Stand van zaken bestemmingsplannen gemeentegronden in Westland

College Westland

Stand van zaken bestemmingsplannen gemeentegronden in Westland

Westland 13.02.2016 - De fractie Westland Verstandig heeft in september 2015 collegevragen gesteld over de gang van zaken rondom bestemmingsplannen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen.

Vraag 1

Kan uw College een opsomming geven van alle deelbestemmingsplannen die thans in procedure zijn en betrekking hebben op de ONW- en Westlandse Zoom-gronden?

Antwoord 1

De volgende plannen van ONW en Westlandse Zoom zijn in voorbereiding en in procedure.

1.    ONW Dijckerwaal fase 1

2.    ONW Teylingen 6

3.    ONW Dijckerwaal fase 2 (incl. tweede ontsluiting Teylingen)

4.    OBWZ De Kreken fase 1

5.    OBWZ De Kreken fase 3

6.    OBWZ Poeldijk-Dorp

7.    OBWZ Poeldijk-Dorp fase 4 & 5a Uitwerkingsplan

8.    OBWZ De Gouw fase 1

9.    OBWZ De Gouw fase 2 + 3a

10.OBWZ Monster-Noord fase 6B

11.OBWZ Monster-Noord Molenslag Grote Buitenplanse Afwijking (bouwplanprocedure)

12.OBWZ Westmade fase 1b

Vraag 2

Kunt u per bestemmingsplan aangeven hoeveel zienswijzen aanvankelijk tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn ingediend en hoeveel beroepen uiteindelijk bij de Raad van State tegen die bestemmingsplannen zijn ingesteld? Beperkt u dit niet tot alleen de Westlandse Zoom- en ONW gronden, maar ook voor de overige bestemmingsplannen zoals bijvoorbeeld de Chrysantenstraat.

Antwoord 2

 

Bestemmingsplan

Zienswijze

Beroep

Bestemmingsplan Dijckerwaal fase 1

19 zienswijzen

3 beroep

2 verzoeken voorl. voorziening ingediend, beide afgewezen.

Uitspraak op beroep verwacht februari 2016

Bestemmingsplan Teylingen VI

2 zienswijzen

1 verzoek voorl. voorziening ingediend, afgewezen.

Uitspraak op beroep verwacht februari 2016

Uitspraak op beroep verwacht februari 2016

Bestemmingsplan Dijckerwaal fase 2 (incl.2e ontsluiting Teylingen)

Ontwerp ter inzage na 11 januari 2016

 

Bestemmingsplan De kreken fase 1

1 zienswijze

Beroepstermijn eindigt 12 februari 2016 (Waarschijnlijk geen beroep)

Bestemmingsplan De Kreken fase 3

6 zienswijzen (namens 34 omwonenden)

Beroepstermijn eindigt 12 februari 2016

Bestemmingsplan Poeldijk Dorp

Nog geen ontwerp

 

Uitwerkingsplan Poeldijkdorp fasen 4 en 5A

9 zienswijzen

 

Bestemmingsplan de Gouw fase 1

Nog geen ontwerp

 

Bestemmingsplan de Gouw fasen 2 en 3A

7 zienswijzen

 

Bp Monster Noord fase 6B

Nog geen ontwerp

 

Bouwplan (Grote Buitenplanse Afwijking) Monster Noord, Molenslag

9 zienswijzen

 

Uitwerkingsplan Madewater

1 zienswijze

Geen beroep

Uitwerkingsplan Westmade fase 1b

1 zienswijze (5 adressen)

1 beroep

Bestemmingsplan Seed Quality Center

2 zienswijzen

1 beroep

Uitspraak verwacht febr./maart 2016

Bestemmingsplan Chrysantenstraat

16 zienswijzen

2 beroep

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Honderdland fase 1

6 zienswijzen

Gaat opnieuw in ontwerp ter inzage.

 

Uitwerkingsplan Haagweg bij nr. 39

2 zienswijzen

2 beroep

2 verzoeken voorl. voorziening ingediend,

 

 Inloopmiddag Kavels & Wonen in de Duinen

Vraag 3

Kunt u ook aangeven wanneer de bestemmingsplannen klaar zijn en dus een uitspraak van de Raad van State te verwachten valt per bestemmingsplan?

Antwoord 3

Voor zover dat redelijkerwijs is in te schatten is bij de beantwoording van vraag 2 een datum van de verwachte uitspraak vermeld.

Vraag 4

Kunt u ook aangeven in hoeverre het lopen van procedures op dit moment, de door uw College gegeven planning van de aantallen te bouwen woningen in gevaar brengt?

Antwoord 4

De bestemmingsplannen die op dit moment bij de ABRvS in behandeling zijn leveren geen vertraging op in de planningen van de aantallen te bouwen woningen. 

Vraag 5

Kan uw College opgave doen van de ONW-gronden en Westlandse Zoomgronden waar geen bestemmingsplanwijziging nodig is om nu al te kunnen gaan bouwen?

Antwoord 5

ONW: In het bestemmingsplan Het Nieuwe Water wordt de mogelijkheid geboden via uitwerkingsplannen tot planologische uitwerking te komen. De uitwerkingsregels passen naar verwachting niet op alle uitgangspunten in het nieuwe masterplan (Waelpark). Daarom zal voor de uitwerking van de deelplannen in Waelpark veelal gekozen worden voor nieuwe bestemmingsplannen.

OBWZ: de vigerende bestemmingsplannen verlopen binnen nu en 2 jaar. Bovendien is in de SOK 2014 afgesproken dat in het kader van de herziene programmering en planbegrenzing alle bestemmingsplannen geheel herzien worden naar globale eindplannen.

Vraag 6

Hoe zit het met Monster-Noord? Steeds is aangegeven dat de Provincie wellicht “om zou gaan” en alsnog bebouwing zou toestaan. Inmiddels is er alweer geruime tijd een ander College van Gedeputeerde Staten. Is er inmiddels een positief resultaat geboekt? Wat zijn de verdere verwachtingen met betrekking tot Monster-Noord en de ontwikkeling als woonlocatie?

Antwoord 6

Gedoeld wordt op het gedeelte in het bestemmingsplan Monster-Noord dat destijds door de provincie buiten goedkeuring is gehouden. Het beslaat grotendeels de deelplannen Monster-Noord 2, 3a, 3b en 4. Zoals in een RIA aan de raad gepresenteerd heeft BPD voor de invulling van het gebied een plan met recreatiewoningen gepresenteerd. Met de ruimtelijke en programmatische visie die daaraan ten grondslag ligt zijn constructieve gesprekken op ambtelijk niveau gaande met de Provincie.

College geeft uitleg over huidige situatie bij Westlandse Zoom

Vraag 7

Loopt de verkoop bij ONW en Westlandse Zoom in de pas met de opgegeven prognoses voor 2015 en 2016?

Antwoord 7

De verkoop van gronden hoeft niet te wachten op bestemmingsplanprocedures. Voordat zicht is op vaststelling kunnen en worden reeds afspraken gemaakt met ontwikkelaars. Deze contracten gelden dan onder voorwaarde van planologische besluitvorming.

Vraag 8

In hoeveel gevallen heeft de Raad van State danwel de Rechtbank de zogenaamde lus toegepast, dat wil zeggen dat er zaken niet in orde zijn in bestemmingsplannen en de gemeente alsnog de gelegenheid krijgt om te herstellen? De Raad heeft in de afgelopen periode een groot aantal reparatiebesluiten moeten nemen. Wat zit er nog in de pijplijn?

Antwoord 8

In de volgende gevallen is met toepassing van de bestuurlijke lus en herstelbesluit vastgesteld.

Bestemmingsplan

Beroepen

Bestuurlijke lus

waarom

Glastuinbouw-

gebied

207 zienswijzen en uiteindelijk 27 be-

roepen

23 beroepen onge-

grond verklaard en

voor 4 percelen is de bestuurlijke lus uitgevoerd

Bestemmingsplan over 4.868 hectare waarvoor circa 85 ruimtelijke plannen overschreven worden. De bestuurlijke lus is uitgevoerd voor een gasleiding, goot- i.p.v. bouwhoogte, vergroten van een woonperceel en op basis van het niet twee keer onder het overgangsrecht brengen een perceel een functieaanduiding toevoegen.

Glastuinbouw-

gebied Booma-

watering

7 beroepen

5 beroepen onge-

grond en voor 2 beroepen wordt

de zgn. lus

toegepast.

Hiervoor is uitstel gevraagd en niet verleend door de Raad van State. Dus ondanks dat de bestuurlijke lus nog doorloopt is dit waarschijnlijk te laat. De lus gaat overigens om een woordje toevoegen in de planregel en uitleggen waarom een woning niet gelijk is aan de bewuste “10 woningen Buitengebied deel III” inclusief amendement tot omzetting van een bepaald perceel. 

Natgastransport-leiding

1 beroep

Bestuurlijke lus toegepast.

Nieuw inzicht van de NAM dat de leiding overbodig maakte. Herstel heeft geleid tot verwijdering aanduiding natgastransportleiding uit bestemmingsplan.

Centrum ‘s-Gravenzande

10 beroepen

(na 35 zienswijzen)

Voor 1 beroep is

de bestuurlijke lus toegepast.

Vaartplein 7-19 was als ‘Wonen’ bestemd. Met de lus weer de bestemming ‘Gemengd’ gekregen

Kern Wateringen

2 beroepen

(na 18 zienswijzen)

Voor 1 beroep is de bestuurlijke lus toegepast.

De laatste beroepsgrond is gehonoreerd met de lus. Dat was voor appellant de gunstigste procedure.

Bedrijventerrein Honselersdijk

3 beroepen

Voor 2 beroepen is

de bestuurlijke lus toegepast.

Sbi-code voor Veilingweg 28 hersteld

Grote Waard 1-29 Gebruik ‘wonen’  met de lus niet langer aan een bedrijf gebonden.

 

Vraag 9

Wat doet het College om zoveel mogelijk bezwaren en zienswijzen te voorkomen en op te lossen? Recentelijk in Monster met betrekking tot het NAM-terrein bleek het College onvermurwbaar en gaat blijkbaar door op de heilloze weg van het procederen met omwonenden, hetgeen een enorm tijdverlies betekent. Is dit de juiste wijze van handelen?

Antwoord 9

De procedure voor ontwikkelingsplannen is in principe dat het proces Voorontwerp – Ontwerp – Vaststelling wordt doorlopen. Het voorontwerp is daarbij een eerste presentatie van de globale plannen op basis waarvan wettelijke afstemming met andere overheden plaatsvindt. Indien er geen functieverandering plaatsvindt (bijvoorbeeld: in geldend plan een woonbestemming en in nieuw plan een woonbestemming), wordt aangegeven op welke wijze omwonenden en belanghebbenden betrokken worden in het stadium voordat het ontwerpbestemmingsplan in procedure gaat. Vanaf dat moment wordt in nauwer overleg met de omgeving gewerkt aan nadere ruimtelijke en stedenbouwkundige uitgangspunten van het plan. Dit overleg leidt tot een ontwerp.

Op het ontwerpbestemmingsplan is een zienswijzeprocedure van toepassing. De beantwoording van de zienswijze gebeurt in overleg met OBWZ en zo nodig in afstemming met de appellanten. E.e.a. leidt tot vaststelling van het bestemmingsplan, waarop beroepsprocedure mogelijk is. Door de omgeving actief te betrekken voor en tijdens de ontwerpfase worden bezwaren zoveel mogelijk weggenomen c.q. tijdig herkend. Hiermee kan en wordt rekening gehouden worden met de planuitwerking, echter er kunnen zich situaties voordoen, waar verschillen van opvatting blijven bestaan. Zoals beschreven is escalatie via een beroepsprocedure dan nog een mogelijkheid om vetschillen van inzicht te beslechten.

Vraag 10

Uw College gaf recentelijk nog aan dat het bouwen van sociale huur- en koopwoningen in het Westlandse Zoom-gebied niet mogelijk is vanwege de samenwerkingsovereenkomst? Waar is dat in de samenwerkingsovereenkomst geregeld dat er geen sociale huur- en koopwoningen gebouwd behoeven te worden?

Antwoord 10

In de (bijlage van de) SOK Westlandse Zoom is aangegeven dat vraaggericht ontwikkeld wordt. In de grondexploitatie is dit vertaald in een programma met marktwoningen. Vrij vertaald zijn daarin alle woningen vanaf de sociale koop-klasse mogelijk inclusief vrije sector huurwoningen. De SOK Westlandse Zoom verplicht OBWZ niet tot het ontwikkelen van sociale huurwoningen, ze sluit het echter ook niet uit. 

In de SOK is het volgende opgenomen:

-      In de projectomschrijvingen bijlage 15 wordt omschreven dat het programma geheel wordt afgestemd op de vraag.

-      In artikel 13.1 wordt aangegeven dat de grondexploitatie het vertrekpunt is van de overeenkomst (SOK)

-      De grondexploitatie met woningprogramma is leidend in de financiële uitvoering van de plannen, getuige artikel 13.2 waarin de inspanningsverplichting is opgenomen dat de Grondexploitatierekening te allen tijde tenminste sluitend moet zijn. In de grondexploitatie wordt mede daarom louter van marktwoningen boven de sociale prijsklasse uitgegaan. Hiermee is de grondexploitatie sluitend.

Het bouwen van sociale huur- en koopwoningen is dus mogelijk. In Poeldijk-dorp zijn bijvoorbeeld, naast een aantal woningen in de bereikbare koop, ook enkele sociale koopwoningen gerealiseerd. Grote aantallen zullen in deze categorie echter niet gerealiseerd worden.

Vraag 11

Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het maken van deelplannen het nadeel heeft dat de totale infrastructuur van een gebied niet, althans niet adequaat geregeld wordt? We hebben dat gezien bij Duingeest, de NAM-locatie, Dijckerwaal, de Gouw en nog meerdere bestemmingsplannen. Op welke wijze denkt uw College die infrastructuur op termijn dan wel op orde te krijgen?

Antwoord 11

De hoofdinfrastructuur, waaronder wegen- en groenstructuren vallen, is bij ONW vastgelegd in het Masterplan Waelpark. Daarmee is een deelplansgewijze ontwikkeling goed mogelijk. Bij de SOK OBWZ is de planning van de bestemmingsplannen gemaakt met rekenschap van de aansluiting op de huidige infrastructuur. Molenslag, Haagweg en het Groene Pad zijn voorbeelden daarvan. Vooraf is aangetoond dat de capaciteit van de infrastructuur voldoende is om de deelplannen te ontwikkelen. Via de zogenoemde projectbeschrijvingen zijn kwalitatieve eisen gesteld aan de ruimtelijke inpassing van de plannen. Bij uitwerking van elk deelplan behoort een verkeerskundige toets tot de verplichte onderdelen van de voorbereiding. Wij zijn er om deze redenen van overtuigd dat de deelplannen adequaat kunnen aansluiten op de infrastructuur en daarvoor verdere integraliteit van de plannen niet nodig is.

Aangezien het bouwplan voor het NAM-terrein minder woningen bevat dan het vigerende bestemmingsplan toestaat, heeft de ontwikkelaar ervoor gekozen om een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. Daarvoor is een grote buitenplanse afwijking nodig omdat minder woningen worden gebouwd dan het vereiste minimum aantal in het vigerende bestemmingsplan.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Ga je mee op belevingstour door Midden-Delfland? Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info