Antwoord College op huidige verkeerssituatie De Lier

College Westland

Antwoord College op huidige verkeerssituatie De Lier

De Lier 11.07.2014 - De fractie VVD Westland heeft het College vragen gesteld over afsluitingen en verkeerssituatie De Lier.

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Wat is de reden dat er diverse locaties tegelijkertijd opengebroken worden en hoe verloopt de afstemming en coördinatie hiervan?

Antwoord 1

De rioleringswerkzaamheden worden deels gelijktijdig uitgevoerd met de werkzaamheden voor de bouw van de rotonde. Dit om te voorkomen dat in korte tijd de weg twee keer opengebroken moet worden en om kosten te besparen. De bouw van Tramonta is een project dat, na een lange tijd stil te hebben gelegen door de recessie, nu toch versneld wordt uitgevoerd door een projectontwikke-laar gezien de grote vraag naar jeugd- en seniorenwoningen in de omgeving.

Afstemming van deze werkzaamheden vindt plaats tussen provincie Zuid-Holland, de ontwikkelaar en de gemeente en wordt hoofdzakelijk via de periodieke verkeersoverleggen gecoördineerd.

 

Vraag 2

Zijn er afspraken gemaakt met de ontwikkelaar van de Tramonta met betrekking tot het bouwverkeer en verkeershinder?

Antwoord 2

Uiteraard hebben wij afspraken gemaakt over het bouwverkeer van de Tramonta om de verkeers-hinder tot een minimum te beperken.

Met zwaar bouwverkeer mag men alleen via de Lierweg-zijde het project benaderen. Verder is de verkeersstroom afgestemd op de lopende afsluitingen. Dit betekent dat het verkeer bij de afsluiting van de M.A. de Ruyterstraat via de rotonde Zijtwende rijdt. Zodra in de Lierweg rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd, dient het bouwverkeer dan wel via de M.A. de Ruyterstaat, dan wel via de Zijtwende rotonde aan te rijden. Dit is afhankelijk van de positie waar op dat moment werkzaamheden plaatsvinden.

Vraag 3

Waarom worden belanghebbenden op het laatste moment of zelfs niet, op de hoogte gesteld en verrast met de openbrekingen en wie is verantwoordelijk voor de communicatie in deze?

 

Antwoord 3

(Aanstaande) werkzaamheden worden tijdig gecommuniceerd. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van projectlocaties worden op de hoogte gesteld via bewonersbrieven en –avonden, de verkeersjournaals van de WOS als ook de speciale WPW-journaals (Wegen Project Westland) op deze regionale omroep. Daarnaast worden er regelmatig nieuwsflitsen gepubliceerd en kunnen bewoners en belanghebbenden altijd kijken op www.bereikbaarwestland.nl voor de meest actuele informatie.

 

Vraag 4

Kan het college aangeven of er gekeken gaat worden naar een betere coördinatie van de werkzaamheden, verkeersafwikkeling en omleidingen, om zo de hinder te verminderen en veiligere situaties te creëren? Zo ja, welke maatregelen worden hiervoor genomen?

 

Antwoord 4

Wij hebben periodiek overleg met de provincie Zuid-Holland over de werkzaamheden voor het WPW-project. De aannemer en de hulpdiensten zijn hierbij eveneens vertegenwoordigd. In dit overleg worden alle verkeersmaatregelen voor de korte en lange termijn doorgenomen. Daarnaast is er volop aandacht voor de afstemming met aanpalende, gemeentelijke projecten. Ook evalueren wij gezamenlijk het effect van de huidige verkeersmaatregelen en worden waar nodig maatregelen getroffen c.q. vindt bijstelling plaats.

Het uitgangspunt blijft in alle gevallen het creëren van een veilige verkeerssituatie en optimale doorstroming.

 

Vraag 5

Kan het college aangeven wat de duur van de afzonderlijke openbrekingen, afsluitingen en omleidingen zal zijn en welke werkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd? 

Antwoord 5

De openbrekingen en afsluitingen in het centrum van De Lier, die het gevolg zijn van de rioolver-vangingsmaatregelen in de Piet Heinstraat en omgeving, zullen volgens de huidige planning voor de bouwvak 2014 gereed zijn.

Daarnaast legt de provincie Zuid-Holland momenteel een rotonde aan op de N223. Die werkzaam-heden zijn uiterlijk 15 augustus zover afgerond, dat de M.A. de Ruyterstraat weer open is voor al het verkeer. In aansluiting daarop en de geplande feestweek in De Lier, wordt er vanaf 25 augustus aanstaande tot het einde van 2014 gerioleerd in de Lierweg.

De provinciale werkzaamheden rondom De Lier in het kader van het WPW-project zullen langer in beslag nemen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio 2015 in zijn geheel afgerond.

Voor actuele en gedetailleerde informatie over de wegwerkzaamheden, verkeershinder en ingestelde omleidingsroutes willen wij u verwijzen naar www.bereikbaarwestland.nl.

 

Bron: www.bereikbaarwestland.nl d.d. 26 juni 2014

Wij vertrouwen erop uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info - KVO-Veiligheidscafé’ voor ondernemers en bedrijfsleiders Meer info - Westlandse feestweken binnenkort van start Meer info