Westland is vol maar niet met natuur!

© Groenauteur Aad van Uffelen

Westland 03.03.2022 - Op wie moet je stemmen voor een leefbare toekomst; wie geeft om natuur?


Het conflict in Westland tussen ‘bouwen en beschermen’ loopt hoog op. Cultuur, historie en de natuur, worden al decennia niet belangrijk gevonden. En daarmee is een leefbare gezonde aantrekkelijke samenleving verder weg dan ooit. Politieke partijen beloven wéér gouden bergen want, verkiezingen! Maar wat in verkiezingsprogramma’s staat wordt zelden waargemaakt. Ook de afgelopen vier jaar ging het mis, of komt er een kentering? Groenbeleid en ook participatie bleken een lege huls. Velen hebben het druk, druk, druk, maar niet met echt belangrijke zaken. Heroverweeg wat echt belangrijk en nodig is nu de wereld op instorten staat, is het niet door Poetin of een virus, dan doen we het zelf wel via vernieling van moeder aarde! Het IPCC-rapport over de staat van het klimaat, van 27-02- 2022, zou elk mens toch aan het denken moeten zetten, al valt te vrezen dat dit niet zal gebeuren want al sinds 1972 de waarschuwingen over ons heen rollen, negeren wij het, of het nu gaat over Stikstof, uitsterven van soorten en verdwijnen van de oerbossen. Westland moet een verantwoorde basiskwaliteit (en volume) natuur en groen in de straat vaststellen, dan is er in iedere geval een minimum gegarandeerd.

Natuurbescherming een illusie?
De kwaliteit en de bescherming van de biodiversiteit hangt sterk af van de mate van bescherming van natuurgebieden (klein en groot) met en zonder Natura2000 status. Het kan zijn dat de NNN (Natuurnetwerk Nederland) aanwijzing enige bescherming biedt, maar zeker is dat niet en in Westland gaat het om minder dan een half procent. Er wordt te gemakkelijk gedacht dat als Natura2000 gebieden in orde zijn, het wel goed komt, maar dat is een illusie. Juist die focus op Natura2000 leidt ertoe dat bescherming van andere gebieden afneemt of zelfs wordt opgeheven, vaak met als reden bouwplannen. In verkiezingsprogramma’s staat soms zelfs dat men natuurbescherming belangrijk vindt, maar natuur moet wel open zijn voor recreatie...Dan snap je het echt niet.

Provincies en gemeenten beschermen natuur onvoldoende tegen allerlei effecten. En de regelgeving, zeker zoals in Westland de (dec 2020) aangenomen Omgevingsvisie, geeft te veel ruimte voor aantasting van natuur, zelfs in beschermde gebieden.

Men voert een salamitactiek, telkens een klein stukje afknagen waardoor er uiteindelijk geen levensvatbare natuur overblijft. In Westland zijn alleen de kust en het Staelduinsebos (beide Natura20002) enigszins beschermd, alle andere gebieden zijn vogelvrij. Voor de duidelijkheid, Westland is 90 % bebouwd en heeft maar een paar procent groen en natuur, schameler kan niet. Alleen roepen dat je meer groen wil helpt niet. Bijzonder is dat politieke partijen wel de gemeentebegrotingen en ook de Omgevingsvisie goedkeuren terwijl het groenbudget en de doelen daarin onvoldoende zijn; en nu roepen ze om het hardst voor meer groen.

Natuur verliest altijd!
Of het nu om woningbouw, wegen, een golfbaan, bedrijventerreinen of kassenbouw gaat, telkens verliest het groen en zelfs de stukjes zoals Schefferkamp, Watergat (Monster Noord) en het Haagwegbos verliezen, de groene splinters tellen zeker niet mee. Het kan en moet anders, dit historische verhaal bewijst dat.

‘Tussen 1960 en 1970 wilde een groep machtige rijken een groot deel van het Staelduinsebos kappen om er een 18 holes golfbaan aan te leggen! Hoge bazen van toen: Baron de Vos van Steenwijk, Mr. Klaasesz, wethouder Polak van Rotterdam, wilden graag, het zou hun status en ego oppoetsen bij hun rijke vrienden. Gedeputeerde staten gaven snel hun toestemming. Ook toenmalige burgemeesters van 's-Gravenzande zoals Mumsen wilden graag meewerken aan de golfbaan. Totdat de burgers in de regio massaal in opstand kwamen en het kwalijke plan niet doorging. Burgers kwamen met een natuurplan van 1000 ha, maar ook dat ging in de prullenbak’.

Die burgerkracht is nu wéér nodig om een leefbaar Westland te realiseren. Het maakt voor natuur uit wat voor burgemeester en coalitie een gemeente heeft. Ook hoeveel mensen zich inzetten, lid zijn van een natuurorganisatie zoals Natuurlijk Westland (knnv), AVN of Duinbehoud, of actief zijn in de wijk of hun dorp en dat vergroenen.

Gemeenten praten alles goed met vage beloften en misleidingen als ‘het gaat maar om een klein stukje, het staat in de weg, het is oud groen, die bomen zijn gevaarlijk’, of we planten nieuwe bomen...Ook gebruikt men het onzinverhaal dat men kwaliteitsverbetering wil, (een kwalitatieve slag maken). Zelfs wordt door Provincies al getoetst of ingrepen in natuur haar ‘robuustheid en samenhang aantasten’ of niet, met als resultaat elders compensatie maken. In Westland is goede compensatie onmogelijk in het huidige beleid, om van de vraag ‘waar dan’ maar te zwijgen.

Historische fouten
In Westland heeft de gemeente(raad) sinds 2004 toen de gemeente ontstond uit een fusie, keer op keer ‘historische fouten gemaakt’. De focus lag en ligt alleen op economie, op méér geld verdienen, op toerisme, op de bouw van dure villa’s en appartementen, op de kust economisch uitnutten met (300) strandhuisjes, strandhoreca, activiteiten en zelfs bouwen in en tegen de duinen. Ook het lawaai van de omgeving, van verkeer, woonwijken, herrieboten en lichtvervuiling, verstoort het dierenleven, die mijden de herrie en verlichting en dus wordt de natuur nog armer. Westland wordt rijker, maar gelijktijdig vooral armer!

Natuurinclusief bouwen en verbouwen Alleen groen is niet genoeg. Het moet natuurinclusief bouwen, beheren en inrichten worden. Alleen met forse inzet op inheemse beplanting en ecologische variatie kunnen we biodiversiteit herstellen, dit is zo voor de openbare ruimte, maar ook voor de eigen tuin. Een paar grasveldjes en wat perkgoed levert niets op. Politieke wensen: méér schoffelen, méér maaien, vaker snoeien, rommelig onkruid verwijderen, alles aanharken en netjes maken en vooral beschermde natuur openstellen voor recreatie. Dan snap je het niet!

Juist nu is er, het zoveelste, onderzoek, dat aantoont dat Westland erg kaal is. Vanwege de verkiezingen heeft iedereen de mond vol van natuur en groen, maar het ‘stenen tijdperk’ zet door. Natuur & Milieu onderzocht 1937 buurten in de 32 grootste gemeenten van Nederland op basis van luchtfoto’s en de Basisregistratie Grootschalige Topografie; Westland scoort opnieuw slecht. De milieuorganisatie hanteerde twee criteria: er moet minstens 75 m2 groen per woning zijn - dat is het streefminimum dat in 2004 in de Nota Ruimte is vastgelegd. Ook moet er bij elke wijk minimaal één aaneengesloten groengebied van één hectare zijn; dit adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Echter is al decennia geleden in de VN ook door Nederland ondertekend dat per inwoner er minimaal 48 m2 openbaar groen in de bebouwde kom moet zijn, dat komt neer op ca. 120 m2 per woning; we negeren dat verdrag!

Onze welvaartsgroei
De materiële verbetering van de bevolking, vooral van de bovenlagen, is afgelopen eeuw sterk verbeterd, in Westland regent het miljonairs. Dit is gepaard gegaan met verarming, ongelijkheid en vernietiging van ons landschap en de natuur. De bevrediging van onze materiele wensen heeft het gewonnen van ‘in harmonie samenleven met de natuur’. De slogan uit de vorige eeuw ‘Natuurbehoud is Zelfbehoud’ is niet geland. In 1905 werd Natuurmonumenten opgericht en er ontstonden veel natuurorganisaties. Rond 1960 werd het milieubesef groter, maar ook onze bezitsdrang. In 2022 zien we dat het afbraakproces, ondanks alle inzet en goede bedoelingen van vele mensen en organisaties, niet is gestopt. De verstening is ernstig en hele woonwijken lijden onder te weinig bomen en ander groen. Terwijl de klimaatverandering voortsnelt, de weerextremen toenemen en de biodiversiteit instort, kijken we andere kant op, we spelen blindemannetje. (De 10 % van de top10 rijkste mensen mondiaal zijn verantwoordelijk voor 70% van de uitstoot. 1% daarvan voor 50 % iets om over na te denken en je foodprint te verkleinen.)

Ecosystemen zijn aangetast, houtwallen, hagen, wilde ruigtes, het is er vrijwel niet meer, terwijl dit juist zo belangrijk is voor natuurherstel. Vooral in Westland, dat is volgebouwd, zijn de groensnippers niet in staat om verbinding te krijgen met elkaar. Al juichen politici en wethouders bij elk stukje kort gemaaid gazon en nieuw geplant miniboompje; intussen worden sportvelden volledig met kunstgras bedekt en gaat verstening verder. Peilverlaging, grondwaterproblemen, bodemdaling, erosie, verdroging of wateroverlast en in Westland ook het vele gif in de bodem en het water, maken het er niet beter op. In 1972 kwam het schokkende rapport van de Club van Rome uit en in 1974 kwam de waarschuwing dat de grenzen waren bereikt. Een pandemie als Corona is het gevolg van hoe slecht de mens met de natuur omgaat. In 1970 zag men al de noodzaak van minder overproductie in de landbouw en veeteelt, de stikstofproblematiek was toen al een groot probleem, later kwam er nog zure regen bij. En nog altijd lozen we miljoenen tonnen gif en zware metalen. 400.000 ton bestrijdingsmiddelen (pesticiden) worden jaarlijks over de aarde uitgestrooid; vooral op ons voedsel.

We plegen ecocide
Je mag stellen dat ook Westland afgelopen eeuwen ecocide heeft gepleegd en dat de laatste decennia de verslechtering doorzet. De gemeente hanteert, als het hen niet lukt plannen door te drukken, het ultieme argument ‘er is een groot maatschappelijk belang mee gediend’ en ‘alternatieven zijn er niet’. Een recente slimmigheid is te stellen dat een ingreep in natuur mag als het de natuur ‘meerwaarde biedt’. Ook het fabeltje ‘hier natuur kappen en elders vervangende natuur maken’, levert voor de natuur en voor mensen, alleen maar verlies op.

Is er nog hoop?
In 2027 moet het Natuurnetwerk zijn voltooid, maar in Westland is dit minimaal en van lage kwaliteit en of zelfs dat wordt gehaald is een vraagteken. Met de Omgevingsvisie wordt bescherming nog minder. In Westland zijn we te gierig om te vergroenen, natuur te beschermen en kinderen een kansrijke gezonde toekomst te bieden. Er moeten eindelijk eens grenzen worden gesteld, tot hier en niet verder; helaas is het nooit genoeg. Westland is vol en gaat nu de hoogte in, er moet geld worden verdiend! Moet Westland 150.000 of in de toekomst zelfs 200.000 inwoners hebben, welk nut dient dat? Projectontwikkelaars, gemeenten en belangenverstrengelaars lijken nog maar één doel te hebben, zoveel mogelijk bouwen en geld verdienen. Natuurorganisaties zouden zo actief moeten worden als het volk was ten tijde van het Staelduinsebos. De regie van het Rijk op de planologie en inrichting van de openbare ruimte en op natuurbescherming moet terugkomen en een visie op een leefbare klimaatbestendige toekomst waarin economie en ecologie in evenwicht zijn. We zullen het samen moeten doen, dan is er nog hoop. Dan rest de vraag, op wie moet je stemmen om nog een toekomst te hebben; de programma’s lezen en vragen stellen, doen we dat?

Aad van Uffelen is groenauteur en lid en woordvoerder voor Natuurlijk Westland en het Platform Groen Westland

Bronnen

Rapport-Verstening-Openbare-Ruimte.pdf (natuurenmilieu.nl)

https://www.nu.nl/klimaat/6186661/gevolgen-klimaatverandering-worden-groter-en- aanpassen-wordt-steeds-moeilijker.html

https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_FullReport.pdf

Reacties (27 reacties geplaatst)

Lobyisten, infiltrerende ambtenaren , lokale politici en mollen in de discussie over groen. We zijn kansloos mensen
Blijkbaar ben ik niet de enige die zich ergert aan de verminking van de Bereklauw.
O, heeft uw buurman ook zo'n hekel aan bomen?
Westland zal één groot bedrijventerrein zijn. Met in het midden een parkeerplaats voor SUV's en pickup trucks. Met zo hier en daar een mega-vila.
Beste heer Wamelink,
Wie is er hier zielig? Ik niet hoor. Die Jaco heeft het zélf over Woudseweg in 's-Gravenzande waar die 45 bomen gekapt zijn. Die bomen stonden toch écht aan de Woutersweg in 's-Gravenzande, gemeente Westland.
Wat u bedoelt, zijn de bomen die gerooid zijn tbv rotonde Woudseweg. Maar dat is daar geen gemeente Westland maar Schipluiden, gemeente Midden-Delfland. Deze N223 is in onderhoud en beheer van Provincie Zuid-Holland.
Ik stemde altijd LPF maar dat doe ik niet meer. Als het aan hun ligt wordt het Westland helemaal vol gebouwd net als een paar andere partijen. Dus ik stem niet meer want ze liegen allemaal en komen niks na.
Mooie woorden.
Tijd voor mooie daden.
Stop met houten keetjes in de tuin om de bossen van de aarde te beschermen. Zo ook het eten van palmvet.
Koop minder en biologisch, dichtbij huis uw eten drinken kleding etc.
Pak de gewone fiets, stook een graatje lager, strooi geen gif en kunstmest, maak een groene tuin.
Kortom leef vanuit liefde voor mens en natuur en laat dit niet verworden door cijfertjes en de harde munten.
Niet geld en goed geeft waarde aan het leven. Het kleine met aandacht is vele malen groter en geeft.een langdurig welzijn ten goede van iedereen in plaats van ten koste.
Doet u mee? Zo zetten we de vervuilers, vernietigers buiten spel!
Zodat hij beter uitzicht heeft op dat sterk vervuilde slootje zeker?
Mijn buurman verwijdert zomaar een paar grote bomen. Zonder kapvergunning.
Moet kunnen volgens CDA, VVD en LPF.
Die JJ reist kennelijk nooit richting Delft.
Typisch zielig geval. Voor bezoekende kennissen van buiten de randstad schaam ik me rot voor deze omgeving.
Jaco,
Die 45 bomen stonden niet aan de Woudseweg maar aan Woutersweg in 's-Gravenzande.
Verder bevat je reactie veel ouwe koeien uit de sloot en reeds vaak opgevoerde stokpaardjes.
Sowieso gaat mijn stem niet naar de Vvd. Als het aan hun ligt wordt de kust net zo volgebouwd als in de hoek. Weg rust.
Aad je hebt gelijk maar overal in Nederland moet natuur wijken voor wegen en woningbouw. Dit kan alleen gestopt worden als er niemand meer binnen gelateñ wordt. Grenzen dicht en stop met VVD en D66 stemmen maar dat schijnt niet begrepen te worden.
Het Westland de slechtste gemeente om in geboren te worden.
Het groen is zeker door dit huidige College bijna geheel om zeep geholpen. Nu telt alleen de huizenbouw, en dan zeker niet voor onze eigen mensen. Voorheen mocht er niet gebouwd worden op agrarische grond, en niet in de duinen. Zie het resultaat! Alle vrijkomende agrarische grond krijgt plots toestemming om er weer een nieuwe wijk met dure huizen te gaan bouwen. Hoeveel zou de gemeente binnengehaald hebben aan verkoop van deze grond, en de Onroerend Zaakbelasting van AL deze dure huizen en villa's? En sinds kort behoort de Gemeente Westland tot een van de slechtst financiel presterende gemeente van Nederland. En ook met te weinig groen. Nog niet zo heel lang geleden was 's-Gravenzande de groenste gemeente van Nederland, na de samenvoeging tot Het Westland ging het hard achteruit, en daarna volgden de andere gemeentes. Treurig!
Hier hebben ze blijkbaar geen last van de stikstofcrisis.. Trouwens wat te denken van de stikstof die straks vrijkomt als heel de Oekraine weer moet worden opgebouwd, na de oorlog? Of mogen ze dan ook niet meer bouwen? Want we leven hier niet in een koker, de stikstof die daar de lucht in gaat, komt ook hierheen. Zou meneer Jetten dat wél begrijpen? Of moet iemand dat hem én de verantwoordelijk wethouder van onze gemeente nog even uitleggen???
Goed betoog maar ik zie het somber in. Er zal alleen maar meer steen komen op onze laatste stukjes groen.

Op wie zou ik moeten stemmen??? In ieder geval steeds ik niet op de partijen die nu in de regering zitten, wat een zooitje is dat.
Houtsipper handelaren uit Boskoop hebben onlangs een spoor van vernietigen door Opstal 3 getrokken. Was niet nodig voor bebouwing.
Zojuist de mooie groene muur van de Bereklauw in Naaldwijk geminimaliseerd. Geen mooie bloesems dit voorjaar. En geen CO 2 geabsorbeerd.
Met interesse je verhaal gelezen ,…Aad
Als de Gemeente nog even zo door gaat , met al de bomen kappen (,zonder de beloofde herplant )…de kaalslag aan de bermen ,…de huizenbouw vermeerderen ….en de glas tuinbouw verminderen …
Wat is het wat overblijft ,…..een versteent Westland …
Hoe anders , zou het kunnen zijn …met meer bomen ,en een gezonder leef en woon klimaat ……
Misschien als er weer ,n “ nieuwe wind” gaat waaien door de politiek , na de verkiezingen ..
Wees wijs…en kies Verstandig …
Natuur liefhebster !
Binnenkort de krant maar eens gaan bellen, nav bovenstaande heb ik nog aardig wat beeldmateriaal verzameld. Als je ziet wat er in wijkje is weggehaald en tot vandaag maar 2 mini boompjes zijn teruggeplaatst, dan moeten ze zich kapot schamen in het Westland. Al zo vaak aangegeven dat dit tegen alles in gaat, maar altijd dezelfde smoes " bomen zijn ziek etc. Dit is klinkklare onzin, er kan wel eens een boom ziek zijn, maar het gros is zwaar achterstallig onderhoud en gemakzucht, dus halen ze alles gewoon maar weg, en alle stronken laten ze staan!
Natuur genoeg in t Westland, t staat alleen in een glazen huisje !!!
Nergens zoveel beschermd natuur als in ons mooie Westland
Verhuizen naar de Veluwe meneer . Misschien heb je dit gemist maar Nederland schijnt vrij dichtbevolkt te zijn….
Wie moet ik stemmen ? Ik weet wel dat westland verstandig als enige partij de afgelopen jaren telkens kritische vragen heeft gesteld als het gaat om groen belijd, Zo hebben ze gevochten als leeuwen voor rust aan de kust waarover een akkoord ligt en andere partijen maar geen klap op willen geven ze hebben een bomenverordering opgesteld niemand ging mee, ze wilde dat het openbaar groenbelijd drastich op de schop ging deze week stelde ze nog kritische vragen over de kaalslag in de opstal ze vochten tegen de kaalslag van het schefferkamp ze vechten voor groenbehoed en tegen villabouw in het watergat en monster noord ze stelde een groen leefbos voor enz. Al de andere patijen zelfs D66 stemde nergens in mee
En kijk nu roepen ze allemaal het hardst
Terwijl ze er 4 jaar niks aan hebben gedaan. De laatste 2 gemeenteraadsverkiezingen kwam WV volgens landelijke natuurorganisaties steeds als groenste partij naar voren. WV krijgt in elk geval mijn stem.
Goed stuk!
Maar ook veel bewoners zelf hebben boter op hun hoofd: betegelde tuinen met kunstgras.
En dan als groen: 2 bakken met een zielig struikje.
Wat een bestuur hebben we ,het is verschrikkelijk om aan te zien hoe hier met natuur om gegaan word Alles voor de tuinbouw ,niets voor de burger Zoals vorig jaar januari ,toen er aan de Woudseweg in s'gravenzande 45 puur gezonde bomen omgekapt moesten worden Dit college van CDA, LPF ,VVD.en CU gaven hier opdracht voor
Ja omdat ze op agrarische grond stonden Gewoon misdadig Ik noem het boom terrorisme Dat zijn de partijen ,die onze gemeente besturen Dan die onzinnige handhaving Heel de wereld staat in brand ,een pandemie van 2 jaar Maar van de gemeente mogen er op open percelen geen dieren lopen ,zoals schapen ,geiten ,alpaca ,nee zelfs vijvers moeten gedempt worden Omdat ze op agrarische grond lopen Nee dit college zit er niet voor de burger Zit er om de burger en natuur kapot te maken Tuinbouw gaat al goed deels uit het Westland Nederland is groot genoeg om tuinbouw te bedrijven Alleen niet in het Westland ,daar geeft het alleen problemen Vervuilde sloten ,fijnstof ,energie slurpers ,arbeids migranten Ga naar Dinteloord ,plek zat Maak het Westland meer natuurlijker En een goede leef omgeving Dat is hard nodig
Hulde aan dit betoog! Maar... op wie moeten we nou stemmen voor meer natuur?
Nou u kan uw natuur wensen lekker in dromenland voort zetten...
Idd Wat u zegt de overheden misleiden ons en hebben andere belangen...
Er moet en zal gebouwd worden we verwachten nog ontelbare instromers die onderdak nodig hebben..,
A.Ruygrok, Monster

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Gelato Landano opent deuren in de Hoofdstraat van De Lier - Sterrenhemel bekijken tot zondag 14 augustus - Orgelconcert met Evan Bogard op 13 augustus - Overgangsregeling ontheemden uit Oekraïne op arbeidsmarkt verlengd - Twee optredens toneelvereniging 's-Gravenspel - Proeflessen Popkoor Prestige Plaatsnaam - De Nieuwe Rank gaat naar buiten! - Stichting Vier het Leven zoekt vrijwillige collega coördinator - Drie tips voor het kiezen van een passende zonwering - Allround Interieuradviseur - Junior Planner ( regio Westland) - Interieurbouwer / meubelmaker - Recht op gemeentelijke opvang vervalt met tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning - Medewerker Verkoop Binnen en Buitendienst - Parttime Administratief Medewerker - Sales Manager payroll (horeca) - Ukraine Accountability Conference in Den Haag - Vestigingsleider - De eerste Montessori leerling kan op ontdekking! - Magazijnmedewerker/Orderpicker - Woon-werkakkoord ondertekend tussen Maassluis en provincie - Logistiek administratief medewerker - Financieel administratief medewerker - Bedrijfsleider - Operations en Sales Coördinator - Monteurs binnen- en buitendienst - SEO voor uw bedrijf via Westlanders.nu bedrijfsgids - Word jij onze nieuwe kookwinkel collega? - Commercieel Medewerker Binnendienst of Buitendienst - Soroptimist Club Westland vertoont film Sold voor Free a Girl - Eneco sponsort webcam op Strandweer.nu - Ondernemerschap voor de toekomst - Via de Participatie Keuken van vrijwilligerswerk naar vaste baan - Wijknetwerken voor Oekraïense opvanggezinnen - Zorgverzekering ontheemden Oekraïne verandert - HT Verboom Transportsystemen voegt zich bij GreenV - Open Tuinen met Kunst en Muziek - Bedrijfsarts (m/v) - Expositie ‘Banketbakkerij Jan Boer, sinds 1915’. - Logistiek Administratief Medewerker (m/v) - Customer Service Medewerker (32 uur) - Zomerwandeling voor Villa Joep op 21 augustus - Kinderopvang- en huurtoeslag voor Oekraïense vluchtelingen - Garantiestelling gemeente Westland voor VV Maasdijk - Assistent Accountant MKB - Poëziefestival op zaterdag 27 augustus - Assistent Relatiebeheerder MKB - OM: man schuldig aan dodelijk ongeluk - F&B Manager - Nederland organiseert internationale accountability conferentie voor Oekraïne