College-antwoorden op inkoop en verkoopgedrag gemeente

College Westland

College-antwoorden op inkoop en verkoopgedrag gemeente

Westland 17.09.2014 - De fractie Westland Verstandig heeft vragen gesteld aan het College over het inkoop- en betaalgedrag van de gemeente.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

 

Vraag 1

Heeft de gemeente Westland meegedaan aan het onderzoek naar betaalgedrag van de Nationale ombudsman? Zo neen, waarom niet?

 

Antwoord 1

Nee, de gemeente Westland heeft niet meegedaan aan de betreffende enquête.

Het verzoek tot deelname is nooit ontvangen bij de gemeente Westland. Bij navraag bij de Nationale Ombudsman waarom deze enquête nooit is ontvangen bij de gemeente Westland bleek dat Westland waarschijnlijk niet is geselecteerd als deelnemende gemeente voor dit onderzoek door de Nationale Ombudsman.

 

Reden betreft omdat er nog nooit “klachten” over de gemeente Westland zijn ontvangen van het MKB in relatie tot het betaalgedrag van de gemeente Westland bij de Nationale Ombudsman.

Daardoor is Westland (waarschijnlijk) niet benaderd voor deelname aan dit onderzoek.

 

De Nationale Ombudsman gaf aan dat het onderzoeksbureau niet kenbaar maakt welke gemeenten wel deel hebben genomen aan het onderzoek, volgens afspraak worden deze gegevens niet beschikbaar gesteld en of openbaar gemaakt.

 

 

Vraag 2

Bijgevoegd de enquêtevragen. Wij verzoeken de antwoorden op die vragen van de gemeente Westland toe te sturen, zodat inzicht verkregen wordt in het betaalgedrag van Westland (ongeacht of vorige vraag 1 met ja of neen is beantwoord)?

 

Antwoord 2

De ingevulde vragenlijst is bijgevoegd als bijlage 1. De vragen 25 en 29 t/m 33 betreffende de organisatie zijn in overleg met de initiatiefnemer niet ingevuld.

 

Vraag 3

Graag zien wij een overzicht tegemoet van de gegunde aanbestedingen in 2014 tot op heden?

Per gunning willen we de volgende informatie:

      de naam van het bedrijf aan wie gegund is?

      de vestigingsplaats van het bedrijf (wel /niet in Westland)?

      wel/niet social return met korte toelichting?

      welke gunningen hebben ook effecten op Patijnenburg (met korte toelichting)?

      of openbaar of onderhands is aanbesteed?

      hoeveel bedrijven is offerte gevraagd (onderhands)/hebben geoffreerd (openbaar/onderhands)?       

 

Antwoord 3

Omdat het beantwoorden van uw vraag “volgens de letter” zeer arbeidsintensief zou zijn omdat dit handmatig zou moeten gebeuren is er vooraf overleg gevoerd over de beantwoording. Hiertoe is op 29 augustus jl. overleg gevoerd met raadslid Geubbels. Met hem is afgestemd dat wij een aantal andere, minder arbeidsintensieve rapportages opleveren waarmee informatie wordt gegeven “in de geest van de vraag”, te weten: 

1)    De openbare en Europese aanbestedingen die gegund zijn in 2014 tot en met heden (augustus)

2)    De in 2014 tot en met heden gerealiseerde SROI

3)    De opdrachten die in 2014 tot en met heden aan Patijnenburg zijn gegund

4)    Informatie over hoeveel inkoopgerelateerde betalingen en voor welke bedragen in 2014 tot en met heden zijn gedaan aan vestigingen van leveranciers in het Westland c.q. buiten het Westland.

Deze rapportages zijn bijgevoegd als bijlages 2 tot en met 5.

 

Vraag 4

Wat is inmiddels verbeterd in de organisatie ter voorkoming van onrechtmatigheden in het inkoopproces, zoals in 2013 gebleken?

 

Antwoord 4

De rechtmatigheidscontrole die u bedoelt is uitgevoerd op basis van een risico-analyse, waarbij juist dossiers met een groter  risico op onrechtmatigheden aan de controle zijn onderworpen. Hierbij zijn in 5 dossiers onrechtmatigheden aangetroffen, te weten:

1)  Een dossier m.b.t. de inkoop van schuldhulpverlening. Hiervoor werden bij één dienstverlener in de loop der tijd dermate veel  losse opdrachten gegeven dat de drempel voor Europese aanbesteding werd overschreden. Aangezien het een zogenaamde 2B-dienst betreft is een Europese aanbesteding dan toch niet verplicht en is er sprake van een zgn. verlicht regiem. Deze inkopen van 2B-diensten worden door  de accountant niet meegeteldin het accountantsoordeel. Er gelden voor dergelijke inkopen echter wel  diverse regels m.b.t. de te volgen procedure, die in dit geval niet correct zijn gevolgd.  Per 1-10-2013 is e.e.a. hersteld en is op een correcte manier gecontracteerd.

        2)  Een dossier m.b.t. de inkoop van advisering inzake BBZ. Dit betreft eveneens een zgn. 2B-dienst die net als hiervoor beschreven niet volgens de regels is ingekocht.

3)  Een dossier m.b.t. een lang (nu nog) lopend contract voor horecaleveringen aan de Naald waarvoor onterecht destijds geen Europese aanbesteding is gedaan. Gekozen is dit contract nog door te laten lopen.

4)  Een dossier m.b.t. leveringen van food-producten voor de bedrijfskantines waarvoor onterecht geen Europese aanbesteding is gedaan. Gekozen is hiervoor niet (alsnog) een Europese aanbesteding uit te voeren vanwege wisselende afnames, slechte ervaringen met leveranciers en de nog beperkte periode dat de kantines onder eigen beheer vallen.  

5)  Een dossier m.b.t. het zonder aanbesteding inhuren en verlengen van een dienstverlener in grondverwerving. Door uitloop werd uiteindelijk de Europese aanbestedingsdrempel overschreden. Tussentijds een nieuw inkooptraject hiervoor starten was onwenselijk. 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat hier geen sprake is van structurele fouten, maar deels bedrijfsmatige keuzes en deels  incidenten met verschillende oorzaken. In het algemeen wordt getracht fouten te voorkomen door veel aandacht te besteden aan informatie over wetten, regels en beleid en door hulpmiddelen te bieden (bijvoorbeeld standaard-documenten) via het intranet.

Bij de invoering van het nieuwe beleid is een interne opleiding verzorgd. Op het intranet is ook de informatie van die opleiding terug te vinden. Daarnaast zijn er inkoopadviseurs waar de inkopende medewerkers terecht kunnen met hun vragen.

 

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

 

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

 

 

 

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

Titel aanbesteding

Werk

Levering

dienst

Nationaal

Of

Europees

Aantal

inschrijvingen

Gegund aan

Bijzonderheden

Inschrijving door Westlandse onderneming?

Vervangen damwand Gantellaan te Monster

Werk

Nationaal

7

AW Vessies Infra BV te Lisse

 

 

Nee

Reinigen en inspecteren riolering Westland 2014

Dienst

Europees

5

Sita Riool Services B.V. te Delft

 

 

Ja, Van der Valk + De Groot

Post, koeriersdiensten en huis aan huis verspreiding

Dienst

Europees

Perceel 1: 3

Perceel 2: 2

Perceel 3: 4

Perceel 4: 1

Perceel 1 aan Moerstee Verspreiding B.V. te Pijnacker

Perceel 2 aan Schotpoort Traffic Centre B.V. te Eerbeek

Perceel 3 aan Post NL Marketing & Sales te Den Haag

Perceel 4 aan Schotpoort Traffic Centre B.V. te Eerbeek

Tezamen met Delft, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer

Nee voor alle percelen

Levering hardware

Levering

Europees

3

Bechtle direct B.V. te Eindhoven

 

Tezamen met Leidschendam-Voorburg

Nee

Lediging verzamelcontainers voor glas en kunststof. Inzameling en verwerking KCA

Dienst

Europees

Perceel 1: 2

Perceel 2: 3

Perceel 3: 1

Perceel 1 (lediging en verwerking verzamelcontainers voor glas)

Perceel 2 (inzameling van Kunststof uit boven en ondergrondse containers)

Perceel 3 (inzameling en verwerking van KGA bij huishoudens en milieustraten)

Alle percelen aan Van Gansewinkel Nederland B.V. te Rotterdam

 

Ja, Van Vliet Containers uit Wateringen voor perceel 2.

Inkoop bomen en heesters

Levering

Europees

Perceel 1: 9

Perceel 2: 6

 

Perceel 1 aan:

Koninklijke Boomkwekerijen Alphons v.d. Bom BV te Oudenbosch

Boomkwekerij Udenhout te Udenhout

Boomkwekerij Ebben te Cuijk

Boot & Co Boomkwekerijen B.V. te Boskoop

Bomencentrum Nederland te Baarn

Perceel 2 aan:

Handel kwekerij Piet van ’t Wout BV te Boskoop

Boomkwekerij M. van den Oever en Zn BV te Haaren

Boomkwekerij Ebben te Cuijk

Boomkwekerij Darthuizer BV te Leersum

Boot & Co te Boskoop

Tezamen met Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar

Nee voor beide percelen

Levering verkeersvoorzieningen

Levering

Europees

Perceel 1: 3

Perceel 2: 1

Beide percelen aan HR Groep te Rijswijk

Tezamen met Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Zoetermeer en Wassenaar

Nee voor beide percelen

Verzorgen van selectie- en ontwikkelassessments

Dienst

Nationaal

10

GITP te Nijmegen

 

Nee

 

 


 

Project

Aannemer

SROI

 

Schoonmaak gemeentekantoor / werven

Schoonmaakbedrijf CSU

€ 6.800

 

Gemeentelijke informatiepagina's

Groot Hellevoet Uitgeverij B.V.

€ 2.418

 

Bugetbeheer

Schwarz Budgetbeheer

€ 5.000

 

Groenvoorziening Monster, Ter Heijde, Poeldijk

Engelsman hoveniers

€ 12.393

 

Groenvoorziening Wateringen

vd Drift Hoveniers

€ 8.225

 

Groenvoorziening De Lier

vd Heijden

€ 7.490

 

Groenvoorziening

Weverling

€ 13.574

 

Scholierenvervoer

Connexxion

€ 24.000

 

Scholierenvervoer

Personenvervoer Drechtsteden

€ 5.000

*

Beveiligingsdienstverlening gemeentehuis Naaldwijk

Securitas

€ 5.000

 

Rioolvervanging Beukenlaan

BAM

€ 27.400

 

Schuldhulpverlening

Zuidweg &partners

€ 5.000

*

asfaltbestek gehele gemeente Westland

Van Gelder

€ 14.000

 

Vuilnis ophaaldienst

van Gansewinkel

€ 10.000

*

Lange Wateringkade weg+ beschoeiing

van Dijk Maasland

€ 50.000

*

rotonde verhoging Veilingroute

Van Gelder

€ 15.750

 

Vernieuwing rotonde Zwarte Weg

gebr van Kessel Wegenbouw

€ 26.600

 

Aanleg Poelzone

Dura Vermeer

€ 22.000

 

Totaal

 

€ 260.649

 

 

 

 

 

* voorlopige schatting, afstemming loopt nog

 

 

 


 

soort opdracht

waarde opdrachten

aantal betalingen

inleenvergoedingen personeel

€ 13.820

18

kleine opdrachten druk en bindwerk

€ 485

4

lunchvoorziening en zaalhuur

€ 8.710

27

scannen/digitalisering

€ 38.058

1

schoonmaak

€ 21.197

10

inzameling grof vuil en zwerfvuil

€ 11.339

8

onderhoud groen

€ 357.814

54

straatreiniging

€ 130.801

13

Totaal

€ 582.224

135


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info