College geeft antwoord op aanbestedingsbeleid

Geplaatst door Westlanders.nu op 09/12/2013 09:18

College geeft antwoord op aanbestedingsbeleid

Westland 09.12.2013 - De fractie WV-LEO 2.0 heeft het College vragen gesteld over werkgelegenheid Westland en uitvoering inkoopbeleidsplan 'Welbesteed'.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vragen

1. Waarom heeft de wethouder tijdens de Raadsvergadering een volstrekt verkeerd antwoord gegeven op een vraag over een onderwerp dat erg belangrijk is voor de werkgelegenheid in Westland en de Westlandse bedrijven? Het betreft immers opdrachten onder de Europese aanbestedingsgrens die bij Westlandse bedrijven ondergebracht kunnen worden zonder dat allerlei Europese regels gelden.

Met u dragen wij de werkgelegenheid in onze gemeente een warm hart toe. Het is echter niet juist dat onder de Europese aanbestedingsgrens zonder meer opdrachten kunnen worden verstrekt aan Westlandse bedrijven. Onder deze drempel is de nieuwe aanbestedingswet van toepassing en eveneens ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het uitgangspunt is gelijke kansen voor iedereen.

Voorkeur geven aan lokale bedrijven betekent discriminatie van niet-Westlandse bedrijven, hetgeen volgens de aanbestedingswet niet is toegestaan. Wij nodigen Westlandse bedrijven echter van harte uit om bij aanbestedingen in te schrijven en zich te onderscheiden ten opzichte van andere marktpartijen. Met de invulling van de motie ‘zaken doen met de gemeente’, ingediend door de fracties van de VVD, LPF, CDA en Gemeentebelang Westland, die tijdens de begrotingsraad is aangenomen, willen wij hieraan verder vorm en inhoud geven. Over de voortgang hiervan wordt u binnenkort nader geïnformeerd.

2. Waarom heeft uw College niet al uitvoering gegeven aan het inkoopbeleidsplan “Welbesteed” hetwelk al geruime tijd geleden door de Raad is aangenomen? Is dat dan niet belangrijk voor de werkgelegenheid?
Sinds 1 januari 2013 wordt gehandeld conform het nieuwe inkoopbeleid. Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid kent de volgende procedures:

  1. Opdrachten met een waarde lager dan € 50.000,00 (diensten en leveringen) respectievelijk € 100.000,00 (werken) worden enkelvoudig onderhands aanbesteed;
  2. Opdrachten met een waarde tussen € 50.000,00 en € 200.000,00 (diensten en leveringen) respectievelijk tussen € 100.000,00 en € 5.000.000,00 (werken) worden óf via de groslijstenmethodiek ingekocht óf (wanneer er geen groslijst is) openbaar aanbesteed. Groslijsten worden uitsluitend toegepast wanneer er voldoende opdrachten per marktsegment per jaar gegund kunnen worden. Als grens wordt aangehouden dat er minimaal 5 verschillende opdrachten van meer dan € 50.000,00 c.q. € 100.000,00 per jaar moeten zijn. Dit om te voorkomen dat marktpartijen op een groslijst staan zonder een reële kans op een opdracht.
  3. Opdrachten met een waarde groter dan € 200.000,00 (diensten en leveringen) en € 5.000.000,00 (werken) worden Europees aanbesteed. Dit is een wettelijke verplichting.

Bovenstaande procedures worden sinds 1 januari 2013 toegepast.

3. Bij het opstellen en toepassen van een groslijstensystematiek zijn externe partijen zoals MKB Westland, Kamer van Koophandel Haaglanden, VNO-NCW West en Bouwend Nederland nauw betrokken geweest. Inmiddels is ook aan de groslijsten de nodige ruchtbaarheid gegeven en is deze systematiek inclusief te downloaden relevante documenten op onze website geplaatst en gepubliceerd op de gemeentepagina.


Er is gestart met 9 categorieën. Naar verwachting wordt  het aantal groslijsten de komende periode verder uitgebreid.
Voor de goede orde merken wij op dat het inkoopbeleidsplan niet is bedoeld om (Westlandse) werkgelegenheid te stimuleren. Inkoopbeleid is bedoeld om ‘spelregels’ voor de organisatie op te stellen zodat op uniforme wijze door de gehele organisatie rechtmatig, transparant en niet discriminerend wordt gehandeld.

4. Zijn ook de andere punten uit het inkoopbeleidsplan “Welbesteed” niet uitgevoerd? Welke punten zijn wel uitgevoerd en welke punten moeten nog uitgevoerd worden?

Wij verwijzen u naar onze beantwoording van vraag 2.

5. Wat is het oordeel van uw College over de berichtgeving van de wethouder tijdens de vergadering van 15 oktober 2013 nu deze niet conform de waarheid is gegeven? Wat is de oorzaak hiervan? Verkeerd geïnformeerd door medewerkers van wethouder of heeft de wethouder zelf verkeerde informatie gegeven?

Wij onderschrijven uw constatering niet dat de wethouder u onjuist heeft geïnformeerd. De gegeven beantwoording is correct en is volledig in lijn met de te hanteren groslijstensystematiek.

6. De voorzitter van het College en Raad heeft tijdens meerdere Raadsvergaderingen aangegeven dat de werkgelegenheid en de problemen daaromtrent in Westland prioriteit nummer 1 zijn. Terecht volgens onze fractie. Zijn dat alleen woorden en worden er geen daden verricht door het College? Het uitvoeren van het inkoopbeleidsplan “Welbesteed” en de invoering groslijsten zou dan toch al hebben moeten plaatsvinden? Waarom heeft een en ander blijkbaar geen prioriteit bij uw College?

Uw veronderstelling dat het uitvoeren van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid bij ons geen prioriteit heeft is niet juist. Direct na vaststelling door uw raad is begonnen met het implementatietraject. Het afstemmen met meerdere externe partijen, het uitwerken van procedures (o.a. SROI en groslijsten) én het opleiden van de organisatie heeft veel doorlooptijd gevergd. Wij wijzen u er (nogmaals) op dat sinds 1 januari 2013 wordt gewerkt conform het door uw raad vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Westland vs Oranje - 18 juni Westlandhal Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info - KVO-Veiligheidscafé’ voor ondernemers en bedrijfsleiders Meer info - Westlandse feestweken binnenkort van start Meer info - Slotrepetitie Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Cosy Rockers op 26 augustus in Kijkduin Meer info