Column; Wát een Koning!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 02.05.2021 - Ja, ik wil het niet al teveel over ónze koning hebben. Die heeft al zo in de belangstelling gestaan tijdens zijn verjaardag, en daarvoor, en daarna! 


Ondanks alle beperkingen en zonder al zijn supporters langs de straten werd het toch nog een aardige dag voor het koninklijke gezin. Zijn onderdanen moesten zich tevreden stellen met de reportage die uitgezonden werd op tv; maar er was ook een Oranjezon én een vrije dag! Het werd een dag om nooit te vergeten, zoals de majesteit zei, in zijn toespraak, maar ook een om nooit meer over te doen! Begrijpelijk, het haalde niet bij wat we gewend zijn geworden, na de oorlog 40'45.

De afgelopen jaren was het steeds weer een prachtige gebeurtenis, een demonstratie van vrijheid en veiligheid dat bijna alle Oranjes zich zomaar door de straten van een stad konden bewegen en onder het volk verblijven, in een goede harmonie. De jaren daarvoor het onvergetelijke bordes bij het paleis Soestdijk, met allerlei bezoekers uit het hele land, met allerhande cadeaus en een zee van bloemen die op de trappen van het bordes werden gedrapeerd! En de onvergetelijke rododendrons van Wim Sonneveld, waar volgens hem, in zijn conference, van alles achter verdween.


Foto KoninklijkHuis.nl

Kortom, ik heb er heel wat gezien; prachtige momenten van eerbetoon aan de vorstin en haar gezin, gelardeerd met prachtige aubades uit de verschillende provincies! Het was eigenlijk altijd één groot familiefeest van landgenoten die samenkwamen rondom het koninklijk huis. Er was weinig tot geen kritiek op de majesteit en haar gezin; de band was hecht en kon wel een stootje verdragen!

Dat is nu wel even anders; men leeft in een glazen huis, en bij elke vermeende misstap barst de kritiek los! Denk nog maar even terug aan het reisje in coronatijd naar hun huis in het buitenland!

Beetje dom! Maar bij zoiets vliegen de beschuldigingen ze om de oren, en wordt men tot op het bot veroordeeld, zonder meer! Trouwens, de commentaren en kritieken die geuit worden na een koningsdag als deze week, als het prachtige gezin zich aan het volk heeft gepresenteerd, zijn soms zodanig  dat ik me schaam voor een deel van mijn landgenoten. De royale beloning van ons vorstenhuis is voor velen een voortdurende ergernis, zeker nu ook straks de oudste prinses haar bijdrage gaat krijgen!

Hoe ze daarnaast als 17-jarige door volwassen mensen bekritiseerd wordt om haar uiterlijk, vind ik grof schandalig en ik geneer me voor het moment dat zij, en haar ouders, zoiets onder ogen krijgen!

Alleen daarom al, om al die negatieve commentaren over je heen te krijgen, is een royale vergoeding al op zijn plaats! En de grootte er van? Het is alles bij wet geregeld, zoals het hoort in een democratisch land! En gelezen de kritiek van alle republikeinen, die er ook in ons land te vinden zijn, zal er de komende tijd zeker de nodige reuring ontstaan over dit onderwerp, onder onze volksvertegenwoordiging!

Laten we bedenken dat het mensen zijn, precies zoals wij, en dat ze, net zoals wij, die ándere Koning nódig hebben: Koning Jezus! Dáár wil ik nog wat over schrijven, want dát is mijn Koning!

Basisscholen en kinderopvang niet eerder open

 

Even terzijde; deze week volgde ik het Kamerdebat waar een unieke gebeurtenis plaatsvond: de notulen van de ministerraad, die o.a. handelde over de toeslagaffaire, kwam op tafel, en in de openbaarheid! Het demissionaire kabinet zette deze zeer ongewone stap naar aanleiding van de ophef over een reconstructie waar RTL Nieuws vorige week woensdag mee kwam. In feite een vervolg op het vorige debat, dat handelde over o.a. de aantekeningen onder de arm van een van de verkenners. Een machtsstrijd werd het die avond, en nu was het eigenlijk het vervolg! "Een machtsstrijd waarbij álles moet wijken, en er niets meer écht belangrijk is, behalve die mácht handhaven of verkrijgen! " [zie mijn column van 3 april. J.l.]

‘Macht is om te dienen, niet om te heersen’, was de overtuiging van Hannie van Leeuwen, de bekende CDA-bewindsvrouw uit vroeger jaren. Een christenvrouw uit één stuk die dát goed begrepen had van háár Koning, Jézus!

 Déze Koning, waarvan we twee weken geleden Zijn dood en opstanding herdachten, heeft het zó duidelijk gedemonstreerd, tijdens Zijn leven op aarde! Terwijl Hij álle macht had, kwam Hij om te dienen, ja, om Zijn leven voor ons te geven! De apostel Paulus heeft het prachtig omschreven: " Christus is immers toen wij nog hulpeloos waren, op het juiste ogenblik voor ons, goddeloze mensen, gestorven.  Is er iemand die voor een onschuldig mens wil sterven? Nauwelijks! Misschien gaat iemand nog zover dat hij zijn leven geeft voor een goed mens. Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.  Wij zijn dus voor God rechtvaardig geworden door het bloed van Christus. Des te meer zal Hij ervoor zorgen dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbijgaat.  Vroeger waren wij vijanden van God. Maar doordat Gods Zoon zijn leven voor ons gaf, is die vijandschap veranderd in vriendschap. En omdat Jezus leeft, zijn wij voor altijd veilig.  Maar daar houdt het niet mee op! Wij prijzen ons gelukkig over deze nieuwe relatie met God. En dan vooral door onze Here Jezus Christus, want Hij heeft ervoor gezorgd dat het nu weer goed is tussen God en ons. [Rom. 5: 6-10, HTB]

Als je dat Paulus in geloof na kunt nazeggen, dan is Jezus ook jouw Koning, en dan kun je met een gerust hart Zijn komst verwachten!

Koning Jezus, Hij was en is God, almachtig, en toch legde Hij zijn macht terzijde en gaf Zich over, notabene, aan Zijn eigen schepselen!

Ben je op de verjaardag van ónze koning geweest? Ik schat in van niet; je heb geen relatie met hem, je bent ook geen vriend van hem. Logisch, hij kent je niet eens! Mij ook niet hoor!

Maar dat is anders met mijn Koning; Hij kent je al lang, en terwijl Hij almachtig is wil Hij toch heel graag een relatie met je aan gaan, óók met jou, wie je ook bent. Hij is de Majesteit op de troon, Die alle macht heeft, in de hemel én op de aarde, en tóch zegt  Hij: " Je bent Mijn vriend als je doet wat Ik zeg." [naar Joh. 15: 14, HTB]

Nu, wat Hij zegt dat staat in de Bijbel, en dat gaat Zijn Geest je uitleggen, onderwijzen! Er gaat binnenkort weer een Alfacursus beginnen; waarom zou je die Vriendschap niet aangaan en je erin gaan verdiepen?

Vriend van dé Koning, van Koning Jézus! Dan zit je voor eeuwig  g e b e i t e l d!! Jezus, Hij wil wel, Hij kijkt er naar uit, naar jouw vriendschap! Hij had er Zijn leven voor over!

Dít is mijn Koning!

De Bijbel zegt dat mijn koning de koning van de Joden is.
Hij is de koning van Israël.
Hij is de Koning der gerechtigheid.
Hij is de koning der eeuwen.
Hij is de koning van de hemel.
Hij is de koning van glorie.
Hij is de Koning der koningen,
en Hij is de Heer der heren.
Dat is mijn koning. Ik vraag me af ...
Kent u Hem?

Mijn koning is een soevereine koning.

Geen enkele maatstaf kan zijn grenzeloze liefde definiëren.
Hij is blijvend sterk. Hij is helemaal oprecht.
Hij is eeuwig standvastig. Hij is onsterfelijk gracieus.
Hij is onpartijdig barmhartig.
Ken je hem?

Hij is het grootste fenomeen dat ooit de horizon van deze wereld heeft overschreden.
Hij is Gods Zoon. Hij is de Redder van de zondaar. Hij is het hoogtepunt van de beschaving.
Hij is ongeëvenaard. Hij is ongekend. Hij is het meest verheven idee in de literatuur.
Hij is de hoogste persoonlijkheid in de filosofie.
Hij is de fundamentele leer van ware theologie.
Hij is de enige die gekwalificeerd is om een algenoegzame Redder te zijn.
Ik vraag me af of u Hem vandaag kent.

Hij leeft mee en redt.
Hij versterkt en ondersteunt.

Hij bewaakt en Hij leidt.
Hij geneest de zieken. Hij reinigt de melaatsen.
Hij vergeeft zondaars. Hij ontslaat schuldenaren.
Hij bevrijdt de gevangenen. Hij verdedigt de zwakken.
Hij zegent de jongeren. Hij bedient de ongelukkige.
Hij kijkt naar de bejaarden.
Ik vraag me af of u Hem kent.

Hij is de sleutel tot kennis.
Hij is de bron van wijsheid.
Hij is de deur naar verlossing.
Hij is de weg naar vrede.
Hij is de weg van gerechtigheid.
Hij is de snelweg van heiligheid.
Hij is de toegangspoort tot glorie.
Ken je hem?

Welnu, zijn licht is weergaloos.
Zijn goedheid is grenzeloos.
Zijn barmhartigheid is eeuwig.
Zijn liefde verandert nooit.
Zijn woord is genoeg.
Zijn genade is voldoende.
Zijn regering is rechtvaardig,
Zijn juk is licht en Zijn last is licht.
Ik wou dat ik Hem voor je kon beschrijven.
Ja, hij is niet te beschrijven. Hij is onbegrijpelijk.
Hij is onoverwinnelijk. Hij is onweerstaanbaar.
Je kunt hem niet overleven.
En u kunt niet zonder Hem leven.
Wel, de Farizeeën konden Hem niet uitstaan, maar ze ontdekten dat ze Hem niet konden stoppen.
Pilatus kon geen enkele fout in Hem vinden.
De getuigen konden hun getuigenissen niet in overeenstemming brengen.
Herodes kon Hem niet doden.
De dood kon Hem niet aan en het graf kon Hem niet vasthouden.

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

Reacties (19 reacties geplaatst)

Jacobsz.. het is Jesaja 45:7.
Het Kwaad wat u aanhaalt, is Gods straf op de boosheid bedreven door de mensheid.
Want God is Nooit de oorzaak van het Kwaad .
A.Ruygrok, Monster.

Dan wel eerlijk zijn en het hele verhaal vertellen meneer vd Berg. Die Jezus van u is echt niet zo gezellig: Jesaja 15:7 Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en SCHEP HET KWAAD, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.

Weet je nog wat de koning heeft gezegd vorig jaar? Niet normaal maken wat niet normaal is. En wat gebeurt er? Hij zet zijn handtekening onder de spoedwet en stemt in met alle maatregelen. Die niet normaal zijn. Leve de koning, wat mij betreft weg met het koningshuis. Maar dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Dat is onmenselijk. Maar is dat hele opgeklopte zooitje daar menselijk? Nee dus.

Heel verdrietig dat ons land een zendingsland is!
Wie kent de Bijbel nog. Gods Woord!
Maar inderdaad de video clip past niet bij het evangelie.
Maar er is EEN Koning in de hemel die alles ziet, hoort en reageert.
En helaas we hebben Hem verlaten als land en volk. Hij komt met Zijn oordeel!

Mooi gesproken!
Zij die dit niets vinden, lees het dan niet!!!
Maar toch heb je het woord van de Heer gelezen, en je mag er het zijne over vinden!!
Dit is nou het mooie van het christelijke geloof!
Je strot wordt niet door gesneden na commentaar!
Wil je het lezen, lees het!
Wil je het niet lezen, lees het niet!
Eenvoudig toch!!

Piet, ik denk dat meneer vd Berg woont in een molen zelfs! En elke dag weer een klap krijgt, dit verzin je toch niet

Dit is geen westlanders nieuws, rot op

Wanneer word er gestopt om op deze site het geloof te prediken. Het is toch niet meer van deze tijd zoiets.

De videoclip staat in schril contrast met ... het suizen van een zachte stilte ... uit
1 Koningen 19
A.Ruygrok,Monster.

Nou men vd Berg, leuk zin vergelijking, maar u weet net als ik dat in de bijbel velen spreuken staan, zoals de 10 geboden. Precies als het koningshuis leven de kerkgangers ze nagenoeg niet na. Dus dit is erg schijnheilig, want wie mensen ziet in nood word verondersteld te helpen. Ze doen allemaal dr ogen dicht en je kan het gewoon bekijken. Fraai geloof.

Al jarenlang belachlijk duur lekker op zichzelf alles bekostigen op knappen van een paleisje hup 2 miljoen gaat nergens over

Betaald die Prediker jullie om z’n mening te mogen verkondigen en dat de reacties dan niet geplaatst worden?

Wanneer wordt deze prediker eens gestopt??? Deze berichten hebben niets te maken met Westlands Nieuws?

Is dit bericht nou echt nodig van Meneer van den Berg om dat hier te plaatsen. Als dit zijn overtuiging is,geen probleem. Maar omdat hier te plaatsen,ik zie daar het nut niet van, en het salaris van de leden van het koninklijk huis? Salaris hoort bij werkzaamheden welke je verricht. Misschien iets om over na te denken.

Mooi stuk.
Bij mij komt hij bijna elke dag op bezoek.
Dus ook namens hem.
Een fijne dag.

Hein v.d. Berg
heb je soms te dicht onder de molenwieken gestaan
Of kon je niet in slaap komen vannacht

Schandalig dat Koningsdag 2 miljoen euro heeft gekost. Dit had beter besteed moeten worden.

mooi geschreven blijf vooral zo doorgaan zodat iedereen deze koning aanneemt als zijn vriend

Dat verslindende geld monster gouw afschaffen

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

1 maart a.s. start inschrijving A Local Swim Westland - Bezoek het Open Huis in maart. Ontdek de wereld van ISW - ‘In The Heat Of Battle’ voor 113 Zelfmoordpreventie - Earth Hour op zaterdag 23 maart - Sterrenhemel bekijken tot zondag 3 maart - Vogelexcursies 2024 in Midden Delfland - Magic circus start in Maassluis - Logistiek magazijn medewerker - Duits bluestrio Muddy What? in de Muziekzolder - Musical Madness op 10 maart - Bijeenkomst Werk en Kanker op 7 maart - Industriedeur Monteur - Lezing over ‘De Geuzen in Vlaardingen’ - Tour de France Femmes 2024 op 12 augustus in de regio - 16 locaties tijdens Museumnacht Kids Den Haag - Presentatie deel 61 Streekmuseum Jan Anderson. - Maaimachinist - Monteur beveiligingstechniek - Duo expositie in Hofboerderij: beelden en schilderijen. - Man vermist na ongeluk Professor Gerbrandyweg - Koffieconcert met celliste Hanneke Rouw op 3 maart - Het belang van effectieve werving en selectie en de rol van account manager jobs - Expositie Johan van der Helm - Neuzelmarkt bij de Vlietwoning - 200 jaar KNRM tentoonstelling door heel het land - ‘Formidable!’ Harmonieorkest van De Phoenix geeft concert met Frans thema - Dit is hoe jouw onderneming succesvol wordt - Facilitair medewerker - Junior Project Manager - Evenementen chauffeur - Goed nieuws voor Westlandse zonnepanelen bezitters: Salderingsregeling blijft! - Allround Monteur - Medewerker riooltechniek - Installatiebedrijf Recharged over behoud salderingsregeling zonnepanelen - Wat zijn de voordelen van beleggen in een ETF ten opzichte van losse aandelen? - Eerste Kamer stemt tegen afbouwen salderingsregeling - Vrachtwagenchauffeur Horti - Kunststof bewerker - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Maasdijk? - Bandenmonteur - Helpende handen gezocht voor Dios Lentefeest - Schoonmaak - Logistiek medewerker - Paniek in de Chocoladefabriek - Logistiek Medewerker afval - Productiemedewerker Planten - Productie medewerker stekwerk - Bedrijfsleider/meewerkend voorman - Meewerkend voorman - Grasverzorger