Collegevragen inzake vestigingsbeleid garages in Maassluis

Forum voor Maassluis

Collegevragen inzake vestigingsbeleid garages in Maassluis

Maassluis 08.08.2020 - Jaren geleden – namelijk in Januari 2015 – hebben onze fractieleden al aangedrongen op een beter vestigingsbeleid m.b.t. garages in Maassluis.

Al op dat moment was er sprake van een trek vanuit o.a. de Spaanse Polder en andere omliggende gemeentes naar Maassluis. Op dat moment kwamen er antwoorden waaruit we konden concluderen dat het beleid niet veranderen zou. Echter werd met de nieuwe APV in 2019 de regels – op papier – wat sterker aangetrokken. Ook werd toen door de Burgemeester toegezegd dat er – buiten deze APV - in de loop van het jaar nieuwe regels, vooral inzake BiBob onderzoek en vestigingsvergunning, zouden worden uitgewerkt.

Op dit moment – resp. 5 jaar en 1 jaar verder – lijkt het nog steeds dat bijna elke ruimte, hoe klein of groot dan ook, die ook maar leeg komt te staan binnen een mum van tijd ingevuld wordt met een garage. Waren het in 2015 nog 25 garages op ca. 31.800 inwoners (volgens uw antwoord, na overleg met DCMR, een aantal garagebedrijven wat niet afwijkt van het gemiddelde in de omgeving) zijn er nu al minimaal 52 stuks.

1. Bent u het met ons eens dat dit aantal totaal niet in verhouding staat met het aantal inwoners c.q. huishoudens in Maassluis (52 op ca. 34.000 inwoners)? Navraag binnen het ambtenarenapparaat leerde ons dat opnieuw een toezegging naar onze fractie nog niet is gehonoreerd of misschien wel nog jaren op zich laat wachten omdat er “geen mensen zijn” of dat “de poppetjes nog op de juiste plaats gezet moeten worden”

2. Klopt het dat op dit moment door de huidige gehanteerde regels de toestroom van garages niet te stoppen is en tot in het ongelimiteerde kan toenemen?

3. Wil Maassluis de “2e Spaanse Polder” aan het Scheur worden? In 2020 is volgens onze gegevens de Hoofd Handhaving als “Hoofd Bedrijvencontrole” aangesteld terwijl een ander waarschijnlijk zijn taken als Hoofd Handhaving heeft overgenomen.

Tot op heden hebben wij in ieder geval hiervan op het gebied van het garagebeleid nog helemaal geen voordelen van kunnen ontdekken.

4. Ben U het met ons eens dat, ondanks het aantrekken van genoemd persoon, in de praktijk het handhaven van het gemeentelijk beleid van de garages en de regels van het APV – net als bij de pleziervaart trouwens – een farce is? In 2015 schreef u ook dat het aantal garagebedrijven niet schrikbarend afwijkt van omliggende gemeenten en dat het toen niet nodig was daar beleid voor op te stellen.

5. Vindt u dat, alleen al gezien bovenstaande, aanpassing van het gemeentelijk beleid c.q. handhaving benodigd is?

De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar burgers en dient de veiligheidseisen zoals door de wet bepaald te controleren en zo nodig de gebreken daarbij aan te laten passen.

6. In het verleden is er bij brand geconstateerd dat brandgangen werden geblokkeerd door opslag van onderdelen, wrakken en bedrijfsvoorraad aan auto’s. Vindt er een preventieve controle plaats bij garages om dit soort problemen te voorkomen?

7. Garages werken met personeel waardoor zij verplicht zijn om de gereedschappen, zoals bruggen, machines en handgereedschappen aan een periodieke keuring te onderwerpen. Ziet de gemeente of andere daarvoor bevoegde instanties daarop toe?

8. Het is uit veiligheidsoogpunt verboden in groten getale accu’s in garages op te slaan. Wordt hierop gehandhaafd?

9. Hoe denkt het College over de opslag van oude banden buiten de garage en daarmee ook vaak op de openbare weg?

10. In het verleden is gebleken dat de afdeling Handhaving als excuus voor aanwezigheid van (niet) werkzame personen binnen een garage kregen dat men “een brug gehuurd had binnen het bedrijf”. Is het bij de Gemeente bekend dat er binnen Maassluis geen doe-hetzelf garages zijn ingeschreven en als dit wel zo was, deze brug aan nog zwaardere veiligheidseisen moet voldoen?

11. In het verleden werd als excuus voor het niet aanwezig zijn van een administratie van de afvalstromen gegeven “dat er geen olieverversingen werden uitgevoerd”, waarna het volgende punt aan de orde kwam. Kunt u zich hier in Maassluis een garage voorstellen zonder het gebruik van poetsdoeken en de afvoerplicht van deze doeken en oude luchtfilters, afgewerkte oliën etc.? Worden hiervoor de garageafval contracten zoals elke garage waarschijnlijk moet hebben, gecontroleerd?

12. Hoe controleert de gemeente trouwens de garages die al dan niet bewust alleen ’s-avonds open zijn op veiligheid maar ook op onderstaande bepalingen en regels?

In de APV staan duidelijk bepalingen voor de exploitatie van een bedrijf en de wet bepaald de regels waaronder een bepaalde beroepsgroep haar werkzaamheden legitiem dient uit te voeren. Wij denken dat deze art. 51 geen zin hebben als wij over deze bepalingen en regels geen vragen zouden stellen, daarom onderstaand wat vragen.

13. Ziet de gemeente toe op de persoonsgegevens en het geldig identiteitsbewijs van de exploitant en beheerder en of deze gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten?

14. In het verleden is volgens de officiële lezing tijdens controles geconstateerd dat garages zonder inschrijving bij KvK aan het werken waren. Hoe is dit mogelijk aangezien in de APV onder art. 2:40.3c staat dat deze bij vergunningverlening moet worden overhandigd?

15. Ziet de gemeente toe op de persoonsgegevens en het geldig identiteitsbewijs van aanwezige werknemers/familie/uitkeringsgerechtigden/gepensioneerden binnen de garage?

Dit om zwartwerken tegen te gaan. Na heel lang aandringen is op 1 april 2015 één van de grootste ergernissen en bronnen van oneerlijke concurrentie verleden tijd geworden. Tot die datum kon iedereen een auto van 15 jaar of ouder voor zelfdemontage afmelden onder de regeling “Sloop In Eigen Beheer” (SIEB). Na deze datum is dit alleen voorbehouden aan erkende autodemontagebedrijven. (STIBA)

16. Voor zover wij weten zijn er in Maassluis geen officieel erkende autodemontage (Stiba) sloopbedrijven. Bent u dit met ons eens?

17. Zijn er ondanks dat in Maassluis garages die auto’s in hun voorraad hebben staan die onder de Stiba regeling vallen? 18. Weet u dat dit volgens ons dus wettelijk sinds 1 april 2015 niet meer is toegestaan?

19. Vrijwaringsbewijs is trouwens bedoeld voor auto’s die in de verkoopvoorraad van de garages staat en niet voor diensten daarbuiten. Ben u het met ons eens?

Wij hebben eind 2019 de Gemeente voorzien van een door de ondernemers aan de Industrieweg ondertekend schrijven over het parkeren van auto’s uit de bedrijfsvoorraad van garages op de parkeerterreinen rondom de gehele Industrieweg.

20. Waarom is hiermee niets gedaan?

21. Wij hebben begrepen dat er alleen wordt gekeken of de wagens verzekerd zijn. Dit is vaak zo omdat ook de bedrijfsvoorraad van de garages zijn verzekerd. Bent u met ons eens dat dit dan ook geen criterium is?

22. Ook staan hier vaak auto’s tussen met een verlopen APK. Wordt dit als criterium gezien?

23. Bent u het met de regels van de APK eens dat de bedrijfsvoorraad op eigen afgesloten terrein dient te staan en niet op de openbare weg?

24. Het is volgens APV verboden een voertuig te parkeren op de openbare weg met het kennelijke doel het te koop aanbieden of op te slaan voor reparatie. Voor garages geldt daarvoor een uitzondering tijdens openingsuren mogen daarvoor 3 wagens voor de deur worden geplaatst. In de avond dienen deze in eigen opslag te staan. Is het College het met ons eens dat er niet gehandhaafd wordt op deze bepalingen? Wij verwijzen daarvoor naar de hele Industrieweg, Mackayplein, Troelstraweg, Nijverheidsstraat, etc.

25. Er is al tijden niets of weinig gedaan aan controles bij (nieuwe) garagebedrijven. Wanneer gaan deze weer eens plaatsvinden?

Tot zover onze vragen over een voor ons al lang lopend probleem en wij willen met deze vragen voorkomen dat dit nog verder uit de hand gaat lopen. Immers het meer dan verdubbelen van het garage bestand moet toch ook voor onze Burgemeester – zeker wat betreft de kans van ondermijning – een probleem zijn.

Wij wachten dan ook graag uw antwoorden af

De Fractie van Forum voor Maassluis

 

Wandelen met Carma in Prinsenbos Meer info - Drie bijeenkomsten in Bartholomeuskerk Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Medewerker Productmanagement Meer info - Westlands Erfgoed: Twee weeskinderen van Honderdland Meer info - Tuintjesmarkt op zaterdag 17 september Meer info - Kom naar het Papercafé in Bibliotheek De Lier Meer info - Orderpicker snijbloemen parttime Meer info - Kinderboekenweek 2020: EN TOEN? Meer info - Functioneringssluiting Maeslantkering live op 20 september Meer info - Binnen twee jaar bouwstart voor 150.000 sociale huurwoningen Meer info - Presentatie boek over grassen in Delft Meer info - Plaatbewerker Meer info - Monteur Werktuig Binnendienst Meer info - Mijn jeugd in het naoorlogse Wateringen Meer info - Accountmanager New Business Meer info - Ortho Billet zoekt per direct assistent(e) Meer info - Jongvolwassengroep ‘Maak een Blije Taart’ Meer info - Preek van de leek en meer in Oude Kerk Meer info - Workshop Positief denken: voel, denk en doe! Meer info - Hulp voor naasten van verslaafden Meer info - Nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul valt iets duurder uit Meer info - Schrijfworkshop in Inloophuis Carma Meer info - Verscheidenheid toepassen bij eindafrekening NOW Meer info - Aanpak CEO- en factuurfraude tegen cybercriminaliteit Meer info - The Maranto 's starten weer met trainingen Meer info - Overvliegdag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Scouting Polanen gaat weer als een raket Meer info - Wet kansspelen op afstand uitgesteld tot 1 maart 2021 Meer info - De Zonnebloem Maassluis is op zoek naar vrijwilligers Meer info - Fulltime Logistiek medewerker magazijn Meer info - Publieksexcursie "Herfstwandeling" op zondag 4 oktober Meer info - Samenwerkingsovereenkomst getekend voor centrumplan Honselersdijk Meer info - Twee bewonersbijeenkomsten over stofoverlast Hoek van Holland Meer info - De magie van tuinieren – presentatie Wim Paul van der Ploeg Meer info - (Junior/Senior) industrieel spuiter Meer info - Kunstwerk van de Maand september: Baanwagen Meer info - Heb jij al van Castello gehoord? Meer info - Cijfers veestapel Nederland in 2020 Meer info - Omzet bouwsector licht gedaald Meer info - Column; Knock on the roof! Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Gezocht medewerker bediening Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info