstvallig vast te houden aan eerder ingenomen standpunten. Of mensen te dwingen 'de partijlijn te volgen'. Wellicht dat het dan toch nog gaat lukken als raad een besluit te nemen.

Jan Prins

Reageer: jan@progressiefwestland.nl


 

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

1 maart a.s. start inschrijving A Local Swim Westland - Lezing over ‘De Geuzen in Vlaardingen’ - Tour de France Femmes 2024 op 12 augustus in de regio - 16 locaties tijdens Museumnacht Kids Den Haag - Presentatie deel 61 Streekmuseum Jan Anderson. - Duo expositie in Hofboerderij: beelden en schilderijen. - Man vermist na ongeluk Professor Gerbrandyweg - Koffieconcert met celliste Hanneke Rouw op 3 maart - Het belang van effectieve werving en selectie en de rol van account manager jobs - Expositie Johan van der Helm - Sterrenhemel bekijken tot maandag 26 februari - Neuzelmarkt bij de Vlietwoning - 200 jaar KNRM tentoonstelling door heel het land - ‘Formidable!’ Harmonieorkest van De Phoenix geeft concert met Frans thema - Dit is hoe jouw onderneming succesvol wordt - Facilitair medewerker - Praten over borstkanker bij Carma - Junior Project Manager - Evenementen chauffeur - Goed nieuws voor Westlandse zonnepanelen bezitters: Salderingsregeling blijft! - Allround Monteur - Medewerker riooltechniek - Installatiebedrijf Recharged over behoud salderingsregeling zonnepanelen - Informatieavond over op- en overslag waterstof - Wat zijn de voordelen van beleggen in een ETF ten opzichte van losse aandelen? - Eerste Kamer stemt tegen afbouwen salderingsregeling - Vrachtwagenchauffeur Horti - Kunststof bewerker - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Maasdijk? - Bandenmonteur - Helpende handen gezocht voor Dios Lentefeest - Schoonmaak - Logistiek medewerker - Paniek in de Chocoladefabriek - Logistiek Medewerker afval - Productiemedewerker Planten - Productie medewerker stekwerk - Bedrijfsleider/meewerkend voorman - Meewerkend voorman - Grasverzorger - Presentatie uniek stamboomboek familie Van Buuren - 210 teams aan de start tijdens 33ste Roparun - Rotterdam Unlimited Zomercarnaval 2024 - Laadstation voor elektrische voertuigen: Wat u moet weten voordat u overstapt op elektriciteit - Struintochten in Van Dixhoorndriehoek in 2024 - Douwe Bob en Niels Geusebroek op Blue Light United Event - Het verhaal van Nederland- Oranje Nassau - Administratief facilitair medewerker - Bak-challenge WestlandOntmoet: doe mee en maak iemand blij - Foto-expositie (Over)leven toont de mens achter de dialysepatiënt