Nieuwjaarsrede van Lokaal en Onafhankelijk 2.0

Geplaatst door Westlanders.nu op 01/01/2012 19:55 - Gewijzigd op 01/01/2012 20:41

Nieuwjaarsrede van Lokaal en Onafhankelijk 2.0

Westland 01.01.2011 - Een column van de burgerman en het jaaroverzicht op de WOS hebben me aan het denken gezet. Deze nieuwjaarsrede is een mooi moment om dat even van me af te schrijven. Hieronder het resultaat in de vorm van een trilogie.

1 Terugblik overstap van GBW naar LEO 2.0. Waarom deze keuze?

2 Over de ervaring van 3 maanden oppositie. Minder van binnen en meer van buiten tegen het handelen van het college en de coalitie aan kijken en de constatering dat samenwerking met de oppositiefracties geïntensiveerd is in korte tijd.

3. Vooruitblik. Wat staat er in ons politiek programma.

1. Terugblik van GBW naar LEO 2.0

Over de politieke inhoud:bijgevoegd vindt u een 10 puntenlijst die onderweg van het GBW verkiezingsprogramma naar College Werk Programma (CWP) zijn gestrand. Het zegt genoeg. Het moge duidelijk zijn dat LEO 2.0 weigert achter de tuinbouwspeeltjes van Theo Duivesteijn aan te lopen: aardwarmteprojecten, en andere projecten die gigantisch veel gemeenschapsgeld kosten en de gemeenschap, behalve enkele tuinders, helemaal niets opleveren. Ondertussen heeft dezelfde wethouder geen geld meer om fatsoenlijke wegen aan te laten leggen die belangrijk zijn voor de economie van Westland, en waar we allemaal behoefte aan hebben; om er maar eens twee te noemen: uitstel Oostelijke Randweg, afstel ontsluitingsweg Teylingen.

Politiek-inhoudelijk is GBW helemaal de weg kwijt en gedraagt zich als het schoothondje van het college en noemt dat vervolgens bestuursverantwoordelijkheid nemen. Het is echter geen geldkwestie maar een kwestie van kiezen. Alternatieven met een goede financiële dekking zijn voorhanden, namelijk stoppen met de speeltjes van het college, die veel belastinggeld kosten en niks opbrengen.

Het begon met de geheime coalitie-afspraken die pas in juni 2011 (ruim 1 jaar na de onderhandelingen) binnen de fractie van GBW gecommuniceerd werden, nadat de gemoederen hoog opliepen over de zondagopenstelling. Teleurstellend voor Geubbels en Van Veen, die met een onmogelijke opdracht op pad werden gestuurd, terwijl de ‘partijtop’ al op de hoogte was van de gemaakte afspraken met de collegepartijen. Het feit dat GBW keurig binnen de met vetkrijt getrokken lijntjes van dit college blijft die haar vetplantjes blijft koesteren is dodelijk voor de democratie. GBW heeft ‘schijt’ aan de beloften aan de kiezer. Die kiezers spelen voor GBW geen rol meer: zie plannen gemeentehuis, herinvoering hondenbelasting, herijking subsidies en uit de boot vallen verenigingen.

2. Drie maanden oppositie LEO 2.0

Het was na bijna 8 jaar in de coalitie in een grote fractie maar heel even wennen voor ondergetekende en Leo Boekestijn, die samen sinds 7 oktober 2011 in een tweemansfractie in de oppositie zitten . Het is enerzijds een verademing te constateren hoe snel en gemakkelijk de nieuwe fractie zich op de kaart heeft gezet: vernieuwend, zichtbaar en met een goede inbreng bij de belangrijke debatten zoals de begroting, NWO, gemeentehuis, herijking subsidies en belastingen.

Het begon op 12 oktober jl. met het dossier Woudtzicht 21. In gang gezet door Leo Boekestijn, toen hij nog bij GBW zat en van zijn fractie geen steun kreeg. Het college moest flink door het stof, omdat fout op fout bleek te zijn gestapeld. Zou hier ‘vriendjespolitiek’ de echte oorzaak zijn geweest? Een weldenkend Westlands politicus stapelt niet zoveel fouten op elkaar, daar zit wat meer achter. Wie zal het zeggen.

LEO 2.0 is er zelfs in geslaagd om samen met de andere oppositiepartijen een eenheid te vormen in de begrotingsraad en in nog geen 24 uren met een tegenbegroting te komen die er niet om liegt: betere keuzes voor de samenleving en meer financieel solide.

Hiermee blunderde de coalitie binnen 1 maand 3 keer, want de herijking van de subsidies bleek daar tussendoor ook nog een groot fiasco, zowel qua proces als qua beleid: wederom collegebeleid gedekt door de coalitie. Laatstelijk was het weer kommer en kwel met het proces van de centrale huisvesting. Onder leiding van Jan Bogaard zijn er al weer heel veel onderzoeken gedaan, waarvan de financiering volstrekt onduidelijk is, is er geen sprake van participatie van burgers of raadsleden geweest en verpietert de Rabobank met 2 anti-krakers als enige bewoners.

Eigenlijk was al binnen 1 maand duidelijk waarom Leo Geubbels en Leo Boekestijn met LEO 2.0 gestart zijn, want de brevetten van onvermogen van college en coalitie waren openbaar zichtbaar gemaakt en anders deels onder het tafelkleed van de coalitie- en fractiediscipline gemoffeld. College en coalitie vormen samen een bestuur van zwakte dat elkaar angstvallig vasthoudt en zich uitslooft in de achterkamertjes, met oogkleppen ‘regeert’ en de gelederen sluit als een cocon.

Een cocon die niet meer open staat voor omgevingssignalen. Het gebroddel van het college in dossiers als Westlandse Zoom, gemeentehuis, vastgoed, gebiedsmarketing, herijking subsidies, Woudtzicht 21 leidt nog niet tot inzicht bij de coalitiefracties. Je hoort wel eens wat gemor van de volgelingen in de fracties, maar de ‘leiders’ staan nog volop achter dit college. Het college wordt met alle capriolen in de lucht gehouden met aan het roer een burgemeester die alleen in de spotlights zijn burgervadergezicht probeert te tonen, maar zich in beslotenheid steeds meer een sfinxachtige machtspoliticus met CDA-veren toont.

In zijn ambities laat hij steeds meer steken vallen. De eenheid in de raad is zoek en Van der Tak is daar mede – overigens niet alleen – debet aan. Het begon al met zijn kruistocht tegen de zondagopenstelling, nou net een dossier dat juridisch niet uitlegbaar is en bij voorbaat leidt tot een splijtzwam. Hoe kun je je CDA-normen verwarren met algemeen beleefde normen, waarden en trends in de maatschappij. Als voorzitter van de raad heel onhandig en onverstandig.

De burgemeester van Zoetermeer, een plaats die inmiddels wel voldoende toeristisch is gebleken, heeft het beter aangepakt. De verhoudingen in de Westlandse politiek zijn verslechterd en daar heeft iedereen die daarvan deel uitmaakt schuld aan. Het wordt tijd dat er een college komt dat wel visie heeft en gezag uitstraalt en vooral ook een college van B&W met leiderschap. Geen coconpolitiek, maar politici die investeren in draagvlak onder de bevolking en in de raad en hun voelhorens hebben uitstaan.

Het ‘veenbrand’ gevoel was er al bij beide Leo’s toen we nog deel uitmaakten van GBW, maar dat hoort er gewoon bij. Echter het ‘veenbrand’ gevoel nam toe afgelopen jaar. Toen de ‘partijtop’ het smeulende vuur nog wat aanwakkerde zijn de vlammen van LEO 2.0 geboren. Maar als je afstand neemt van de coalitie en het met een nieuwe bril bekijkt dan zie je pas hoe gebrekkig dit college en deze coalitie Westland besturen en hoe ver ze zijn afgegroeid van de Westlander. Goede voorstellen uit de oppositie worden geblokkeerd omwille van het bewaren van de eenheid in de coalitie. De Westlander heeft het nakijken. Moeten we dit nog 2 jaar aanzien? De beide Leo’s hebben achteraf spijt van deze overstap, maar alléén over het late tijdstip. Dit hadden we veel eerder moeten doen.

LEO 2.0 staat als een huis: een eigen politiek program (zoals we de kiezers hebben beloofd!), een strak logo, een website met actuele content , een eigen politieke vereniging keurig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en in het ANBI-register van de Belastingdienst (giften aan LEO 2.0 zijn dus aftrekbaar!). We zijn er klaar voor. Kom maar op.

3. Vooruitblik: hoe ziet LEO 2.0 de toekomst?

Politiek Inhoudelijk.

Leidraad blijft het verkiezingsprogramma dat wij, Leo Geubbels en Leo Boekestijn, in onze GBW-tijd hebben opgesteld en waarmee veel Westlanders bij de verkiezingen konden instemmen. Het programma waarop GBW met 11 zetels is gekozen in de gemeenteraad. Dit programma is nog steeds het vertrekpunt van politiek handelen van beide Leo’s in LEO 2.0. Dit in tegenstelling tot GBW, die – zo lijkt het – het ergens onder in de kast heeft liggen en er niet meer naar omkijkt. We zullen proberen zaken voor elkaar te krijgen in de wetenschap dat we daarvoor raadsmeerderheden moeten hebben. Afgelopen drie maanden is gebleken dat daarbij veel meer steun vanuit oppositiepartijen dan vanuit GBW te verwachten is.

Dat GBW niet meegestemd heeft om de hondenbelasting tegen te houden is het meest recente voorbeeld, maar zeker niet het enige. Zo heeft ook een motie tot het onderzoeken van de haalbaarheid van een Westlands Investeringsfonds, gericht op een structurele versterking van de Westlandse economie, het dankzij GBW niet gehaald. Nota bene als speerpunt vanuit het GBW programma in het coalitieakkoord opgenomen, maar dan door tegenstemmen van datzelfde GBW in de prullenbak verdwenen. Dit is onbehoorlijk naar je kiezers toe. Om iets te bereiken is wel politieke wil nodig en die ontbreekt bij sommige fracties.

Onze politieke agenda mist de steun van de grootste fractie, die met dezelfde politieke agenda de verkiezingen is ingegaan. Onbegrijpelijk en kiezersbedrog. De overstap naar LEO 2.0 heeft dan ook niet alleen met voorkeurstemmen te maken, maar zeker ook met de politieke overtuiging dat GBW de weg kwijt is en zich van de kiezers heeft afgekeerd. LEO 2.0 heeft daarvan de bewijzen liggen: GBW verkiezingsprogramma, coalitieakkoord, College Werkprogramma en stemgedrag: GBW blijkt wel erg kort van geheugen zijn, geen ballen te hebben en meer een speelbal van het college te zijn. Een college, waarin de CDA-geur dominant aanwezig is.

Stijl.

Wij zullen kiezen voor een stijl waarbij de inhoud en argumenten om elkaar te overtuigen voorop staan. Ook willen we steeds duidelijke profilering, dus hier en daar zijn we bewust scherper van toon om de discussie uit te lokken. Ook zullen we via media de Westlanders proberen te bereiken. We houden niet van gezapige politiek in achterkamertjes. Wij kiezen voor de openbaarheid en zijn liever wat populistisch dan dat we abstracte, wollige regententaal gebruiken, die niemand begrijpt. In alles wat we doen staat de inhoud en het benadrukken van kansen centraal. Geen zuurheid maar inspiratie en wel met beide benen op de grond.

Als er alle aanleiding is voor onze fractie het gat op te vullen dat de coalitie door gebleken gebrekkig functioneren laat vallen dan vullen we dat gat in met LEO 2.0., zodat de GBW-kiezers toch een stem hebben in de raad. Het gaat daarbij dus zowel om de politieke inhoud als om de stijl van politiek bedrijven. Over pakweg een jaar beslissen we of we ook aan de eerstvolgende verkiezingen van 2014 meedoen. Komende tijd gaan we ons daarop beraden. Maar zoals de zaken nu liggen gaan we door. De kiezers willen we de keuze bieden om op LEO 2.0 te stemmen, ze hebben daar recht op na jaren van politieke stilstand. Uitgangspunt voor ons is dat beide Leo’s het samen doen, want we voelen en vullen elkaar goed aan en die gezamenlijke kracht is waardevol voor het Westland en misschien een mooie kern voor een fractie die nog meer politieke invloed heeft.

Als we doorgaan na de verkiezingen dan willen we graag gebruik maken van nieuwe krachten om zodoende de politiek en stijl van LEO 2.0 te vestigen in het politieke landschap van Westland in de wetenschap dat dat goed is voor de Westlanders. Zij zijn nu de bron van inspiratie voor LEO 2.0 en zullen dat ook in de toekomst zijn. LEO 2.0 zal zich niet afkeren van de Westlanders maar samen met hen voor ons aller toekomst strijden.

Vrij en onverveerd.

Leo Geubbels,

fractievoorzitter Lokaal en Onafhankelijk 2.0

Inspiratieavond “Vormgeven aan (eigen) uitvaart” in Bibliotheek Wateringen Meer info - Ortho Billet zoekt orthodontie-assistent(e) Meer info - Ledententoonstelling WIT in de Hofboerderij. Meer info - De hemel zwijgt, maar niet in alle talen, lezing dr. Piet Schelling Meer info - Koopwoningen bijna 9 procent duurder in september Meer info - Medewerker Factuurcontrole M/V Meer info - Pakje kunst bij de Hofboerderij Meer info - Gitaarspeel-marathon voor De Liedjesfabriek Meer info - Super spannend: Kindercollege Halloween en griezelige workshop! Meer info - Logistiek coördinator assistent AGF Meer info - Calculatie softwarebeheerder Meer info - Voorlopige sterftecijfers week 41 Meer info - De Prinsenhof gesloten maar Bibliotheek Maasdijk is open! Meer info - Backofficemedewerker (fulltime) te Naaldwijk Meer info - Depot Operator Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - Stijging werkloosheid in heel Nederland Meer info - Bestuurswijzigingen bij LTC Naaldwijk Meer info - Kerstpakketten inpakmedewerkers gezocht Meer info - Ook bestuurder die op verkeersruzie N210 inreed voor rechter Meer info - Gemeenten financieel sterk afhankelijk van overheid Meer info - Zwart stof in Hoek van Holland toch van kolen Meer info - Ouderen missen culturele activiteiten Meer info - Assistent Bedrijfsleider Meer info - De geschiedenis van Ter Heijde (1/3) Meer info - Column; Het kantelpunt Meer info - Productie Engineer Meer info - Junior Project Manager Meer info - Online Bazar Pubquiz 2020 verzorgd door de Quiz Brothers op 7 november! Meer info - Stand van zaken Nederlandse economie halverwege 2020 Meer info - Douanehuisje oktober: Mijn naam is Coco en ik ben ambachtelijk kunstenaar Meer info - Solo expositie van Adrie Huisman in Hofboerderij: “Book Art”. Meer info - Medewerker Productmanagement Meer info - Kom naar het Papercafé in Bibliotheek De Lier Meer info - Orderpicker snijbloemen parttime Meer info - Binnen twee jaar bouwstart voor 150.000 sociale huurwoningen Meer info - Plaatbewerker Meer info - Monteur Werktuig Binnendienst Meer info - Accountmanager New Business Meer info - Nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul valt iets duurder uit Meer info - Verscheidenheid toepassen bij eindafrekening NOW Meer info - Aanpak CEO- en factuurfraude tegen cybercriminaliteit Meer info - The Maranto 's starten weer met trainingen Meer info - Overvliegdag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Scouting Polanen gaat weer als een raket Meer info - Wet kansspelen op afstand uitgesteld tot 1 maart 2021 Meer info - De Zonnebloem Maassluis is op zoek naar vrijwilligers Meer info - Fulltime Logistiek medewerker magazijn Meer info - Samenwerkingsovereenkomst getekend voor centrumplan Honselersdijk Meer info - (Junior/Senior) industrieel spuiter Meer info