Start Islamitisch onderwijs in Naaldwijk in augustus

Geplaatst door Westlanders.nu op 25-03-2022 14:00 - Gewijzigd op 27-03-2022 17:06

De Lier 25.03.2022 - Het huidige college heeft aan de raad meegedeel dat basisschool Yunus Emre door de minister op het plan van scholen 2022 is geplaatst, met 1 augus­tus als startdatum.


Zowel de Raad van State als de Kroon hebben uitgesproken dat de ge­meente verplicht is om in de huisvesting van de school te voorzien. In december 2021 hebben wij de huisvestingsaanvraag van Yunus Emre goedgekeurd en op het huisvestingsprogramma 2022 geplaatst. Een nieuwe school kan op grond van de wet alleen op 1 augustus van enig jaar starten. Het bestuur van de school heeft aangegeven dat zij op 1 augustus 2022 willen starten met 55 tot 60 leerlingen.

Volgens de Wet op het primair onderwijs (WPO) heeft de school daarna acht jaar de tijd om door te groeien naar de voor Westland geldende stichtingsnorm van 257 leerlingen. Om op 1 augustus 2022 te kunnen starten moet het schoolbestuur uiterlijk 1 april 2022 een vergoe­ding voor de kosten van de opstartfase en de jaarlijkse vergoeding aanvragen bij het ministerie. Dit kan alleen als er een accommodatie beschikbaar is gesteld. In verband hiermee heeft het college in de vergadering van 22 maart 2022 besloten, het gebouw van de openbare Daltonschool aan de Savornin Lohmanstraat in Naaldwijk met ingang van het schooljaar 2022-2023 in gebruik te gege­ven aan Yunus Emre.

Om tot besluitvorming te komen zijn diverse huisvestingsopties onderzocht in meerdere kernen. Daarbij is gekeken of er een locatie te vinden is waar de school op 1 augustus 2022 kan starten met 55 tot 60 leerlingen. Al snel werd duidelijk dat de mogelijkheden beperkt zijn. Nieuwbouw is geen optie. Er is op korte termijn ook geen locatie beschikbaar waar de school tijdelijk in noodlo- kalen kan starten. Er is ook gekeken naar schoolgebouwen met (normatieve) leegstand. Burge­ meester en wethouders hebben de bevoegdheid om leegstaande ruimten in een school in (mede)gebruik te geven aan andere scholen. De onderstaande scholen/gebouwen met leegstand zijn in beeld gebracht en beoordeeld op geschiktheid voor het vestigen van Yunus Emre.

1. In De Lier staat het voormalige schoolgebouw aan het Achterlaantje leeg. Het gebouw is geda­ teerd waardoor deze kwalitatief (zowel functioneel als technisch) geen goede oplossing is voor het huisvesten van de Yunus Emre. De kosten om het gebouw voor een middellange- tot lange termijn gereed te maken zijn naar verwachting hoog. Een dergelijke investering staat niet in verhouding voor een school die nog moet bewijzen dat de stichtingsnorm van 257 leer­ lingen daadwerkelijk wordt gehaald.

2. Basisschool Blink in 's-Gravenzande heeft leegstand, maar is te krap voor twee scholen met groeibehoefte waardoor op korte termijn een huisvestingsprobleem zal ontstaan.

3. De Daltonschool in Honselersdijk heeft normatieve leegstaand, maar is niet passend te maken vanwege de noodzaak van het behouden van minimaal 3 lokalen. De school werkt door het lage leerlingenaantal met combinatiegroepen. Onderbouw en bovenbouw zijn niet samen te voegen.

De enige locatie die mogelijkheden biedt om Yunus Emre met ingang van het schooljaar 2022­ 2023 te huisvesten is de Openbare Daltonschool aan de Savornin Lohmanlaan in Naaldwijk (wijk Pijletuinen). Voor de Daltonschool wordt nieuwbouw voorbereid in de wijk Hoogeland in Naaldwijk. In deze wijk is geen basisschool. De planning voor de nieuwe locatie van de Daltonschool was ge­ richt op realisatie in 2023. Omdat er nog geen duidelijkheid is over de definitieve locatie ligt ople­ vering in 2025 meer voor de hand. Voor de school is vooruitlopend op definitieve huisvesting een tijdelijke locatie (instroompunt) gerealiseerd in Hoogeland. Er zijn eind 2020 twee leslokalen en een ruimte voor kinderopvang geplaatst. De school heeft nu dus een tijdelijke locatie in Hoogeland en een permanente locatie aan de Savornin Lohmanstraat. In totaal zitten er 69 kin­deren op de school. Ongeveer 25% zit in de tijdelijke locatie en 75% in de permanente locatie.

Realisatie van de nieuwe permanente locatie wordt pas in 2025 verwacht. Dit betekent dat de Dal­tonschool nog ruim 3 jaar op twee locaties is gehuisvest. De ervaring leert dat twee instroomloca- ties gedurende een langere periode ertoe leidt dat ouders afhaken. De tijdelijke locatie in Hoogeland heeft voor ouders nog niet de uitstraling van een volwaardige school. Als deze situatie nog langer duurt kiezen ouders voor een andere school. De verwachting is ook dat de instroom van nieuwe leerlingen op de locatie Savornin Lohmanstraat opdroogt. Ouders uit deze wijk zijn ervan op de hoogte dat deze locatie binnen een aantal járen vertrekt naar de wijk Hoogeland en kiezen voor een andere school. In stand houden van twee locaties totdat de nieuwbouw in Hoogeland gerealiseerd zal de groei van de Dalton school belemmeren. Stichting West Openbaar Onderwijs (WOO) heeft gelet hierop aangegeven alle leerlingen met ingang van het schooljaar 2022-2023 te willen huisvesten op de tijdelijke locatie In Hoogeland. Hiervoor moet een aantal tij­ delijke lokalen worden bijgeplaatst bij Daltonschool in Hoogeland. De school is dan in zijn geheel gehuisvest in de wijk Hoogeland. De verwachting is dat dit een positief effect heeft op het aantal inschrijvingen.

Aan het verzoek van WOO gaan wij medewerking verlenen. Na de uitbreiding verhuizen de leer­ lingen van de locatie Savornin Lohmanstraat met ingang van het nieuwe schooljaar naar de tijde­lijke locatie. Door de verhuizing ontstaat er met ingang van het schooljaar 2022-2023 ruimte voor Yunus Emre om te starten aan de Savornin Lohmanlaan. Het gebouw wordt dan gedeeld met ba­ sisschool De Regenboog. Deze school maakt gebruik van twee lokalen van de Daltonschool om de groei op te vangen. Kijkend naar het groeiperspectief van basisschool De Regenboog en Yunus Emre is geconcludeerd dat gezamenlijke huisvesting gedurende vier jaar mogelijk is bij een stabiele groei van beide scholen. Hierna heeft Yunus Emre meer ruimte nodig en zal een oplos­ sing gevonden moeten worden voor één van beide scholen. Dit vraagstuk wordt meegenomen in het vervolg op het integraal huisvestingplan (IHP) dat momenteel in overleg met schoolbesturen wordt opgesteld. Voor iedere kern wordt een gebiedsgericht plan uitgewerkt waarin de huisvestingsbehoefte van alle scholen in de komende zestien jaar wordt meegenomen.

Het WSKO en Yunus Emre hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen gezamenlijke huisvesting in de locatie aan de Savornin Lohmanstraat. Met deze oplossing zorgen wij ervoor dat voldaan wordt aan de wettelijke plicht om Yunus Emre met ingang van het schooljaar 2022-2023 te huisvesten. Daarnaast verwachten wij dat dit een po­sitief effect heeft op het aantal inschrijvingen bij de Daltonschool. De enige openbare school in de kern Naaldwijk.

Aan het geschikt maken van het gebouw voor gebruik door Yunus Emre zijn kosten verbonden. Deze zijn eind april/begin mei bekend. Yunus Emre heeft ook recht op een vergoeding voor de eerste inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair (OLP). Voor de huisvestingskosten was C 300.000,- en voor de eerste inrichting OLP € 150.000,- in de begroting opgenomen. Bij de begrotingsbehandeling zijn de ramingen uit de begroting geamendeerd. De Provincie Zuid- Holland (PZH) heeft in reactie daarop meegedeeld dat de kosten voor deze school verplichte uit­ gaven zijn die in de begroting moeten worden opgenomen. Ook wijst PZH erop dat zij ervan uit­ gaat dat bij de eerstvolgende begrotingswijziging de lasten weer zijn opgenomen in de begroting en meerjarenraming. Een voorstel tot begrotingswijzing wordt binnenkort aan de raad voorgelegd.

Oppositiepartijen Westland Verstandig en GBW hebben het college vrijdagmiddag in een brief verzocht o.a. dit besluit zo vlak voor de 'troonwisseling' niet door te zetten, en dit aan de nieuwe wethouders over te laten. 

 

Reacties (66 reacties geplaatst)

@gijs, soms beter om je mond te houden
Ja, LEO, ik probeer de ongelimiteerde domheid te compenseren.
De wetten zijn er al vele jaren. Het gemeentebestuur heeft hier feitelijk niets over te zeggen. Als een particuliere instelling een verzoek indient om een school te stichten en het voldoet aan de voorwaarden, moet de gemeente ja zeggen.
Gijs bedoelt dat zo'n besluit gewoon een gevolg is van de wetten niet zo lang geleden gemaakt door rechtse partijen en dat het Westlandse bestuur nix meer te vertellen had.
@gijs wat ben jij voor wijsneus!!!
Voor alle linkse mensen , ik kan u verzekeren dat het gros van de arbeidsmigranten na een korte periode in de kassen te hebben gewerkt, de weg naar onze sociale zekerheid voorzieningen hadden gevonden om die nooit meer te verlaten.
Wat wordt er toch een hoop onzin geschreven. We hebben in Nederland een grondwet. Artikel 23 is luid en duidelijk. De onderwijswetgeving idem. Verdiep je daar eerst eens in!!!!!!
Grens Westland met den Haag dichtgooien en ze hier nooit geen huizen of scholen geven, geen ene Hagenees trouwens. Allemaal asociaal volk, in inclusief hun kinderen, grote monden, tot diep in de nacht herrie, overal parkeren ze huisvuil, opzouten met die lui. Genoeg is genoeg en al jaren dweilen met de kraan open. Bouw die school masr in den Haag kunnen ze mooi weer allemaal terug. Dat we het zat zijn veroorzaken ze zelf! En de gemeente hier wil nog snel alles er doorduwen voor alle buitenlanders, maakt niet uit waar ze vandaan komen, en wij ons maar aanpassen en de ellende er van. Geef ze één vinger en ze pakken je hele arm.
Niet bekraip. Wat bedoelt Bc?
Marinus je begrijpt toch wat er staat dus zowat en waar zijn jou punten hoofdletters dan
Het is toch alleen maar fijn dat onze kinderen niet met 'die, kinderen in een klas hoeven te zitten
@Tinus - nòg een moskee?
Wat heeft religie nou met lesgeven te maken. Helemaal niets! Tijd om alle religieuze indoctrinatie van welke geloofsrichting dan ook een halt toe te roepen. Deze mensen willen niet intrigreren in deze samenleving maar een eigen blok opbouwen
Met fassoenelijk onderwijs hadden jullie vast niet zo veel spelfouten gemaakd.
@afri
Allah zal niks , er is maar 1 plek voor mensen die in die die vent geloven ……..
Eh, Leon volgens mij ben je zelf een haatprater.
Iedereen naar een openbare school. Heel goed voor de integratie. Nu krijg je 2 kampen en dat werken ze zelf in de hand. Om genoeg leerlingen te krijgen gaan ze vast "ronselen" in Den Haag en omstreken. Ze moeten tenslotte wel een bepaald aantal leerlingen halen. Geloof hoort in de kerk en de moskee. NIET in het onderwijs.
Me kind zou volgend jaar naar die school gaan. Gaan hem nu zeker naar een andere school doen. En zo heb ik nog meer mensen om me heen die dit gaan doen. ... gemeente Westland lekker je burgers dingen beloven maar niet nakomen :@:@:@:@:@
Leon toeti, wat zal Poetin lover Baudet trots op jou zijn!
Wat een gelul door die linkse rakkers die het weer goed praten.Ooit waren ze inderdaad goed om de groenten te oogsten maar nu is het nutteloos volk wat overlast veroorzaakt.En dan krijgen ze nu een schooltje om haat te prediken.Dus van mijn hoeft het niet maar ook al die buitenstaanders met hun stadse fratsen zit ik niet op te wachten
Tinus e.a
Een islamitische school betekend aanzuiging van nog meer mensen met een islamitische levensbeschouwing.
Ik en vele anderen zitten daar niet op te wachten. Waarom? Omdat de niet acceptatie van westerse normen en waarden er altijd zal blijven. Koranscholen prediken moord en doodslag voor niet moslims.
Jammer dat als je dit benoemt, er zomaar censuur op je mening kan worden toegepast en je zelfs voor nazi of racist kan worden betiteld hier in nederland. Onze tolerantie moet al zover gaan, dat we er uiteindelijk allemaal aan kapot gaan.
@tinus. Een islamitische school betekend een aanzuigende werking van nog meer mensen met een islamitische denk-en leefwijze. Iets waar ik en vele anderen dus niet op zitten te wachten. Immers alleen niet moslims moeten tolerant zijn en meegaan in idiote wensen uit de moslimwereld. Ben je het daar niet mee eens dan ben een racist,nazi.
Oorzaak en gevolg zijn zaken die we hebben kunnen leren uit de geschiedenis. Als er geen draagvlak of behoefte is aan islamitisch onderwijs start het dan niet.
@arif

Allah zal helemaal niks. Sprookjes bestaan niet.
Allah zal zegeviering
Sommige reacties hieronder zijn walgelijk.
Wij als "westlanders" vergeten even dat een groot deel van onze welvaart en sociale voorzieningen zijn gebouwd op de schouders van deze islamitische arbeidsmigranten. Van de jaren '60 tot de jaren 2000 heeft een groot deel kei -en keihard gewerkt om ons te helpen en te redden. Zonder deze gasten waren wij nooit zo snel gegroeid als internationaal innoverende regio. Wij kunnen wel blijven klagen dat niemand die moslims of oostblokkers hier wilt hebben. Maar ik zie Henk en Ingrid niet om half 5 opstaan om tomaaien te gaan plukken tot half 4, of aan de productielijn staan, of in de fabriek te werken, of in de schoonmaak werken, of wegen bouwen.
Wij willen zelf geen mindere baantjes meer en hierdoor staan hele branches op springen omdat er een groot tekort aan personeel is.
Maar wij zien het begin van het einde al; Inflatie stijgt zo snel dat onze geliefde euro steeds minder waard wordt, huizenprijzen die de pan uit rijzen, Nederlanders hebben de hoogste schuldenlast van Europa en wij zijn compleet afhankelijk van buitenlandse invloeden; al onze producten worden geproduceerd in China, ruwe olie uit Rusland, Irak en Nigeria en onze kleren uit India en Bangladesh.
Maar hey laten wij ons richten op een lokale islamitische basisschool, want dat is toch verschrikkelijk!!! Het is gewoon een reguliere school, met een extra vak zoals Arabisch leren lezen en schrijven en Islamitische godsdienstles. Denken jullie dat ze les krijgen in b*mmen knutselen, handen afhakken en haat tegen westerlingen?
Gijs zeker van jou kant een ondoordachte reactie en dom ook zeker een vvd stemmer
Dit was onafwendbaar hoeveel schade geloof ook aanricht. God heeft niet de mens geschapen maar de mens heeft God geschapen zei mijn goede vader altijd en daar houd ik mij aan.
Ik schrik van de reacties hier, die gevoed worden door intolerantie en onderliggende haat tegen en angst voor de islam, bij sommige Westlanders.
Terwijl ze het hebben over deling van de maatschappij en integratie, zijn zij juist degenen die dit angstvallig in stand willen houden.

De westlander die ik ken is over het geheel genomen heel erg behulpzaam en zorgzaam voor de medemens, ongeacht afkomst en of geloof.
Ik woon al heel wat jaren in het Westland en ervaar de positieve en vriendelijke kant van de Westlanders iedere dag, ondanks mijn buitenlandse uiterlijk en mijn geloof in de islam.
Je hebt het over de geloofsvrijheid van je medemens.
De islam is niet meer of minder dan een ander geloof of de medemens die niet gelovig is.
Net zoals er ook christelijke en katholieke scholen bestaan, hebben islamitische westlanders kennelijk ook behoefte aan een eigen school, zij maken immers ook deel uit van de Westlandse populatie en of je het wilt of niet ook de Westlandse toekomst.
Als ieder de ander nou in zijn of haar waarde laat en in harmonie kan leven dan is dat toch het mooiste wat er is?
En ik kan het weten want ik werk dagelijks met heel veel gelovige, minder gelovige en ongelovige collega’s met wederzijds respect voor elkaar.
De diversiteit zorgt juist voor verrijking in al onzer levens.
Ik roep een ieder op, gelovig of niet, zich meer uit te spreken over tolerantie jegens elkaar.


LPF beloofde ons voor de verkiezingen dat die islamitische school in Westland er niet zou komen... en nu - één week na de verkiezingen - wordt die belofte al gebroken. Door ‘n LPF-wethouder nog wel. ‘t Kan verkeren....
Ik heb het al eens eerder vermeld dat de westlanders de total geen begrip hebben van de islamistische mentaliteit en zoals de zaken er nu voorstaan in nederland dus ook het westland voor onze kleinkinderen een burgeroorlog zal opleveren de nuchtere Geest van de westlandse boer bestaat niet meer we hebben ons eerst door d’en Haag laten opvreten de volgende phase gaat zich afspelen met de bougnouls
Wat een domme reacties weer. Wanneer je op de hoogte ben van de Grondwet en de onderwijswetgeving dan weet je dat dit kan gebeuren.
Vind het wel prettig, lekker apart
Kwestie van tijd dan wordt Naaldwijk net z’n getto als Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.
Godsdienst staat voor leugens en tweespalt. Ruzie en oorlog. Waanzin en geen bewijzen.
Zo zo “Ontkomen”, jij bent blij dat je er al jaren weg bent, maar je leest nog wel iedere dag met weemoed het Westlandse nieuws? Klinkt ook een beetje huichelachtig. Wees vooral blij met jezelf!
Wat zit iedereen te zeuren zeg, in het Westland zijn ook nog zat scholen voor zwaar christelijke. Wat is het verschil?
Tja, ook het Westland ontkomt er niet aan.
Polen, Roemenen, Russen (lang leve de tuinbouw he, lekker tussen de kassen wonen die het Westland meer verzieken dan goed doen met import volk) en nu ook deze school.

Have fun, ben blij dat ik er al jaren weg ben.
En let op: een moskee komt er ook!
Ze gaan maar lekker naar die school toe.
HET ZAL SUPER STAAN OP HUN CV
Gewoon al het geloof verbannen uit het onderwijs! Maar daar hoor je de meeste hier niet over. Wel tegen een islamitische school zijn maar wat te denken van al die katholieke en prot christelijke basisscholen? Kom op westlanders, niet zo hypocriet. Alles of niks.
Het beleid van B en W van de laatste 4 jaar is weggestemd met dik verlies voor de coalitie.
En nu toch nog een aantal punten waar vele burgers op tegen zijn,nog even door drukken,
typisch CDA,VVD,LPF en SGP.
Islamitische school,Polenhotel,waar felle tegenstand tegen was,na de verkiezingen terwijl ze dik verloren hebben toch nog er door drukken,als de oude B en W een beetje fatsoen had gehad,hadden ze deze beslissingen over gelaten aan het nieuw gekozen gemeenteraad en Wethouders.
En natuurlijk het verlies van 3 miljoen vanwege een asbest brand in Wateringen,die verkeerd beoordeeld was,toen ook al door vd Tak en CDA plus VVD en wat B en W al maanden voor de laaste verkiezingen van Maart wist pas na verkiezingen naar buiten brengen.
Ik kan alleen nog maar zeggen schandalig..
Ingehoord deze actie net na de verkiezingen. ik vind dat er in het mooie Westland geen plek is voor dit soort grappen en grollen. We verliezen onze indentiteit
Zo en nu nog een school voor alleen blanken.
God is groot! Een Islamitische school in 't westland nou dan zal ie wel bestaan.
Voeger had je de school voor streng gereformeerd. Die clubs sluiten allemaal. Je ziet nu wat de staandaard en norm gaat worden! Maar ja dat wisten we toch al? Niemand doet er wat aan.
Ja mooi is dat. Hoor het overal om mij heen Die school komt er nooit. En kijk eens aan gemeenteraadsverkiezingen voorbij de school komt er gewoon 🤨
Dag mooie praatjes over intergratie, geloof betuig je thuis. Is al jaren overal gedoe rondom geloof op scholen. En wie hier zo graag kwam wonen met zn familie, wil ook Nederlands zijn dus niks aparte scholen en zeker geen islamitische, waar veelal alles op onderdrukking en kwaadzaaierij berust, en de "schijn"heiligheid voorop staat, en het zich boven iedereen verheven voelen.
Ze krijgen die buitenlandse herrieschoppers in de dorpskernen al niet eens in het gareel en nu gaat die school dat wel doen? Wat een lachertje.
Zo zie je maar wat een leugenaars er zijn wat is er altijd geroepen intregreren meedoen de nl taal leren en nu een eigen school zer er gelijk een minaret op voor de zondag kunnen we mee jammeren
En beetje bij beetje gaan de moslims steeds verder en de mensen worden pas wakker als het te laat is. Slaapse.
Die zogenaamd heilige boeken zijn alleen maar bedacht door mensen die mythes in het leven hebben geroepen.
Het is schandalig om met zulke schamele verhalen andere mensen je wil op te leggen.
Religion sucks. Oorzaak van grote problemen. En Looye: meisjes van die leeftijd, zulke ouders hebben geen respect voor hun eigen kinderen.
Blij dat ze daar zitten met z’n allen en niet bij mijn kinderen in de klas.
Wat moslim school
Als je dat wil
Prima
Maar dan niet int westland
Eind is al zoek
In de kerk bij de zondagsschool wordt toch over het geloof geleerd? Waarom moet er dan een islamitische school komen? Dat kan dan toch ook buiten schooltijd?
Onderwijs gebaseerd op een geloof is zo wie zo discriminatie Het ontneemt de jeugd zelfstandig een keuze te maken. Zo snel mogelijk alleen openbaar onderwijs, met een geloofs richting als keuze vak. Liever vandaag dan morgen.
Vlak na de verkiezingen het nieuwe college opzadelen met een islamitische school waar niemand hier op zit te wachten. Het is in ieder geval geen (Westlandse) democratische beslissing. Heel triest dat dit gebeurt Het is slecht voor de integratie en je creëert 2-deling. Wat zakt ons eens zo mooie land af. Werkelijk alles in alle opzichten wordt gedaan voor de nieuwkomers en de autochtone bevolking heeft het nakijken. Heel jammer.
Gaat toch weg met die lokalen, heel het Westland is er op tegen. En toch hun plan door douwen!!!! Hoop dat wij westlanders hier nog een stokje voor kunnen steken.@;&;):):):)):€:
Het begin van het einde
Aerts heeft gelijk. Anno 2022 moeten we ALLEEN nog openbare scholen willen.
Weg met indoctrinatie op basis van oude verhalen.
Vroeger was dit een openbare basisschool zonder geloofsovertuiging of ander kerkelijk gezeik en nu wordt het een school voor moslims. Het moet toch niet gekker worden hier.
Zo lekker hoor cda zijn zin; vooral niet integreren !!! ( jaja ik weet het is volgens de wet :(
"Afscheidscadeautje" van het oude college?
Huidig college weer er snel alles nog even doordrukken en lijken uit de kast halen voor het nieuwe college
Had gehoopt dat ze dat de afgelopen 4 jaar ook gedaan hadden
Nou, dag integratie.
Zo wordt het dus nooit wat.
Belachelijk dat er in 2022 nog steeds geloofsovertuiging een rol op de school mag spelen.
Integratie en begrip voor andere culturen begint juist bij de jeugd en opvoeding. Daarom zouden alle scholen openbare scholen moeten worden.
Dan hadden we dit belachelijke idee van een islamitische school ook niet gehad. Ik ga binnenkort maar een school beginnen voor alleen pastafari's.
Geloven moet je voor jezelf houden en niet in groepsverband. Ook katholiek protestants.
Allemaal kinderbederf. Meisjes van zeven met een €@?hoo€&doe&#@!!

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Weekendexpositie “Karen’s Art” in de Hofboerderij. - Jazz Festival Delft laat muzieksmaken versmelten - Gelato Landano opent deuren in de Hoofdstraat van De Lier - Sterrenhemel bekijken tot zondag 14 augustus - Orgelconcert met Evan Bogard op 13 augustus - Logistiek Medewerker - Monteur Scherminstallaties - Overgangsregeling ontheemden uit Oekraïne op arbeidsmarkt verlengd - Twee optredens toneelvereniging 's-Gravenspel - Proeflessen Popkoor Prestige Plaatsnaam - De Nieuwe Rank gaat naar buiten! - Stichting Vier het Leven zoekt vrijwillige collega coördinator - Drie tips voor het kiezen van een passende zonwering - Allround Interieuradviseur - Junior Planner ( regio Westland) - Interieurbouwer / meubelmaker - Recht op gemeentelijke opvang vervalt met tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning - Medewerker Verkoop Binnen en Buitendienst - Parttime Administratief Medewerker - Sales Manager payroll (horeca) - Ukraine Accountability Conference in Den Haag - Vestigingsleider - De eerste Montessori leerling kan op ontdekking! - Magazijnmedewerker/Orderpicker - Woon-werkakkoord ondertekend tussen Maassluis en provincie - Logistiek administratief medewerker - Financieel administratief medewerker - Bedrijfsleider - Operations en Sales Coördinator - Monteurs binnen- en buitendienst - SEO voor uw bedrijf via Westlanders.nu bedrijfsgids - Word jij onze nieuwe kookwinkel collega? - Commercieel Medewerker Binnendienst of Buitendienst - Soroptimist Club Westland vertoont film Sold voor Free a Girl - Eneco sponsort webcam op Strandweer.nu - Ondernemerschap voor de toekomst - Via de Participatie Keuken van vrijwilligerswerk naar vaste baan - Wijknetwerken voor Oekraïense opvanggezinnen - Zorgverzekering ontheemden Oekraïne verandert - HT Verboom Transportsystemen voegt zich bij GreenV - Open Tuinen met Kunst en Muziek - Bedrijfsarts (m/v) - Expositie ‘Banketbakkerij Jan Boer, sinds 1915’. - Logistiek Administratief Medewerker (m/v) - Customer Service Medewerker (32 uur) - Zomerwandeling voor Villa Joep op 21 augustus - Kinderopvang- en huurtoeslag voor Oekraïense vluchtelingen - Garantiestelling gemeente Westland voor VV Maasdijk - Assistent Accountant MKB - Poëziefestival op zaterdag 27 augustus