College geeft visie op duurzaamheid in kern Kwintsheul

College Westland

College geeft visie op duurzaamheid in kern Kwintsheul

Kwintsheul 01.12.2015 - De fractie VVD Westland heeft in oktober collegevragen gesteld over “duurzaamheid in de kern Kwintsheul”.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Bent u het met de fractie van VVD Westland eens dat op basis van de demografische cijfers er maatregelen nodig zijn om duurzame leefbaarheid in deze kern te garanderen, zoals woningen dichtbij het centrum in Kwintsheul (Driesprong)?

Antwoord 1

De woonvisie zet in op “vitale kernen” en het bouwen “voor de lokale behoefte” in en nabij de kernen. Wij willen daarom zo veel mogelijk dat een kern haar eigen bevolkingsgroei op kan vangen, met name voor senioren, die over het algemeen nog sterk “kerngericht” zijn. Voorwaarde is wel dat er voldoende geschikte (inbreidings)locaties zijn om deze woningen  te realiseren. Tevens moeten deze ruimtelijk goed “inpasbaar” zijn, o.a. qua bouwhoogte.

Vraag 2

Op welke wijze is het college voornemens haar woonvisie/woonstrategie voor Kwintsheul aan te passen? Wil het college bevorderen dat er – meer- (sociale) huurwoningen en/of betaalbare koopwoningen zullen worden gebouwd voor najaar 2017?

Antwoord 2

Het vraagstuk inzake Kwintsheul vraagt op zich geen aanpassing van de woonvisie, aangezien deze, zoals bij beantwoording van vraag 1 vermeld, inzet op “vitale kernen”. Wat betreft het aantal sociale / betaalbare huurwoningen zetten wij bij de uitvoering van de woonvisie in op een programmering die past bij de demografische prognose van de verschillende kernen, waaronder Kwintsheul. Zie verder beantwoording vraag 1.

Vraag 3

Zal er dan ook op worden toegezien dat er weer ruimte komt voor jonge huurders/kopers op de woningmarkt van Kwintsheul?

Antwoord 3

Zoals bij de beantwoording van vraag 1 vermeld is ruimte voor inbreiding in en nabij Kwintsheul vooral afhankelijk van (planologisch en ruimtelijk) geschikte locaties hiervoor.

Rondom Kwintsheul is in grote mate sprake van 'duurzaam glas'. Dit betekent dat er dus weinig ruimte is voor nieuwbouw en dat nieuwbouw vooral plaats moet vinden op specifieke inbreidingslocaties. In de centra van de kernen willen we vooral bouwen voor senioren. Dit zorgt er onder meer voor dat (eengezins)woningen vrij komen voor jonge starters op de woningmarkt. In de kern Kwintsheul is woningbouw gepland op locatie “De Leeuwerik” voor jongeren/starters en voor ouderen en jongeren op de bibliotheeklocatie.

Vraag 4

Kunt u beamen dat, zodra de bezwaarprocedures zijn afgerond, en de uitkomst daarvan is dat de bouw van de supermarkt kan worden voortgezet, de ondernemer ook daadwerkelijk door kan gaan met de bouw van de supermarkt?

Antwoord 4

De ontwikkelaar van de supermarkt heeft te kennen gegeven nu alles te richten op start werkzaamheden per half december. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren is nog afhankelijk van of de bezwaarmakers op het plan nog in beroep gaan.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 1 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 88 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus € 264 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.

 

 

Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info - KVO-Veiligheidscafé’ voor ondernemers en bedrijfsleiders Meer info - Westlandse feestweken binnenkort van start Meer info