Meer bebouwing mogelijk langs de Nederlandse kust

Rijksoverheid, Westlanders.nu

Meer bebouwing mogelijk langs de Nederlandse kust

Westlanden 18.12.2015 - De regels voor kustbebouwing worden aangepast. Als de veiligheid van de waterkering niet in het geding is en er geen belemmeringen ontstaan

voor het onderhoud van de kust, komt er meer ruimte voor (bouw)activiteiten. Zo komen er vanaf 1 juli 2016 onder andere meer mogelijkheden om strandpaviljoens het gehele jaar rond te exploiteren. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Door meer ruimte te bieden aan initiatieven in het kustgebied wil het Rijk een veilige, aantrekkelijke en economisch sterke kust realiseren. Daartoe komt het algemeen geldende verbod op nieuwe bebouwing buiten de bebouwde kom in het kustgebied te vervallen. Het gaat om het geheel van zee, strand, zeedijken, dammen en het duingebied.

De wijziging vloeit voort uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, 2012) en de Nationale Visie Kust (2013). De kustverdediging is goed op orde en toekomstbestendig, dat geeft ruimte voor nieuwe initiatieven. Het kabinet streeft daarnaast naar decentralisatie van de ruimtelijke ordening. In de nieuwe situatie gaat het Rijk langs de kust alleen nog over de bescherming van het achterland tegen overstromingen. Dit is opgenomen in de nieuwe Beleidslijn kust. Provincies en gemeenten gaan over de ruimtelijke kwaliteit. De voorwaarden van het Rijk over waterveiligheid waarmee provincies en gemeenten in hun bestemmingsplannen rekening moeten houden, zijn vastgelegd in het herziene Besluit algemene regels ruimtelijke ordening.

Mits het verstuiven van zand op het strand en in de duinen niet wordt gehinderd, betekent dit onder meer dat strandpaviljoens het hele jaar kunnen blijven staan. Nu nog worden veel strandtenten in het najaar afgebroken en in het voorjaar weer opgebouwd. Daarnaast worden achter de duinen die als waterkering dienen, geen eisen meer gesteld vanuit waterveiligheid. Ook daar is dus meer bebouwing mogelijk.

Op dit moment is op enkele plaatsen in Nederland ontheffing verleend voor bebouwing in het kustgebied. Een voorbeeld is het Inspiratiecentrum Grevelingen op de Brouwersdam. Dit soort bebouwing past wel in het nieuwe beleid.

Collegevragen rondom bevoorrading strandpaviljoen The Coast

Westland

Ook in Westland zijn er plannen voor meer bebouwing langs de kust, zoals het plaatsen van strandhuisjes. Probleem is dat op sommige gedeelten de kuststrook te smal is tijdens storm en hoog water. Dan komt het water (bijna) tot aan de duinen zo ook op voorgaande foto te zien is, wat extra risico 's met zich meebrengt voor paviljoenhouders.

Alleen in Monster staat nu sinds 2014 een paviljoen jaarrond op hoge palen op het strand. Daar komt het water minder ver en wordt het strand verbreed, mede door de verspreiding van het zand van de zandmotor

Dit weekend Festival ART Break in Hoek van Holland Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info