Stand van zaken vestiging Lely in Zuidbuurt

College Maassluis

Stand van zaken vestiging Lely in Zuidbuurt

Maassluis 07.08.2020 - Het college van Maassluis heeft vrijdag antwoord gegeven op vragen van de VSP inzake de vestiging van Lely

in de Zuidbuurt.

Vraag 1:
Bent u het met ons eens dat een verdere toename van het auto- en vrachtverkeer op de Zuidbuurt voorkomen dient te worden? Kunt u uw antwoord toelichten?

Reactie
Ja. Het huidige bestemmingsplan maakt een kassenbedrijf mogelijk. Uit de aangeleverde informatie voor de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het bedrijf in de huidige situatie meer motorvoertuigbewegingen per etmaal genereert dan in de nieuwe situatie het geval zal zijn. Indien er een ander glastuinbouwbedrijf zou komen (wat het bestemmingsplan niet uitsluit), zou dit aantal hoger kunnen zijn. Lely heeft een lagere verkeersgeneratie: er werken maximaal 40 personen, incidenteel komt bezoek en eens per week een vrachtwagen. Bovendien blijft de Zuidbuurt een 30 km weg en de huidige beperkingen voor vrachtverkeer blijven gehandhaafd.

Vraag 2:
Onderschrijft u de algemene uitgangspunten zoals onder meer door de PZH zijn verwoord mbt het Midden-Deiflandgebied? Onderschrijft u het specifieke uitgangspunt waarbij is aangegeven dat niet agrarische bedrijvigheid gevestigd moet worden op een bedrijventerrein? Kunt u uw antwoord toelichten?

Reactie
Ja. ons kenmerk: REFNUMBER/Zaaknummer De R&D locatie van Lely kan echter niet gelijkgesteld worden met (reguliere) niet-agrarische bedrijvigheid. De activiteiten hebben een directe relatie met de agrarische sector. Bovendien is gezien de specifieke werkzaamheden een geïsoleerde locatie gewenst. Daarbij is verder afgewogen dat Lely van belang is voor de werkgelegenheid in Maassluis, en dat hier geen sprake is van een nieuwe ruimteclaim. Er wordt een bestaand kassenbedrijf herontwikkeld, wat leidt tot minder bebouwing en een landschappelijke verbetering. Dit draagt ook bij aan de kwaliteit van het Midden-Delflandgebied en daarmee aan het aangehaalde beleid.

Het plan dient te voldoen aan de Provinciale verordening. Hierin staat opgenomen wat de kwaliteit is van het gebied en wat de speerpunten zijn. Dit is ook als zodanig gecommuniceerd naar Lely. Met de provincie is intensief overleg gevoerd over de plannen van Lely en de provincie staat positief tegenover dit plan. Op 2juli 2019 heeft u besloten in principe medewerking te verlenen aan de verhuizing van Lely Research Development naar de Zuidbuurt 13/17 te Maassluis en het toevoegen van twee woonkavels.

Op basis van het geldende bestemmingsplan zijn ter plaatse agrarische bedrijven toegestaan met de aanduiding "glastuinbouwbedrijf". Bedrijfsmatige activiteiten, zijnde niet-agrarische bedrijvigheid, zijn niet toegestaan. De vestiging van Lely is onmiskenbaar een bedrijfsmatige activiteit, niet zijnde een agrarisch bedrijf.

Vraag 3a:
Waarom heeft u de raad hierover niet geïnformeerd middels een Raadsinformatiebrief?

Reactie
Tot op heden is er geen definitieve aanvraag van Lely ontvangen. Zodra deze wordt ingediend zal de gebruikelijke procedure worden gevolgd. Zo zal de raad worden verzocht een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Vraag 3b:
Kunt u aangeven op basis van welke overwegingen u tot dit besluit gekomen bent? Bent u het met ons eens dat de vestiging van bedrijfsmatige activiteiten, zoals Lely R&D, in strijd is met het bestemmingsplan en met de algemene en bijzondere beleidsuitgangspunten van de PZH met betrekking tot het Midden-Delflandgebied? Kunt u uw antwoord toelichten? Kunt u aangeven waarom u een uitbreiding van het aantal woningen in de Zuidbuurt voor Lely wel toestaat, terwijl inwoners van de Zuidbuurt deze mogelijkheid niet hebben?

Reactie
Op 22 mei 2019 is door Lely een principeverzoek ingediend omdat het plan in strijd is et het vigerende bestemmingsplan. Het college heeft besloten positief te staan tegenover het initiatief onder de volgende afwegingen: Landschappelijke Inpassing Sinds het tot stand komen van het Landschapontwikkelingsperspectief 2025 (LOP) heeft de gemeente de ambitie om een oplossing te vinden voor grootschalige glastuinbouwcomplexen aan de Zuidbuurt. Met het realiseren van dit plan, wordt invulling gegeven aan deze ambitie.

Ca. 25.000 m2 glastuinbouw maakt plaats voor een ontwikkeling waarbij voor 2/3 aan groene open ruimte wordt gewonnen. Hiermee wordt het doorzicht over het landschap hersteld. Dit gegeven zal het sterkst merkbaar zijn vanaf de Zuidbuurt komend vanuit Vlaardingen en vanaf de A20. 2/4 ons kenmerk: REFNUMBER/Zaaknummer Het bouwplan schikt zich in het cluster woningen en vormt als het ware een ensemble op een kreekrug, conform de uitgangspunten in het LOP.

In de praktijk zal door de huidige context het nieuwbouwplan beperkt zichtbaar zijn vanaf de Zuidbuurt omdat het zich in de 'tweede lijn' bevindt achter bestaande woningen. Vanaf de A20 zal het geheel worden ervaren als onderdeel van het aanwezige cluster bebouwing. Architectonische Inpassing Door zijn kleinschaligheid wordt het bouwplan opgenomen in zijn omgeving. De gekozen lage aankapping, wisselende kaprichtingen en keuze in de kleur van de dakpannen sluit aan bij de bestaande boeren erven aan de Zuidbuurt.

De gepresenteerde referentiebeelden bieden een eigentijdse vertaling van het oudhollandse boerenerf waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen. De compositie van de bouwwerken en het accentueren van de lange lijnen van de polder met een bomenrij, versterkt het beeld op het cluster. Met dit plan wordt de laatste 3 ha. glas gesaneerd conform het provinciaal beleid om verspreid liggend glas te saneren.

Gelet op het feit dat het gaat om een research en development locatie is de verwachting dat het verkeer dat door deze ontwikkeling wordt gegenereerd door de bestaande ontsluiting- en toegangswegen kan worden verwerkt. Ook is het terrein dermate groot dat parkeren op eigen terrein mogelijk is. Bij de definitieve aanvraag zullen deze aspecten worden meegenomen. Het plan voorziet niet in extra woningen. Wel zullen de bedrijfswoningen die nu behoren bij de kas worden omgezet naar burgerwoningen, dat is een administratieve aanpassing van de aanduiding van de bestaande woningen in het bestemmingsplan

Vraag 4:
Onderschrijft u onze stelling dat de vestiging van Lely in de Zuidbuurt onmiskenbaar een verkeersaantrekkende werking heeft die, blijkens provinciaal beleid, in het beschermde Buitengebied vermeden moet worden en die in strijd zijn met uw uitgangspunten met betrekking tot bescherming van de langzame en kwetsbare verkeersdeelnemers in de Zuidbuurt? Kunt u uw antwoord toelichten?

Reactie
Nee. Gezien de ervaringen op de huidige R&D locatie hebben wij goed inzicht in de verkeersgeneratie als gevolg van de ontwikkeling. Overigens stimuleert Lely dat werknemers met de fiets komen. Deze maatregelen zullen ook op de locatie Zuidbuurt gelden, waardoor de uiteindelijke verkeersgeneratie lager zal zijn. Zie ook het antwoord op vraag 1. Er is gekozen voor een afwijkingsprocedure waarmee een specifieke ontwikkeling mogelijk gemaakt wordt. Dat betekent dat er geen bestemmingswijziging mogelijk wordt gemaakt zodat een ander bedrijf zich hier niet zonder procedure kan vestigen. Daarmee is geborgd, dat voor iedere wijziging van het bedrijf een procedure nodig is waarin het aspect verkeer beoordeeld moet worden.

Vraag 5:
Kunt u aangeven waarom u verzoeken van inwoners waarbij een serieus alternatief in een vroegtijdig stadium (en ter mogelijk voorkoming van onnodige bezwaar-en beroepsprocedures in de toekomst) wordt aangedragen in het geheel niet inhoudelijk beantwoord? Kunt u concreet aangeven welke acties en initiatieven u heeft ondernomen naar aanleiding van de aangedragen alternatieve ontsluitingsroute 3/4 ons kenmerk: REFNUMBER/Zaaknummer m.b.t. het perceel van Lely, Zuidbuurt 13? Past het niet sturen van ontvangstbevestigingen en/of tussentijdse berichten in de door het college van 8 en W te hanteren servicenormen naar de inwoners toe?

Reactie
De gronden tussen het perceel van Lely en deze ontsluiting waren niet in eigendom van Lely. Dat is sinds medio juli 2020 wel het geval. Lely wil, mede naar aanleiding van suggesties van omwonenden, gaan onderzoeken of het mogelijk is deze ontsluiting te gaan gebruiken als toegangsweg voor bijvoorbeeld landbouwvoertuigen. Dat laat onverlet dat de ontsluiting via de Zuidbuurt verkeerstechnisch en verkeersveilig mogelijk is. Wat betreft ontvangstbevestigingen, deze zijn automatisch gegenereerd en verzonden naar betrokkenen. Tussentijds wordt schriftelijk dan wel mondeling contact onderhouden.

 

Wandelen met Carma in Prinsenbos Meer info - Drie bijeenkomsten in Bartholomeuskerk Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Medewerker Productmanagement Meer info - Westlands Erfgoed: Twee weeskinderen van Honderdland Meer info - Tuintjesmarkt op zaterdag 17 september Meer info - Kom naar het Papercafé in Bibliotheek De Lier Meer info - Orderpicker snijbloemen parttime Meer info - Kinderboekenweek 2020: EN TOEN? Meer info - Functioneringssluiting Maeslantkering live op 20 september Meer info - Binnen twee jaar bouwstart voor 150.000 sociale huurwoningen Meer info - Presentatie boek over grassen in Delft Meer info - Plaatbewerker Meer info - Monteur Werktuig Binnendienst Meer info - Mijn jeugd in het naoorlogse Wateringen Meer info - Accountmanager New Business Meer info - Ortho Billet zoekt per direct assistent(e) Meer info - Jongvolwassengroep ‘Maak een Blije Taart’ Meer info - Preek van de leek en meer in Oude Kerk Meer info - Workshop Positief denken: voel, denk en doe! Meer info - Hulp voor naasten van verslaafden Meer info - Nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul valt iets duurder uit Meer info - Schrijfworkshop in Inloophuis Carma Meer info - Verscheidenheid toepassen bij eindafrekening NOW Meer info - Aanpak CEO- en factuurfraude tegen cybercriminaliteit Meer info - The Maranto 's starten weer met trainingen Meer info - Overvliegdag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Scouting Polanen gaat weer als een raket Meer info - Wet kansspelen op afstand uitgesteld tot 1 maart 2021 Meer info - De Zonnebloem Maassluis is op zoek naar vrijwilligers Meer info - Fulltime Logistiek medewerker magazijn Meer info - Publieksexcursie "Herfstwandeling" op zondag 4 oktober Meer info - Samenwerkingsovereenkomst getekend voor centrumplan Honselersdijk Meer info - Twee bewonersbijeenkomsten over stofoverlast Hoek van Holland Meer info - De magie van tuinieren – presentatie Wim Paul van der Ploeg Meer info - (Junior/Senior) industrieel spuiter Meer info - Kunstwerk van de Maand september: Baanwagen Meer info - Heb jij al van Castello gehoord? Meer info - Cijfers veestapel Nederland in 2020 Meer info - Omzet bouwsector licht gedaald Meer info - Column; Knock on the roof! Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Gezocht medewerker bediening Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info