Column; Horen of Luisteren?

Hans van den Berg

\'s-Gravenzande 24.11.2019 - Ook al doe je het met dezelfde oren, er is een duidelijk verschil tussen deze twee werkwoorden.


Het horen heeft te maken met de geluiden die we met het oor opvangen, we nemen geluiden waar. Luisteren is het verwerken van wat we horen, het tot ons door laten dringen, er iets mee gaan doen. Horen is een makkelijk werk, maar luisteren kan soms zwaar werk zijn! Luisteren kan trouwens op twee manieren: met je gewone oren, maar ook met je geestelijke! Je kunt bijvoorbeeld naar je lichaam luisteren en eindelijk eens naar de dokter gaan, of minderen met eten of roken. Maar je kunt ook naar goede raad gaan luisteren, die je toegestuurd krijgt via een brief of mailbericht! Daarom geloof ik dat een doof iemand niet kan horen maar wél kan luisteren. Ben je het tot zover met mij eens?

Luisteren is een opgave die lang niet iedereen beheerst; een luisterend oor hebben voor iemand, aandacht hebben voor een mens die jou iets heeft te vertellen, die zijn verhaal aan je kwijt wil, dat is kostbaar voor beiden! Je merkt al gauw of iemand echt aandacht heeft voor wat je vertelt, of dat hij je alleen maar hoort. In hoeverre is iemand werkelijk in je geïnteresseerd? Dat merk je al heel gauw. Aandacht hebben is dus één facet van dat woord; een ander is niet minder belangrijk, namelijk het vervolg op het horen. Je hoort iets, je gaat er naar luisteren, en dan ga je er naar handelen, aan gehoorzamen!

Luister naar wat ik zeg’, roepen we onze kinderen toe, en we bedoelen dan: ‘hoor, en gehoorzaam.’ Dat heeft met gezag te maken en dan heb ik nog heel wat te schrijven, want daar is zoveel mis mee in deze wereld, in het groot en in het klein.

\"Dierenzegening

\"Wie niet horen wil moet maar voelen’, riep mijn moeder als ik een draai om m’n oren kreeg, nadat ze bij herhaling had gezegd dat ik iets wél of niet moest doen. Dat had duidelijk met luisteren en gehoorzamen te maken, het was een gedeelte van de opvoeding om een jong mens op een verantwoorde manier aan het leven te gaan laten deelnemen, een leven met normen en waarden, met gezag en orde! In deze tijd kun je ‘gestraft’ worden als je zo’n oorvijg uitdeelt aan je kind! Al die dingen ‘die ons in de weg stonden’, hebben we aan de kant geschoven, verwijderd uit onze wetgeving, die door onze voorouders, als christelijke natie, gebaseerd was op Gods normen en waarden, Zijn principes van gezag en orde! En bij Hem is dat alles onveranderd van kracht, en Jezus raadt nog steeds aan, wat Hij ook al deed toen Hij in Israël rond ging: “Wie oren heeft, die hore.”[Mat. 11:15]

Maar velen van ons luisteren al lang niet meer, en gaan hun eigen weg. Zoals ook Israël en voor koos om haar eigen weg te gaan, ondanks alle zegeningen en wonderen en weldaden, die God, hun God, gaf en deed. Jesaja profeteerde al dat zijn volk ziende niet zou zien en horende niet zou horen.[Jes.6:9-10] En wat is er van dat volk geworden? Het lijdt nog steeds onder het oordeel dat over hen gekomen is, vanwege het niet luisteren en niet leven naar Gods verordeningen! Straks zal het voorbij zijn en zal God zijn genade betonen aan Zijn volk, Zijn oogappel, dát heeft Hij beloofd! Maar wat zijn ze ontzettend veel zegeningen misgelopen, die hen waren beloofd! [Deut. 28: 1-14]

En wij, jij en ik, Nederland, Europa, is het met ons beter gesteld? Iemand merkte eens op dat het hem leek dat God vroeger strenger was dan tegenwoordig.

Zou dat zo kunnen zijn? Vergis je niet; je kunt je verbazen en Hem danken voor zoveel genade, en dat Hij nog zóveel geduld heeft met ons land en volk, en nog zó zegent! Maar vergis je niet! Gods uitverkoren volk meende ook dat ‘het wel los zou lopen’ en ze dachten bij zichzelf: “De Here doet geen goed en Hij doet geen kwaad. \"[Sef. 1:12] Maak geen inschattingsfout, “Hij is de Onveranderlijke Israëls” [1 Sam. 15:29] “ bij Wie geen verandering is of zweem [een vleugje] van ommekeer.” [Jac.1:17]

God haatte en haat de zonde van de mensen onverminderd en onveranderlijk, en Hij waarschuwt in Zijn grote liefde nog steeds dat wij daar geen loopje mee moeten nemen. Mocht je iemand zijn die ook meent dat Hij ‘geen goed en geen kwaad doet’, en dat je dus geen rekening met Hem hoeft te houden, wéét dan, en luister alsjeblieft, “dat noch je zilver, noch je goud, je zal kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren.”[Sef. 1:17] En die dag komt, en is dichterbij dan je denkt! Bovendien, het kan vandaag al het einde van jouw leven zijn, en dan is Gods genadetijd voorgoed voorbij, voor joU!

Het is tijd om te gaan horen en te gaan luisteren naar Gods woord, en dát te gaan doen! De Bijbel vermeldt tal van voorbeelden hoe het wél moet, en hoe niet! Saul werd koning over Israël maar na twee jaar luisterde hij al niet meer toen e.e.a. hem te lang duurde. Het gevolg? God nam het koningschap van hem af. [1 Sam. 13]

Later leefde er een Aramese generaal, Naäman heette hij. Hij was zeer gezien, maar hij was melaats! Hij hoorde van een Jodin dat in Israël genezing zou zijn middels de profeet Elisa. En zo trok hij er heen, vol verwachting. Uiteindelijk kwam hij aan de deur van de profeet, waar een bode hem zei dat hij zich zeven keer moest onderdompelen in de Jordaan. Naäman had zich heel wat anders voorgesteld en werd erg boos! Hij keerde zijn paard en wagen en wilde doldriest terugkeren naar zijn land. Maar zijn knechten zeiden: “waarom doe je het niet, ’t is hartstikke simpel en wie weet?’ Hij luisterde en ging de Jordaan in, en jawel, na zeven keer kwam hij er uit met een huidje als van een kleine jongen! [2 Kon.5]

God belooft eeuwig leven aan iedereen die zijn Zoon Jezus aanneemt als Redder en Verlosser. De apostel Paulus schrijft aan de Romeinen van die tijd, en vandaag aan jou en mij: \" het geloof is uit het horen.\" [Rom.10:17] En als je het dan gaat dóén, dan stem je af op wat Paulus ook schreef:

\"Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden\". [Rom. 10:10]

Hoor, luister, geloof,  en ga het dóén!  Spréék het uit dat Jezus Heer is, en dat Hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde! [Mat.28:18] en gelóóf met heel je hart dat Hij is opgestaan uit de dood![Joh.20]

Want dát is de W A A R H E I D ! !

H. van den Berg, tel.06-15062838

E-mail: [email protected]

Reacties (3 reacties geplaatst)

Ja, inderdaad, ik had het in het verleden zo menigmaal tegen mijn medemensen gezegd: Je hoort het wel, maar je luistert niet; het geklank der woorden komt wel tot in je oren, maar daalt niet in het hart. Het bewijs is, omdat er geen vruchtgevolgen zijn. Zoals er staat geschreven: Niet die daar zegt: Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk van God, maar die daar doet de wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Praters zijn er genoeg, maar echte luisteraars en beoefenaars zo bitter weinig!
Zo enig lid verbroken zij,
de meester moet er haastig bij,
opdat het wijselijk wordt genezen. Maar dat de reukeloze ziel
in spies en zwaard van zonde viel, daar schijnt geen zwarigheid te wezen! Zoekt den Heere terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is, enz. Jes.55. Amen.

H.vd.Berg..., dank voor uw publieke schrijverij.. met de vele goede.., waarschuwende.., en vermanende woorden en onderwerpen...,
A.Ruygrok, Monster.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.