Column; Een teken...

Hans van den Berg

's-Gravenzande 07.02.2021 - Vrijdagmiddag reed ik over de dijk, bij ons, en zag bij een overwegend grijze hemel een enorm grote vuurrode zon


boven de Waterweg  hangen, als een teken in de natuur van Gods gróótheid, maar ook als verwijzing naar de weerspreuk:  'avondrood, mooi weer in de boot.' 

Vrijdagavond zag ik bij de uitleg over het weer voor dit weekend een foto met een regenboog boven een dorp. Het bekende teken van God dat nu al bijna 6000 jaar lang aan de hemel verschijnt, waarmee Hij toezegt en belooft dat de aarde nooit meer door wáter zal vergaan!

Wat bijzonder eigenlijk dat een zo machtige God tekens gebruikt om met ons mensen te communiceren, en ons daarmee te bemoedigen, te vertroosten of ons daardoor te waarschuwen!

Prachtige regenboog over het Westland

Je kunt er de Bijbel op naslaan, door heel het Boek heen kom je tekens tegen van Zijn liefde, zorg en almacht. Het begint al met Kaïn; wanneer hij zijn broer Abel vermoord heeft is hij bang dat men hem wat zal aandoen! Maar de Heere stelde hem veilig met een teken; wat het merkteken was dat God op Kaïn plaatste? De Bijbel vertelt het niet. De betekenis van het teken, dat Kaïn niet mocht worden gedood, was belangrijker dan de aard van het teken. 

Dat heilzame Boek, door Joden geschreven, verhaalt van een wonderbare God Die Zijn weg gaat met een groot volk; Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: " U hebt alles gezien wat de HEERE in het land Egypte voor uw ogen gedaan heeft, met de farao, met al zijn dienaren en met heel zijn land: de grote beproevingen die uw ogen gezien hebben, die grote tekenen en wonderen.

Ik heb u veertig jaar door de woestijn laten gaan; uw kleren zijn bij u niet versleten, en uw schoenen zijn niet versleten aan uw voeten; brood hebt u niet gegeten, en wijn en sterke drank hebt u niet gedronken, opdat u zou weten dat Ik de HEERE, uw God, ben." [Deut.29]

Tekens van trouw en zorg in een schier eindeloze woestijn, elke dag weer! Als een voorafschaduwing van het Brood dat eens uit de hemel zou neerdalen, in de gestalte van Jezus,  was daar het manna, dat élke morgen voor dag en dauw om hun tenten lag, behalve op de Sabbat!

Eeuwen later kwam hét Manna uit de hemel, en Jezus zei het ook: " Ik ben het brood des levens. Uw vaderen die het manna gegeten hebben in de woestijn, zijn niettemin gestorven; maar dit brood daalt uit de hemel neer opdat wie ervan eet niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet zal hij leven in eeuwigheid." [Joh. 6 : 48-51]

Later, vlak voor Zijn sterven aan het kruis, richt Jezus ook een bijzonder teken op, het teken van het Bloedverbond dat Jezus sloot met Zijn volk, en dat wij kennen alles het Heilig Avondmaal; brood en wijn zijn de symbolen die verwijzen naar Jezus' lichaam en bloed dat Hij zou offeren als een zoenoffer voor de zonden van de héle wereld! "Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt." [ 1 Kor.11:24-25] En de opdracht: " Doe dat tot Mijn gedachtenis", is er nog altijd, en blijft totdat Hij komt!

Jezus zei ons ook om te letten op de tekenen die gebeuren, met name genoemd; Gods aanwijzingen in de tijd, liefdevolle waarschuwingen die ons er op attenderen dat dit tijdperk op een einde loopt.


Foto Wikipedia, schilderij van Rembrandt

Ik werd deze week bepaald bij een teken aan de wand, ook beschreven in de Bijbel. In een tijd, misschien wel net zo goddeloos als nu, was men daar een feest aan het vieren in het paleis van koning Belsazar, een drinkgelag met 1000 machthebbers met hun vrouwen, waarbij het de koning niets te dol was. Zelfs het gouden drinkgerei, dat door zijn opa Nebukadnezar uit de tempel van Israëls God was geroofd, liet hij halen, om te drinken op, en tot eer van hun eigen goden! De enig ware God werd gelasterd en onteerd, en dat blijft niet ongestraft!

Op het hoogtepunt van het feest, door geschiedschrijvers gedateerd op 12 oktober 539 v. Chr., verscheen er een hand aan de muur die onbegrijpelijke woorden schreef;  " Toen veranderde de gelaatskleur van de koning, zijn gedachten verschrikten hem, zijn heupgewrichten verslapten en zijn knieën knikten." [Dan.5:6] De hand schreef: Mene, mene, tekel, uparsin. Daniel, de profeet die erbij werd geroepen verklaarde de tekst aan de bange koning, en die was duidelijk: geteld, geteld, gewogen en te licht bevonden. Nog diezelfde nacht werd Belsazar vermoord en het volk werd onderworpen aan de Meden en Perzen!

God geeft tekens van hoop en heil, maar ook waarschuwingstekens, in feite voor ons bestwil! In onze dagen zien we ook hoe Gods naam gelasterd en bespot wordt, Zijn normen en waarden met voeten getreden.

De wetten die aangenomen zijn, en die men nog wil gaan aannemen, maar die dwars tegen Zijn wil ingaan, ze tergen de God van hemel en aarde! Hoe dichtbij is het gekomen, het tafereel in de feestzaal? Is het wereldwijde coronavirus het teken aan de wand?

Gebruikt God dit duivelse gebeuren als een [laatste] waarschuwing om ons wakker te schudden? Je kunt het allemaal naast je neerleggen, maar dát gaat God aan z'n hart; Hij wil niet dat iemand verloren gaat, want Hij is de Liefde Zélf!

Maar dat is Hij niet alléén! Hij is ook een verterend vuur, zegt Zijn eigen Boek![Heb. 12:29] Lees hoe Hij handelde met Sodom en Gomorra, hoe Hij wilde handelen met Ninevé, maar het niet deed, omdat ze zich bekeerden! [Jona]

Wanneer je deze dingen beseft, huiver je ook voor onze wereld met haar cultuur. Onze wereld is in veel opzichten aan de wereld van Sodom en Gomorra gelijk geworden.

Daarom, laat heel dit gebeuren een teken zijn,  een wake-up call : GOD LAAT NIET MET ZICH SPOTTEN! Luister mensen, ministers, volksvertegenwoordiging, machthebbers en anderen!

Natuurlijk, God is LIEFDE, kijk maar, lees maar wat Hij deed, en doet; Hij roept nog steeds, Hij geeft nog steeds tekens, want Hij wil ook JOU niet missen, straks als die grote eeuwigdurende party begint!

God belooft een stralende toekomst. Op weg naar die geweldige finish wil Hij met je gaan, zodat je veilig aankomt! Ga je mee?

Leg je hand maar in Mijn hand,
ook in het onbekende land,
zal Ik je veilig leiden.

Ik ken de weg die jij mag gaan,
waar je ook gaat,
Ik ga vooraan,
en Ik zal voor je strijden.

Ex.14:14, Deut.30:8, Ps.139:1

H. van den Berg
Tel. 06-15062838
E-mail:berg.services@telfort.nl

 

 

Reacties (15 reacties geplaatst)

H. van den Berg zal het allemaal heel goed bedoelen hoor, daar twijfel ik geen moment aan.
Maar hij vertegenwoordigt met zijn columns wel het uiterste spectrum van het streng-christelijk orthodox gedachte goed..
Als ik nu deze column lees dan brengt mij dat gelijk naar mijn jeugd met het benauwde geloofsleven wat centraal stond en waar we als kinderen geen keuze in hadden..

Mijn ouders waren lid van de Gereformeerde Bond, waarin *dogmatiek het fundament vormde van ons geloven..
Ik herken de kenmerken ervan in de columns van dhr. Van den Berg..
*Het Oordeel, de nietigheid en zondigheid van de mens, de tekenen van de tijd, het bijbelgeloof van kaft tot kaft, de uitsluiting van andersdenkenden en anders-geaarden, de dramatiek van de preek…Kortom de totale onderwerping aan het geloof..

Daar heb ik me van bevrijd, maar heb het geloof niet verloren. Ik denk, dat je ook tolerant en open kunt zijn en je liefde kunt delen zonder alle zware dogmatiek te omarmen..

Als Westlanders.nu toch een podium wil bieden voor het religieuse, nodig dan –afwisselend- een vrouwelijke en mannelijke spreker (protestant, katholiek, vrijzinng) uit om een column te vullen..
Maar dan ook gericht op ’n overwegend ongelovig lezerspublek, die hier niet in is opgevoed.

En met een meer open, tolerant en liefdevol geluid. A.u.b. geen mogelijkheid geven om te reageren op de column. Dit wordt altijd misbruikt door anonieme mensen, die geen respect voor de ander kunnen tonen. Het is niet anders..

Het streng-christelijk gedachtegoed van H. van den Berg zal alleen de mensen aanspreken, die zich hierin wél kunnen herkennen..
Dat is echter een heel kleine selecte groep, die hierin is grootgebracht en zich er wél veilig bij voelt.
Hr. Van den Berg heeft hier jaren zijn columns gebracht en heeft zijn best gedaan.
Het wordt echt nu tijd voor ’n ander geluid..

Denk hier eens over na redactie..

Iedereen mag geloven wat hij wil. Er zijn zo waanzinnig veel verschillende geloven, letterlijk 1000-en, en veelal met verschillende uitgangspunten. Dat zet te denken, maar goed, voor ieder wat wils zullen we maar zeggen. Maar ik hoef dat soort geloofs praatjes niet hier te lezen eigenlijk. Tenzij het ook wat van de andere geloven belicht, dat lijkt mij dan wel weer sympathiek. Bijv. Hindoeïsme, Islam, Boeddhisme, Jodendom.

mooi dat jullie je allemaal zo druk maakt om iets waar je niet in gelooft zet me toch aan het denken zonder God zou er geen wereld zijn leef je eigen leven ooit moet je daar verantwoording voor afleggen dus ga zo door

H. van den Berg zei:

Daarom, laat heel dit gebeuren een teken zijn, een wake-up call : GOD LAAT NIET MET ZICH SPOTTEN! Luister mensen, ministers, volksvertegenwoordiging, machthebbers en anderen!

Stephen Litt, bestuurslid van Jehovah's Getuige zit in ieder geval op dezelfde lijn en denktrant..

https://www.youtube.com/watch?v=Mrges_TxOzQ

We gaan steeds meer naar een goddeloze tijd toe omdat mensen meer en meer weldenkend worden. Men kan gelukkig eindelijk zelf realistisch denken en gezond verstand gebruiken en zich realiseren dat de tijd van geloven in sprookjes ver achter ons ligt. Zelf keuzes maken, het is toch fantastisch!

H. van den Berg haalt woorden uit de Bijbel aan:

Hij is ook een verterend vuur, zegt Zijn eigen Boek! Lees hoe Hij handelde met Sodom en Gomorra, hoe Hij wilde handelen met Ninevé, maar het niet deed, omdat ze zich bekeerden! [Jona]

Angst aanjagen (een verterend vuur) om mensen te bekeren; is dit nu wijsheid óf fundamentalisme.

Een dergelijke houding hebben ook de jihad strijders, zoals ze met andersdenkenden omgaan. Als je niet de "ware religie" belijdt, dan mag je leven ontnomen worden.
Kan je dit wel onvoorwaardelijke liefde noemen?

Wat doet zo'n bericht, column, op deze site??

Zucht!

Als dit een straf is
Dan weet u niet wat het leven in houd
Jehova roepen
Dat ook
Gelukkig dat ik beter weet
En velen met mij
Dat corona geen straf is

Wat is dit nu voor een bericht? Als dit door de nieuwsredactie als nieuws word gebracht, sla je heel erg de plank mis. Dit is iets wat hier totaal niet tussen hoort.
Avondrood is water in de sloot en regenbogen zijn er ook al veel langer.

De aarde bestaat al miljoenen jaren maar de regenboog pas 6000 jaar. Wordt soms een beetje moe van mensen die een sprookjesboek geloven ipv. de realiteit

Wat is dit nu op een nieuws site de collecte zak kan rond

Ik ben blij met het geen wat vd Berg schrijft ...Het Zijn Woorden die er toe doen... helaas zijn er maar weinig Mensen die gehoor geven aan de liefde volle oproep van JC..; dat die in Hem gelooft het Eeuwige leven heeft..,
We hechten echter wel waarde aan het zoete misleidende gebabbel van bijv. een Rutte en/of andere dwaallichten...
Is nooit anders geweest.., al in het Paradijs lieten we ons al maar wat graag misleiden..
Met de gevolgen van dien.., dat we tot sterfelijke wezens zijn verworden..,
A.Ruygrok, Monster.

Prachtig mooi is het

Dit is toch een nieuwssite? Geen forum voor sprookjesvertellers. Ik noem Hans van de Berg een realiteitswappie.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Sterrenhemel bekijken tot zaterdag 9 juli - Jubileum van Vinnies Gittar School wordt muzikaal gevierd - Soroptimist Club Westland vertoont film Sold voor Free a Girl - Poldertocht met polsstok - Bijeenkomst ‘De impact van borstkanker op je gezin’ - Ondernemerschap voor de toekomst - Via de Participatie Keuken van vrijwilligerswerk naar vaste baan - Wijknetwerken voor Oekraïense opvanggezinnen - Zorgverzekering ontheemden Oekraïne verandert - Imkerijdag en vlinders op 9 en 12 juli - Tentoonstelling Vrienden van het Staelduinse Bos 50 jaar - HT Verboom Transportsystemen voegt zich bij GreenV - Interieurbouwer / meubelmaker - Open Tuinen met Kunst en Muziek - Poeldijk zingt geliefde liederen van Johannes de Heer - Workshop strandvondsten Zandmotor op 20 juli - Topspreker bij Woondromen in Wateringen - Bedrijfsarts (m/v) - Expositie ‘Banketbakkerij Jan Boer, sinds 1915’. - Logistiek Administratief Medewerker (m/v) - Customer Service Medewerker (32 uur) - Zomerwandeling voor Villa Joep op 21 augustus - Kinderopvang- en huurtoeslag voor Oekraïense vluchtelingen - Garantiestelling gemeente Westland voor VV Maasdijk - Assistent Accountant MKB - Poëziefestival op zaterdag 27 augustus - Assistent Relatiebeheerder MKB - OM: man schuldig aan dodelijk ongeluk - F&B Manager - Workshop Botanisch tekenen vrijdag 15 juli op Sonnehoeck - Nederland organiseert internationale accountability conferentie voor Oekraïne - 60.000 Oekraïners ingeschreven in Nederland - Junior Backoffice Medewerker - C/CE Chauffeur - Inschrijving 12e Lions Zuidplas rally geopend - Oekraïense vluchtelingen aangehouden voor mensenhandel en oplichting - Magazijn medewerker - Pilot met bewijzen van verblijfsrecht voor Oekraïense vluchtelingen - Machine Operator - Expediteur import en export - Weer Europees sanctiepakket tegen Rusland - Westlandse fondsen investeren in muziekeducatie - Vrij reizen voor Oekraïense vluchtelingen gestopt - Gratis apps Westlanders.nu woensdag op zwart - Midden Delfland en huisvesting Oekraïense vluchtelingen - Situatie in Oekraïne nog te gevaarlijk - Twintig aanhoudingen tijdens opening strandseizoen - € 1 miljoen steun voor Oekraïense kunstenaars - Venéco zet volgende stip op de horizon